ܟܬܒ̣ܐ ܕܥܙܪܝܐ ܣܦܪܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

ܐ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܚܕܼܵܐ ܠܟ̣ܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܠܫܘܼܠܵܡ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹܗ ܕܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܐܲܥܝܼܪ ܡܵܪܝܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ. ܘܐܲܥܒܲܪ ܩܵܠܵܐ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ. ܘܐܵܦ ܒܲܟ̣ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܐܸܡܲܪ.

ܒ:ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ. ܘܦܲܩܸܕܼ ܥܠܲܝ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܗܘܼܕܼ.

ܓ:ܡܲܢܘܼ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܐܲܠܵܗܹܗ ܥܲܡܹܗ: ܢܸܣܲܩ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܕܒܲܝܗܘܼܕܼ. ܘܢܸܒ̣ܢܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܘ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܕ:ܟܠ ܕܝܲܬ̇ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܬܵܘܬܵܒ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܢܸܫܩܠܘܼܢܹܗ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܬ̣ܪܹܗ: ܒܟܸܣܦܵܐ: ܘܲܒ̣ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܒܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ: ܥܲܡ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܗ:ܘܩܵܡ̣ܘ ܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܠ ܕܐܲܥܝܼܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܹܗ: ܠܡܸܣܲܩ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܘ:ܘܟ̣ܠ ܕܲܚܕܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܐܸܚܲܕܼܘ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܟܸܣܦܵܐ: ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ: ܘܡܵܘܗ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܛܵܒ̣: ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܨܛܒ̣ܝܼܘ.

ܙ:ܘܡܲܠܟܵܐ ܟܘܼܪܸܫ ܐܲܦܸܩ̣ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܐܲܦܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕܼܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܡ̣ܢ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ.

ܚ:ܘܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܲܗܕ̇ܪܲܬ̣ ܓܹܙܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܸܫܡܵܨܵܪ ܪܲܒܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ.

ܛ:ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. ܘܐܲܓܵܢܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ: ܘܐܲܓܵܢܹ̈ܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܐܵܠܹܦ: ܐܸܣܛ̈ܠܹܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܫܲܥ.

ܝ:ܦܸܛܩܹ̈ܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܐܲܥܝܼܦܵܐ ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ: ܬܘܼܒ̣ ܦܸܛܩܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܠܹܦ.

ܝܐ:ܟܠ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕܼܣܹܐܡܵܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܣܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܫܸܫܡܵܨܵܪ ܥܲܡ ܡܲܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܒ.

ܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܲܣܠܸܩܘ ܡ̣ܢ ܫܸܒ̣ܝܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕܼܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ. ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ. ܘܲܗ̣ܦܲܟ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܠܲܝܗܘܼܕܼ. ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܹ̇ܗ.

ܒ:ܕܥܲܠ̣ܘ ܥܲܡ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ: ܝܼܫܘܿܥ: ܢܚܲܡܝܵܐ: ܣܵܪܝܼܵܐ: ܐܲܪܥ̱ܠܵܝܵܐ: ܡܘܼܪܕ̇ܟܲܝ: ܒܠܹܝܫܵܢ: ܡܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܲܓ̣ܘܲܝ: ܐܲܪܚܘܿܡ: ܒܲܥܢܵܐ.

ܓ:ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܢܲܝ̈ ܦܲܪܥܵܫ: ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܡܵܐܐ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܕ:ܒܢܲܝ̈ ܫܦܲܛܝܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܗ:ܒܢܝ̈ ܐܵܪܵܚ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ.

ܘ:ܒܢܲܝ̈ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܒܢܲܝ̈ ܝܼܫܘܿܥ ܘܝܘܿܐܵܒ̣: ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܹܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ.

ܙ:ܒܢܲܝ̈ ܥܝܼܠܵܡ: ܐܵܠܹܦ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ: ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ.

ܚ:ܒܢܲܝ̈ ܙܲܬ̇ܝܼܵܐ: ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ.

ܛ:ܒܢܲܝ̈ ܙܲܟ̇ܝܼ: ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܸܫܬ̇ܝܼܢ.

ܝ:ܒܢܲܝ̈ ܒܲܢܝܼ: ܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܝܐ:ܒܢܲܝ̈ ܒܲܟ̇ܝܼ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܝܒ:ܒܢܲܝ̈ ܓܵܕܼܵܪ: ܐܵܠܹܦ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ: ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܝܓ:ܒܢܲܝ̈ ܐܲܕܼܘܿܢܝܼܩܘܿܡ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܘܸܫܬ̇ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ.

ܝܕ:ܒܢܲܝ̈ ܒܲܓ̣ܘܲܝ: ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ.

ܝܗ:ܒܢܲܝ̈ ܥܲܕ̇ܘܿܢ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܘܸܫܬܹ̇ܝܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܲܐ.

ܝܘ:ܒܢܲܝ̈ ܐܵܛܵܪ ܠܚܹܙܲܩܝܵܐ: ܬܸܫܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ.

ܝܙ:ܒܢܲܝ̈ ܒܵܨܵܪ: ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܝܚ:ܒܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ.

ܝܛ:ܒܢܲܝ̈ ܚܘܿܫܵܡ: ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܟܟ:ܒܢܲܝ̈ ܓܵܕܼ: ܬܸܫܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ.

ܟܐ:ܒܢܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ܠܚܸܡ: ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܟܒ:ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܢܘܼܛܵܦܵܐ: ܚܲܡܫܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ.

ܟܓ:ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܥܢܵܬ̣ܘܿܬ̣: ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ.

ܟܕ:ܒܢܲܝ̈ ܥܲܙܡܘܿܬ̣: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܟܗ:ܒܢܲܝ̈ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܹܝܢ: ܘܲܟ̣ܦܝܼܪܵܐ: ܘܒܹܪܵܐ: ܘܬܲܫܒܲܥ: ܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܟܘ:ܒܢܲܝ̈ ܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܘܲܓ̣ܒ̣ܵܥ: ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܕܼ.

ܟܙ:ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܡܲܟ̣ܡܲܣ: ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܟܚ:ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܥܵܝ: ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܟܛ:ܒܢܲܝ̈ ܢܵܒ̣ܘܿ: ܚܲܡܫܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܠ:ܒܢܲܝ̈ ܡܲܓܕܵܫ: ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ.

ܠܐ:ܒܢܲܝ̈ ܥܝܼܠܵܡ: ܐܵܠܹܦ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ.

ܠܒ:ܒܢܲܝ̈ ܚܵܪܵܡ: ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ.

ܠܓ:ܒܢܲܝ̈ ܠܘܿܕܼ: ܘܚܵܕܼܵܪ: ܘܐܝܼܢܘܿ: ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ.

ܠܕ:ܒܢܲܝ̈ ܐܝܼܪܝܼܚܘܿ: ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ.

ܠܗ:ܒܢܲܝ̈ ܣܢܵܐܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ.

ܠܘ:ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܕܲܥܝܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ: ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ.

ܠܙ:ܒܢܲܝ̈ ܐܵܡܝܼܪ: ܐܵܠܹܦ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܠܚ:ܒܢܲܝ̈ ܦܸܫܚܘܿܪ: ܐܵܠܹܦ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ.

ܠܛ:ܒܢܲܝ̈ ܚܵܪܘܿܡ: ܐܵܠܹܦ ܘܲܫܒܲܬܲܥܣܲܪ.

ܡ:ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܩܲܕܼܡܝܼܵܐ. ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܗܘܼܕܼܝܼܵܐ: ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ.

ܡܐ:ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ: ܒܢܲܝ̈ ܐܵܣܵܦ: ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ.

ܡܒ:ܒܢܲܝ̈ ܬܲܪܥܹܝܠ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܫܵܠܘܿܡ: ܒܢܲܝ̈ ܐܵܛܵܪ: ܒܢܲܝ̈ ܐܲܠܛܡܵܢ: ܒܢܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܒܢܲܝ̈ ܚܲܛܘܼܛܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܫܲܒ̇ܝܼ. ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܬܸܫܥܵܐ.

ܡܓ:ܢܵܬ̣ܢܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܨܝܼܢܝܼܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܚܘܼܫܒܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܛܲܒ̣ܥܘܿܬ̣.

ܡܕ:ܒܢܲܝ̈ ܩܵܕܼܵܣ: ܒܢܲܝ̈ ܫܝܼܠܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܦܵܪܘܿܢ.

ܡܗ:ܒܢܲܝ̈ ܠܸܒ̇ܝܼܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܚܲܓ̣ܒܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܥܩܘܿܦ.

ܡܘ:ܒܢܲܝ̈ ܚܵܓ̣ܵܒ̣: ܒܢܲܝ̈ ܫܲܠܡܝܼ: ܒܢܲܝ̈ ܚܲܢܲܢ.

ܡܙ:ܒܢܲܝ̈ ܓܵܙܵܠ: ܒܢܲܝ̈ ܚܵܓ̣ܵܪ: ܒܢܲܝ̈ ܕܲܐܝܼܵܐ.

ܡܚ:ܒܢܲܝ̈ ܕܲܚܨܘܼܢ: ܒܢܲܝ̈ ܕܒ̣ܘܼܪܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܓܵܙܵܡ.

ܡܛ:ܒܢܲܝ̈ ܥܵܙܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܦܵܬ̣ܵܚ: ܒܢܲܝ̈ ܒܵܣܵܙ.

ܢܢ:ܒܢܲܝ̈ ܐܵܣܝܼܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܡܲܬ̣ܢܝܼܢ: ܒܢܲܝ̈ ܢܦܘܼܣܝܼܢ.

ܢܐ:ܒܢܲܝ̈ ܒܲܩܒ̇ܘܼܩ: ܒܢܲܝ̈ ܚܩܘܼܦܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܚܲܕܼܚܘܼܪ.

ܢܒ:ܒܢܲܝ̈ ܒܲܨܠܵܐܘܼܬ̣: ܒܢܲܝ̈ ܡܚܝܼܪܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܚܲܪܫܵܐ.

ܢܓ:ܒܢܲܝ̈ ܩܲܪܩܘܼܣ: ܒܢܲܝ̈ ܣܝܼܣܪܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܬܲܡܢܵܥ.

ܢܕ:ܒܢܲܝ̈ ܢܨܝܼܚ: ܒܢܲܝ̈ ܚܛܘܼܦܵܐ.

ܢܗ:ܒܢܲܝ̈ ܥܵܒ̣ܵܪ: ܒܢܲܝ̈ ܫܵܠܝܼܡ: ܒܢܲܝ̈ ܣܵܛܝܼܡ: ܒܢܲܝ̈ ܐܸܣܦܪܘܼܬ̣: ܒܢܲܝ̈ ܦܪܘܼܕܼܵܐ.

ܢܘ:ܒܢܲܝ̈ ܥܵܠܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܫܦܲܛܝܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܬܲܪܩܘܿܢ: ܒܢܲܝ̈ ܓܵܕܼܵܠ.

ܢܙ:ܒܢܲܝ̈ ܚܲܛܘܼܠ: ܒܢܲܝ̈ ܒܲܩܪܘܼܬ̣: ܒܢܲܝ̈ ܚܝܼܠܬܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܐܵܡܵܪ.

ܢܚ:ܟܠܗܘܿܢ ܢܵܬ̣ܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܥܵܒ̣ܵܪ ܘܫܵܠܝܼܡ: ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܬܸܫܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܢܛ:ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܸܠܡܲܠܚܵܐ ܠܬܸܠܥܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܠܟ̣ܘܼܪܒ̇ܝܼ. ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܸܬ̣̱ܐܡܲܪ ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܠܲܡܚܵܘܵܝܘܼ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܙܲܪ̈ܥܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܕܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܢܘܿܢ.

ܣ:ܒܢܲܝ̈ ܕܠܵܝܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܛܘܼܒ̇ܝܼܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܢܩܲܪܝܵܐ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ.

ܣܐ:ܘܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܚܲܒ̇ܝܼܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܩܗܘܿܨ: ܒܢܲܝ̈ ܒܲܪܙܹܠܝܼ: ܕܲܢܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܒܲܪܙܹܠܝܼ ܓܸܠܥܵܕܼܵܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܩܪܝܼ ܥܲܠ ܫܸܡܗܘܿܢ.

ܣܒ:ܗܵܠܹܝܢ ܒܥܵܘ ܒܲܟ̣ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܘܲܦܪܲܩ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܘܼܬ̣ܵܐ.

ܣܓ:ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܢܹܐܟ̣ܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼܕܼܫܹ̈ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܩܘܼܡ ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܢܸܫܐܲܠ ܘܢܸܚܙܹܐ.

ܣܕ:ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ: ܐܲܪܒܲܥ ܪܸ̈ܒ̇ܘܵܢ: ܘܐܲܠܦܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܸܫܬ̇ܝܼܢ.

ܣܗ:ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܲܡ̈ܗܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ. ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ.

ܣܘ:ܪ̈ܲܟ̣ܫܗܘܿܢ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ: ܟܘܿܕܲܢ̈ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ.

ܣܙ:ܓܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܪܒܲܥ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ. ܚܸܡܪ̈ܵܐ ܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ.

ܣܚ:ܘܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ: ܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ܘ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܘ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܚܲܝܠܗܘܿܢ.

ܣܛ:ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܓܲܙܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ. ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܕܪ̈ܝܼܟ̣ܘܿܢܹܐ ܫܸܬ̣ ܪܸ̈ܒ̇ܘܵܢ ܘܐܲܠܦܵܐ ܚܲܕܼ. ܟܸܣܦܵܐ: ܡܢ̈ܝܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ. ܘܟ̣ܘܿܬ̇ܝܼ̈ܢܝܵܬ̣ܵܐ ܠܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܡܵܐܐ.

ܥ:ܘܲܗ̣ܦܲܟ̣ܘ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܵܪ̈ܥܹܐ ܘܢܵܬ̣ܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܓ.

ܐ: ܘܡܲܛܝܼ ܝܲܪܚܵܐ ܫܒ̣ܝܼܥܵܝܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ. ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ: ܠܡܸܣܲܩ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܒ:ܘܩܵܡ̣ܘ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕܼܵܩ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܸܠܲܬ̣ܐܹܝܠ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܲܣܵܩܘܼ ܥܠܵܘܗܝ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܟ̣ܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܓ:ܘܐܸܬ̇ܬܲܩܲܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܥܲܠ ܡܲܬ̣ܩܢܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܕܸܚ̱ܠܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܐܲܣܸܩ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܘܲܠܪܲܡܫܵܐ.

ܕ:ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܲܡܛܲܠ̈ܠܹܐ ܐܲܝܟ ܕܲܟ̣ܬ̣ܝܼܒ̣: ܘܲܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܝܘܿܡ ܒܝܘܿܡ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܚܘܼܫܒܵܢ ܝܘܿܡ ܒܝܵܘܡܹܗ.

ܗ:ܘܒ̣ܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܵܐ ܠܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܘܲܠܟ̣ܠ ܥܲܕܼܥܹܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܩܲܕ̇ܫܹ̈ܐ: ܘܲܠܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܘ:ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܒ̣ܝܼܥܵܝܵܐ: ܫܲܪܝܼܘ ܠܡܲܣܵܩܘܼ ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܘܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܓܲܡܲܪ.

ܙ:ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܟܸܣܦܵܐ ܠܦܵܣܘܿܠܹܐ: ܘܲܠܢܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܠܡܹܐܟ̣ܠܵܐ ܘܲܠܡܲܫܬ̇ܝܵܐ: ܘܡܸܫܚܵܐ ܠܨܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܨܲܝܕ̇ܢܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܲܝܬܵܝܘܼ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܙܹܐ ܡ̣ܢ ܠܸܒ̣ܢܵܢ ܒܝܲܡܵܐ ܠܝܘܿܦܹܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܟ̣ܬܲܒ̣ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

ܚ:ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ܘ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܫܲܕܲܪ ܙܘܼܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܠܲܬ̣ܐܹܝܠ ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܼܙܵܕܼܵܩ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܠ ܕܥܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܠܡܸܗܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܥܲܠ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܛ:ܘܩܵܡ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܩܲܕܼܡܝܼܵܐ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܗܘܼܕܝܼܵܐ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬ̣ܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܢܲܝ̈ ܗܸܢܕܵܪ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ.

ܝ:ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܫܲܬ̣ܐ̱ܣܬ̣ܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܝܟ̇ܠܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܩܵܡ̣ܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܟܲܕܼ ܠܒ̣ܝܼܫܝܼܢ: ܘܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܩܲܪ̈ܢܬ̣ܵܐ ܕܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ: ܘܩܵܪܹܝܢ ܒܗܹܝܢ. ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܵܣܵܦ: ܒܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܕܼܵܘܝܼܕܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܐ:ܘܒܲܪܸܟ̣ܘ ܒܬ̣ܵܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܬܸܫ̈ܒ̇ܚܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬܹܗ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܝܲܒܸ̇ܒ̣ܘ ܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܫܘܼܟ̣ܠܵܠܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܝܒ:ܘܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܪܹܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܹܐ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ: ܕܲܚܙܵܘ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܐܝܼܩܵܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܓܡܲܪ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܟ̣ܵܘ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ. ܘܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܕܲܡܪܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ.

ܝܓ:ܘܠܲܝܬ̇ ܥܲܡܵܐ ܕܫܵܡܥܝܼܢ ܒܩܵܠܵܐ ܕܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܥܲܡܵܐ ܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ. ܘܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟ̣ܝܵܐ ܡܸܫܬ̇ܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܘܼܚܩܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ :ܕ.

ܐ:ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܣܵܢܐܲܝ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܒܵܢܹܝܢ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܒ:ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܠܘܵܬ̣ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܪܹܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܠܐܲܠܵܗܟ̣ܘܿܢ ܘܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܵܒ̣ܚܝܼܢܲܢ ܗܵܪܟܵܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܣܲܢܚܹܪܝܼܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬ̣ܘܿܪ: ܕܐܲܣܩܲܢ ܠܗܵܪܟܵܐ.

ܓ:ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܒܵܒܹܠ ܘܝܼܫܘܿܥ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܘܠܲܢ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܠܐܲܠܵܗܲܢ. ܡܸܛܠ ܕܲܚܢܲܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ ܢܸܒ̣ܢܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩ̣ܕܲܢ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܝܵܐ.

ܕ:ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡܲܪܦܹܝܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܲܡܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ. ܘܲܡܒܲܠܗܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܢܸܒ̣ܢܘܿܢ.

ܗ:ܘܐܵܓ̣ܪܝܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܥܵܘ̈ܟ̣ܵܢܹܐ ܕܲܢܒܲܛܠܘܼܢ ܡܸܠܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܠ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܕܼܵܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ.

ܘ:ܘܲܒ̣ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܐܲܚܫܝܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ: ܒܪܹܫ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܟܬܲܒ̣ܘ ܚܸܛܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܘܕܼܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܙ:ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܟܬܲܒ̣ ܘܲܫܐܸܠ ܒܲܫܠܵܡ ܡܲܗܕܪܲܬ̇ ܘܲܛܒ̣ܵܐܝܹܠ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ ܘܲܟ̣ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܪܡܵܐܝܼܬ̣: ܘܡܸܬ̇ܬܲܪܓܲܡ ܐܲܪܡܵܐܝܼܬ̣.

ܚ:ܘܐܲܪܚܘܿܡ ܒܥܸܠ ܛܸܓ̣ܡܵܐ: ܘܲܫܡܸܫ ܣܵܦܪܵܐ: ܟܬܲܒ̣ܘ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܠܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ.

ܛ:ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܲܪܚܘܿܡ ܒܥܸܠ ܛܸܓ̣ܡܵܐ: ܘܲܫܡܸܫ ܣܵܦܪܵܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܣܦܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܛܲܪ̈ܦܠܵܝܹܐ: ܘܐܵܦܲܪ̈ܣܵܝܹܐ: ܐܲܪ̈ܒ̣ܵܝܹܐ: ܒܵܒ̣̈ܠܵܝܹܐ: ܫܘܼܫܲܢܟ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܕܲܗܵܝܹ̈ܐ: ܥܝܼܠܵܡܵܝܹ̈ܐ.

ܝ:ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬ̣ܵܐ ܕܲܫܒ̣ܵܐ: ܐܸܣܦܹܝܪ ܪܲܒܵܐ ܘܝܲܩܝܼܪܵܐ: ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܫܵܡܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ ܘܐܲܟ̣ܥܢܸܬ̣.

ܝܐ:ܘܗܵܢܵܐ ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪܘ ܥܠܵܘܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ. ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ ܘܐܲܟ̣ܢܥܸܬ̣.

ܝܒ:ܝܼܕܼܝܼܥ ܢܸܗܘܹܐ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܕܲܝܗܘܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ̣ ܥܠܲܝܢ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡܵܪܘܿܕ̇ܬܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܒܵܢܹ̇ܝܢ ܘܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܫܲܟ̣ܠܸܠ̣ܘ: ܘܫܲܬ̣ܐܣܹܝ̈ܗ̇ ܚܲܛܘ.

ܝܓ:ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܝܵܕܲܥ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܬܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ: ܘܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܢܸܫܬܲܟ̣ܠܠܘܼܢ. ܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܵܟ̣. ܘܐܵܦ ܗ̤ܝ ܡܲܠܟ̇ܝܼ̈ܢ ܠܵܐ ܬܸܕܲܥ.

ܝܕ:ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܕܡ̣̤ ܡܸܠܚܵܐ ܕܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܡܠܲܚܢܲܢ: ܨܲܥܪܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܠܵܐ ܘܵܠܹܐ ܠܲܢ ܠܡܸܚܙܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܲܕܲܪ̄ܢ ܘܐܵܘܕܲܥ̄ܢ.

ܝܗ:ܕܬܸܩܪܸܐ ܟܬ̣ܵܒ̣ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ. ܘܬܸܫܟܲܚ ܒܲܣܦܲܪ ܥܘܼܗܕܵܢܹ̈ܐ: ܘܬܸܕܲܥ ܕܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܵܪܘܿܕ̇ܬܵܐ: ܘܡܲܗܪܲܬ̣ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܬܲܟ̣ܬ̇ܘܼܫܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܹܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼܝܼܢ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ ܥܵܠܡܵܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܚܸܪܒܲܬ̤.

ܝܘ:ܡܵܘܕ̇ܥܝܼܢܲܢ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܸܢ ܗܵܝ̇ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ. ܬܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ: ܘܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܵܟ.

ܝܙ:ܘܡܲܠܟܵܐ ܫܠܲܚ̣ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ: ܠܘܵܬ̣ ܐܲܪܚܘܿܡ ܒܥܸܠ ܛܸܓ̣ܡܵܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܫܡܸܫ ܣܵܦܪܵܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܫܲܪܟܵܐ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܫܵܡܪܹܝܢ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ ܫܠܵܡ.

ܝܚ:ܘܟܲܕܼ ܡܸܢܥܲܬ̣ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܩܪܵܘ ܩܕܼܵܡܲܝ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝ ܐܸܬ̇ܬ̇ܣܝܼܡ ܕܚܛܸܓ̣ܡܵܐ.

ܝܛ:ܘܲܩܪܵܘ ܘܐܸܫܟܲܚܘ: ܕܗܵܝ̇ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡܵܐ: ܘܡܵܪܕܵܐ. ܘܬܲܟ̣ܬ̇ܘܼܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕܼ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇.

ܟܟ:ܘܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܥܲܫܝܼܢܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܒܟ̣ܠ ܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ. ܘܲܠܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܒܡܸܕܸ̇ܡ ܠܵܐ ܚܫܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ.

ܟܐ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܣܝܼܡܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܲܡܒܲܠܵܛܘܼ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܢܘܿܢ. ܘܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝ ܢܸܗܘܹܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ.

ܟܒ:ܘܲܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܙܗܝܼܪܝܼܢ ܥܲܠ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܣܓܹ̇ܐ ܗܸܪܬ̣ܵܐ ܠܡܲܗܵܪܘܼ ܠܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ.

ܟܓ:ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܵܐ ܦܲܪܫܲܓܢܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ: ܩܪܵܐܘܼܗܝ ܩܕܼܵܡ ܐܲܪܚܘܿܡ ܒܥܸܠ ܛܸܓ̣ܡܵܐ: ܘܲܫܡܸܫ ܣܵܦܪܵܐ: ܘܲܩܕܼܵܡ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܸܙܲܠܘ ܒܒܸܗܠܵܐ ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ. ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܒܲܛܸܠܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ.

ܟܕ:ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܒܸܛܠܲܬ̤ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܵܛܠܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܕܼܵܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܗ.

ܐ: ܘܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼ ܚܲܓܝ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܘܲܙܟܲܪܝܵܐ ܒܲܪ ܥܲܕ̇ܘܿ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܥܲܠ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܒܲܝܗܘܼܕܼ: ܒܲܫܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠܝܗܘܿܢ.

ܒ:ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܩܵܡ̣ ܙܘܼܪܒܵܒܹܠ ܒܲܪ ܫܸܠܲܬ̣ܐܹܝܠ: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕܼܵܩ ܘܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܥܲܕܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ.

ܓ:ܒܹܗ ܕܹܝܢ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܐܸܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܬܲܬ̣ܢܲܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ. ܘܐܸܫܬܲܢܒ̇ܘܿܙܵܢ ܘܕܲܐܟ̣ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܫܲܪܟܵܐ: ܡܲܢܘܼ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܟ̣ܘܿܢ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ: ܘܫܘܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܲܡܪܵܡܘܼ.

ܕ:ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ.ܡܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܗܵܢܵܐ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܵܢܹ̇ܝܢ.

ܗ:ܘܥܲܝܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܲܠ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܒܛܸܠܘ ܥܕܲܡܵܐ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܠܕܼܵܪܝܵܘܵܫ ܢܹܐܙܲܠ. ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܬ̣ܝܼܒ̣ܘܼܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ.

ܘ:ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܫܲܕܲܪ ܬܲܬ̣ܢܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܢܒ̇ܘܿܙܵܢ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܠܘܵܬ̣ ܕܵܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ.

ܙ:ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܫܲܕܲܪܘ ܠܘܵܬܹܗ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܹܗ. ܠܕܼܵܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ: ܫܠܵܡ.

ܚ:ܢܸܗܘܹܐ ܕܹܝܢ ܝܵܕܲܥ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܸܙܲܠܢܲܢ ܠܲܝܗܘܼܕܼ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܘܗ̤ܝ ܡܸܬ̣ܒܲܢܝܵܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ. ܘܥܲܪ̈ܩܹܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܩܛܝܼܪ̈ܵܢ ܒܐܸܣܹ̈ܝܗ̇. ܘܲܥܒ̣ܝܼܕܼܵܬ̣ܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܡܸܬ̣ܥܲܒ̣̈ܕܵܢ ܬܲܡܵܢ. ܘܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܵܠܹܩ ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܠܪܹܫ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܛ:ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܫܲܐܸܠ̄ܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪܢ ܠܗܘܿܢ: ܡܲܢܘܼ ܦ̣ܩܲܕܼ ܠܟ̣ܘܿܢ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ: ܘܫܘܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܲܡܪܵܡܘܼ.

ܝ:ܘܐܵܦ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܫܲܐܸܠ̄ܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܢܵܘܕ̇ܥܵܟ ܘܲܕܼܢܸܟ̣ܬ̇ܘܿܒ̣ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ.

ܝܐ:ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܘܼܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܚܢܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗ ܫܡܲܝܵܐ. ܘܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܒ̣ܵܢܹܝܢܲܢ: ܒܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܫܢܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬ̣ܵܐ. ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ ܫܲܟ̣ܠܠܘܼܗܝ.

ܝܒ:ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܓܸ̇ܙܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܠܐܲܠܵܗ ܫܡܲܝܵܐ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܲܢܒ̣ܘܼܟܲܕܼܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܣܲܬ̣ܪܹܗ. ܘܥܲܡܵܐ ܫܒ̣ܵܐ ܠܒ̣ܵܒܹܠ.

ܝܓ:ܒܪܲܡ ܒܲܫܢܲܬ̣ ܚܕܼܵܐ ܠܟ̣ܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ.

ܝܕ:ܘܐܵܦ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕܼܣܹܐܡܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܲܦܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕܼܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ ܠܗܲܝܟ̇ܠܹܗ. ܘܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܫܸܫܡܵܨܵܪ ܫܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܵܒ̣ܕܹ̇ܗ.

ܝܗ:ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܕܗܵܠܹܝܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܫܩܘܿܠ: ܙܠ ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ: ܣܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ. ܘܗ̤ܘ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܝܬܵܐ: ܒܐܲܬ̣ܪܹܗ ܢܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ.

ܝܘ:ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܫܸܫܡܵܨܵܪ ܐܸܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼ ܫܲܬ̣̱ܐܣܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܡܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ: ܘܠܵܐ ܓܵܡܲܪ.

ܝܙ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܸܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܢܸܒ̣ܨܹܐ ܒܲܟ̣ܬ̣ܵܒܹ̈ܐ: ܕܐܝܼܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ܵܘܗܝ: ܘܡ̣ܢ ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦܩܝܼܕܼ: ܕܢܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܢܸܫܬܲܕܲܪ ܠܘܵܬܲܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܘ.

ܐ:ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܕܵܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܒܲܟ̣ܬ̣ܵܒܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܙܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܒ̣ܵܒܹܠ.

ܒ:ܘܐܸܫ̣ܟܲܚ ܒܐܲܚܡܵܬ̣ܵܢ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܡܵܕܲܝ: ܡܓܲܠܬ̣ܵܐ ܚܕܼܵܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܓ̣ܵܘܹܗ ܕܟܸܪܟܵܐ.

ܓ:ܒܲܫܢܲܬ̣ ܚܕܼܵܐ ܠܟ̣ܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ: ܟܘܼܪܸܫ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܲܦܩܲܕܼ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܢܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ: ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܵܒ̣ܚܝܼܢ. ܘܫܲܬ̣ܐ̱ܣܵܘ̈ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܪܵܘܡܹܗ: ܐܲܡ̈ܝܼܢ ܫܬ̇ܝܼܢ. ܘܲܦܬ̣ܵܝܹܗ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܥܸܣܪܝܼܢ.

ܕ:ܡܪܲܒ̇ܥܵܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ. ܘܬܲܪܥܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܚܲܕܼܬ̣ܵܐ. ܘܐܵܦ ܢܦܲܩܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܵܐ.

ܗ:ܘܐܵܦ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܲܕܼܣܹܐܡܵܐ: ܕܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܢܒ̣ܘܼܟܲܕܼܢܵܨܲܪ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒ̣ܵܒܹܠ: ܐܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ܘ ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܕܼܘܼܟܲܬ̣ܗܘܿܢ ܠܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܐܲܬ̣ܪܗܘܿܢ ܘܐܸܬ̣ܚ̄ܡܸܠܘ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܘ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܲܬ̣ܢܲܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܢܒ̇ܘܼܙܵܢ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܫܲܠܝܼ̈ܛܹܐ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ.

ܙ:ܫܒ̣ܘܿܩܘ ܠܲܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢܵܗ̇ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ. ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܬ̣ܒ̇ܢܸܐ ܥܲܠ ܐܲܬ̣ܪܹܗ.

ܚ:ܘܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝ ܣܝܼܡ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܠܡܵܐ ܕܹܝܢ ܬܲܗܪܘܼܢ ܥܲܡ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܸܒ̣ܢܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܢܸܟ̣ܣܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܬܸܗܘܹܐ ܢܦܲܩܵܐ: ܘܡܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒ̣ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܘܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܒܲܛܠܝܼܢ.

ܛ:ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܨܵܒ̇ܝܼܢ ܗܲܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ. ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܠܵܐ ܬܚܲܣܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܒܢܲܝ̈ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܠܲܥܠܵܬ̣ ܐܲܠܵܗ ܫܡܲܝܵܐ. ܚܸܛܹ̈ܐ ܘܡܸܠܚܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܵܩܕ̇ܝܼܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܝܘܿܡ ܒܝܘܿܡ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܛܵܥܹ̇ܝܢ.

ܝ:ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܠܐܲܠܵܗ ܫܡܲܝܵܐ. ܘܲܡܨܲܠܝܼܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ.

ܝܐ:ܘܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝ ܣܝܼܡ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܕܟ̣ܠܢܵܫ ܕܲܢܫܲܢܹܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܢܸܫܬ̇ܡܸܛ ܩܲܝܣܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹ̇ܗ. ܘܢܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܠܹܗ ܙܩܝܼܦܵܐ: ܘܢܸܙܩ̄ܦܘܼܢܵܝܗܝ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܙܸܒ̣ܠܵܐ ܢܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ.

ܝܒ:ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̄ܢ ܫܡܹܗ ܬܲܡܵܢ: ܬܲܡܵܢ ܢܸܥܡܲܪ. ܘܟ̣ܠ ܡܲܠܟܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܕܢܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܠܲܡܫܲܢܵܝܘܼ ܘܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܸܢܵܐ ܕܵܪܝܵܘܵܫ ܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܒܲܥܓܲܠ ܢܹܐܒܲܕܼ.

ܝܓ:ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܲܬ̣ܢܲܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ. ܘܐܸܫܬܲܢܒ̇ܘܿܙܵܢ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ: ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܫܠܲܚ̣ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܒܲܥܓܲܠ ܥ̣ܒܲܕܼܘ.

ܝܕ:ܘܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܘܡܲܣܩܝܼܢ ܠܪܹܫ: ܒܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܹܗ ܕܚܲܓܝܼ ܢܒ̣ܝܼܵܐ: ܘܲܙܟܲܪܝܵܐ ܒܲܪ ܥܲܕ̇ܘܿ. ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܘܫܲܟ̣ܠܸܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܟ̣ܘܼܪܸܫ ܘܲܕ̇ܕܼܵܪܝܵܘܵܫ: ܘܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܪܛܲܚܫܫܸܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ.

ܝܗ:ܘܲܓ̣ܡܲܪ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒܝܼܪܲܚ ܐܵܕܼܵܪ: ܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܫܢܲܬ̣ ܫܸܬ̣ ܠܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܕܼܵܪܝܵܘܵܫ ܡܲܠܟܵܐ.

ܝܘ:ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܥܹܐܕܼܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ.

ܝܙ:ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܠܥܹܐܕܼܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܡܵܐܐ: ܘܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܐܲܪܒܲܥ ܡܵܐܐ ܨܸܦܪ̈ܵܝܹܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܡܸܫܒܲܩ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܚ:ܘܐܲܩܝܼܡ̣ܘ ܠܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܬܸܫܡܸܫܬ̇ܗܘܿܢ: ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܬܸܫܡܸܫܬ̇ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܲܝܟ ܕܲܟ̣ܬ̣ܝܼܒ̣ ܒܲܟ̣ܬ̣ܵܒ̣ܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.

ܝܛ:ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܦܨܲܚ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ.

ܟܟ:ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܕܲܟ̇ܝܼܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܐܸܬ̇ܕܲܟ̇ܝܼܘ. ܘܲܩ̣ܛܲܠܘ ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒܦܸܨܚܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܐܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܠܗܘܿܢ.

ܟܐ:ܘܐܸܟܲܠܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܒܹܠ: ܟܠ ܕܲܦܪܲܫ̣ܘ ܡ̣ܢ ܛܲܡܐܘܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܟܒ:ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܒܚܲܕܼܘܼܬ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ̇ܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܲܗ̣ܦܲܟ ܠܸܒܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬ̣ܘܿܪ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܲܡܚܲܙܵܩܘܼ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ ܆ ܙ.

ܐ:ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ: ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܥܲܙܪܵܐ ܒܲܪ ܣܲܪܝܼܵܐ: ܒܲܪ ܥܲܙܲܪܝܵܐ: ܒܲܪ ܚܹܠܲܩܝܵܐ.

ܒ:ܒܲܪ ܫܵܠܘܿܡ: ܒܲܪ ܨܵܕܼܘܿܩ: ܒܲܪ ܐܲܚܝܼܛܘܿܒ̣.

ܓ:ܒܲܪ ܐܵܡܲܪܝܵܐ: ܒܲܪ ܥܲܙܲܪܝܵܐ: ܒܲܪ ܡܲܪܝܘܿܬ̣.

ܕ:ܒܲܪ ܙܪܲܚܝܵܐ: ܒܲܪ ܓܲܕ̇ܝܼ: ܒܲܪ ܒܲܩܝܼ.

ܗ:ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܫܘܿܥ: ܒܲܪ ܦܝܼܢܚܸܣ: ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ.

ܘ:ܪܹܫܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܙܪܵܐ: ܕܲܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ. ܗ̤ܘ ܗܘ̤ܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܢܗܲܠܸܟ ܒܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܙ:ܘܲܣܠܸܩܘ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܢܘܿܢ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܵܪ̈ܥܹܐ ܘܢܵܬ̣ܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܣܠܸܩܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܫܒܲܥ ܠܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ.

ܚ:ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ. ܗ̤ܝ ܫܢܲܬ̣ ܫܒܲܥ ܠܡܲܠܟܵܐ.

ܛ:ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܒܹܠ. ܘܲܒ̣ܚܲܕܼ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ: ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܐܲܝܟ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܛܐ̱ܒܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ.

ܝ:ܡܸܛܠ ܕܥܲܙܪܵܐ ܐܲܬ̣ܩܸܢ ܠܸܒܹ̇ܗ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܠܡܸܥܒܲܕܼ ܘܲܠܡܲܠܵܦܘܼ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܘܕܼܝܼܢܹ̈ܐ.

ܝܐ:ܘܗܵܢܵܐ ܦܲܪܫܲܓ̣ܢܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܠܥܲܙܪܵܐ ܟܘܼܡܪܵܐ: ܣܵܦܪܵܐ ܕܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܢܵܡ̈ܘܿܣܵܘܗܝ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܒ:ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܡܠܸܟ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ: ܠܥܲܙܪܵܐ ܟܘܼܡܪܵܐ ܘܣܵܦܪܵܐ: ܣܵܦܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܫܡܲܝܵܐ: ܫܠܵܡ.

ܝܓ:ܐܸܢܵܐ ܦܸܩܕܹ̇ܬ̣ ܘܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܕܟ̣ܠܡܲܢ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܕܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܥܲܡܵܟ: ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ.

ܝܕ:ܐܸܢܵܐ ܦܸܩܕܹ̇ܬ̣ ܘܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼ ܥܲܠ ܝܼܗܘܼܕܼ ܘܥܲܠ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܐܵܦ ܠܲܡܫܲܐܵܠܘܼ ܥܲܠ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܟ̣ ܕܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ.

ܝܗ:ܘܲܠܡܵܘܒܵܠܘܼ ܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܕܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ ܪܸܥܝܵܢܝ ܩܲܪܒܹ̇ܬ̣ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐܗ̄ܘ̣.

ܝܘ:ܟܠ ܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܬܸܫܟܲܚ ܒܟ̣ܠ ܡܕܼܝܼܢܲܬ̣ ܒܵܒܹܠ: ܥܲܡܵܟ̣ ܢܹܐܙܲܠ. ܘܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܵܒ̇ܝܼܢ ܠܡܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ: ܢܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܝܙ:ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܝܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬ̣ ܬܸܙܒܸ̇ܢ ܒܟܸܣܦܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܘܲܬ̣ܩܲܪܸܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܕܐܲܠܵܗܟ̣ܘܿܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܝܚ:ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܵܦܲܪ ܠܵܟ ܘܠܲܐܚܲܝ̈ܟ: ܒܫܲܪܟܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕܼ: ܐܲܝܟ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܟ̣: ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ.

ܝܛ:ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܠܵܟ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܟ: ܐܲܫܠܸܡ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܟܟ:ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܸܬ̣ܒ̇ܥܹܝܢ ܠܵܟ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܟ ܬܸܣܲܒ̣ ܘܬܸܬܸ̇ܠ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܗ ܕܡܲܠܟܵܐ.

ܟܐ:ܐܸܢܵܐ ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܓܹܙܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ. ܕܟ̣ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܢܸܫܐܲܠܟ̣ܘܿܢ ܥܲܙܪܵܐ ܟܘܼܡܪܵܐ: ܣܵܦܪܵܐ ܣܵܦܲܪ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܫܡܲܝܵܐ: ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ̣ ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ.

ܟܒ:ܥܕܲܡܵܐ ܠܟܸܣܦܵܐ ܟܲܟ̇ܪܹ̈ܐ ܡܵܐܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܸܛܹ̈ܐ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܡܵܐܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܲܡܪܵܐ ܪܸ̈ܒ̣ܥܹܐ ܡܵܐܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܸܫܚܵܐ ܪܸ̈ܒ̣ܥܹܐ ܡܵܐܐ: ܘܡܸܠܚܵܐ ܕܠܵܐ ܟܬ̣ܵܒ̣.

ܟܓ:ܘܟ̣ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܒܦܸܬ̣ܩܵܐ ܢܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣  ܘܗܲܒ̣ܘ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܫܡܝܵܐ. ܢܸܣܲܒ̣ ܘܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ.

ܟܕ:ܘܲܠܟ̣ܘܿܢ ܡܵܘܕ̇ܥܝܼܢܲܢ ܕܲܠܟ̣ܠ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܩܵܪ̈ܝܲܝ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܦܵܠܚܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܟ̣ܘܿܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܸܕܸ̇ܡ.

ܟܗ:ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܙܪܵܐ ܣܵܦܪܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܚܸܟ̣ܡ̱ܬ̣ܵܟ̣: ܕܐܲܠܵܗܵܟ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܟ: ܥܒܸܕܼ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܝܼܢ ܘܕܼܵܝܢܝܼܢ. ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܕܵܝܢܝܼܢ ܠܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܲܥܒܲܪ ܢܲܗܪܵܐ: ܠܟ̣ܠ ܝܵܕܼܥܲܝ̈ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܟ̣ ܘܡܲܢ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇: ܬܵܘܕ̇ܥܝܼܘܗܝ.

ܟܘ:ܘܟ̣ܠ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܟ̣: ܘܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܣܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܗܘܹܐ ܡܸܬ̣̱ܥܒܸܕܼ ܡܸܢܹܗ ܕܝܼܢܵܐ: ܐܸܢ ܠܡܵܘܬܵܐ ܘܐܸܢ ܠܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܢ ܠܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܕܢܸܟ̣ܣܹ̈ܐ: ܘܐܸܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ.

ܟܙ:ܒܪܝܼܟ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܠܸܒܹ̇ܗ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܟܚ:ܘܲܥܠܲܝ ܐܲܪܡܝܼ ܚܸܣܕܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܩܕܼܵܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬ̣ܥܲܫܢܹ̇ܬ̣ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܠܲܝ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ. ܘܲܓ̣ܒܹܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܢܸܣܩܘܼܢ ܥܲܡܝ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܚ.

ܐ:ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܐܸܫܬ̇ܪܸܒ̣ܘ ܘܲܣܠܸܩ ܥܲܡܝ: ܒܡܲܠܟ̇ܘܼܬ̣ ܐܲܪܛܲܚܫܸܫܬ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܒܵܒܹܠ.

ܒ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܦܝܼܢܚܸܣ ܓܸܪܫܘܿܡ ܘܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܬܵܡܵܪ: ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ. ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܕܵܘܝܼܕܼ: ܚܛܘܿܫ.

ܓ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܟܲܢܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܦܲܪܥܵܫ: ܙܟܲܪܝܵܐ. ܘܥܲܡܹܗ ܐܸܫܬ̇ܪܸܒ̣ܘ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ.

ܕ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܐܹܠܝܼܵܐ: ܘܚܲܢܵܢܝܼ: ܒܢܲܝ̈ ܙܪܲܚܝܵܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܗ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܟܲܢܝܵܐ: ܓܲܕܘܿ ܒܲܪ ܢܲܚܙܵܐܹܝܠ: ܘܥܲܡܹܗ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܘ:ܘܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܓܘܼܙܵܢ: ܥܲܒ̇ܕܘܼ ܒܲܪ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ: ܘܥܲܡܹܗ ܚܲܡܫܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܙ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܝܼܠܵܡ: ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܒܲܪ ܢܬܲܢܝܵܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܚ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܦܲܛܝܵܐ: ܙܟܲܪܝܵܐ ܒܲܪ ܡܝܼܟ̣ܵܐܹܝܠ: ܘܥܲܡܹܗ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܛ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܘܿܐܵܒ̣: ܥܘܿܒܲܕܼܝܵܐ ܒܲܪ ܢܚܵܐܹܝܠ: ܘܥܲܡܹܗ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܬܲܥܣܲܪ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܝ:ܡܼܢ ܒܢܲܝ̈ ܣܲܠܡܘܿܬ̣: ܣܲܠܡܘܿܬ̣ ܒܲܪ ܢܣܘܼܦܝܵܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܸܫܬ̇ܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܝܐ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܟ̇ܝܼ: ܙܟܲܪܝܵܐ ܒܲܪ ܒܲܟ̇ܝܼ: ܘܥܲܡܹܗ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܝܒ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܙܲܓܵܪ: ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܙܲܟ̇ܘܼܪܵܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܡܵܐܐ: ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܝܓ:ܡܟܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܪܚ̄ܩܘܿܡ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܹܠܝܼܦܠܸܛ: ܢܥܵܐܹܝܠ: ܫܡܲܥܝܵܐ. ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܫܬ̇ܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܝܕ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܓܘܲܝ: ܥܘܼܬ̣ܝ: ܘܲܙܟ̣ܘܿܪ. ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܫܬ̇ܝܼܢ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ.

ܝܗ:ܘܟܲܢܫܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܢܲܗܪܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܠܗܵܘܵܐ. ܘܲܗ̤ܘܲܝܢ ܬܲܡܵܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܣܬܲܟ̇ܠܹܬ̣ ܒܥܲܡܵܐ ܘܲܒ̣ܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܠܹܘܝܼ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣ ܬܲܡܵܢ.

ܝܘ:ܘܫܸܠܚܹ̇ܬ̣ ܐܹܠܥܵܙܲܪ: ܘܠܵܐܪܝܹܠ: ܘܠܲܫܡܲܥܝܵܐ: ܘܠܐܝܼܬ̣ܵܢ: ܘܲܠܝܵܪܵܒ̣: ܘܠܹܐܠܝܼܬ̣ܵܢ: ܘܲܠܢܵܬ̣ܵܢ: ܘܠܲܙܟܲܪܝܵܐ: ܘܲܠܡܲܫܠܘܿܡ: ܪܹ̈ܫܹܐ. ܘܲܠܝܘܿܢܵܕܼܵܒ̣: ܘܠܹܐܠܝܼܬ̣ܵܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܪܹ̈ܫܹܐ.

ܝܙ:ܦܲܩܕܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܕ̇ܝܼ ܪܹܫܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܟܲܣܦܝܵܐ ܐܲܬ̣ܪܵܐ: ܘܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡ ܗܲܕ̇ܝܼ ܐܲܚܘܼܢ: ܕܲܫܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܟܲܣܦܝܵܐ ܐܲܬ̣ܪܵܐ: ܠܡܲܝܬ̇ܝܼܘ ܠܲܢ ܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ.

ܝܚ:ܘܐܲܝܬܝܼܘ ܠܲܢ ܐܲܝܟ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܕܐܲܛܐ̱ܒܲܬ̤ ܥܠܲܝܢ: ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ ܚܲܟ̇ܝܼܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܚܠܝܼ: ܒܲܪ ܠܹܘܝܼ ܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܫܵܪܝܼܵܐ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܬܪܸܥܣܲܪ.

ܝܛ:ܘܲܚܫܲܒ̣ܝܵܐ: ܘܥܲܡܹܗ ܐܹܫܲܥܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܪܵܪܝܼ: ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܸܣܪܝܼܢ.

ܟܟ:ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܕܵܘܝܼܕܼ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܝܼܗܝܼܒ̣ܝܼܢ: ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼܘ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܟܐ:ܘܲܩܪܹܝܬ̣ ܘܦܲܩܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܢܗܲܪ ܗܵܘܵܐ: ܠܡܸܬ̣ܥܲܢܵܝܘܼ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܡܸܒ̣ܥܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܐܘܼܪܲܚ ܬܪܝܼܨܵܐ: ܠܲܢ ܘܲܠܛܸܦܠܲܢ ܘܲܠܟ̣ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܲܢ.

ܟܒ:ܡܸܛܠ ܕܒܸܗ̇ܬܹ̇ܬ̣ ܕܐܸܫܐܲܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܘܦܲܪ̈ܵܫܹܐ: ܕܲܢܥܲܕ̇ܪܘܼܢܵܢ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵـ̈ـܒܲܝܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܥܲܡ ܟܠ ܕܒ̣ܵܥܹܝܢ ܠܹܗ ܠܛܵܒ̣. ܘܥܘܼܫܢܹܗ ܘܚܸܡܬܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܡܲܢ ܕܫܵܒ̣ܩܝܼܢ ܠܹܗ.

ܟܓ:ܘܲܢܨܘܼܡ ܘܢܸܒ̣ܥܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܲܢ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ. ܘܡܸܫܬ̇ܡܲܥ ܠܲܢ.

ܟܕ:ܘܲܓ̣ܒܹ̇ܝܬ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܫܝܼܫܲܝ̈ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܠܲܫܪܲܒ̣ܝܵܐ: ܘܠܲܚܫܲܒ̣ܝܵܐ. ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܸܣܪܵܐ.

ܟܗ:ܘܲܡܢܹ̇ܝܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ: ܪܹܫܝܼܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܘܚܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܘܪܵܘܪ̈ܒ̣ܵܢܵܘܗܝ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܬܲܡܵܢ.

ܟܘ:ܘܲܡܢܹܝܬ̣ ܥܲܠ ܐܝܪܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܸܣܦܵܐ ܟܲܟ̇ܪܹ̈ܐ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ.

ܟܙ:ܘܦܸܛܩܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ: ܘܲܕܼܪ̈ܝܼܟ̣ܘܿܢܹܐ ܐܵܠܹܦ: ܘܡܵܐܢܲܝ̈ ܢܚܵܫܵܐ ܩܘܿܪܲܢܬܵܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܕܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܗܒ̣ܵܐ.

ܟܚ:ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܩܲܕ̇ܝܼܫܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܝܼܢ ܘܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܵܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

ܟܛ:ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܘ ܘܛܲܪܘ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܲܫ̱ܠܡܘܼܢܹܗ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܲܒܲܝ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ: ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܒܗܲܝܟ̇ܠܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ.

ܠ:ܘܩܲܒܸ̇ܠ̣ܘ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܢܲܫ̱ܠܡܘܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ: ܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܠܡܲܥܵܠܘܼ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ.

ܠܐ:ܘܲܫܩܲܠ̄ܢ ܡ̣ܢ ܢܗܲܪ ܗܵܘܵܐ: ܒܲܬ̣ܪܸܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܠܡܹܐܙܲܠ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܠܲܝܢ. ܘܦܲܪܩܲܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܝ̈ܢ: ܘܐܵܦ ܡ̣ܢ ܕܵܘܩܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ.

ܠܒ:ܘܐܸܬܲܝܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܝܼܬܸܒ̄ܢ ܬܲܡܵܢ: ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ.

ܠܓ:ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܬܩܲܠ̄ܢ ܟܸܣܦܵܐ ܘܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܒܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ. ܘܐܲܫܠܸܡ̄ܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܪܡܘܼܬ̣ ܒܲܪ ܐܘܼܪܝܼܵܐ ܟܵܗܢܵܐ. ܘܥܲܡܹܗ ܠܐܹܠܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܦܝܼܢܚܸܣ ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܢܒ̣ܘܼܙܗܵܪ ܒܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܝܘܿܕܲܥܝܵܐ ܒܲܪ ܒܲܓ̣ܘܲܝ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ.

ܠܕ:ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܒ̣ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܠܟ̣ܠܡܸܕܸ̇ܡ. ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܬܸܒ̣ ܟܠܹܗ ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇.

ܠܗ:ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܫܸܒ̣ܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܓܵܠܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ ܬܸܫܥܝܼܢ: ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܨܸܦܪ̈ܵܝܹܐ ܠܫܘܼܒ̣ܩܵܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܠܘ:ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܕܝܼܛܸܓ̣ܡܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܠܫܲܠܝܼܛܲܝ̈ ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ. ܘܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܥܲܡܵܐ ܘܲܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܛ .

ܐ:ܘܟܲܕܼ ܫܠܸܡ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܩܪܸܒ̣ܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܪܸܫܘ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܟ̣ܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡܟܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܒܛܲܡܐܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܹܬ̣ܵܝܹܐ: ܘܥܲܡ̈ܘܿܢܵܝܹܐ: ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܝܵܒ̣̈ܘܿܣܵܝܹܐ: ܘܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܡܘܼܐܒ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ.

ܒ:ܡܸܛܠ ܕܲܢܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܢܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܸܬ̣ܚܲܠܲܛ ܙܲܪܥܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܕܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܕܼܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܒܥܵܘܼܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܑܼܬ̣.

ܓ:ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܟܲܕܼ ܫܸܡܥܹ̇ܬ̣ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܣܲܕ̇ܩܹܬ̣ ܢܲܚ̈ܬܲܝ ܘܲܟ̣ܠܵܡܝܼܕܼܝ: ܘܡܸܠܓܹ̇ܬ̣ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܝ ܘܲܕ̇ܕܲܩܢܝ. ܘܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܘܬܲܡܝܼܗ.

ܕ:ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܠܘܵܬ̣ܝ ܟܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒ̣ܛܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܐܲܥܠܝܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܘܬܲܡܝܼܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬ̣ܫܲܥ ܫܵܥ̈ܝܼܢ.

ܗ:ܘܲܒ̣ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܬ̣ܫܲܥ ܫܵܥ̈ܝܼܢ: ܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܩܲܬ̣ܝ: ܘܡ̣ܢ ܣܘܼܕܵܩ ܢܲܚ̈ܬܲܝ. ܘܒܸܪܟܹ̇ܬ̣ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܲܝ. ܘܦܸܪܣܹܬ̣ ܐܝܼ̈ܕܲܝ ܒܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ: ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣.

ܘ:ܐܲܠܵܗܝ: ܒܵܗܬ̇ܝܼܢܲܢ ܠܲܡܪܵܡܘܼ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ̣ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܣܓ̣ܝܼܘ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܹܫܲܢ. ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܹܐ ܣܠܸܩܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ.

ܙ:ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬܲܢ ܚܢܲܢ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ̄ܢ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܹܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܣܓ̇ܝܼܢ ܠܡܸܚܛܐ ܚܢܲܢ ܘܐܲܒ̣ܵܗܲܝܢ ܘܡܲܠܟܲܝ̈ܢ ܘܟ̣ܘܼܡܪ̈ܲܝܢ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܫܬ̇ܠܸܡ̄ܢ ܠܚܲܪܒܵܐ ܘܲܠܒܸܙܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܫܸܒ̣ܝܵܐ: ܘܲܠܒܸܗܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ: ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܢ: ܐܲܝܟ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ.

ܚ:ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܥܲܕܼ ܩܲܠܝܼܠ ܙܥܘܿܪ: ܗܘ̤ܵܘ ܪ̈ܲܚܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܠܡܵܘܬܵܪܘܼ ܡܸܢܲܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ: ܘܲܠܡܸܬܲܠ ܠܲܢ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܹܗ. ܘܲܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܘܲܠܡܸܬܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܲܠܝܼܠ ܒܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬܲܢ.

ܛ:ܡܸܛܠ ܕܥܲܒ̣̈ܕܹ̇ܐ ܚܢܲܢ: ܘܲܒ̣ܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬܲܢ ܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܒܸܩ̄ܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܘܝܲܗ̄ܒܲܢ ܐܲܠܵܗܲܢ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܕܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܲܢ ܦܘܼܪܢܵܣܲܢ ܕܝܵܘܡܵܐ. ܘܲܢܪܲܡܪܸܡ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܘܲܢܩܝܼܡ ܚܲܪ̈ܒ̣ܵܬܹܗ. ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܠܲܢ ܣܝܵܓ̣ܵܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ ܘܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ.

ܝ:ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܒܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܩ̄ܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝܟ.

ܝܐ:ܕܦܲܩܸܕ̇ܬܵܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ. ܘܐܸܡܲܪܬ̇ ܠܲܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܥܵܐܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܠܡܹܐܪܬܵܗ̇: ܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܛܲܡܐܘܼܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܕܲܡܕܼܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܒܛܲܡܐܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܕܲܡܠܵܐܘܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܦܵܐ ܠܲܣܦܵܐ: ܘܲܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܣ̈ܢܲܝܵܐ ܡܠܵܐܘܼܗ̇.

ܝܒ:ܘܡܸܟܹ̇ܝܠ ܒܢܵܬ̣̈ܟ̣ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܲܒ̣ܢܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܣܒ̣ܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܪܲܥܘܿܢ ܠܲܫܠܵܡܗܘܿܢ ܘܲܠܛܵܒܲܬ̣ܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܸܛܠ ܕܬܸܬ̣ܥܲܫܢܘܼܢ ܘܬܹܐܟ̣ܠܘܿܢ ܛܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܬ̣ܵܘܬ̇ܪܘܼܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. ܘܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ.

ܝܓ:ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܐܸܬܲܝ̈ ܥܠܲܝܢ ܒܲܥܒ̣ܵܕܲܝܢ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܒܲܚ̈ܛܵܗܲܝܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܠܵܗܲܢ ܐܸܬ̣ܚܲܫܲܒ̣ܬ̇ ܥܠܲܝܢ ܠܡܸܫܒܲܩ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ: ܘܬܸܬܸ̇ܠ ܠܲܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ.

ܝܕ:ܚܢܲܢ ܐܸܬ̣ܗܲܦܟ̣̄ܢ ܘܲܥܒܲܪ̄ܢ ܥܲܠ ܦܘܼ̈ܩܕܵܢܲܝܟ. ܘܐܸܙܲܠ̄ܢ ܕܒ̣ܩ̄ܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܲܡܹ̈ܐܐ. ܘܲܥܒܲܕ̄ܢ ܐܲܝܟ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܵܐ ܬܸܪܓܲܙ ܥܠܲܝܢ. ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܪܸܚ̱ܡܬ̣ܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܬܵܘܬܵܪܹ̈ܐ ܒܥܵܠܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ̣: ܘܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕܼ.

ܝܗ:ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܙܲܕ̇ܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܡܸܛܠ ܕܲܫܒܲܩܬ̇ ܡܸܢܲܢ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ ܗܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢܲܢ ܘܡܵܘܕܹ̇ܝܢܲܢ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܥܲܠ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ. ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܡܹܐܡܲܪ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܸܠܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ : ܝ.

ܐ:ܘܟܲܕܼ ܨܲܠܝܼ ܥܲܙܪܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܝܲܕ̇ܝܼ: ܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܒ̣ܵܟܹ̇ܐ ܩܕܼܵܡ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܠܘܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܸܢܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܛܵܒ̣: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܵܟܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܪܲܒܵܐ ܕܛܵܒ̣.

ܒ:ܘܲܥܢܵܐ ܫܟܲܢܝܵܐ ܒܲܪ ܢܚܵܐܹܝܠ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܝܼܠܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܲܙܪܵܐ ܣܵܦܪܵܐ: ܚܢܲܢ ܟܲܕܸ̇ܒ̣̄ܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ. ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣̄ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܐܝܼܬ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ.

ܓ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܹܐܡܲܪ ܡܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܲܢ: ܠܡܲܦܵܩܘܼ ܟܠ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕܼܘ ܡܸܢܗܹܝܢ ܘܐܲܝܟ ܡܸܠܟܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܼܵܚ̇ܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ: ܥܒܸܕܼ ܘܐܲܫܲܪ.

ܕ:ܡܸܛܠ ܕܲܥܠܲܝܟ ܗ̄ܘ̣ ܦܣܝܼܩ ܦܣܵܩܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܲܚܢܲܢ ܥܲܡܵܟ. ܐܸܬ̣ܥܲܫܲܢ ܘܲܥܒܸܕܼ.

ܗ:ܘܩܵܡ ܥܲܙܪܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܘܐܵܘܡܝܼ ܠܩܲܫܝܼܫܲܝ̈ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܟ̣ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܘܝܼܡܝܼܘ.

ܘ:ܘܩܵܡ ܥܲܙܪܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܙܲܠ ܠܐܲܟ̣ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܫܲܥ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܬܲܡܵܢ. ܠܲܚܡܵܐ ܠܵܐ ܐܸܟܲܠ: ܘܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܝܼ ܡܸܛܠ ܕܟܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ ܥܲܠ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܥܲܡܵܐ.

ܙ:ܘܲܩܪܵܘ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܒܲܝܗܘܼܕܼ ܘܒ̣ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܒܢܲܝ̈ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܠܡܸܬ̣ܩܲܪܵܒ̣ܘܼ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ.

ܚ:ܘܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܠܵܐ ܢܹܐܬܹܐ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܡܸܠܟܵܐ ܕܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܘܲܕܼܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ. ܢܸܗܘܘܿܢ ܚܸܪ̈ܡܝܼܢ ܢܸܟ̣ܣܵܘ̈ܗܝ ܘܗ̤ܘ ܢܸܬ̣ܦܪܸܫ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܛ:ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܥܵܐ: ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܘܲܟ̣ܢܲܫܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܙܵܝܥܝܼܢ ܘܪܲܬ̇ܝܼܬ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ.

ܝ:ܘܩܵܡ̣ ܥܲܙܪܵܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܟܲܕܸ̇ܒ̣ܬܘܿܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܢܣܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ. ܘܐܵܘܣܸܦܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܐ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܗܲܒ̣ܘ ܬܵܘܕ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܲܥܒܸܕܼܘ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ. ܘܐܸܬ̣ܦܲܪܫ̄ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ.

ܝܒ:ܘܲܥܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܥܲܙܪܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈ܟ ܥܠܲܝܢ. ܘܲܡܩܲܒܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܲܝܢ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܒܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ.

ܝܓ:ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ ܥܲܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ: ܘܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܸܛܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܲܝܬ̇ ܒܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡܩܵܡ ܒܫܘܼܩܵܐ. ܘܲܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܝ̣ ܝܘܿܡ ܘܠܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ ܡܸܛܠ ܕܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܒܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

ܝܕ:ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܢܩܘܼܡܘܿܢ ܩܲܫܝܼ̈ܫܲܝܢ ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܟ̣ܠ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܼܠܲܢ: ܐܝܠܹܝܢ ܕܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ܘ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬ̣ܵܐ: ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܕܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܕܲܝܵܢܲܝܗܹܝܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܲܗܦ̄ܟ̣ܘܼܢ ܚܸܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܲܢ ܡܸܢܲܢ: ܡܸܛܠ ܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ.

ܝܗ:ܒܪܲܡ ܝܘܿܢܵܬܲܢ ܒܲܪ ܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ: ܘܲܢܚܲܙܝܵܐ ܒܲܪ ܬܲܩܘܵܐ: ܘܡܲܫܠܲܡ: ܩܵܡ̣ܘ ܥܲܠ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܡܲܬܲܝ ܠܹܘܵܝܵܐ ܥܵܕܼܘܿܪܗܘܿܢ.

ܝܘ:ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕܼܘ ܒܢܲܝ̈ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܘܲܦܪܲܫ ܥܲܙܪܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܩܪܝܼܘ. ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܝܘܿܡ ܚܲܕܼ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ: ܠܡܸܬ̣ܒ̇ܥܹܗ ܠܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ.

ܝܙ:ܘܲܓ̣ܡܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ܘ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܡ ܚܲܕܼ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ.

ܝܚ:ܘܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ܘ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕܼܵܩ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܡܥܲܣܝܵܐ: ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܝܘܿܢܵܕܼܵܒ̣: ܘܲܓ̣ܕܲܠܝܵܐ.

ܝܛ:ܘܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܕܢܲܦܩܘܼܢ ܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܕܸܟ̣ܪܹ̈ܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ ܥܲܠ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܟܟ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܵܡܝܼܪ: ܚܲܢܵܢܝܼ: ܘܲܙܟܲܪܝܵܐ.

ܟܐ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܵܪܵܡ: ܡܥܲܣܝܵܐ: ܘܐܹܠܝܼܵܐ: ܘܲܫܡܲܥܝܵܐ: ܘܲܚܢܵܢܐܹܝܠ: ܘܥܘܿܙܝܼܵܐ.

ܟܒ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܦܸܫܚܘܿܪ ܐܸܠܝܵܢ: ܘܲܡܥܲܣܝܵܐ: ܘܐܝܼܫܡܲܥܐܹܝܠ: ܘܢܲܬ̣ܢܝܼܐܹܝܠ: ܘܝܘܼܙܵܒ̣ܵܪ: ܘܐܸܠܥܵܣܵܐ.

ܟܓ:ܡ̣ܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܟܘܼܙܒܲܪ: ܘܫܲܡܠܝܼ: ܘܩܸܠܙܵܐ: ܘܩܸܛܠܵܐ: ܘܲܦܬܲܚܝܵܐ: ܘܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ.

ܟܕ:ܡ̣ܢ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ: ܐܹܠܝܼܫܲܥ: ܘܡ̣ܢ ܬܵܪ̈ܥܹܐ: ܫܵܠܘܿܡ ܘܐܲܛܠܵܡ: ܘܐܘܼܕܼܝܼ.

ܟܗ:ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܦܲܪܥܵܫ: ܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܝܼܙܲܢܝܵܐ: ܡܠܲܟ̣ܝܵܐ: ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܠܲܥܙܝܼܪ: ܡܠܲܟ̣ܝܵܐ: ܒܢܵܝܵܐ.

ܟܘ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܝܼܠܵܡ: ܢܬܲܢܝܵܐ: ܙܟܲܪܝܵܐ: ܢܲܥܝܵܐܹܝܠ: ܥܲܒ̣ܕ̇ܝܼ: ܝܲܪܡܘܿܬ̣: ܐܹܠܝܼܗܘܼ.

ܟܙ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܙܝܼܬ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܐܹܠܝܼܚܢܲܝ: ܐܹܠܝܼܫܵܒ̣: ܢܬܲܢܝܵܐ: ܝܲܪܡܘܿܬ̣: ܙܒ̣ܘܿܪ: ܥܘܿܙܝܼܵܐ.

ܟܚ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܒ̇ܝܼ: ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܚܲܢܲܢܝܵܐ: ܙܲܒ̇ܝܼ: ܥܲܬ̣ܠܝܼ.

ܟܛ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܟ̇ܝܼ: ܡ̣ܢ ܬܲܫܠܘܼܡ: ܡܠܘܿܟ̣: ܥܘܿܙܝܼܵܐ: ܘܝܘܿܫܵܒ̣: ܘܫܵܐܘܿܠ: ܘܝܲܪܡܘܿܬ̣.

ܠ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܫܘܼܠܛܵܢ: ܡܘܼܐܵܒ̣: ܓܕܲܠܝܵܐ: ܟܠܵܠ: ܒܢܵܝܵܐ: ܡܥܲܣܝܵܐ: ܡܬܲܢܝܵܐ: ܒܲܨܠܝܼܐܹܝܠ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ.

ܠܐ:ܒܢܝ̈ ܡܢܲܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܵܪܵܡ: ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܡܠܲܟ̣ܝܵܐ: ܐܲܢܫܘܵܐ: ܫܡܲܥܝܵܐ: ܫܸܡܥܘܿܢ.

ܠܒ:ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܡܠܘܿܟ: ܫܡܲܝܵܐ.

ܠܓ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܚܫܘܿܡ: ܡܲܬ̣ܢܝܼ: ܡܲܬ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܙܵܟ̣ܵܪ: ܐܹܠܝܼܦܠܵܛ: ܘܟܲܪܡܝܼ: ܘܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܫܲܡܥܝܼ.

ܠܕ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܒܲܟ̇ܝܼ: ܡܘܼܥܕܲܝ: ܥܲܡܪܲܡ: ܘܝܘܼܐܹܝܠ.

ܠܗ:ܘܲܒ̣ܢܵܝܵܐ ܒܲܪ ܟܠܝܼܗܘܼ.

ܠܘ:ܘܲܢܗܵܐܹܝܠ: ܡܲܪܡܘܿܬ̣: ܐܹܠܝܼܫܵܒ̣.

ܠܙ:ܡܬܲܢܝܵܐ: ܡܲܬ̣ܢܝܼ: ܥܘܼܬ̣ܝ.

ܠܚ:ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܫܲܡܥܝܼ.

ܠܛ:ܘܲܫܠܲܡܝܵܐ: ܘܢܵܬ̣ܵܢ: ܘܥܲܙܲܪܝܵܐ.

ܡ:ܘܲܡܟ̣ܝܼܙܵܒ̣: ܘܫܝܼܫܲܝ: ܘܣܲܪܲܝ.

ܡܐ:ܘܥܲܪܕܵܐܹܝܠ: ܘܲܫܡܲܪܝܵܐ.

ܡܒ:ܘܫܵܠܘܿܡ: ܘܐܵܡܲܪܝܵܐ: ܘܝܵܘܣܸܦ.

ܡܓ:ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܢܵܒ̣ܘܿ: ܢܒ̣ܘܼܐܹܝܠ: ܘܡܲܬ̇ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܙܵܟ̣ܘܿܪ: ܘܲܙܒ̣ܝܼܢܵܐ: ܘܝܘܿܐܹܝܠ: ܘܲܒ̣ܢܵܝܵܐ.

ܡܕ:ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܢܣܲܒ̣ܘ ܢܸܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܵܬ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼܘ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ.