ܟܬ݂ܒ݂ܐ ܕܡܝܟ݂ܐ ܢܒ݂ܝܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܲܠ ܡܝܼܟ݂ܵܐ ܡܹܐܪܫܵܝܵܐ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܝܘܿܬ̣ܵܡ: ܘܕ݂ܵܐܚܵܙ: ܘܲܕ݂ܚܸܙܲܩܝܵܐ: ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܥܲܠ ܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

2: ܫܡܲܥܘ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܨܘܼܬ̣ܝ ܐܲܪܥܵܐ ܒܲܡܠܹܐܵܗ̇: ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܣܵܗܕܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܩܘܼܕܫܹܗ.

3: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪܹܗ: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܘܕܵܪܸܟ݂ ܥܲܠ ܪܵܘܡܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

4: ܘܢܸܬ̣ܦܲܫܪܘܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ̣ܵܘܗܝ: ܘܥܘܼܡܩܹ̈ܐ ܢܸܬ̇ܬܲܠܚܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܫܥܘܿܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܢܵܕ݂ܪܝܼܢ ܒܡܲܚܲܬ̇ܬܵܐ.

5: ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܛܠ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܡܸܛܠ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܵܢܵܘ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܡܵܢܲܐܗ̄ܝܼ ܚܛܝܼܬܹܗ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

6: ܘܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܗ̇ ܠܫܵܡܪܹܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܕܒ̣ܵܪܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ: ܘܢܸܨܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܟܲܪܡܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܫܸܐ ܟܹܐܦܹ̈ܝܗ̇ ܒܝܲܓ̣ܪܵܐ: ܘܐܸܓ̣ܠܸܐ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹ̈ܝܗ̇.

7: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܠܝܼܦܹ̈ܝܗ̇ ܡܸܬ̇ܬܲܒܵܪܘܼ ܢܸܬ̇ܬܲܒ̇ܪܘܼܢ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܗ̇ ܢܹܐܩ̈ܕܵܢ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܦܬܲܟ݂ܪܹ̈ܝܗ̇ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ: ܘܠܲܐܓ̣ܪܵܐ ܕܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܢܸܗ̄ܦܟ݂ܘܿܢ.

8: ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪܩܸܕ݂ܝ ܘܐܲܝܠܸܠܝ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܝ ܚܸܦܝܵܝ ܘܥܲܪܛܸܠ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܝ ܡܲܪܩܘܼܕ̇ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܪܘܿܪܵܐ: ܘܐܸܒ̣ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܲܪܬ̣ ܝܵܪܘܿܪܵܐ.

9: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܵܝ̇ܫܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܚܘܿܬ̣ܵܗ̇: ܘܲܡܛܵܬ̤ ܠܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܩܸܪܒܲܬ̤ ܥܕܲܡܵܐ ܠܬܲܪܥܹܗ ܕܥܲܡܝ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

10: ܒܓ̣ܵܬ̣ ܠܵܐ ܬܸܚܕ̇ܘܿܢ: ܘܡܸܒ̣ܟܵܐ ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܟ̇ܘܿܢ: ܒܒ̣ܵـ̈ـܬܹ̇ܐ ܕܥܘܼܦܪܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܦܲܠܘ ܒܥܲܦܪܵܐ.

11: ܥܒܸܕ݂ܝ ܠܹܟ݂ܝ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ: ܥܲܪܛܸܠ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܘܠܵܐ ܒܸܗܬܲܬ̤ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܨܵܥܵܢ: ܡܲܪܩܘܼܕ̇ܬܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܘܿܨܹܝܠ ܬܸܣܲܒ̣ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܡܚܘܿܬ̣ܵܗ̇.

12: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܟܲܪܗܲܬ̤ ܠܛܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܡܸܪܕܲܬ̤: ܥܲܠ ܕܢܸܚܬܲܬ̤ ܒܝܼܫܬܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

13: ܦܲܓ̇ܕܲܬ̤ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ: ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܲܠܟ݂ܝܼܫ: ܪܹܫ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܒܹܟ݂ܝ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚܘ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

14: ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܬܸܬ̇ܠܝܼܢ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܓ̣ܵܬ̣: ܒܵـ̈ـܬܹ̇ܐ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܠܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

15: ܐܲܝܬܹ̇ܐ ܠܹܟ݂ܝ ܬܘܼܒ̣ ܝܵܪܘܿܬ̣ܵܐ ܥܵܡܘܿܪܬܵܐ ܕܡܹܐܪܫܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܥܲܠܸܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

16: ܡܪܘܿܛܝ ܘܓ̣ܘܿܙܝ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܡܦܲܢܩܘܼܬܹܟ݂ܝ: ܐܲܣܓܵܝ ܡܸܪܛܹܟ݂ܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܢܸܫܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܹܫܬ̇ܒ̣ܝܼܘ ܡܸܢܹܟ݂ܝ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܵܝ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܚܲܫܒ̣ܝܼܢ ܥܸܬܵܐ: ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟܲܒ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܡܩܲܕ̇ܡܝܼܢ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܘ: ܘܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ.

2: ܘܪܵܓ̇ܝܼܢ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܒ̣ܵـ̈ـܬܹܐ: ܘܢܵܣ̇ܒ̇ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ: ܘܛܵܠܡܝܼܢ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܲܒ̣ܝܵܪܬܘܼܬܹܗ.

3: ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܐ ܡܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܠܵܐ ܬܪܝܼܡܘܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܨܵܘ̄ܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܒܩܵܘܡܬ̣ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

4: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ: ܢܸܫܩܘܿܠ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܡܲܬ̣ܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܩܝܼܢܬܵܐ ܢܹܐܠܵܐ ܐܘܿܠܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ: ܒܵܙܘܿܙܵܐ ܢܸܒ̇ܙܲܢ: ܘܦܵܠܓܘܼܬܹܗ ܕܥܲܡܝ ܒܲܫܘܵܝܬܵܐ ܢܦܲܠܸܓ̣: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܡܲܗܦܸܟ݂ ܚܲܩ̈ܠܵܬܲܢ ܒܲܫܘܵܝܬܵܐ.

5: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂ ܕܡܵܫܲܚ ܒܲܫܘܵܝܬܵܐ: ܘܲܡܦܲܠܸܓ̣ ܒܦܲܨܹ̈ܐ ܒܲܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

6: ܠܵܐ ܬܕܲܡܥܘܼܢ ܕܸܡܥܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܬܕܲܡܥܘܼܢ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ.

7: ܕܠܵܐ ܢܲܕ݂ܪܸܟ݂ܟ݂ܘܿܢ ܚܸܣܕܵܐ ܕܐܲܡܝܼܪ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܕܐܲܪܓܸ̇ܙ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ: ܗܵܐ ܡܸܠܲܝ̈ ܡܲܛܐ̱̈ܒ̣ܵܢ ܥܲܡ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܕܐܸܙܲܠ̣ܘ ܘܐܸܬ̣ܡܲܠܝܼ.

8: ܥܲܡܝ ܐܲܝܟ݂ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܠܵܡܹܗ: ܡܸܫܟܹ̇ܗ ܬܸܫܛܘܼܢ ܕܬܲܥܒ̇ܪܘܼܢ ܣܲܒ̣ܪܹܗ: ܘܬܲܗ̄ܦܟ݂ܘܿܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

9: ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܝ ܬܸܫ̣ܕ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܦܘܼܢܵܩܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܘܡ̣ܢ ܝܲܠܘܼܕܲܝ̈ܗܹܝܢ ܬܸܣܒ̣ܘܼܢ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

10: ܩܘܼܡܝ ܙܸܠܘ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܢܚܵܝܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܢܦܘܼܬ̣ܵܐ ܬܚܲܒܸ̇ܠ ܚܒ̣ܵܠܵܐ: ܘܲܚܒ̣ܵܠܵܗ̇ ܢܸܥܫܲܢ.

11: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬ̣ ܘܟܲܕܵܒ̣ܵܐܝܼܬ̣: ܐܲܛܸܦ ܠܵܟ݂ ܚܲܡܪܵܐ ܘܪܵܘܵܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܛܘܿܦܝܼܬܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

12: ܡܟܲܢܵܫܘܼ ܐܹܟܲܢܫܵܟ݂ ܠܟ݂ܠܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܲܡܩܲܪܵܒ̣ܘܼ ܐܹܩܲܪܒ̣ܵܟ݂ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܘܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܓܙܵܪܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܪܒ̣ܵܥܹܗ ܕܡܲܓ̣ܢܲܝ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

13: ܣ̣ܠܸܩ ܬܵܪܘܿܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܬܪܲܥ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒܵܗ̇: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܡܲܠܟ̇ܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܪܹܫܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܘܐܸܡܲܪ: ܫܡܲܥܘ ܗܵܟܹܝܠ ܗܵܠܹܝܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܵܠܹܐ ܠܡܸܕܲܥ ܕܝܼܢܵܐ.

2: ܣܵܢ̈ܝܲܝ ܛܵـ̈ـܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܪ̈ܵܚܡܲܝ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܕܚܵܛ̇ܦܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡܸܫܟ̇ܗܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܒܸܣ̱ܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ.

3: ܕܐܸܟ݂ܠܘ ܒܸܣܪܹܗ ܕܥܲܡܝ: ܘܡܸܫܟ̇ܗܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܫ̣ܠܲܚܘ: ܘܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܬܲܒܲܪܘ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܐܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܩܲܕ݂ܣܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܒܸܣܪܵܐ ܒܩܸܕ݂ܪܵܐ.

4: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܓ̣ܥܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܥܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘܿ: ܥܲܠ ܕܐܲܒ̣ܐܸܫܘ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

5: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܡܲܛܥܹܝܢ ܠܥܲܡܝ: ܕܢܵܟ݂ܬ̇ܝܼܢ ܒܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܡܲܟ݂ܪ̱ܙܝܼܢ ܫܠܵܡܵܐ: ܘܡܲܢ ܕܠܵܐ ܪܵܡܹ̇ܐ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܡܲܟ݂ܪ̱ܙܝܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

6: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܸܙܘܵܐ: ܘܬܸܚܫܲܟ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܸܨܡܵܐ: ܘܬܸܥܪܲܒ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܥܲܠ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ: ܘܢܸܥܡܲܛ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐ.

7: ܘܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ: ܘܢܸܚ̄ܦܪܘܼܢ ܩܵܨܘܿܡܹ̈ܐ: ܘܢܸܬ̣ܥܲܛܦܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

8: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܐܸܢܵܐ ܡܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܐܹܚܵܘܸܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܥܵܘܼܠܹܗ: ܘܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܚܛܝܼܬܹܗ.

9: ܫܡܲܥܘ ܗܵܟܹܝܠ ܗܵܕܹܐ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹ̇ܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܡܲܣܠܹܝܢ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܡܥܲܩܡܝܼܢ ܟܠܗܹܝܢ ܬܪ̈ܝܼܨܵܬ̣ܵܐ.

10: ܕܒ̣ܵܢܹ̇ܝܢ ܠܨܸܗܝܘܿܢ ܒܲܕܡܵܐ: ܘܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܥܵܘܼܠܵܐ.

11: ܪܹ̈ܫܹܝܗ̇ ܒܫܘܼܚܕܵܐ ܘܵܝܢܝܼܢ: ܘܟ݂ܵܗ̈ܢܹܝܗ̇ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡܲܠܦܝܼܢ: ܘܲܢܒ̣ܝܹ̈ܝܗ̇ ܒܟܸܣܦܵܐ ܩܵܨ̇ܡܝܼܢ: ܘܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܬ̇ܬܲܟ݂ܠܝܼܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ ܠܵܐ ܐܬ̣ܝܵܐ ܥܠܲܝܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

12: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܡܸܛܠܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܚܲܩܠܵܐ ܬܸܬ̇ܕ̇ܒܲܪ: ܘܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܚܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܬܸܗܘܹܐ: ܘܛܘܼܪ ܒܲܝܬܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܥܵܒ̣ܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

1: ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ: ܛܘܼܪܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܬܩܲܢ ܒܪܹܫ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܪܵܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ.

2: ܘܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܢܹܐܡܪܘܼܢ: ܬܵܘ ܢܸܣܲܒ̣ ܠܛܘܼܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܢܲܠܦܲܢ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ: ܘܲܢܗܲܠܸܟ݂ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܘ̈ܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܢܵܦܹ̇ܩ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

3: ܘܲܬ̣ܕ݂ܘܼܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܬܲܟܸ̇ܣ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܪܘܼܚܩܵܐ: ܘܢܸܪܥܘܼܢ ܣܲܦ̮ܣܹܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܣܸܟܲܝ̈ ܦܲܕܵܢܹ̈ܐ: ܘܪ̈ܘܼܡܚܲܝܗܘܿܢ ܠܡܲܓ̇ܠܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܩܘܿܠ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܣܲܝܦܵܐ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܹܐܠܦܘܼܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

4: ܘܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫ ܬܚܹܝܬ̣ ܓܘܼܦܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܬܹܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܕܡܲܗܲܪܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܡܲܠܸܠ̣.

5: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܢܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܹܗ: ܘܲܚܢܲܢ ܢܗܲܠܸܟ݂ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܠܥܵܠܲܡ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ.

6: ܒܹܗ ܕܹܝܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܹܟܲܢܸܫ ܠܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ: ܘܠܲܡܒܲܕ̇ܪܹ̈ܐ ܐܹܩܲܪܸܒ̣: ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܒ̣ܐ̱ܫܹ̇ܬ̣ ܠܗܘܿܢ.

7: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܚܲܪܬ̣ܵܐ ܠܲܡܒܲܕ̇ܪܹ̈ܐ: ܘܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܘܢܲܡܠܸܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܘܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

8: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܹܝܢ ܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܥܲܡܘܼܛܵܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܙܲܒ̣ܢܵܟ݂ ܡܲܛܝܼ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܒܲܪܬ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

9: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܠܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ܝ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܒܹܟ݂ܝ: ܐܵܘ ܡܵܠܘܿܟܲܝ̈ܟ̇ܝ ܐܸܒܲܕ݂ܘ: ܕܐܲܚܕ̇ܘܼܟ݂ܝ ܚܸܒ̣̈ܠܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܵܠܹܕ̇ܬܵܐ.

10: ܚܲܒܸ̇ܠܝ ܘܲܚܣܲܢܝ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܠܹܕ̇ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܸܦܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܘܬܸܫܪܹܝܢ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܬܹܐܙܠ̄ܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܬܲܡܵܢ ܬܸܬ̣ܦܲܨܹܝܢ: ܘܬܲܡܵܢ ܢܸܦ̱ܪܩܹܟ݂ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܹܟ݂ܝ.

11: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܥܠܲܝܟ̇ܝ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܬܸܬ̇ܛܲܢܲܦ ܨܸܗܝܘܿܢ ܘܬܸܚܙܹܐ ܒܵܗ̇ ܥܲܝܢܲܢ.

12: ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥ̣ܘ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܟܲܠܘ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܕܟܲܢܸܫ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܫܸܒ̇ܠܹ̈ܐ ܠܐܸܕ̇ܪܵܐ.

13: ܩܘܼܡܝ ܘܐܲܕܪܸܟ݂ܝ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪܬ̣ ܨܸܗܝܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪ̈ܢܵܬܹܟ݂ܝ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܦܲܪ̈ܣܵܬܹܟ݂ܝ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܬܲܕ̇ܩܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܬܲܚ̱ܪܡܝܼܢ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܸܦܩܝܼܢ ܒܓܲܝܣܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ: ܕܩܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝܢ: ܘܲܡܚܵܘ ܒܫܲܒ̣ܛܵܐ ܥܲܠ ܦܸܟܹ̇ܗ ܠܪܵܥܝܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

2: ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܕܹܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܐܵܦܲܪܬ̣ܵܐ: ܙܥܘܿܪܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܕܬܸܗܘܹܝܢ ܒܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܡܸܢܹܟ݂ܝ ܢܸܦܘܿܩ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܲܠ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܡܲܦܩܹܗ ܡ̣ܢ ܪܹܫܝܼܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܲܝ̈ ܥܵܠܡܵܐ.

3: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ ܝܵܠܹܕ̇ܬܵܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬ̣ܦ̄ܢܘܼܢ ܠܘܵܬ̣ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

4: ܘܲܢܩܘܼܡ ܘܢܸܪܥܹܐ ܒܥܘܼܫܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܘܢܸܬ̣ܦ̄ܢܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܹܐܪܲܒ̣ ܥܕܲܡܵܐ ܠܣܵܘ̈ܦܹܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ.

5: ܘܢܸܗܘܹܐ ܫܠܵܡܵܐ: ܘܐܵܬ̣ܘܿܪܵܝܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܠܐܲܬ̣ܪܲܢ ܘܲܕ݂ܪܲܟ݂ ܒܣܵܚܪ̈ܵܬܲܢ: ܢܩܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ.

6: ܘܢܹܐܪܥܘܼܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܬ̣ܘܿܪ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܢܸܡܪܘܿܕ݂ ܒܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܘܲܢܦܲܨܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐܵܬ̣ܘܿܪܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܹܐܬܹܐ ܠܐܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܕ݂ܪܘܿܟ݂ ܒܲܬ̣ܚܘܼ̈ܡܲܝܢ.

7: ܘܢܸܗܘܹܐ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܒܥܲܡܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܛܵܠܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܪ̈ܣܝܼܣܹܐ ܕܥܲܠ ܥܸܣܒܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܩܵܘܸܐ ܠܲܓ̣ܒܲܪ: ܘܠܵܐ ܡܟܲܬܲܪ ܠܒܲܪܢܵܫ.

8: ܘܢܸܗܘܹܐ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܒܥܲܡܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܒܚܲܝ̄ܘܬ̣ܵܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܒܲܓ̣ܙܵܪܵܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܕܡܵܐ ܕܲܦ̣ܪܲܫ ܘܲܦ̣ܣܲܩ: ܬܵܒܲܪ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܦܨܹܐ.

9: ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܲܠ ܣܵܢܐܲܝ̈ܟ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ.

10: ܒܹܗ ܕܹܝܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܟ݂: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܟ݂.

11: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܐܲܪܥܵܟ݂: ܘܐܸܣܚܘܿܦ ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܪ̈ܟܲܝܟ.

12: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܚܲܪ̈ܵܫܹܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܘܙܲܟ̇ܘܼܪܹ̈ܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܵܟ݂.

13: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܓܠܝܼܦܲܝ̈ܟ ܘܲܥܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܟ݂: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܬܸܣܓ̇ܘܿܕ݂ ܠܲܥܒ̣ܵܕ݂ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ.

14: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܫܸܬ̣̈ܠܵܬ̣ܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܓܵܘܵܟ݂: ܘܐܲܚܪܸܒ̣ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܟ݂.

15: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܒܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܘܲܒ̣ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܫܡܲܥܘ ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܡ ܕܘܼܢ ܥܲܡ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܢܸܫ̱ܡ̈ܥܵܢ ܩܵܠܵܟ݂ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ.

2: ܫܡܲܥܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܘܼܡܩܹ̈ܐ ܕܫܲܬ̣ܐ̱ܣܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܕ݂ܵܐܹ̇ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܥܲܡܹܗ. ܘܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܟܸ̇ܣ.

3: ܥܲܡܝ ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ̣̇ܕܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂: ܐܵܘ ܒܡܵܢܵܐ ܐܲܟ݂ܪܝܬ̇ ܠܵܟ݂: ܐܲܣܗܸܕ݂ܝܢܝ.

4: ܠܵܐ ܐܲܣܸܩ̇ܬܵܟ݂ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܦܪܲܩܬܵܟ݂: ܘܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܲܐܗܪܘܼܢ ܘܲܠܡܲܪܝܲܡ.

5: ܥܲܡܝ ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪ ܗܵܟܹܝܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܪܲܥܝܼ ܥܠܲܝܟ ܒܵܠܵܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܡܵܢܵܐ ܥܢ̣ܝܗܝ ܒܸܠܥܵܡ ܒܲܪ ܒܥܘܿܪ: ܡ̣ܢ ܣܵܛܝܼܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܓܲܠܓܵܠ: ܡܸܛܠ ܕܝܼܕܲܥ̣ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

6: ܒܡܵܢܵܐ ܐܹܩܲܕܸ̇ܡ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܫܦܲܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܝܡܵܐ: ܐܹܩܲܕ̇ܡܝܼܘܗܝ ܒܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܐܵܘ ܒܥܸܓ̣ܠܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܫܲܢ̄ܬܵܐ.

7: ܠܵܐ ܡܸܨܛܒܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܪܸ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܡܘܼܫܚܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܐܸܬܸ̇ܠ ܒܘܼܟ݂ܪܝ ܥܵܘܼܠܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܝܼ: ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܣܝ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܲܦ̮ܫܝ.

8: ܚܵܘܝܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܕܬ̣ܵܒܲܥ ܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܘܬܸܪܚܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܥܬ̣ܝܼܕ݂ ܠܡܹܐܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܵܟ݂.

9: ܩܵܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܡܲܟ݂ܪܸܙ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܕ݂ܵܚܠܲܝ̈ ܫܡܹܗ: ܫܡܲܥ ܫܲܒ̣ܛܹܐ ܡܲܢ ܢܲܣܗܸܕ݂.

10: ܕܬ̣ܘܼܒ̣ ܢܘܼܪܵܐ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܥܵܘܵܠܵܐ: ܘܐܵܘܨܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܲܟ݂ܝܵܠܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܥܸܬܵܐ.

11: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܢܸܙܕܲܕ̇ܩܘܼܢ ܒܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܲܪܣܘܼܦܵܐ ܕܡܲܬ̣ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܢܸܟ݂ܠܵܐ.

12: ܕܥܲܬ̇ܝܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܡܠܹܝܢ ܥܸܬܵܐ: ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܕܲܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܸܫܵܢܗܘܿܢ ܢܟ݂ܝܼܠ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ.

13: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܫܲܪܸܐ ܠܡܸܡ̄ܚܝܵܟ݂: ܘܐܹܚܲܒ̇ܠܵܟ݂ ܡܸܛܠ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ.

14: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܘܠܵܐ ܬܸܣܒܲܥ: ܘܥܵܒܲܪܬܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܒܓ̣ܵܘܵܟ݂: ܘܬܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܘܠܵܐ ܬܦܲܨܹܐ: ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܬ̣ܦܲܨܹܐ ܠܚܲܪܒܵܐ ܐܲܫܠܸܡ.

15: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܙܪܘܿܥ ܘܠܵܐ ܬܸܚܨܘܿܕ݂: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܥܨܘܿܪ ܙܲܝ̈ܬܹ̇ܐ ܘܠܵܐ ܬܸܡܫܘܿܚ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܬܸܥܨܘܿܪ ܚܲܡܪܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܸ̇ܐ.

16: ܥܲܠ ܕܲܢܛܲܪܬ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܪܝܼ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܵܚܵܒ̣: ܘܗܲܠܸܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܒܬܲܪ̈ܥܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܝܲܗܒ̣̇ܬܵܗ̇ ܒܬܸܡܗܵܐ: ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܒܡܲܫܪܘܿܩܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܚܸܣܕܹ̇ܗ ܕܥܲܡܝ ܬܩܲܒ̇ܠܘܼܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܘܵܝܠܝܼ ܕܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܠܩܵܛܵܐ ܕܩܲܝܛܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܒܘܼܥܵܪܵܐ ܕܲܩܛܵܦܵܐ: ܠܲܝܬ̇ ܣܓ̣ܘܼܠܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠ: ܘܲܠܒܲܟܵܪܬܵܐ ܪܸܓܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ.

2: ܐܸܒܲܕ݂ ܚܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܬ̣ܪܝܼܨ ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ ܟܵܡ̇ܢܝܼܢ: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܨܵܝ̇ܕ̇ܝܼܢ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ.

3: ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܛܲܝ̈ܒ̣ܵܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܛܐ̱ܒ̣ܝܼܢ: ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܕܗܲܒ̣: ܘܕܲܝܵܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܫܚܘܿܕ݂: ܘܪܲܒܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ.

4: ܘܐܲܣܠܝܼܘ ܛܵܒܲܬ̣ܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܐܘܼܪܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܣܵܣܵܐ: ܝܵܘܡܵܐ ܕܕ݂ܵܘܩܲܝ̈ܟ̇ܝ ܘܲܕ݂ܦܘܼܪܩܵܢܹܟ݂ܝ ܐܸܬ̣ܵܐ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܸܗܘܹܐ ܒܹܝܬ̣ ܒܵܟܲܝ̈ܗܘܿܢ.

5: ܠܵܐ ܬܗܲܝܡܢܘܼܢ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܬܲܟ݂ܠܘܼܢ ܥܲܠ ܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܟ݂ ܛܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ ܦܘܼܡܵܟ݂.

6: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܡܨܲܥܲܪ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܒܲܪܬ̣ܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܸܡܵܗ̇: ܘܟܲܠܬ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܡܵܬ̣ܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ̇ܗ.

7: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܹܚܘܼܪ: ܘܐܹܣܲܟܸ̇ܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܪܘܿܩܝ: ܘܢܸܫ̱ܡܥܲܢܝ ܐܲܠܵܗܝ.

8: ܠܵܐ ܬܸܚܕܹ̇ܝܢ ܠܝܼ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܬ̇ܝ ܕܢܸܦܠܹ̇ܬ̣: ܬܘܼܒ̣ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܕ݂ܝܸܬܒܹ̇ܬ̣ ܒܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡܲܢܗܲܪ ܠܝܼ.

9: ܡܚܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܹܣܲܝܒܲܪ ܥܲܠ ܕܲܚܛܹܝܬ̣ ܠܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܕ݂ܘܼܢ ܕܝܼܢܝ ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܬܒܲܥܬ̣ܝ: ܘܢܲܦܩܲܢܝ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܘܐܸܚܙܹܐ ܒܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ.

10: ܘܬܸܚܙܹܐ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܬ̇ܝ ܘܲܬ̣ܟܲܣܹܝܗ̇ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܕܐܵܡ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܠܝܼ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܟ݂ܝ: ܥܲܝܢܲܝ̈ ܢܸܚܙ̈ܝܵܢ ܒܵܗ̇: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܸܗܘܹܐ ܠܲܕ݂ܝܵܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܩܹ̈ܐ.

11: ܝܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܣܝܵܓܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܝܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܬܸܫܬܲܩܠܝܼܢ.

12: ܝܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܙܲܒ̣ܢܹܟ݂ܝ ܢܹܐܬܹܐ ܡ̣ܢ ܐܵܬ̣ܘܿܪ: ܘܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢܵܬ̣ܵܐ ܥܲܫܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܨܘܿܪ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ.

13: ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܲܪܥܵܐ ܠܲܚܒ̣ܵܠܵܐ ܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇: ܡܸܛܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

14: ܪܥܝܼ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܒܫܲܒ̣ܛܵܟ݂ ܘܲܠܥܵـ̈ـܢܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂: ܢܸܫܪܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܟܲܪܡ̄ܠܵܐ: ܢܸܪܥܘܿܢ ܒܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܘܲܒ̣ܓܸܠܥܵܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ.

15: ܘܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܹܚܵܘܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܬܸܕ݂ܡܪ̈ܵܬ̣ܵܐ.

16: ܘܢܸܚܙܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܢܸܒ̣ܗ̱ܬ̣ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܢܣܝܼܡܘܼܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܡܗܘܿܢ: ܘܐܸܕ݂ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܸܬ̣ܚܲܪ̈ܫܵܢ.

17: ܘܢܸܠܚ̄ܟ݂ܘܼܢ ܥܲܦܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܸܘܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܚܘܼܠܕܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܪܓ̇ܙܘܼܢ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܢܙܘܼܥܘܼܢ ܘܢܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ.

18: ܠܲܝܬ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܥܵܘܼܠܵܐ ܘܡܲܥܒܲܪ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܕܫܲܪܟܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܐܵܚܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܟ̇ܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܨܒܲܝ̣ܬ̇.

19: ܢܸܬ̣ܦܢܸܐ ܘܲܢܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܢ: ܘܢܸܟ݂ܢܘܿܫ ܟܠܹܗ ܥܵܘܼܠܲܢ: ܘܢܸܫܕܸ̇ܐ ܒܥܘܼܡܩܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ.

20: ܬܸܬܸ̇ܠ ܩܘܼܫܬܵܐ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܕܝܼܡܲܝ̣ܬ̇ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ.