ܟܬܒ݂ܐ ܕܚܒܩܘܩ ܢܒ݂ܝܐ

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܚܲܒ̣ܩܘܿܩ ܢܒ̣ܝܼܵܐ.

2: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܓܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܩܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܲܠ ܚܵܛ̇ܘܿܦܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܡܦܲܨܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇.

3: ܠܡܵܢܵܐ ܚܵܘ̣ܝܼܬܵܢܝ ܥܵܘܼܠܵܐ ܘܥܸܬܵܐ: ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܗܘ̤ܵܐ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܩܲܒܸ̇ܠ̣ ܫܘܼܚܕܵܐ.

4: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܦܵܓ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܠܵܐ ܢ̣ܦܲܩ ܕܝܼܢܵܐ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܕܝܼܢܵܐ ܕܒܲܪ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ: ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܕܝܼܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܥܲܩܲܡ.

5: ܚܙܵܘ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ: ܘܚܘܼܪܘ ܘܐܸܬ̇ܕܲܡܲܪܘ: ܘܲܬ̣ܡܲܗܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܐ̄ܢ̇ܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܬܲܥܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ.

6: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܲܠܕ݂ܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܡܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ ܘܡܲܪܝܼܪܵܐ: ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܒܲܦܬ̣ܵܝܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܹܐܪܲܬ̣ ܡܲܫܟ̇ܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ.

7: ܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ ܘܲܕ݂ܚܝܼܠ: ܘܕ݂ܝܼܢܹܗ ܡܸܢܹܗ: ܘܚܸܙܘܹܗ ܡܲܦܲܩ.

8: ܩܲܠܝܼܠܝܼܢ ܪ̈ܲܟ݂ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܢܸܫܪܹ̈ܐ: ܘܚܲܪܝܼܦܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܕܪܲܡܫܵܐ: ܘܲܢܛܘܼܣܘܼܢ ܦܲܪ̈ܵܫܵܘܗܝ ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܦܲܪ̈ܵܫܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ: ܘܲܢܛܘܼܣܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܢܸܫܪܵܐ ܕܲܟ݂ܦܸܢ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

9: ܟܠܗܘܿܢ ܠܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ: ܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܫܝܼܢ: ܘܟ݂ܵܢ̇ܫܝܼܢ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܵܠܵܐ.

10: ܘܗ̤ܘ ܒܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܡܡܲܝܸܩ: ܘܲܒ̣ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܡܒܲܙܲܚ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܟܲܪ̈ܟ݂ܝܼܢ ܓܵܚܹ̇ܟ: ܘܲܡܩܲܒܲܪ ܥܲܦܪܵܐ ܘܐܵܚܹ̇ܕ݂ ܠܹܗ.

11: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܚܠܲܦ ܪܘܼܚܹܗ ܘܬܸܥܒܲܪ: ܘܢܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣ ܚܲܝܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܹܗ.

12: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘܼ ܡ̣ܢ ܪܹܫܝܼܬ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ: ܣܵܡ̣ܬܵܝܗܝ ܠܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܲܓ̣ܒܲܠ̣ܬܵܢܝ ܠܡܲܟܵܣܘܼܬܹܗ.

13: ܕܲܟ݂̈ܝܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܘܠܵܐ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܠܲܡܚܵܪ ܒܥܵܘܿܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܘܫܲܬ̇ܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܟܲܕ݂ ܒܵܠܲܥ ܥܵܘܵܠܵܐ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ.

14: ܘܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܝܲܡܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܡܕܲܒ̇ܪܵܢܵܐ.

15: ܕܟ݂ܠܹܗ ܒܨܸܢܵܪܬܵܐ ܣܵܠܹ̇ܩ: ܘܡܸܬ̣̱ܢܓܸܕ݂ ܒܲܡܨܝܼܕ̇ܬܵܐ ܘܡܸܬ̣ܟ̇ܢܸܫ ܒܓ̣ܵܘܦܵܐ: ܘܟܲܕ݂ ܟܢܫ̣ ܚ̣ܕ݂ܝܼ ܘܕ݂ܵܨ.

16: ܘܕܲܒܲܚ̣ ܠܲܡܨܝܼܕ̇ܬܹܗ: ܘܣܵܡ̣ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܠܓ̣ܵܘܦܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܗܹܝܢ ܫܸܡܢܲܬ̤ ܡܢܵܬܹܗ ܘܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܹ̇ܗ ܓܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ.

17: ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܫܵܕܹ̇ܐ ܡܨܝܼܕ̇ܬܹ̇ܗ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ: ܘܩܵܛܹ̇ܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܣ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܥܲܠ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܝ ܐܹܩܘܼܡ: ܟܲܕ݂ ܕܲܪܝܼܟ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ: ܐܹܚܘܼܪ ܘܐܸܚܙܹܐ ܡܵܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܝ: ܘܡܵܢܵܐ ܡܬ̣ܝܼܒ̣ ܠܝܼ ܥܲܠ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܝ.

2: ܘܲܥܢ̣ܵܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ: ܟܬ̣ܘܼܒ̣ ܚܸܙܘܵܐ ܘܦܲܪܸܫ ܥܲܠ ܠܘܼܚܹ̈ܐ: ܕܢܸܪܗܲܛ ܒܹܗ ܡܲܢ ܕܩܵܪܸܐ ܠܹܗ.

3: ܡܸܛܠ ܕܚܸܙܘܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܹܗ ܗܵܘܹ̇ܐ: ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܩܸܨܵܐ ܘܠܵܐ ܡܟܲܕܸ̇ܒ̣: ܘܐܸܢ ܡܵܘܚܲܪ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܛܲܥ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܥܓܲܠ ܐܵܬܹ̇ܐ ܘܠܵܐ ܡܵܘܚܲܪ.

4: ܘܲܒ̣ܥܵܘܵܠܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒ̣ܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܚ̣ܐ.

5: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ ܘܝܲܥܢܵܐ ܠܵܐ ܣܵܒܲܥ: ܕܐܲܦ̮ܬ̇ܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܫܝܘܿܠ: ܘܠܵܐ ܣܵܒܲܥ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ: ܟܲܢܸܫ ܠܘܵܬܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܠܘܵܬܹܗ ܟܠܗܹܝܢ ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ.

6: ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܬ̣̈ܠܹܐ ܢܸܣܒ̣ܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܦܸܠ̈ܐܵܬ̣ܵܐ ܘܐܘܼܚ̈ܕܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܡܪܘܿܢ: ܘܵܝ ܠܕܲܡܟܲܢܸܫ ܡܲܣܓܸ̇ܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܲܥܫܸܢ ܥܠܵܘܗܝ ܥܢܵܢܵܐ ܕܲܣܝܵܢܵܐ.

7: ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܡܢܲܟ̇ܬ̣ܵܢܲܝ̈ܟ: ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܘܼܢ ܡܙܲܥܙܥܵܢܲܝ̈ܟ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ.

8: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܙ̣ܬ̇ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܢܸܒ̇ܙܘܼܢܵܟ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ: ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘܲܕ݂ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇.

9: ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܥܵܠܹ̇ܒ̣ ܘܲܡܟܲܢܸܫ ܒܝܼܫܬܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܣܵܐܹ̇ܡ ܩܸܢܹܗ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܢܸܬ̣ܦܲܨܸܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

10: ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܬ̇ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܵܟ݂: ܒܲܙ̣ܬ̇ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܘܐܲܚ̣ܛܝܼܬ̇ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂.

11: ܡܸܛܠ: ܕܟܹܐܦܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܣܬ̣ܵܐ ܓܵܥ̇ܝܵܐ: ܘܣܸܟ̇ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܵܐ ܥܵܢ̇ܝܵܐ.

12: ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܒ̣ܵܢܹ̇ܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܲܕ݂ܡܵܐ: ܘܡܲܬ̣ܩܸܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܥܵܘܼܠܵܐ.

13: ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܢܸܬ̇ܛܲܪܦܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܢܸܠܐ̈ܝܵܢ.

14: ܡܸܛܠ ܕܬܸܬ̣̱ܡܠܸܐ ܐܲܪܥܵܐ ܠܡܸܕܲܥ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܡܟܲܣܹܝܢ ܠܝܲܡܵܐ.

15: ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܡܲܫܩܸܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܬܸܛܪܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܘܡܲܪܘܸܐ ܠܗ: ܕܲܢܚܘܼܪ ܒܦܘܼܪܣܵܝܗܘܿܢ.

16: ܣܒܲܥ̣ܬ̇ ܨܲܥܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ: ܐܸܫܬܲܝ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦ: ܢܸܗܦܘܟ݂ ܥܠܲܝܟ ܟܵܣܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܨܲܥܪܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܵܟ݂.

17: ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ ܢܟܲܣܹܝܟ݂: ܘܒܸܙܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܬܕܲܠܚܵܟ݂: ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܘܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘܲܕ݂ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇.

18: ܡܵܢܵܐ ܐܵܘܬܲܪ ܓܠܝܼܦܵܐ ܕܓܲܠܦܹܗ ܐܘܼܡܵܢܹܗ: ܘܲܢܣܝܼܟ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐ: ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠ ܠܸܒܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܹܗ ܥܠܵܘܗܝ: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܬܲܟ݂ܪܵܐ ܚܲܪܫܵܐ.

19: ܘܵܝ ܠܕ݂ܵܐܡܲܪ ܠܩܲܝܣܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ: ܘܲܠܟܹܐܦܵܐ ܚܲܪ̄ܫܬܵܐ ܕܩܘܼܡܝ: ܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܩܪܝܼܡܝܼܢ: ܘܪܘܼܚܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ.

20: ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ: ܬܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܡܵܪܝܵܐ ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣ ܫܡܵܟ݂ ܘܕܸܚ̇ܠܹܬ̣.

2: ܡܵܪܝܵܐ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܟ ܒܓ̣ܵܘ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܒܓ̣ܵܘ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܬܸܬ̣̱ܝܼܕܲܥ: ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܪ̈ܲܚܡܲܝܟ ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ.

3: ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝܡ̄ܢܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ: ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ: ܐܸܬ̣ܟܲܣܝܼܘ ܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܙܝܼܘܹܗ ܕܲܡܫܲܒ̇ܚܵܐ: ܘܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ ܐܸܬ̣ܡܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ.

4: ܘܙܲܗܪܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ: ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܢܣܝܼܡ ܥܘܼܫܢܹܗ ܒܠܲܩܚܵܐ.

5: ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ ܐܵܙܹ̇ܠ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܢܵܦ̇ܩܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܠܪܸܓ̣ܠܹܗ.

6: ܩܵܡ̣ ܘܡܲܫ̣ܚܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܚ̣ܵܪ ܘܲܕ݂ܓܲܠ̣ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܐܸܬ̣ܒܲܕܲܪܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ: ܘܐܸܬ̣ܡܲܟܲܟ݂ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܝܼܢ: ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܹܝܢ ܗܲܠ̈ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ.

7: ܬܚܹܝܬ̣ ܐܘܿܢ ܚܙܹ̇ܝܬ̣ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܟ݂ܘܼܫܵܢ: ܢܙܘܼ̈ܥܵܢ ܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ.

8: ܥܲܠ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܪܓܸܙ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂: ܘܲܒ̣ܝܲܡܵܐ ܚܹܐܦܵܟ݂: ܪܟܸܒ̣ܬ̇ ܥܲܠ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܟ݂ ܘܥܲܠ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܟ݂.

9: ܡܸܬ̇ܬ̇ܥܵܪܘܼ ܬܸܬ̇ܥܝܼܪ ܩܸܫܬܵܟ݂: ܘܢܸܣܒ̇ܥܘܼܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܒܡܹܐܡܪܵܟ݂ ܡܫܲܒ̇ܚܵܐ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܪܲܬ̤.

10: ܚ̣ܙܵܐܘܼܟ݂ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܙܵܥ̣ܘ: ܘܙܵܪܝܼܦ̮ܬܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܥܸܒ̣ܪܲܬ̣: ܘܐܲܪܝܼܡ ܬܗܘܿܡܵܐ ܩܵܠܹܗ: ܘܪܵܘܡܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ ܫܩܲܠ̣ܘ

11: ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܒܡܸܕ݂ܝܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܓܹܐܪ̈ܲܝܟ ܡܗܲܠܟ݂ܝܼܢ: ܘܲܒ̣ܙܲܗܪܵܐ ܕܒܲܪ̈ܩܹܐ ܕܢܲܝ̈ܙܟܲܝܟ.

12: ܒܚܸܡܬ̣ܵܟ݂ ܬܸܕ݂ܪܘܿܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܒ̣ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ݂ ܬܕ݂ܘܼܫ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

13: ܢܦܲܩܬ̇ ܠܡܸܦܪܲܩ ܠܥܲܡܵܟ݂: ܘܲܠܡܸܦܪܲܩ ܠܲܡܫܝܼܚܵܟ݂: ܦܣܲܩ̣ܬ̇ ܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܥܵܘܵܠܵܐ: ܘܐܲܫܠܲܚ̣ܬܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܵܘ̈ܗܝ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܨܵܘܪܹܗ ܠܥܵܠܡܝܼܢ.

14: ܦܲܚܸܬ̇ܬ̇ ܒܚܘܼܛܪ̈ܵܘܗܝ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠܘ ܒܫܲܝܚܵܢܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܒܛܘܼܫܝܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ.

15: ܕܪܲܟ݂ܬ̇ ܒܝܲܡܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܟ݂: ܘܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ.

16: ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣ ܘܙܵܥܲܬ̤ ܟܲܪܣܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܝ: ܥܲܠ̣ ܪܬܹܝܬ̣ܵܐ ܒܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܘܒ̣ܘܼܪ̈ܟܲܝ ܙܵܥ̣ ܕܒܲܕܸ̇ܩ ܠܝܼ ܘܚܵܘܝܲܢܝ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ.

17: ܡܸܛܠ ܕܬܹܬܵܐ ܠܵܐ ܦܸܪܥܲܬ̤: ܘܠܲܝܬ̇ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܒܲܓܦܸܬܵܐ: ܟܲܕܸ̇ܒ̣ ܐܸܒܹ̇ܗ ܕܙܲܝܬܵܐ: ܘܐܸܕ̇ܪܹ̈ܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܓܸܡܪܲܬ̤ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܙܵܪܹ̈ܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܒܒܲܩܪܹ̈ܐ.

18: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܸܕ̇ܘܼܨ: ܘܐܸܪܘܲܙ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܝ.

19: ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܝܠܝ: ܕܲܥܒܲܕ݂ ܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܝܠܵܐ: ܘܥܲܠ ܪܵܘܡܝ ܐܲܩܝܼܡܲܢܝ: ܕܐܸܙܡܲܪ ܒܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬܹܗ.