ܟܬܒ݂ܐ ܕܚܓܝ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܕܕܲܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܬ̇ܝܼܬ̣ܵܝܵܐ ܒܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܚܲܓ̇ܝܼ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܥܲܠ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܹܠܲܬ̣ܐܹܝܠ ܪܲܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕ݂ܵܩ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܐ ܡܲܛܝܼ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܢܸܬ̣ܒ̇ܢܸܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

3: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܚܲܓ̇ܝܼ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

4: ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܗܵܢܵܐ: ܕܠܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܒ̣ܵܬܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܛܲܠܠܝܼܢ: ܘܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܪܸܒ̣.

5: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܣܝܼܡܘ ܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ.

6: ܕܙܵܪܥ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢ̇ܬ̇ܘܿܢ ܣܲܓ̇ܝܼ: ܘܚܵܡ̇ܠܝܼܢ ܐ̄ܢ̇ܬ̇ܘܿܢ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܐ̄ܢ̇ܬ̇ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܣܵܒ̣ܥܝܼܢ ܐ̄ܢ̇ܬ̇ܘܿܢ: ܘܫܵܬܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܪܵܘܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܒ̣ܫܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܵܚ̇ܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܢ ܕܡܸܬ̇ܬܲܓܲܪ: ܡܸܬ̇ܬܲܓܲܪ ܠܲܨܪܵܪܵܐ ܢܩܝܼܒ̣ܵܐ.

7: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܣܝܼܡܘ ܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ.

8: ܣܲܩܘ ܠܛܘܼܪܵܐ: ܐܵܝܬܵܘ ܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܸܨܛܒܸܐ ܒܹܗ: ܘܐܸܫܬܲܒܲܚ ܒܹܗ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

9: ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܣܘܿܓ̣ܵܐܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܠܹܗ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܡܲܥܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܓ̣ܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܢܵܦܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ: ܘܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܚܪܸܒ̣ ܒܲܝܬ̇ܝ: ܘܐܲܢܬ̇ܘܿܢ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ.

10: ܡܸܛܠܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼܘ ܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܠܵܐ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܬ̤ ܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇.

11: ܘܲܩܪܹܝܬ̣ ܚܲܪܒܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܚܲܡܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܡܲܦܩܵܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܥܲܠ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܠܐܹܘܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

12: ܘܲܫܡܲܥ̣ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܹܠܲܬ̣ܐܹܝܠ: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕ݂ܵܩ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܥܲܡܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܲܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܚܲܓ̇ܝܼ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܫܲܕ̇ܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܗܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܚܸܠ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

13: ܘܐܸܡܲܪ ܚܲܓ̇ܝܼ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܠܲܐܟ݂ܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

14: ܘܐܲܥܝܼܪ ܡܵܪܝܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܕܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܹܠܲܬ̣ܐܹܝܠ ܪܲܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕ݂ܵܩ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܟ݂ܠܹܗ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ.

15: ܒܝܘܿܡ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܬ̇ܝܼܬ̣ܵܝܵܐ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܕܕܲܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܲܒ̣ܝܲܪܚܵܐ ܫܒ̣ܝܼܥܵܝܵܐ ܒܚܲܕ݂ ܘܥܸܣܪܝܼܢ: ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܚܲܓ̇ܝܼ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܐܸܡܲܪ ܠܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܹܠܲܬ̣ܐܝܹܠ ܪܲܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕ݂ܵܩ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܥܲܡܵܐ.

3: ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪ ܒܟ݂ܘܿܢ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܠܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܚܫܝܼܒ̣ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

4: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕ݂ܵܩ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

5: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ̣ܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܪܘܼܚܝ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ.

6: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܬܘܼܒ̣ ܚܕ݂ܵܐ ܙܒܲܢ ܡܙܝܼܥ ܐ̄ܢܵܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ: ܘܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒ̣ܫܵܐ.

7: ܘܐܲܙܝܼܥ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܝ: ܘܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܠܹܝܘܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

8: ܕܝܼܠܝ ܗ̄ܘܼ ܣܹܐܡܵܐ ܘܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܘܼ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܲܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

9: ܘܢܸܗܘܹܐ ܪܲܒ̇ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܵܝܵܐ: ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܘܒܲܐܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܫܠܵܡܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.

10: ܘܒܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܕܕܲܪܝܵܘܵܫ: ܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܚܲܓ̇ܝܼ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

11: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܫܲܐܸܠܘ ܥܲܠ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܗ̈ܢܹܐ.

12: ܐܸܢ ܫܵܩܹ̇ܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܟܸܢܦܵܐ ܕܡܲܪܛܘܼܛܹܗ: ܘܩܵܪܸܒ̣ ܒܟܸܢܦܹܗ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܲܠܒ̣ܘܼܫܵܠܵܐ: ܘܲܠܚܲܡܪܵܐ ܘܲܠܡܸܫܚܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠ ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܡܸܬ̣ܩܲܕܲܫ: ܥ̣ܢܵܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܠܵܐ.

13: ܐܸܡܲܪ ܚܲܓ̇ܝܼ: ܐܸܢ ܩܵܪܹܒ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܛܲܡܵܐܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܒ̣: ܥ̣ܢܵܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܡܸܣܬܲܝܲܒ̣.

14: ܥܢ̣ܵܐ ܚܲܓ̇ܝܼ ܘܐܸܡ̣ܲܪ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܬܲܡܵܢ ܡܣܲܝܲܒ̣ ܗ̄ܘܼ.

15: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܣܝܼܡܘ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܲܠܗܲܠ: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡܲܬ̤ ܟܹܐܦܵܐ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܒܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

16: ܟܲܕ݂ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܟܲܪܝܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܥܸܣܪܵܐ: ܘܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܥܨܲܪܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܗܘܿܢ ܥܸܣܪܝܼܢ.

17: ܡܚܹܝ̇ܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܫܵܘܒܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܲܪܩܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܒܲܪܕ݂ܵܐ: ܠܟ݂ܠܹܗ ܥܒ̣ܵـ̇ـܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܢܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

18: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܫܲܠܒܸ̇ܕ݂ܘ ܠܸܒܵـ̈ـܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܲܠܗܲܠ: ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡܲܬ̤ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܬ̣ܵܐ ܕܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܠܡܸܬ̣ܒ̇ܢܵܝܘܼ.

19: ܣܝܼܡܘ ܠܸܒ̇ܟ݂ܘܿܢ ܕܠܲܝܬ̇ ܙܲܪܥܵܐ ܒܐܸܕ̇ܪܵܐ: ܘܲܓ̣ܦܸܬܵܐ ܘܬܹܬܵܐ ܘܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ: ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܝܬܵܐ ܠܲܐ ܛܥܲܢ̣ܘ ܘܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܵܪܹܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

20: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܚܲܓ̇ܝܼ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ: ܒܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ.

21: ܐܸܡܲܪ ܠܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܪܲܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐܲܙܝܼܥ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ.

22: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܵܟ݂ܒܲܝܗܹܝܢ: ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ ܘܪ̈ܵܟ݂ܒܲܝܗܘܿܢ ܓܒܲܪ ܒܣܲܦ̮ܣܹܪܵܐ ܕܐܲܚܘܼܗܝ.

23: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܐܸܣܒ̣ܵܟ݂ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܹܠܲܬ̣ܐܹܝܠ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝܼ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܹܣܝܼܡܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܬ̣ܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܟ݂ ܓܒܹܝ̇ܬ̣ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ.