ܟܬ݂ܒ݂ܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒ݂ܝܐ

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܐ.

1: ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܡܘܿܣ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܩ̈ܕܹ̇ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܬܩܘܿܥ: ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܥܘܿܙܝܼܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܘܗܝ ܕܝܘܿܪܲܒ̣ܥܲܡ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܙܵܘܥܵܐ.

2: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܗܝܘܿܢ ܢܸܢܗܲܡ: ܘܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܢܸܬܸ̇ܠ ܩܵܠܹܗ: ܘܢܸـ̈ـܬ̇ܒ̣ܵܢ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܕܲܝܪܹ̈ܐ ܕܪ̈ܵܥܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܒܲܫ ܪܹܫܹܗ ܕܟܲܪܡ̄ܠܵܐ.

3: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘ̈ܒܹ̇ܝܗ̇ ܕܕܲܪܡܣܘܿܩ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܕ݂ܵܫ̣ܘ ܒܣܸ̈ܟܹ̇ܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܠܓܸܠܥܵܕ݂.

4: ܐܹܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܲܚܙܵܐܹܝܠ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬܹܗ ܕܒܲܪ ܗܕ݂ܵܕ݂.

5: ܘܐܹܬܲܒܲܪ ܡܘܼܟ݂̈ܠܹܐ ܕܕܲܪܡܣܘܿܩ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܩܲܥܬ̣ܵܐ ܕܐܘܿܢ: ܘܣܵܡܹ̇ܟ݂ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܕܵܢ: ܘܢܸܫܬ̇ܒ̣ܘܿܢ ܥܲܡܵܐ ܕܐܵܪܵܡ ܠܩܝܼܪ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

6: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘ̈ܒܹ̇ܝܗ̇ ܕܥܵܐܙܵܐ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܲܫ̣ܒ̣ܵܘ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܫܲܠܡܬ̣ܵܐ ܕܢܲܫ̱ܠܡܘܼܢ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ.

7: ܐܹܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܒܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܥܵܐܙܵܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇.

8: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂: ܘܣܵܡܹ̇ܟ݂ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܫܩܵܠܘܿܢ: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܐܝܼܕ݂ܝ ܥܲܠ ܥܸܩܪܘܿܢ: ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܫܲܪܟܵܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ.

9: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘ̈ܒܹ̇ܝܗ̇ ܕܨܘܿܪ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܲܫܠܸܡܘ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܫܲܠܡܬ̣ܵܐ ܠܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܠܵܐ ܥ̣ܗܲܕ݂ܘ ܩܝܵܡܵܐ ܕܐܲܚܘܼܬ̣ܵܐ.

10: ܐܹܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܒܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܨܘܿܪ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇.

11: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܲܪܕܲܦ̣ ܒܚܲܪܒܵܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܚܲܒܸ̇ܠ ܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ: ܘܲܢܛܲܪ ܠܥܵܠܲܡ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܘܐܲܟ̇ܬܹܗ ܢ̣ܛܲܪ ܠܥܵܠܡܝܼܢ.

12: ܐܹܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܠܬܲܝܡܵܢ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܒ̣ܘܼܨ̄ܪ.

13: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘ̈ܒܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܦܲܪܸܬ̣ܘ ܒܲܛ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܕܢܲܪ̱ܘܚܘܼܢ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ.

14: ܐܸܫܒ̇ܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܪܲܒܲܬ̣: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇: ܒܲܩܥܵܬ̣ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܒܥܲܠܥܵܠܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܥܪܘܼܪܵܐ.

15: ܘܢܹܐܙܲܠ ܡܲܠܟ̇ܘܿܡ ܒܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܡܪ̈ܵܘܗܝ ܘܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

1: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘ̈ܒܵܘܗܝ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܵܘܩܸܕ݂ܘ ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ ܠܣܲܝܕܵܐ.

2: ܐܹܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܩܸܪܝܘܿܬ̣: ܘܲܢܡܘܼܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣ ܒܲܕ݂ܠܘܼܚܵܐ: ܒܲܩܥܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܩܵܠܵܐ ܕܫܝܼܦܘܿܪܵܐ.

3: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܕܲܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘܹܗ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ ܐܸܚܪܘܿܒ̣ ܥܲܡܹܗ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

4: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܲܣܠܝܼܘ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܢ̣ܛܲܪܘ: ܘܐܲܛܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܙܲܠ̣ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܵܬܲܪܗܹܝܢ.

5: ܐܹܫܲܕܲܪ ܢܘܼܪܵܐ ܒܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

6: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܚܵܘܒܵܘ̈ܗܝ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܕܲܐܪܒ̇ܥܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܙܲܒܸ̇ܢ̣ܘ ܠܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܒܟܸܣܦܵܐ: ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܡܸܛܠ ܡܣܵܢܹ̈ܐ ܕܕ݂ܵܝ̇ܫܝܼܢ ܥܲܠ ܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

7: ܘܲܡܩܲܦܚܝܼܢ ܠܡܸܣ̈ܟܹ̇ܢܹܐ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܨܠ̣ܵܘ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܛܲܢܦܘܼܢ ܫܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܝ.

8: ܘܥܲܠ ܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܚܲܒ̣̈ܠܹܐ ܚܵܙ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒ̣ ܟܠ ܡܲܕ݂ܒܲܚ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܥܲܬ̇ܝܼܩܵܐ ܫܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

9: ܘܐܸܢܵܐ ܐܵܘܒ̇ܕܸܬ̣ ܠܐܵܡܘܿܪܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܕܪܵܘܡܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܚܲܣܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܲܠܘܼܛܵܐ: ܐܵܘܒ̇ܕܸܬ̣ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܥܸܩܵܪ̈ܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܠܬܲܚܬ̇.

10: ܘܐܸܢܵܐ ܐܲܣܸܩܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܕܲܒܲܪܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܠܡܹܐܪܲܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ.

11: ܘܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܢܒ̣̈ܝܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܥܠܲܝܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܢܙܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܐܝܬܲܝܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

12: ܘܐܲܫܩܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܲܢܙܝܼܪܹ̈ܐ ܚܲܡܪܵܐ ܘܠܲܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܦܲܩܸܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̣ܢܲܒ̇ܘܿܢ.

13: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܥܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܬܚܘܿܬܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܥܝܼܩܵܐ ܥܵܓܹܠܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܫܸܒ̇ܠܹ̈ܐ.

14: ܘܢܹܐܒܲܕ݂ ܪܲܗܛܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐ: ܘܲܕ݂ܥܲܫܝܼܢ ܠܵܐ ܢܚܲܡܣܝܼܢ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܲܕ݂ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܠܵܐ ܢܦܲܨܹܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

15: ܘܩܲܫܵܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܩܘܼܡ: ܘܲܕ݂ܩܲܠܝܼܠ ܒܪܲܗܛܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܨܹܐ: ܘܦܲܪܵܫܵܐ ܠܵܐ ܢܫܵܘܙܸܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ.

16: ܘܲܕ݂ܥܲܫܝܼܢ ܠܸܒܹ̇ܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܥܲܪܛܸܠ ܢܸܥܪܘܿܩ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

1: ܫܡܲܥܘ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܣܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

2: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܲܠܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܝܸܕ݂ܥܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܟ̇ܘܿܢ.

3: ܕܲܠܡܵܐ ܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܬܪܹܝܢ: ܐܲܟ݂ܚ̄ܕ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܹܬ̣ܘܲܥܲܕ݂ܘ.

4: ܕܲܠܡܵܐ ܢܵܗܹ̇ܡ ܐܲܪܝܵܐ ܒܥܵܒ̣ܵܐ: ܡܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܓܸܙܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܡܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܐܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܘܿܥܝܼܬܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܬܵܒܲܪ.

5: ܕܲܠܡܵܐ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܨܸܦܪܵܐ ܒܦܲܚܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܡ̣ܢ ܨܲܝܵܕ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܫܵܘܲܪ ܦܲܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܵܚܹܕ݂.

6: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܬ̣ܩܪܸܐ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ: ܘܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܙܵܐܲܥ̇: ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂.

7: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܓܠ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܠܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ.

8: ܐܲܪܝܵܐ ܢܗܲܡ̣ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܕ݂ܚܲܠ: ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ.

9: ܐܲܫܡܲܥܘ ܥܲܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܲܫܕ̇ܘܿܕ݂: ܘܥܲܠ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܲܚܙܵܘ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ ܕܲܒ̣ܓ̣ܵܘܵܗ̇: ܘܲܥܫܘܼܩܝܵܐ ܕܒ̣ܵܗ̇.

10: ܘܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܢ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܡܲܟ̇ܣܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܚܵܡ̇ܠܝܼܢ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܘܒܸܙܬ̣ܵܐ ܒܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܗܘܿܢ.

11: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܢܸܚܕ̇ܪܝܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܚܘܿܬ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܥܘܼܫܢܵܗ̇ ܘܢܸܬ̣ܒܲܙ̈ܙܵܢ ܣܵܚܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇.

12: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܥܕܸ̇ܐ ܪܵܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܟܪ̈ܵܥܝܼܢ ܐܵܘ ܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕ݂ܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ̣ܦܲܨܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܫܵܡܪܹܝܢ: ܒܚܘܼܛܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܕܲܪܡܣܘܿܩ.

13: ܫܡܲܥܘ ܘܐܲܣܗܸܕ݂ܘ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

14: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܠܵܘܗܝ: ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܢܸܬ̣ܓܲܕ̇ܡܵܢ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹ̈ܐ: ܘܢܸܦ̈ܠܵܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

15: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܒܹܝܬ̣ ܣܲܬ̣ܘܵܐ ܥܲܡ ܒܹܝܬ̣ ܩܲܝܛܵܐ: ܘܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܒܵـ̈ـܬܹܐ ܕܫܸܢܵܐ: ܘܲܢܣܘܼܦܘܼܢ ܒܵـ̈ـܬܹ̇ܐ ܣܲܓ̇ܝܹ̈ܐܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

1: ܫܡܲܥܹܝ̈ܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܘܼܫܚܹ̈ܐ ܕܒܲܝܫܵܢ: ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ: ܕܛܵܠ̈ܡܵܢ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܐܵܠ̈ܨܵܢ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ: ܘܐܵܡ̇ܪ̈ܵܢ ܠܡܵܪ̈ܲܝܗܹܝܢ ܐܲܝܬܵܘ ܠܲܢ ܢܸܫܬܸ̇ܐ.

2: ܝܑܼܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܒܩܲܕ̇ܝܼܫܘܼܬܹܗ: ܕܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܥܠܲܝܟܹ̇ܝܢ: ܘܢܸܫܩܠܘܼܢܵܟܹܝܢ ܒܙܲܝܢܵܐ: ܘܚܲܪܬ̣ܟܹܝܢ ܒܩܲܕ݂ܣܵܐ ܕܨܲܝܵـ̈ـܕܹܐ.

3: ܘܲܠܬ̣ܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܬܸܪܗܲܛ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܩܘܼܒ̣ܠܵܗ̇: ܘܢܸܫ̈ܬܲܕ݂ܝܵܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܪܡܸܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

4: ܥܘܿܠܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܘܐܲܥܸܠܘ: ܘܲܒ̣ܓܲܠܓܵܠܵܐ ܐܲܣܓܵܘ ܠܡܲܥܵܠܘܼ: ܐܲܝܬܵܘ ܠܨܲܦܪܵܐ ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܡܲܥܣܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ.

5: ܘܐܲܣܸܩܘ ܡ̣ܢ ܚܲܡܝܼܥܵܐ ܬܵܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܕ݂ܘܿܪܘ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ ܘܫܲܠܸܡܘ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܪܚܸܡ̣ܬ̇ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

6: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܲܗܝܘܼܬ̣ ܫܸܢܹ̈ܐ: ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܚܲܣܝܼܪܘܼܬ̣ ܠܲܚܡܵܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܢܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

7: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܟܠܹ̇ܝܬ̣ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܡܸܛܪܵܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ ܕܲܚܨܵܕ݂ܵܐ: ܘܐܲܚܸܬ̣ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܘܥܲܠ ܚܕ݂ܵܐ ܠܵܐ: ܘܥܲܠ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܢܸܚܘܿܬ̣ ܥܠܹܝܗ̇ ܡܸܛܪܵܐ: ܘܲܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܘܿܬ̣ ܥܠܹܝܗ̇ ܡܸܛܪܵܐ ܬܹܐܒܲܫ.

8: ܘܢܸܬ̣ܟܲܢ̈ܫܵܢ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܬܠܵܬ̣ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܢ ܠܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ: ܕܢܸܫ̈ܬ̇ܝܵܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܣ̈ܒ̇ܥܵܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܢܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

9: ܡܚܹ̇ܝܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܫܵܘܒܵܐ ܘܲܒ̣ܝܲܪܩܵܢܵܐ ܘܲܒ̣ܒܲܪܕ݂ܵܐ. ܘܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܦܲܪ̈ܕܲܝܣܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܲܕ݂ܟܲܪ̈ܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܕ̇ܬܹܐܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܙܲܝ̈ܬܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܐܸܟܲܠ̣ ܡܵܫܘܿܛܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܢܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

10: ܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܢ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܩܲܛܠܹ̇ܬ̣ ܒܚܲܪܒܵܐ ܥܠܲܝܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܲܡ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܪ̈ܲܟ݂ܫܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܡܚܝܼܬ̣ ܪܹܝܚ ܣܲܪܝܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܢܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

11: ܗܸܦܟܹ̇ܬ̣ ܒܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܗܦܸܟ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܣܕ݂ܘܿܡ ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܘܼܕ݂ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܲܨܝܼ ܡ̣ܢ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܢܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

12: ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܟ݂ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܕܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂: ܐܸܬ̇ܛܲܝܲܒ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܐܲܠܵܗܵܟ݂.

13: ܡܸܛܠ ܕܡܲܢ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܘܲܒ̣ܪܵܐ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܵܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܹ̇ܗ: ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܫܲܦܪܵܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ: ܘܕ݂ܵܪܸܟ݂ ܥܲܠ ܪܵܘܡܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

1: ܫܡܲܥܘ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܐܘܿܠܝܼܬ̣ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

2: ܢܸܦܠܲܬ̤ ܘܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ ܠܲܡܩܵܡ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܫܬܲܒ̣ܩܲܬ̤ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܩܝܼܡ ܠܵܗ̇.

3: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܢܵܦܩܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܐܵܠܹܦ: ܢܸܫܬܲܚܪܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܡܵܐܐ: ܘܲܕ݂ܢܵܦܩܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܵܐܐ: ܢܸܫܬܲܚܪܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܥܸܣܪܵܐ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

4: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܥܵܐܘܼܢܝ ܠܝܼ ܘܲܚܝܵܘ.

5: ܘܠܵܐ ܬܸܒ̣ܥܘܿܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܲܠܓܲܠܓܵܠܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܠܘܼܢ: ܘܲܠܒܹܪܫܒܲܥ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܪܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܠܓܵܠܵܐ ܡܸܫܬ̇ܒ̣ܵܝܘܼ ܬܸܫܬ̇ܒܸܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ.

6: ܒܥܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܚܝܵܘ: ܕܠܵܐ ܢܹܐܩܲܕ݂ ܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ. ܘܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܘܠܲܝܬ̇ ܕܲܡܕܲܥܸܟ݂.

7: ܕܗܵܦ̇ܟ̇ܝܼܢ ܕܝܼܢܵܐ ܠܲܡܪܵܪܹ̈ܐ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ.

8: ܫܒܲܩ̣ܘ ܠܡܲܢ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܟܝܼܡܵܐ ܘܥܝܼܘܿܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܠܨܲܦܪܵܐ ܛܸܠܵܠܲܝ̈ ܡܵܘܬܵܐ: ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܠܠܸܝܵܐ ܐܲܚܫܸܟ݂: ܕܲܩ̣ܪܵܐ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܐܸܫܲܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܡܹܗ.

9: ܕܲܡܫܲܠܸܛ ܚܲܠܵܫܵܐ ܥܲܠ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܘܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܪܵܡܵܐ ܡܥܲܠܸܐ.

10: ܕܣܵܢܹ̇ܝܢ ܒܬܲܪܥܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܘܲܠܡܲܢ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܬܪ̈ܝܼܨܵܬ̣ܵܐ ܡܲܣܠܹܝܢ.

11: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܕܩܲܦܚ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܓܒܲـ̈ـܝܵܐ ܢ̣ܣܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ܒܵـ̈ـܬܹܐ ܕܲܦ̮ܣܝܼܠܬܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܗܘܿܢ. ܘܟܲܪ̈ܡܹܐ ܕܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܢܨܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܘܿܢ ܚܲܡ̱ܪܗܘܿܢ.

12: ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܕܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܚܵܘܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܐܵܠܘܿܨܵܘ̈ܗܝ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܵܐ ܢܣܲܒ̣ܘ ܫܘܼܚܕܵܐ: ܘܲܠܡܸܣܟܹ̇ܢܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܨܠ̣ܵܘ.

13: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܲܢ ܕܡܸܣܬܲܟܲܠ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘܿ ܢܸܫܬ̇ܘܿܩ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ.

14: ܒܥܵܘ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܬܸܚܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ.

15: ܣܢܵܘ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܘܲܪܚܲܡܘ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܝܼܢܵܐ: ܟܒܲܪ ܢܪܲܚܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܥܲܠ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܝܵܘܣܸܦ.

16: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܩܹ̈ܐ ܡܲܪ̈ܩܕ݂ܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܗܹܘܵܝ: ܗܹܘܵܝ: ܘܢܸܩܪܘܿܢ ܠܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܠܐܸܒ̣ܠܵܐ: ܘܲܠܡܲܪ̈ܩܕ݂ܵܬ̣ܵܐ ܠܝܵܕ݂ܥܲܝ̈ ܐܘܿܠ̈ܝܵܬ̣ܵܐ.

17: ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܟܲܪ̈ܡܹܐ ܡܲܪ̈ܩܕ݂ܵܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܓܵܘܹܟ݂ܝ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

18: ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܪܵܓ̇ܝܼܢ ܠܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܚܸܫܘܿܟ݂ ܗ̄ܘܼ ܘܠܵܐ ܢܲܗܝܼܪ.

19: ܐܲܝܟ݂ ܕܥܵܪܹܩ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܪܝܵܐ: ܘܦܵܓܥܵܐ ܒܹܗ ܕܸܒܵܐ: ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܠܒܲܝܬܵܐ ܘܣܵܡܹ̇ܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܐܸܣܬ̣ܵܐ: ܘܢܵܟܹ̇ܬ̣ ܠܹܗ ܚܸܘܝܵܐ.

20: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܚܸܫܘܿܟ݂ ܗ̄ܘܼ ܘܠܵܐ ܢܲܗܝܼܪ: ܥܲܡܘܼܛ ܗ̄ܘܼ ܘܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܙܲܗܪܵܐ.

21: ܣܢܹ̇ܝܬ̣ ܘܐܲܣܠܝܼܬ̣ ܥܲܕ݂ܥܹܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܝܼܚ ܒܸܥܨܵܪ̈ܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ.

22: ܐܵܦܸܢ ܬܲܣܩܘܼܢ ܠܝܼ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܟ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܐܸܨܛܒܸܐ: ܘܲܒ̣ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܡܦܲܛܡܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܐܹܚܘܼܪ.

23: ܐܲܥܒܲܪ ܡܹܢܝ ܩܵܠܵܐ ܕܲܙܡܵܪܵܟ݂: ܘܲܙܡܝܼܪܬܵܐ ܕܟܸܢܵܪܵܟ݂ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܹܫܡܲܥ.

24: ܘܢܸܬ̣ܓ̇ܠܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܓܸܠܬܵܐ ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ.

25: ܕܲܠܡܵܐ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܩܲܪܸܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

26: ܐܸܠܵܐ ܫܩܲܠ̣ܬ̇ܘܿܢ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܲܠܟ̇ܘܿܡ: ܘܟܹܐܘܵܢ ܨܲܠܡܟ݂ܘܿܢ: ܟܵܘܟ̇ܒ̣ܵܐ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

27: ܐܲܫܒܹ̇ܝܟ݂ܘܿܢ ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܕܲܪܡܣܘܿܩ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

1: ܘܵܝ ܠܲܕ݂ܫܵܝܛܝܼܢ ܠܨܸܗܝܘܿܢ: ܘܲܬ̣ܟ݂ܝܼܠܝܼܢ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ: ܦܵܪ̈ܫܲܝ ܠܪܹ̈ܫܹܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܓܲܠܝܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

2: ܥܒܲܪܘ ܠܟܲܠܝܵܐ ܘܲܚܙܵܘ: ܘܙܸܠܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܲܚܡܵܬ̣ ܪܲܒܵܐ: ܘܚܘܿܬ̣ܘ ܠܓ̣ܵܬ̣ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟ̇ܘܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܢ ܣܲܓ̇ܝܼ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܟ݂ܘܿܢ.

3: ܕܲܡܣܲܟܹ̇ܝܢ ܠܝܵܘܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܘܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܚܛܘܼܦܝܵܐ.

4: ܘܫܵܟ݂ܒ̇ܝܼܢ ܥܲܠ ܥܲܪ̈ܣܵܬ̣ܵܐ ܕܫܸܢܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܠܲܥܒ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܬܸܫ̱ܘ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܡܦܲܛܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܘܥܸܓ̣̈ܠܹܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܩܪܹ̈ܐ.

5: ܕܢܵܩܫܝܼܢ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܐ ܕܟܸܢܵܪܹ̈ܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܵܘܝܼܕ݂ ܚܫܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܙܡܵܪܵܐ.

6: ܕܫܵܬܹ̇ܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܡܨܲܠܠܵܐ: ܘܡܸܫܚܵܢܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܡܵܫ̇ܚܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܒܛܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܬܒ̣ܵܪܹܗ ܕܝܵܘܣܸܦ.

7: ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܢܸܫܬ̇ܒ̣ܘܿܢ ܒܪܹܫ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܫܬ̇ܩܸܠ ܪܘܵܙܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܠܝܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

8: ܝܑܼܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܕܡܲܣܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܲܠܣܵܚܪ̈ܵܬܹܗ ܣܢܹ̇ܝܬ̣: . ܐܲܫܠܸܡ ܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܐ ܒܲܡܠܹܐܵܗ̇.

9: ܘܐܸܢ ܢܸܫܬܲܚܪܘܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܒܒܲܝܬܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ.

10: ܘܢܸܫܩܠܝܼܘܗܝ ܕܵܕܹܗ ܐܵܘ ܡܲܢ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܠܹܗ ܕܢܲܦܸܩ ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܡܲܢ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܹܗ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܐܝܼܬ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܬܘܼܒ̣ ܥܲܡܵܟ݂ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܠܲܝܬ̇: ܡܸܛܠ ܕܣܵܦ̣ܘ ܠܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܡܲܕ݂ܟ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܲܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

11: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ: ܘܢܸܡܚܸܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܢܲܪܥ̄ܠܝܼܘܗܝ: ܘܲܠܒܲܝܬܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܢܲܨܕܹ̇ܝܘܗܝ.

12: ܕܲܠܡܵܐ ܪܵܗܛ̇ܝܼܢ ܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ ܪ̈ܲܟ݂ܫܵܐ: ܐܵܘ ܕܵܒ̣ܪܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܦܲܕܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܗܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܕܝܼܢܵܐ ܠܲܡܪܵܪܹ̈ܐ: ܘܦܹܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ ܠܓܸ̈ܕ̇ܕܹ̇ܐ.

13: ܕܚܵܕ݂ܝܼܢ ܥܲܠ ܠܵܐ ܡܸܕܹ̇ܡ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܚܲܝܠܲܢ ܢ̣ܣܲܒ̣ܢ ܠܲܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ.

14: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܡܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܘܢܸܕ݂ܚ̄ܩܘܼܢܵܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܚܡܵܬ̣: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܥܵܪܵܒ̣ܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

1: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܵܘ̣ܝܲܢܝ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܩܲܡܨܵܐ ܒܪܹܫ ܡܵܘܥܝܼܬ̣ܵܐ ܕܠܩܸܫܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܠܸܩܫܵܐ ܒܵܬܲܪ ܓܸܙܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܡܠܟܵܐ.

2: ܘܟܲܕ݂ ܓܲܡܲܪ ܠܡܹܐܟ݂ܠܹܗ ܠܥܸܣܒܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܣܵܢ. ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܲܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘܼ.

3: ܐܲܗܦܸܟ݂ܝܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ.

4: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܵܘ̣ܝܲܢܝ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܗܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܡܕ݂ܵܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܠܲܬ̣ܗܘܿܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܠܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

5: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܣܵܢ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܲܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘܼ.

6: ܐܲܗܦܸܟܹܝܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܠܗܵܕܹܐ: ܘܐܵܦ ܗ̤ܝ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ.

7: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܵܘ̣ܝܲܢܝ: ܘܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܫܘܼܪܵܐ ܕܐܵܕ݂ܵܡܘܿܣ: ܘܐܝܼܕܹܗ ܐܵܕ݂ܵܡܘܿܣ.

8: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܥܵܡܘܿܣ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܐܵܕ݂ܵܡܘܿܣ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܕ݂ܵܡܘܿܣ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܡܝ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܕܐܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ.

9: ܘܢܸܚ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢ ܦܪ̈ܲܟܹ̇ܐ ܕܓ̣ܘܼܚܟܵܐ: ܘܡܲܩܕ̇ܫܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܚ̱ܪܒ̣ܘܼܢ: ܘܐܹܩܘܼܡ ܥܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܝܘܿܪܲܒ̣ܥܲܡ ܒܚܲܪܒܵܐ.

10: ܘܲܫ̣ܠܲܚ ܐܵܡܘܿܨܝܼܵܐ ܟܘܼܡܪܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܠܘܵܬ̣ ܝܘܿܪܲܒ̣ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܪܲܕ݂ ܥܠܲܝܟ ܥܵܡܘܿܣ ܒܓ̣ܵܘ ܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܠܲܡܣܲܝܒܵܪܘܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ.

11: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܥܵܡܘܿܣ: ܕܲܒ̣ܚܲܪܒܵܐ ܢܸܬ̣ܩܛܸܠ ܝܘܿܪܲܒ̣ܥܲܡ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܢܸܫܬ̇ܒܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܹܗ.

12: ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܡܘܿܨܝܼܵܐ ܠܥܵܡܘܿܣ ܚܲܙܵܝܵܐ: ܥܪܘܿܩ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܐܲܟ݂ܘܿܠ ܬܲܡܵܢ ܠܲܚܡܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܬܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ.

13: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܠܵܐ ܬܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܹܬ̣ܢܲܒܵܝܘܼ: ܡܸܛܠ ܕܡܲܩܕ̇ܫܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܡܲܠܟܵܐ ܘܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼ.

14: ܘܲܥܢ̣ܵܐ ܥܵܡܘܿܣ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܵܡܘܿܨܝܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܪ ܢܒ̣̈ܝܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܩܹ̇ܛ ܫܲܩܡܹ̈ܐ.

15: ܘܕܲܒ̣ܪܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܣܬܲܪ ܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܙܸܠ ܐܸܬ̣ܢܲܒܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܝ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ.

16: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܫܡܲܥ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܠܵܐ ܬܸܬ̣ܢܲܒܸ̇ܐ ܥܲܠ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܬܲܠܸܦ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܐܝܼܣܚܵܩ.

17: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ݂ܵܟ݂ ܒܲܡܕ݂ܝܼܢ̄ܬܵܟ݂ ܬܙܲܢܸܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ ܘܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܟ݂ ܒܚܲܪܒܵܐ ܢܸܦܠܘܼܢ: ܘܐܲܪܥܵܟ݂ ܒܲܫܘܵܝܬܵܐ ܬܸܬ̣ܦܲܠܲܓ̣: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܲܡ̱ܐܬ̣ܵܐ ܬܡܘܼܬ̣: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܢܸܫܬ̇ܒܸܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܗܵܟܲܢܵܐ ܚܵܘܝܲܢܝ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܩܸܨܵܐ.

2: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬ̇ ܥܵܡܘܿܣ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܢܝܼܫܵܐ ܕܩܸܨܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܲܛܝܼ ܩܸܨܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܝ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܲܥܒܵܪܘܼܬܹܗ ܡܸܢܗܘܿܢ.

3: ܘܢܸܦ̈ܠܵܢ ܬܸܫܒ̇ܚܵܬܹܗ ܕܗܲܝܟܠܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܢܸܣ̈ܓ̇ܝܵܢ ܫ̈ܠܲܕܹ̇ܐ ܒܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ: ܘܢܸܫ̈ܬܲܕ݂ܝܵܢ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ.

4: ܫܡܲܥܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܫܵܝ̇ܛܝܼܢ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ: ܘܲܡܒܲܛܠܝܼܢ ܠܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ.

5: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܐܸܡܲܬ̣ܝ ܢܸܥܒܲܪ ܝܲܪܚܵܐ ܘܲܢܙܲܒܸ̇ܢ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܘܬܸܥܒܲܪ ܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܘܢܸܦ̮ܬܲܚ ܐܵܘܨܪܹ̈ܐ: ܘܢܲܙܥܲܪ ܟ̈ܝܵܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܵܘܪܸܒ̣ ܡܲܬ̣̈ܩܵܠܹܐ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡܲܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܢܸܟ݂ܠܵܐ.

6: ܘܲܢܙܲܒܸ̇ܢ ܒܟܸܣܦܵܐ ܠܡܸܣܟܹ̇ܢܹ̈ܐ ܘܒ̣ܵܝܫܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܡܫܵܝܹ̈ܐ: ܘܫܲܬ̣ ܐܵܘܪܹ̈ܐ ܢܙܲܒܸ̇ܢ.

7: ܘܝܡܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܬܲܩܝܼܦܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܕܠܵܐ ܐܸܛܥܸܐ ܠܥܵܠܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

8: ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܙܘܼܥ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܫܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇: ܘܢܸܣܲܩ ܩܸܨܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܢܸܕ݂ܚܘܿܩ ܘܢܸܚܘܿܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܗܪܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

9: ܘܢܸܗܘܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܥܪܸܒ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܒܛܲܗܪܵܐ: ܘܐܲܚܫܸܟ݂ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ.

10: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܥܲܕ݂ܥܹܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܐܸܒ̣ܠܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܙܡܝܼܪ̈ܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܐܘܿܠܝܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܚܙܘܿܩ ܣܲܩܹ̈ܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܲܨܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܪܹ̈ܫܲܝܟ̇ܘܿܢ ܩܘܼܕ݂ܚܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܥܒ̇ܕ݂ܝܼܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܒ̣ܠܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ: ܘܚܲܪܬ̣ܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ.

11: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܟܲܦܢܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܕܲܟ݂ܦܸܢ ܠܠܲܚܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܕܲܨܗܸܐ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܸܫܡܲܥ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

12: ܘܢܸܬ̣ܟܲܢܫܘܼܢ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܘܢܸܪܗ̱ܛܘܼܢ ܠܡܸܒ̣ܥܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܫܟ̇ܚܘܼܢ.

13: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܢܸܬ̇ܛܲܪ̈ܦܵܢ ܒܬ̣ܘܼ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܘܓܲܕ̇ܘܼ̈ܕܹܐ ܒܨܲܗܝܵܐ.

14: ܕܝܵܡܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܒܲܦܬܲܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܫܵܡܪܹܝܢ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܚܲܝ ܐܵܠܵܗܵܟ݂ ܕܵܢ: ܘܚܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܪܫܒܲܥ: ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

1: ܚܙܹ̇ܝܬܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܘܐܵܡܲܪ: ܡܚܝܼ ܠܚܲܙܘܼܪܵܐ: ܘܲܢܙܘܼ̈ܥܵܢ ܐܸܣ̈ܟ̇ܦܵܬ̣ܵܐ ܘܢܸܟ݂ܠ̱ܗܘܿܢ ܒܪܹܫ ܟܠܗܘܿܢ: ܘܚܲܪܬ̣ܗܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ ܐܹܩܲܛܸܠ: ܠܵܐ ܢܲܡܸܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܥܵܪܹܩ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܵܘܙܲܒ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܡܸܬ̣ܦܲܨܹܐ.

2: ܐܸܢ ܢܸܚܬ̣ܘܼܢ ܠܲܫܝܘܿܠ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܬܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܕ݂ܝܼ: ܘܐܸܢ ܢܸܣܩܘܼܢ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܲܚܸܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

3: ܘܐܸܢ ܢܸܛܫܘܿܢ ܒܪܹܫܹܗ ܕܟܲܪܡ̄ܠܵܐ: ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܸܒ̣ܨܸܐ ܘܐܸܣܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܢܸܛܫܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ ܒܲܬ̣ܗܘܿܡܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܠܚܸܘܝܵܐ ܘܲܢܢܲܟܸ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ.

4: ܘܐܸܢ ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܬܲܡܵܢ ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܠܣܲܝܦܵܐ ܘܲܢܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܹܣܝܼܡ ܥܲܝܢܝ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܘܠܵܐ ܠܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

5: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ: ܕܩܵܪܹܒ̣ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܙܵܝ̇ܥܵܐ: ܘܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇: ܘܣܵܠܹ̇ܩ ܩܸܨܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܗܪܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ.

6: ܕܲܒ̣ܢܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܣܩܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܘܼܠܟܵܢܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܲܬ̣ܩܲܢ: ܕܩܵܪܹܐ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܐܵܫܹ̇ܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢܵܐ ܫܡܹܗ.

7: ܗܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܒܢܲܝ̈ ܟܘܼܫܵܝܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܣܩܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܠܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܦܵܕ݂ܘܿܩܝܼ: ܘܠܵܐܪܵܡ ܡ̣ܢ ܩܝܼܪ.

8: ܗܵܐ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܹܐ ܡܵܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܚܲܛܵܝܬܵܐ: ܘܐܵܘܒ̇ܕܹܝܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܒܪܲܡ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ.

9: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܹܒܲܕܲܪ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܲܕ݂ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟ݂ ܕܥܵܪܒ̇ܝܼܢ ܒܥܲܪܒܵܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܦܸܠ ܕܲܩܝܼܩܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

10: ܒܚܲܪܒܵܐ ܢܸܦܠܘܼܢ ܟܠ ܚܲܛܵܝܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܝ: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܘܠܵܐ ܬܸܡܛܹܝܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

11: ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘܿ: ܐܲܩܝܼܡ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܕ݂ܵܘܝܼܕ݂ ܕܲܢܦܲܠ̣: ܐܸܣܘܿܓ̣ ܬܘܼܪ̈ܥܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܡܣܲܚ̈ܦܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܲܩܝܼܡ: ܘܐܸܒ̣ܢܹܝܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܥܵܠܲܡ: ܘܐܲܝܟ݂ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܕܕ݂ܵܪܕܵܪ̈ܝܼܢ.

12: ܡܸܛܠ ܕܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܫܹܡܝ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܗܵܠܹܝܢ.

13: ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܐܵܬ̇ܝܢ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܐܸܕ̇ܪܵܐ ܠܲܩܛܵܦܵܐ: ܘܲܥܨܵܪܵܐ ܕܥܸܢܒܹ̈ܐ ܠܙܲܪܥܵܐ: ܘܢܲܪܕ̇ܘܿܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܚܲܠܝܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܢܸܬ̣ܒܲܣ̈ܡܵܢ.

14: ܘܐܲܗܦܸܟ݂ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܝ ܝܑܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܸܒ̣ܢܘܿܢ ܡܕ݂ܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܚܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܘܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ: ܘܢܸܨܒ̣ܘܼܢ ܟܲܪ̈ܡܹܐ ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܢ ܚܲܡ̱ܪܗܘܿܢ: ܘܢܸܫܬ̇ܠܘܼܢ ܦܲܪ̈ܕܲܝܣܵܐ ܘܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܦܹܐܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

15: ܘܐܸܨܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܥܲܩܪܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܕܝܸ̇ܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂.