ܟܬ݂ܒ݂ܐ ܕܝܘܢܢ ܢܒ݂ܝܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܵܘܢܵܢ ܒܲܪ ܡܲܬܲܝ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܟ݂ܪܸܙ ܥܠܹܝܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܒܝܼܫܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ.

3: ܘܩܵܡ̣ ܝܵܘܢܵܢ ܠܡܸܥܪܲܩ ܠܬܲܪܫܝܼܫ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢ̣ܚܸܬ̣ ܠܝܘܿܦܹܐ: ܘܐܸܫ̣ܟܲܚ ܐܸܠܦܵܐ ܕܥܵܐ̇ܠܵܐ ܠܬܲܪܫܝܼܫ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܘܲܢ̣ܚܸܬ̣ ܠܵܗ̇: ܠܡܸܥܲܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܬܲܪܫܝܼܫ: ܠܡܸܥܪܲܩ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

4: ܘܡܵܪܝܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܪܘܼܚܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܒܝܲܡܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܝܲܡܵܐ: ܘܐܸܠܦܵܐ ܡܸܬ̣ܗܲܦܟܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܠܡܸܬ̇ܬ̇ܒ̣ܵܪܘܼ.

5: ܘܲܕ݂ܚܸܠ̣ܘ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ: ܘܲܓ̣ܠܵܘ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܹܗ: ܘܲܫܕ݂ܵܘ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܸܠܦܵܐ ܒܝܲܡܵܐ: ܕܢܲܩܠܘܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܝܵܘܢܵܢ ܕܹܝܢ ܢ̣ܚܸܬ̣ ܠܹܗ ܠܐܸܫܬܵܗ̇ ܕܐܸܠܦܵܐ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂.

6: ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܘܵܬܹܗ ܪܲܒ̇ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܕܲܡܝܼܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܩܘܼܡ ܩܪܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܟܒܲܪ ܢܦܲܨܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕ݂.

7: ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܬܵܘ ܢܲܪܡܸܐ ܦܸܨܹ̈ܐ: ܘܢܸܕܲܥ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܸܛܠ ܡܲܢ ܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܥܠܲܝܢ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܦܸܨܹ̈ܐ: ܘܣܸܠܩܲܬ̤ ܦܸܨܬܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ.

8: ܘܐܸܡ̣ܲܪܘ ܠܹܗ: ܚܵܘܵܢ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܥܠܲܝܢ: ܡܵܢܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܟ݂: ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܐܲܝܕܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܲܪܥܵܟ݂: ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡܵܐ.

9: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܢܵܢ: ܥܸܒ̣ܪܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒ̣ܫܵܐ.

10: ܘܲܕ݂ܚܸܠ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇: ܡܸܛܠ ܕܝܼܕܲܥ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܕܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܪܲܩ̣.

11: ܘܟܲܕ݂ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܒܸܥܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܘܢܸܫܠܸܐ ܝܲܡܵܐ ܡܸܢܢ: ܡܸܛܠ ܕܝܲܡܵܐ ܗܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܘܡܸܬ̇ܕܲܠܲܚ ܥܠܲܝܢ.

12: ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܗܘܿܢ ܝܵܘܢܵܢ: ܫܘܼܩܠܘܼܢܝ ܘܐܲܪܡܵܐܘܼܢܝ ܒܝܲܡܵܐ: ܘܢܸܫܠܸܐ ܝܲܡܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܗܵܢܵܐ ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܛܠܵܬ̣ܝ ܗ̄ܘܼ ܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ.

13: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܢܸܗܦܟ݂ܘܿܢ ܠܝܲܒ̣ܫܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܫ̣ܟܲܚܘ: ܡܸܛܠ ܕܝܲܡܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܡܸܬ̇ܕܲܠܲܚ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

14: ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡ̣ܲܪܘ: ܐܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܹܐܒܲܪ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒ̣ ܥܠܲܝܢ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇.

15: ܘܫܲܩ̣ܠܘܼܗܝ ܠܝܵܘܢܵܢ ܘܲܫܕ݂ܵܐܘܼܗܝ ܒܝܲܡܵܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚ ܝܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܚܫܘܼܠܵܘ̈ܗܝ.

16: ܘܲܕ݂ܚܸܠ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܕܲܒܲܚܘ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܕܲܪܘ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ.

17: ܘܛܲܝܸܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܢܘܼܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܒܲܠܥܹܗ ܠܝܵܘܢܵܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܝܵܘܢܵܢ ܒܲܡܥܵܘ̈ܗܝ ܕܢܘܼܢܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܝܼܡܵܡܝܼ̈ܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܠܲܝ̈ܠܵܘܵܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܘܨܲܠܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ: ܡ̣ܢ ܡܥܵܘ̈ܗܝ ܕܢܘܼܢܵܐ: ܘܐܸܡ̣ܲܪ.

2: ܩܪܹܝܬ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܥܵܩܲܬ̣ܝ ܘܲܥܢܵܢܝ: ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ ܓܥܹ̇ܝܬ̣: ܘܲܫ̣ܡܲܥܬ̇ ܒܩܵܠܝ.

3: ܘܐܲܪܡ̣ܝܼܬܵܢܝ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܢܲܗܪܵܐ ܚܲܕ݂ܪܲܢܝ: ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܚܫܘܼܠܲܝ̈ܟ ܘܓܲܠܠܲܝ̈ܟ ܥܠܲܝ ܥ̣ܒܲܪܘ.

4: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܐܸܬ̣ܪܲܚܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܡܵܘܣܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ.

5: ܚܲܕ݂ܪܘܼܢܝ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ. ܘܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ ܟܲܪܟܲܢܝ: ܘܒܸܐܫܬܹ̇ܗ ܕܝܲܡܵܐ ܐܸܬ̣ܚ̄ܒܸܫ ܪܹܫܝ.

6: ܘܠܸܐܫܬ̇ܗܘܿܢ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܢܸܚ̇ܬܹܬ̣: ܘܐܲܪܥܵܐ ܐܸܚܕܲܬ̤ ܣܘܼܟ̇ܪܹ̈ܝܗ̇ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܠܥܵܠܲܡ. ܘܐܲܣܩ̣ܬ̇ ܚܲܝܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܚܒ̣ܵܠܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ.

7: ܟܲܕ݂ ܐܸܬ̇ܛܲܪܦܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܹܬ̣: ܘܥܸܠܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ ܨܠܘܿܬ̣ܝ ܠܗܲܝܟ̇ܠܵܟ݂ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ.

8: ܟܠ ܕܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ̣ܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܫܵܒ̣̇ܩܝܼܢ.

9: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܩܵܠܵܐ ܕܬ̣ܵܘܕܲܝܬ̣ܵܐ ܐܸܕܲܒܲܚ ܠܵܟ݂: ܘܡܸܕܹ̇ܡ ܕܢܸ̇ܕܪܹܬ̣ ܐܹܫܲܠܸܡ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

10: ܘܲܦܩܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܢܘܼܢܵܐ: ܘܦܲܠܛܹܗ ܠܝܵܘܢܵܢ ܠܝܲܒ̣ܫܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܵܘܢܵܢ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܠܡܹܐܡܲܪ.

2: ܩܘܼܡ ܙܸܠ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܟ݂ܪܸܙ ܥܠܹܝܗ̇ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂.

3: ܘܩܵܡ̣ ܝܵܘܢܵܢ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬ̣ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܲܪܕܹ̇ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ.

4: ܘܫܲܪܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܠܡܸܥܲܠ ܠܢܝܼܢܘܹܐ ܡܲܪܕܹ̇ܐ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܲܟ݂ܪܸܙ ܘܐܸܡܲܪ: ܡܸܟܵܐ ܠܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ: ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܢܝܼܢܘܹܐ ܡܸܬ̣ܗܲܦܟܵܐ.

5: ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܐ̄ܢܵܫܹܝ̈ܗ̇ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܦܣܲܩ̣ܘ ܨܵܘܡܵܐ: ܘܲܠܒܸܫ̣ܘ ܣܲܩܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܙܥܘܿܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

6: ܘܲܡܛܵܬ̤ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ: ܘܲܫ̣ܩܲܠ ܬܵܓܹܗ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܠܒܸܫ ܣܲܩܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܥܲܠ ܩܸܛܡܵܐ.

7: ܘܐܲܟ݂ܪܸܙܘ ܘܐܸܡ̣ܲܪ ܒܢܝܼܢܘܹܐ: ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܲܕ݂ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ: ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܛܥ̱ܡܘܼܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܘܠܵܐ ܢܸܪܥܘܿܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܢܸܫܬ̄ܘܿܢ.

8: ܐܸܠܵܐ ܢܸܬ̣ܟܲܣܘܿܢ ܣܲܩܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ: ܘܢܸܩܪܘܿܢܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܚܢܲܓ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ.

9: ܡܲܢ ܝܵܕܲܥ ܐܸܢ ܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܡܪܲܚܸܡ ܥܠܲܝܢ: ܘܡܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܲܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕ݂.

10: ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܘܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

1: ܘܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܝܵܘܢܵܢ ܟܲܪܝܘܼܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܥܵܩܲܬ̤ ܠܹܗ ܛܵܒ̣.

2: ܘܨܲܠܝܼ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܡܸܠܲܬ̣ܝ ܟܲܕ݂ ܐܸܢܵܐ ܒܐܲܪܥܝ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܲܕ̇ܡܹ̇ܬ̣ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܥܸܪܩܹ̇ܬ̣ ܠܝܼ ܠܬܲܪܫܝܼܫ: ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܓܹܝܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܲܡܪܲܚܦܵܢܵܐ: ܘܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܟ݂: ܘܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂: ܘܡܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ.

3: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܡܵܪܝ ܣܲܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܹܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܦܲܩܵܚ ܠܝܼ ܠܲܡܡܵܬ̣ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܚܵܐ.

4: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܛܵܒ̣ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܵܟ݂.

5: ܘܲܢ̣ܦܲܩ ܝܵܘܢܵܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܠܹܗ ܒܡܲܕ݂ܢܚܵܝܵܗ̇ ܕܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܡܛܲܠܬ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܬܚܘܿܬܹܝܗ̇ ܒܛܸܠܵܠܵܐ: ܕܢܸܚܙܹܐ ܡܵܢܵܐ ܓܵܕܹ̇ܫ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ.

6: ܘܲܦ̣ܩܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ: ܘܝܼܥ̣ܵܐ ܘܲܣܠܸܩ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܝܵܘܢܵܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܛܸܠܵܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܘܐܲܪܘܲܚ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܬܹ̇ܗ: ܘܲܚܕ݂ܝܼ ܝܵܘܢܵܢ ܒܹܗ ܒܲܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ ܚܲܕ݂ܘܼܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ.

7: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܦ̣ܩܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܬ̣ܵܘܠܥܵܐ ܒܡܲܣܵܩܲܝ̈ ܫܲܦܪܵܐ: ܘܲܡܚܵܬܹܗ ܠܲܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ ܘܲܩܛܲܡܬܹܗ.

8: ܘܟܲܕ݂ ܕܸܢܚܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܐ: ܦ̣ܩܲܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܫܵܘܒܵܐ ܘܐܵܘܒܸ̇ܫܬܹܗ ܠܩܲܪܐܵܐ: ܘܨܸܚܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦ: ܘܲܫ̣ܐܸܠ ܡܵܘܬܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܡܵܛܹ̇ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܹܢܝ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܛܵܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈.

9: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܝܵܘܢܵܢ ܛܵܒ̣ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܵܟ݂ ܥܲܠ ܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܝܵܘܢܵܢ ܛܵܒ̣ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܝܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ.

10: ܐܸܡ̣ܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܵܣ̣ܬ̇ ܥܲܠ ܫܪܘܿܪܵܐ ܕܩܲܪܐܵܐ: ܕܠܵܐ ܠܐܝܼܬ̇ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܪܲܒ̇ܝܼܬܵܝܗܝ: ܕܒܲܪ ܠܸܠܝܹܗ ܝܑܼܥ̣ܵܐ ܘܒܲܪ ܠܸܠܝܹܗ ܝܑܼܒܸܥ̣.

11: ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܹܚܘܿܣ ܥܲܠ ܢܝܼܢܘܹܐ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܕܐܝܼܬ̣ ܒܵܗ̇ ܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܪܸ̈ܒ̇ܘܵܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܒܹܝܬ̣ ܝܲܡܝܼܢܗܘܿܢ ܠܣܸܡܵܠܗܘܿܢ: ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ.