ܟܬ݂ܒ݂ܐ ܕܥܘܒܕܝܐ

 

1: ܚܸܙܘܵܐ ܕܥܘܿܒܲܕ݂ܝܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܛܸܒܵܐ ܫ̣ܡܲܥܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܸܫܬ̇ܠܲܚ: ܩܘܼܡ ܘܲܢܩܘܼܡ ܥܠܹܝܗ̇ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

2: ܗܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣̇ܬܵܟ݂ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܫܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܛܵܒ̣.

3: ܫܘܼܒ̣ܗܵܪܹܗ ܕܠܸܒܵܟ݂ ܐܵܛܥ̱ܝܵܟ݂: ܕܥܵܡܲܪ ܒܥܘܼܫܢܵܐ ܕܲܫܩܝܼܦܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܘܡܵܐ ܡܵܘܬ̇ܒܹܗ: ܘܐܵܡܲܪ ܒܠܸܒܹ̄ܗ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܲܚܬܲܢܝ ܠܐܲܪܥܵܐ.

4: ܐܸܢ ܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܐܲܝܟ݂ ܢܸܫܪܵܐ: ܘܐܸܢ ܒܹܝܬ̣ ܟܵܘܟ̇ܒܹ̈ܐ ܬܣܝܼܡ ܩܸܢܵܟ݂: ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܚܬ̣ܵܟ݂ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

5: ܐܸܢ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟ: ܐܵܘ ܒ̇ܙܘܿܙܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܫܬܸܩ̣ܬ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܓ̣ܢܲܒ̣ܘ ܡܸܣܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܩܵܛ̇ܘܿܦܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟ ܠܵܐ ܫܵܒ̣ܩܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܘܼܥܵܪܵܐ.

6: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܨܝܼ ܥܹܣܘܿ ܘܲܢܒܲܠ̣ ܡܲܛ̄ܫ̈ܝܵܬܹܗ.

7: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܫܲܕ̇ܪܘܼܟ݂: ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܩܝܵܡܵܟ݂ ܐܲܛܥ̱ܝܘܼܟ݂: ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܨܝܼܘ ܚܲܝܠܵܟ݂: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܫܠܵܡܵܟ݂ ܘܲܕ݂ܠܲܚܡܵܟ݂ ܣܵܡ̣ܘ ܟܡܹܐܢܵܐ ܬܚܘܿܬܲܝܟ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ.

8: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܣܲܟ̇ܘܼܠܬ̣ܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܥܹܣܘܿ.

9: ܘܢܸܬ̣ܒܲܙܙܘܼܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪ̈ܲܝܟ̇ܝ ܬܲܝܡܵܢ: ܘܢܹܐܒܲܕ݂ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܥܹܣܘܿ.

10: ܡ̣ܢ ܩܸܛܠܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܕܐܲܚܘܼܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܬܟܲܣܹܝܟ݂ ܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܘܬܹܐܒܲܕ݂ ܠܥܵܠܲܡ.

11: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܵܡܬ̇ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܘ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܥܲܠ̣ܘ ܒܬܲܪ̈ܥܵܘܗܝ: ܘܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܐܲܪܡܝܼܘ ܦܸܨܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܬܸܗܘܹܐ.

12: ܘܠܵܐ ܬܸܚܙܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܚܘܼܟ݂ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܚܕܹ̇ܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܑܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܒ̣ܕܵܢܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܵܘܪܸܒ̣ ܦܘܼܡܵܟ݂ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

13: ܘܠܵܐ ܬܸܥܘܿܠ ܒܬܲܪܥܹܗ ܕܥܲܡܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܵܩܲܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܚܕܹ̇ܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܒ̣ܝܼܫܬܹ̇ܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܵܩܬܹܗ: ܘܠܵܐ ܬܣܲܪܕ݂ܝܼܘܗܝ ܒܚܲܝܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܥܵܩܬܹܗ.

14: ܘܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܥܲܠ ܡܲܩܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܠܡܵܘܒܵܕ݂ܘܼ ܠܲܡܫܵܘܙܒ̣ܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܐ ܬܲܫܠܸܡ ܣܪ̈ܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

15: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܗ̄ܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥ̣ܒܲܕ̇ܬ̇ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂: ܘܦܘܼܪܥܵܢܵܟ݂ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܥܲܠ ܪܹܫܵܟ݂.

16: ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܫ̣ܬ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܝ: ܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣: ܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܘܢܸܬ̣ܘ̱ܪܘܼܢ ܘܢܸܬ̇ܛܲܪܦܘܼܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ.

17: ܘܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ ܬܸܗܘܹܐ ܡܫܵܘܙܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫ: ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܠܐܲܝܠܹܢ ܕܝܼܪܸܬ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ.

18: ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܥܹܣܘܿ ܚܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܩܕ̇ܘܼܢ ܒܗܘܿܢ ܘܢܹܐܩܕ̇ܘܼܢ ܒܗܘܿܢ ܘܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܥܹܣܘܼ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܸܠ.

19: ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܥܹܣܘܿ: ܘܕܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܠܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܚܲܩܠܵܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܓܸܠܥܵܕ݂.

20: ܘܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܲܒ̣ܢܝ̈ ܝܼܴܣܪܵܝܹܠ: ܕܡ̣ܢ ܟܢܲܥܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܪܦܲܬ̣: ܘܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܒܸܐܣܦܵܢܝܵܐ: ܢܹܐܪܬ̇ܘܼܢ ܠܲܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ.

21: ܘܢܸܣܩܘܼܢ ܦܪ̈ܝܼܩܹܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܨܸܗܝܘܿܢ: ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܥܹܣܘܿ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.