ܣܦܪ ܕܝܢ̈ܐ

ܕܡܸܬ̣ܩܪܸܐ ܥܸܒ̣ܪܐܝܑܼܬ̣ ܫܲܦ̈ܛܹܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

ܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝܼܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܫܲܐܠܸܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܵܪܝܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܡܲܢܘܼ ܠܲܢ ܥܲܠ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܒܪܹܫܵܐ: ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ.

ܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܢܸܣܲܩ: ܗܵܐ ܐܲܫܠܸܡ̇ܬܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ.

ܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܣܲܩ ܥܲܡܝ ܒܦܸܨܲܬ̣ܝ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܵܟ̣ ܒܦܸܨܬ̣ܵܟ. ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡܹܗ ܫܸܡܥܘܿܢ.

ܕ: ܘܐܸܙܲܠ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܐܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܟ̣ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܲܠܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܒ̣ܵܙܵܩ: ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

ܗ: ܘܐܸܫܟ̇ܚܘܼܗܝ ܠܡܵܪܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܙܵܩ ܒܒ̣ܵܙܵܩ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܹܐ ܘܲܠܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ.

ܘ: ܘܲܥܪܲܩ̣ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܙܵܩ: ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܘܐܲܚܕ̇ܘܼܗܝ: ܘܦܲܣܸܩ̣ܘ ܟܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܙܵܩ: ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܠܟ̇ܝܼ̈ܢ ܕܲܡܦܲܣ̈ܩܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܟܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܕܼܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܗܘܿܢ: ܡܠܲܩܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܬܚܹܝܬ̣ ܦܵܬ̣ܘܿܪܝ: ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܗܵܟܲܢܵܐ ܦܲܪܥܲܢܝ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܐܲܥܠܘܼܗܝ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܡܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ.

ܚ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܘܟܲܒ̣ܫܘܼܗ̇: ܘܲܡ̣ܚܵܐܘܼܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܠܩܘܼܪ̈ܝܵܗ̇ ܐܵܘܩܸܕܼܘ ܒܢܘܼܪܵܐ.

ܛ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ: ܢܚܸܬ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܛܘܼܪܵܐ ܘܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܘܲܦܩܲܥܬ̣ܵܐ.

ܝ: ܘܐܸܙܲܠ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܥܲܠ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܐܲܪܒܲܥ: ܘܩܲܛܸܠ̣ܘ ܠܫܝܼܫܲܝ: ܘܠܲܐܚܝܼܡܵܢ: ܘܲܠܬ̣ܘܼܠܡܲܝ ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ.

ܝܐ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܥܲܠ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܕܵܒ̣ܝܼܪ: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܕܼܵܒ̣ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܣܸܦܪܵܐ.

ܝܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܟܵܠܵܒ̣: ܡ̇ܢ ܕܢܸܟ̣ܒ̇ܫܝܼܗ̇ ܠܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܣܸܦܪܵܐ ܘܢܸܚ̱ܪܒ̣ܝܼܗ̇: ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܹܗ ܠܥܲܟ̣ܣܵܐ ܒܪܲܬ̣ܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ.

ܝܓ: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܥܲܬ̣ܢܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܩܲܢܲܙ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܟ̣ܵܠܵܒ̣ ܕܲܙܥܘܿܪ ܡܸܢܹܗ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܹܗ ܠܥܲܟ̣ܣܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ.

ܝܕ: ܘܟܲܕܼ ܥܵܐܠܵܐ: ܐܸܬ̣ܓܲܪܓܲܬ̤ ܠܡܸܫܐܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܪܲܟ̣ܢܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܚܡܵܪܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܟܵܠܵܒ̣: ܡܵܐ ܠܹܟ̣ܝ ܒܪܲܬ̣ܝ.

ܝܗ: ܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ. ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܒܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒܬܵܢܝ: ܗܲܒ̣ܠܝܼ ܒܹܝܬ̣ ܫܸܩܝܵܐ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ. ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܟܵܠܵܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܫܸܩܝܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܘܒܹܝܬ̣ ܫܸܩܝܵܐ ܬܲܚܬܵܝܬܵܐ.

ܝܘ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܝܼܢܲܝ ܚܡܘܼܗܝ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܡܠܸܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܪܹܝܼܬ̣ܵܐ ܕܕܸܩ̈ܠܹܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܠܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܕܥܵܕܲܪ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܘܐܵܘܬܸ̇ܒ̣ܘ ܠܥܲܡܵܐ.

ܝܙ: ܘܐܸܙܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܥܲܡ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܡܚ̣ܵܘ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܨܘܼܦܵܬ̣ ܘܐܲܚ̱ܪܡܘܼܗ̇: ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܚܸܪܡܵܐ.

ܝܚ: ܘܟ̣ܒܲܫ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܠܥܵܐܙܵܐ ܘܠܲܬ̣ܚܘܼܡܹ̈ܝܗ: ܘܠܲܐܫܩܵܠܘܿܢ ܘܠܲܬ̣ܚܘܼܡܹ̈ܝܗ̇: ܘܲܠܥܸܩܪܘܿܢ ܘܠܲܬ̣ܚܘܼܡܹ̈ܝܗ̇.

ܝܛ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܘܝܼܪܸܬ̣ܘ ܛܘܼܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ܘ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܥܘܼܡܩܵܐ: ܕܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ.

ܟܟ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܟ̣ܵܠܵܒ̣ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܩܲܛܸܠܘ ܘܐܵܘܒܸ̇ܕܼܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ.

ܟܐ: ܘܲܠܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܝܵܒ̣̈ܘܿܣܵܝܹܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

ܟܒ: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܘܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܘܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ.

ܟܓ: ܘܦܵܫܘ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ ܒܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ ܠܘܵܙ.

ܟܕ: ܘܲܚܙܵܘ ܢܵܛܘܼܪܹ̈ܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܚܵܘܵܢ ܐܲܝܢܵܘ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܥܲܡܵܟ̣ ܫܠܵܡܵܐ.

ܟܗ: ܘܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܡ̣ܚܵܘ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܲܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܲܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܫܲܪܒ̇ܬܹܗ ܫܲܒ̣ܩܘܼܗܝ.

ܟܘ: ܘܐܸܙܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܬ̣ܵܝܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܵܗ̇ ܠܘܿܙ: ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܫܡܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

ܟܙ: ܘܠܵܐ ܚܪܲܒ̣ ܡܢܲܫܹܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܫܵܐܲܢ ܘܲܠܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܠܬܲܥܢܵܟ ܘܲܠܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܕܘܿܪ ܘܲܠܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܐܲܒ̣ܝܼܢܥܵܡ ܘܲܠܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܡܲܓܕ̇ܘܼ ܘܲܠܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܟܝܼܥܢܵܝܵܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ̇.

ܟܚ: ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܲܒ̣ܫܹܗ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܵܐ ܒܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ: ܘܡܵܘܒܵܕܼܘ ܠܵܐ ܐܵܘܒ̇ܕܹܗ.

ܟܛ: ܘܐܲܦܪܹܝܡ ܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕ ܠܲܟ̣ܢܲܥܢܵܝܵܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܓ̣ܵܙܵܪ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܓ̣ܵܙܵܪ.

ܠ: ܘܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܩܸܛܪܘܿܢ ܘܲܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܝܲܗܠܝܼܠ. ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܫܘ ܒܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ.

ܠܐ: ܘܐܵܫܹܝܪ ܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܥܲܟ̇ܘܿ: ܘܲܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܨܲܝܕ̇ܘܿܢ: ܘܠܲܚܒܸܠ: ܘܠܐܝܼܙܒܸ̇ܠ: ܘܲܠܚܲܠܒ̣ܵܐ: ܘܠܵܐܦܵܩ: ܘܲܠܪܵܚܘܿܒ̣.

ܠܒ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܐܵܫܹܝܪ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܟܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܐܸܢܘܿܢ.

ܠܓ: ܘܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܫܡܸܫ: ܘܲܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܥܢܵܬ̣: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܹܝܬ̣ ܟܢܲܥܢܵܝܹܐ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܫܡܸܫ: ܘܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܒܹܝܬ̣ ܥܢܵܬ̣: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܫܘ ܠܗܘܿܢ ܒܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ.

ܠܕ: ܘܐܲܪܚܸܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܠܛܘܼܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܚܲܬ̣ ܠܥܘܼܡܩܵܐ.

ܠܗ: ܘܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣܘ ܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܬܲܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܕܸܣ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܒܐܲܠܘܿܢ ܘܲܒ̣ܫܲܥ̱ܠܒ̣ܝܼܢ: ܘܥܸܫܢܲܬ̤ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܒܸܫܘ ܒܡܲܕܲܐܬ̣ܵܐ.

ܠܘ: ܘܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܡ̣ܢ ܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܥܸܩܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܩܝܼܦܵܐ ܘܲܠܥܸܠ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܒ.

ܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܠܓܵܠܵܐ ܠܒܸܟ̣ܝܵܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐܲܣܩ̇ܬܟܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܟ̇ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡ̇ܝܼܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܐܸܡܪܹܬ̣ ܕܠܵܐ ܐܹܒܲܛܸܠ ܩܝܵܡܝ ܕܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ.

ܒ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܩܝܼܡܘܼܢ ܩܝܵܡܵܐ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܡܲܕܼܒ̇ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܩܲܪܘ. ܘܠܵܐ ܫܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܠܩܵܠܝܼ: ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ.

ܓ: ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܕܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ̣ܘܿܢ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ̣ܘܿܢ ܠܬ̣ܘܼܩ̱ܠܬ̣ܵܐ.

ܕ: ܘܟܲܕܼ ܐܸܡܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܪܝܼܡܘ ܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ ܩܵܠܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟ̣ܵܘ.

ܗ: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܥܲܡܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܸܟ̣ܝܵܢ: ܘܕܲܒܲܚܘ ܬܲܡܵܢ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܘ: ܘܫܲܕܲܪ ܝܼܫܘܿܥ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܓܒܲܪ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܠܡܹܐܪܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ.

ܙ: ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܩܲܫ̈ܝܼܫܹܐ ܕܐܲܓܲܪܘ ܒܵܬܲܪ ܝܼܫܘܿܥ: ܘܲܚܙ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܚ: ܘܡܝܼܬ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܥܲܒ̣ܕܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܲܪܡܵܐܐ ܘܲܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܛ: ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܒܬܲܡܢܲܬ̣ܣܪܲܚ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܓ̣ܵܥܵܫ.

ܝ: ܘܐܵܦ ܟܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܬ̣ܟ̇ܢܸܫܘ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܩܵܡ̣ ܕܵܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܲܥܒ̣ܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܠܒܲܥܠܵܐ.

ܝܒ: ܘܲܫܒܲܩܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܚܕܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܲܪܓܸ̇ܙܘ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܝܓ: ܘܲܫܒܲܩܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܠܒܲܥܠܵܐ: ܘܠܐܸܣܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ.

ܝܕ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒ̣ܵܙܘܿܙܹ̈ܐ ܘܒܲܙܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܒܲܚܕܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܬܘܼܒ̣ ܠܲܡܩܵܡ ܩܕܼܵܡ ܒܥܸܠܕܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܝܗ: ܘܲܠܟܲܪ ܕܢܵܦܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܝܼܡܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܩܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒ̣.

ܝܘ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܦܪܲܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܒ̣ܵܙܘܿܙܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܝܙ: ܘܐܵܦ ܠܕܲܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܛܥܵܘ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܲܣܓܸܕܼܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܣܛܵܘ ܒܲܥܓܲܠ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܗ̇ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܠܡܸܫܡܲܥ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܥܒܲܕܼܘ ܗܵܟܲܢܵܐ.

ܝܚ: ܘܟܲܕܼ ܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܲܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܠ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܫܵܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܢܲܩܬ̣ܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܐܵܠܘܿܨܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܕܵܚܘܿܩܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܝܛ: ܘܟܲܕܼ ܡܝܼܬ̣ܘ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܗܦܲܟ̣ܘ ܘܚܲܒܸ̇ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܠܡܹܐܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܣܓܕܼ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܒܲܨܲܪܘ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬ̣ܵܐ.

ܟ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪܘ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܩܝܵܡܝ ܕܦܲܩܕܹܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ ܒܩܵܠܝ.

ܟܐ: ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܠܡܵܘܒܵܕܼܘܼ ܠܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܫܒܲܩ ܝܼܫܘܿܥ ܘܡܝܼܬ̣.

ܟܒ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܢܲܣܸܐ ܒܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܢ ܢܵܛܪܝܼܢ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܢ ܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܒܵܗ̇: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܢܛܲܪܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܵܘ ܠܵܐ.

ܟܓ: ܘܲܫܒܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܥܓܲܠ: ܘܠܵܐ ܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܝܼܫܘܿܥ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܓ.

ܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܫܒܲܩ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܢܲܣܵܝܘܼ ܒܗܘܿܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܠ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܘ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܩܪ̈ܵܒ̣ܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ.

ܒ: ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܛܠ ܕܢܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ.

ܓ: ܚܲܡܫܵܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܘܨܲܝ̈ܕ̇ܢܵܝܹܐ: ܘܚܵܘܝܹ̈ܐ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܛܘܼܪܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܵܢ: ܘܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܚܸܪܡܘܿܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܚܡܵܬ̣.

ܕ: ܗܘ̤ܵܘ ܠܲܡܢܲܣܵܝܘܼ ܒܗܘܿܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܢܸܕܲܥ ܐܸܢ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܦܲܩܸܕܼ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.

ܗ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܟܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ: ܘܚܵܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܦܲܪ̈ܙܵܝܹܐ: ܘܚܹܝ̈ܬ̣ܵܝܹܐ: ܘܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ.

ܘ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܲܒ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܠܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܙ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܛܥܵܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܠܒܲܥܠܵܐ ܘܠܐܸܣܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ.

ܚ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܝܐܝܼܕܼܵܐ ܕܟ̣ܘܼܫܵܢ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܪܵܡ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܟ̣ܘܼܫܵܢ ܥܵܘܿܠܵܐ ܬܡܵܢܹܐ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܛ: ܘܲܩܪܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܦܪܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܬ̣ܢܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܩܲܢܲܙ ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܟ̣ܵܠܵܒ̣ ܕܲܙܥܘܿܪ ܡܸܢܹܗ.

ܝ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܕܼܵܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܢܦܲܩ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܟ̣ܘܼܫܲܢ ܥܵܘܿܠܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܪܵܡ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ: ܘܥܸܫܢܲܬ̤ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܟܘܼܫܲܢ ܥܵܘܿܠܵܐ.

ܝܐ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܢܝܼܚܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܡܝܼܬ̣ ܥܲܬ̣ܢܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܩܲܢܲܙ.

ܝܒ: ܘܐܵܘܣܸܦ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܚܲܝܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܸܓܠܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܕܼܘ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

ܝܓ: ܘܟܲܢܸܫ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܘܠܲܥܡܵܠܹܝܩ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܘܲܡܚܵܘ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܝܼܪܸܬ̣ܘ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܕܸܩ̈ܠܹܐ.

ܝܕ: ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܥܸܓܠܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܬܡܵܢܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܝܗ: ܘܲܩܪܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܦܵܪܘܿܩܵܐ: ܠܐܵܗܘܿܪ ܒܲܪ ܓܹܐܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܦܫܝܼܓ̣ܵܐ ܗܘ̣ܵܬ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܫܲܕܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܥܸܓ̣ܠܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣.

ܝܘ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܠܹܗ ܐܵܗܘܿܪ ܣܲܝܦܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ ܦܘܼܡܵܘ̈ܗܝ: ܩܦܸܣ ܐܘܼܪܟܹ̇ܗ: ܘܐܲܣܪܹܗ ܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܠܒ̣ܘܼܫܹܗ ܥܲܠ ܥܲܛܡܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ.

ܝܙ: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܥܸܓ̣ܠܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܥܸܓ̣ܠܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܪܝܼܪ ܛܵܒ̣.

ܝܚ: ܘܟܲܕܼ ܓܲܡܲܪ ܠܲܡܩܲܪܵܒ̣ܘܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܫܪܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܫܩ̈ܝܼܠܲܝ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ.

ܝܛ: ܘܗ̤ܘ ܗ̣ܦܲܟ̣ ܡ̣ܢ ܦܣܝܼܠܝܼܢ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܓܲܠܓܵܠܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܣܸܬ̣ܪܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܟ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܘܠܵܟ̣: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܥܒܲܪܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܦܪܲܩ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܝܢ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܵܬܹܗ.

ܟܟ: ܘܐܵܗܘܿܪ ܥܲܠ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܝܵܬܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܕܡܲܬ̣ܩܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ. ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܗܘܿܪ: ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܟ̣: ܘܩܵܡ̣ ܥܸܓ̣ܠܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܣܝܹܗ.

ܟܐ: ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܵܗܘܿܪ ܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܣܲܝܦܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܛܡܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܡܚܵܝܗܝ ܒܟܲܪܣܹܗ.

ܟܒ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܪܩܩܹܗ ܒܵܬܲܪ ܡܚܘܿܬܹܗ: ܘܣܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܚܸܠܒܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܲܡܛܹܗ ܣܲܝܦܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܹܗ: ܘܲܢܦܲܩ ܡܣܲܪܗ̱ܒ̣ܵܐܝܼܬ̣.

ܟܓ: ܘܲܢܦܲܩ ܐܵܗܘܿܪ ܠܲܟ̣ܣܘܼܣܛܪܘܿܢ ܘܐܸܚܲܕܼ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܲܢܦܲܩ.

ܟܕ: ܗ̤ܘ ܢܦܲܩ ܘܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠܘ: ܘܚܵܙܹ̇ܝܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ ܛܦܹܝܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܟܒܲܪ ܠܲܦܪܘܼܬ̇ܕ̇ܩܵܐ ܢܦܲܩ ܒܬ̣ܵܘܵܢܵܐ ܕܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ.

ܟܗ: ܘܟܲܬܲܪܘ ܣܲܓ̇ܝܼ: ܘܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܵܐ ܦܵܬܲܚ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܸܠܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܘܲܦܬܲܚܘ: ܘܚܵܙܹ̇ܝܢ ܡܵܪܗܘܿܢ ܪܡܸܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܡܝܼܬ̣.

ܟܘ: ܘܥܲܕܼ ܗܸܢܘܿܢ ܡܸܬ̇ܬܵܘܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܲܗܘܿܪ ܥܒܲܪ ܠܲܦܣܝܼܠܝܼܢ ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܲܛ: ܘܲܪܗܸܛ ܠܫܝܼܥܪܲܬ̣.

ܟܙ: ܘܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܵܐ: ܩܪܵܐ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܥܲܡܹܗ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ.

ܟܚ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܬܵܘ ܒܵܬܲܪܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ: ܘܐܸܚܲܕܼܘ ܡܲܥܒܲܪܬ̣ܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܠܐ̄ܢܵܫ ܕܢܸܥܒܲܪ.

ܟܛ: ܘܩܲܛܸܠܘ ܡ̣ܢ ܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܒܗܵܘ̇ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܥܲܬ̇ܝܼܪ ܘܟ̣ܠ ܓܒܲܪ ܚܲܝܠܬ̣ܵܢ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܐ̄ܢܵܫ.

ܠ: ܘܐܸܬ̇ܬܲܒܲܪܘ ܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܒܗܵܘ̇ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܬܚܹܝܬ̣ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܫܲܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܬܡܵܢܐܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܠܐ: ܘܒ̣ܵܬ̣ܪܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܡܓܲܪ ܒܲܪ ܥܢܵܬ̣: ܘܲܚܪܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܒܡܲܣܵܣܵܐ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܲܩ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܕ.

ܐ: ܘܐܵܘܣܸܦ̣ܘ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܗܘܿܪ ܡܝܼܬ̣.

ܒ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܢܵܒ̣ܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ ܕܐܲܡܠܸܟ̣ ܒܚܵܨܘܿܪ: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܹܗ ܣܝܼܣܪܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܪܫܲܬ̣ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ.

ܓ: ܘܐܲܙܥܸܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܬ̣ܫܲܥܡܵܐܐ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܡܫܲܥܒܸ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܕ: ܘܲܕܼܒ̣ܘܿܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܲܬ̤ ܠܦܝܼܬ̣ܘܪ: ܗ̤ܝ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܵܝܢܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܗܵܘ̇ ܙܲܒ̣ܢܵܐ.

ܗ: ܘܗ̤ܝ ܕܒ̣ܘܼܪܵܐ ܝܵܬ̣ܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܬܚܹܝܬ̣ ܕܸܩܠܵܐ: ܒܹܝܬ̣ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܘܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܕܲܒ̣ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܕܼܝܼܢܵܐ.

ܘ: ܘܫܲܕ̇ܪܲܬ̤ ܩܪܬ̤ ܠܒ̣ܵܪܵܩ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܢܥܵܡ ܡ̣ܢ ܪܩܸܡ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܘܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܦܲܩܕܼܵܟ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܬܹܐܙܲܠ ܘܬܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܬ̣ܵܒ̣ܘܿܪ: ܘܬܸܕܼܒܲܪ ܥܲܡܵܟ̣ ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܘܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ.

ܙ: ܘܢܹܐܬ̣ܘܿܢ ܥܲܡܵܟ̣ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܩܝܼܫܘܿܢ: ܥܲܠ ܣܝܼܣܪܵܐ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܵܒ̣ܝܼܢ: ܘܥܲܠ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬܹܗ: ܘܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܐܲܫܠ̱ܡܝܼܘܗܝ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ.

ܚ: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܒܵܪܵܩ: ܐܸܢ ܐܵܙ̇ܠ̄ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܥܲܡܝ: ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܐܵܙ̇ܠ̄ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܥܲܡܝ: ܠܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ.

ܛ: ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ. ܡܹܐܙܲܠ ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܵܟ̣: ܒܪܲܡ ܒܵܪܵܩ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܙܹܠ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܢܲܫ̱ܠܡܝܼܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܝܼܣܪܵܐ. ܘܩܵܡܲܬ̤ ܕܒ̣ܘܿܪܵܐ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܥܲܡ ܒܵܪܵܩ ܠܲܪܩܸܡ.

ܝ: ܘܟܲܢܸܫ ܒܵܪܵܩ ܠܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܘܲܠܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܠܲܪܩܸܡ. ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܥܲܡܹܗ ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܣܸܠܩܲܬ̤ ܥܲܡܹܗ ܐܵܦ ܕܒ̣ܘܿܪܵܐ.

ܝܐ: ܘܚܘܿܒ̣ܵܪ ܩܝܼܢܵܢ: ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܚܘܿܒ̣ܵܒ̣ ܚܡܘܼܗܝ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܢܩܲܫ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܸܛ̱ܡܬ̣ܵܐ ܕܒܲܨܥܝܼܢܝܼܢ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܪܩܸܡ.

ܝܒ: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܣܝܼܣܪܵܐ ܕܲܣܠܸܩ ܒܵܪܵܩ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܢܥܵܡ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܬ̣ܵܒ̣ܘܿܪ.

ܝܓ: ܘܟܲܢܸܫ ܣܝܼܣܪܵܐ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬܹܗ: ܬܫܲܥܡܵܐܐ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܡ̣ܢ ܚܲܪܫܲܬ̣ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܩܝܼܫܘܿܢ.

ܝܕ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܒ̣ܘܿܪܵܐ ܠܒ̣ܵܪܵܩ: ܩܘܼܡ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܢܘܿ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܝܼܣܪܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. ܗܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܘܲܢܚܸܬ̣ ܒܵܪܵܩ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܬ̣ܵܒ̣ܘܿܪ: ܘܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܥܲܡܹܗ.

ܝܗ: ܘܲܬ̣ܒܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܣܝܼܣܪܵܐ ܘܲܠܟ̣ܠܗܹܝܢ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬܹܗ: ܘܲܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ ܩܕܼܵܡ ܒܵܪܵܩ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܣܝܼܣܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܹܗ: ܘܲܥ̣ܪܲܩ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ.

ܝܘ: ܘܒ̣ܵܪܵܩ ܪܕܲܦ ܒܵܬܲܪ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬܹܗ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܲܪܫܹ̇ܬ̣ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ ܕܣܝܼܣܪܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܲܛ ܟܲܕܼ ܚܲܝ.

ܝܙ: ܘܣܝܼܣܪܵܐ ܥܪܲܩ̣ ܒܲܪܓܸܠ: ܘܥܲܠ̣ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܲܥܢܵܐܹܝܠ ܐ̄ܢܬܲܬ̣ ܚܘܿܒ̣ܵܪ ܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܫܠܵܡܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܢܵܒ̣ܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܚܵܨܘܿܪ ܘܒܹܝܬ̣ ܚܘܿܒ̣ܵܪ ܩܝܼܢܵܝܵܐ.

ܝܚ: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܥܢܵܐܹܝܠ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܣܝܼܣܪܵܐ ܘܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܣܛܝܼ ܡܵܪܝ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ. ܘܲܣܛ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܟܲܣܝܵܬܹܗ ܒܲܚܡܝܼܠܬܵܐ.

ܝܛ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܲܫܩܵܐܝܼܢܝ ܩܲܠܝܼܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܨܗܹܝܬ̣ ܘܲܫܪܵܬ̤ ܚܠܝܼܨܵܐ ܕܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܐܲܫܩܝܵܬܹܗ ܘܟܲܣܝܵܬܹܗ.

ܟ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܩܘܼܡܝ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܵܬܹܐ ܐ̄ܢܵܫ ܫܵܐܹ̇ܠ ܠܹܟ̣ܝ ܘܐܵܡܲܪ ܕܐܝܼܬ̣ ܬܢܵܢ ܐ̄ܢܵܫ: ܐܸܡܲܪܝ ܠܹܗ ܠܲܝܬ̇.

ܟܐ: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܥܢܵܐܹܝܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܚܘܿܒ̣ܵܪ ܣܸܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܐܸܚܕܲܬ̤ ܐܲܪܙܲܦܬ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܗ̇: ܘܥܸܠܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܕܡܝܼܟ̣: ܘܢܸܩܫܲܬ̤ ܣܸܟ̇ܬ̣ܵܐ ܒܨܸܕܼܥܹܗ: ܘܛܸܒ̣ܥܲܬ̤ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܕܡܝܼܟ̣: ܘܐܸܬ̇ܛܲܪܲܦ ܘܡܝܼܬ̣.

ܟܒ: ܘܗܵܐ ܒܵܪܵܩ ܪܵܕܹܦ ܒܵܬܲܪ ܣܝܼܣܪܵܐ: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܥܢܵܐܹܝܠ ܠܐܘܼܪܥܹܗ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܬܵܐ ܐܹܚܵܘܹܝܟ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܘܥܲܠ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܘܲܚܙܵܐ: ܘܗܵܐ ܪܡܸܐ ܘܡܝܼܬ̣: ܘܣܸܟ̇ܬ̣ܵܐ ܒܨܸܕܼܥܹܗ.

ܟܓ: ܘܲܬ̣ܒܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܢܵܒ̣ܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ ܩܕܼܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܟܕ: ܘܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܵܙܵܠ̄ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܘܥܵܫܢܵܐ ܥܲܠ ܢܵܒ̣ܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܩܲܛܠܘܼܗܝ ܠܢܵܒ̣ܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

ܐ: ܘܫܲܒ̇ܚܲܬ̤ ܕܒ̣ܘܼܪܵܐ ܘܒ̣ܵܪܵܩ ܒܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܢܥܵܡ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܠܡܹܐܡܲܪ.

ܒ: ܒܦܘܼܪܥܵܢܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܦܪܲܥ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܓ: ܫܡܲܥܘ ܡܲܠܟܹ̈ܐ: ܘܨܘܼܬ̣ܘ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ: ܐܸܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܹܫܲܒܲܚ̣: ܘܐܹܙܲܡܲܪ ܠܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܕ: ܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܦܩܵܟ ܕܡ̣ܢ ܣܵܥܝܼܪ: ܟܲܕܼ ܗܲܠܸܟ̣ܬ̇ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡ ܐܲܪܥܵܐ ܙܵܥܲܬ̤: ܘܐܵܦ ܫܡܲܝܵܐ ܢܲܛܸܦܘ: ܘܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܪܲܣ̣ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

ܗ: ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܕܵܠܘܼ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܣܝܼܢܲܝ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܘ: ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܫܲܡܓܲܪ ܒܲܪ ܥܢܵܬ̣: ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܥܢܵܐܹܝܠ ܦܣܲܩ̣ܘ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ. ܘܕܲܡܗܲܠܟ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ: ܗܲܠܸܟ̣ܘ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܡܥܲܩ̈ܡܵܬ̣ܵܐ.

ܙ: ܦܣܲܩܘ ܫܸܛܚܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܣܲܩܘ ܥܕܲܡܵܐ ܕܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܕܒ̣ܘܿܪܵܐ: ܩܵܡܹ̇ܬ̣ ܐܸܡܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܚ: ܢܸܓ̣ܒܸ̇ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܕܲܬܵܐ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܲܣܥܵܪܹ̈ܐ: ܘܣܲܝܦܵܐ ܘܪܘܼܡܚܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܙܹܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܛ: ܠܹܒ̇ܝ ܐܸܡܲܪ ܠܲܡܒܲܕ̇ܩܵܢܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܦܪܝܼܫܝܼܢ ܒܥܲܡܵܐ ܒܲܪܸܟ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܝ: ܘܪ̈ܵܟ̣ܒܲܝ ܐܲܬܵܢܹ̈ܐ ܚܘܵܪܵܬ̣ܵܐ: ܘܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܒܒ̣ܵـ̈ـܬܹ̇ܐ: ܘܲܡܗܲܠܟܲܝ̈ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ.

ܝܐ: ܪܢܵܘ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܒ̣ܵܨ̈ܘܿܝܹܐ ܕܒܲܝܢܵܬ̣ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܬܲܡܵܢ ܢܸܬ̇ܠܘܼܢ ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܙܲܕ̇ܝܼܩܘܼܬܹܗ ܕܐܲܣܓ̇ܝܼ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܚܸܬ̣ܘ ܠܬܲܪܥܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܝܒ: ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܝ: ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܝ: ܕܒ̣ܘܿܪܵܐ: ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪܝ: ܘܐܸܬ̣ܝܲܕܵܝ: ܘܡܲܠܠܝ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ. ܩܘܼܡ ܒܵܪܵܩ: ܘܲܫܒ̣ܝ ܫܵܒܲܝ̈ܟ: ܒܪܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝܼܢܥܵܡ.

ܝܓ: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܚܸܬ̣ ܡܦܲܨܝܵܢܵܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܚܸܬ̣ ܠܝܼ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܦܪܹܝܡ.

ܝܕ: ܘܲܥܒ̣ܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܲܥܡܵܠܹܝܩ: ܒܵܬ̣ܪܵܟ̣ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܚܘܼܒܵܟ: ܡ̣ܢ ܡܵܟ̣ܝܼܪ ܢܦܲܩ ܡܒܲܕ̇ܩܵܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܕܟ̣ܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܩܲܢܝܵܐ ܕܣܵܦܪܵܐ.

ܝܗ: ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܣܵܟ̣ܵܪ ܥܲܡ ܕܒ̣ܘܿܪܵܐ: ܘܐܝܼܣܵܟ̣ܵܪ ܐܲܝܟ̣ ܒܵܪܵܩ ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܐܸܫܬܲܕܲܪ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ ܠܦܵܠܓܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܪܵܘ̱ܪܒ̣ܝܼܢ ܒܵܕܼܩܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ.

ܝܘ: ܠܡܵܢܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ: ܠܡܸܫܡܲܥ ܣܵܘܩܵܐ ܕܲܥܪ̈ܵܕܹܐ: ܠܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܝܼܢ ܒܵܕܼܩܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ.

ܝܙ: ܓܵܕܼ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܫܪܸܐ: ܘܕܼܵܢ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܓܵܐܲܪ ܣܦܝܼܢܹ̈ܐ. ܐܵܫܹܝܪ ܝܵܬܹܒ̣ ܥܲܠ ܣܦܵܪܵܐ ܕܝܲܡܵܐ: ܘܥܲܠ ܬܘܼܪ̱ܥܬܹܗ ܢܸܫܪܸܐ.

ܝܚ: ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܥܲܡܵܐ ܕܚܲܣܸܕܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܡܵܘܬܵܐ. ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܥܲܠ ܪܵܘܡܵܐ ܕܚܲܩܠܹܗ.

ܝܛ: ܐܸܬ̣ܵܘ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ. ܒܬܲܥܢܵܟ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܥܲܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܡܲܓܲܕ̇ܘܿ: ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܘܟܸܣܦܵܐ ܠܵܐ ܢܣܲܒ̣ܘ.

ܟ: ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܟܵܘܟ̇ܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼ̈ܟ̇ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܥܲܡ ܣܝܼܣܪܵܐ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܩܝܼܫܘܿܢ.

ܟܐ: ܓܪܲܦ ܐܸܢܘܿܢ ܢܲܚܠܵܐ ܕܩܝܼܫܘܿܢ: ܘܢܲܚܠܵܐ ܕܩܲܪܡܝܼܢ. ܬܲܕܼܪܸܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܚܲܝܠܵܐ.

ܟܒ: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܦܲܠ ܥܸܩܒܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܟ̣ܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܢܸܗ̱ܡܬ̣ܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܬܲܩܝܼܦܵܘ̈ܗܝ.

ܟܓ: ܠܘܼܛܘ ܠܲܡܪܘܿܕܼ: ܐܵܡܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܘܼܛܘܼܗ̇ ܘܠܘܼܛܘ ܠܝܵܬ̣ܒܹ̇ܝ̈ܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܓܒ̣ܪܹ̈ܐ.

ܟܕ: ܬܸܬ̣ܒܲܪܲܟ̣ ܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܥܢܵܐܹܝܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܚܘܿܒ̣ܵܪ ܩܝܼܢܵܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܬܸܬ̣ܒܲܪܲܟ̣.

ܟܗ: ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܫܐܸܠ ܘܚܲܠܒ̣ܵܐ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤: ܒܟ̣ܵܣܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܩܲܪܒܲܬ̤ ܚܹܐ̄ܘܬ̣ܵܐ.

ܟܘ: ܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܥܲܠ ܣܸܟ̇ܬ̣ܵܐ ܐܵܘܫܛܲܬ̤: ܘܝܲܡܝܼܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܙܲܦܬ̣ܵܐ ܕܢܲܓܵܪܵܐ: ܘܲܡܚܵܬܹܗ ܠܣܝܼܣܪܵܐ: ܘܦܲܟ̣ܬܹܗ ܠܪܹܫܹܗ: ܘܲܡܚܵܬ̤ ܘܐܲܥܒ̇ܪܲܬ̤ ܒܨܕܼܥܹܗ.

ܟܙ: ܘܒܲܝܢܵܬ̣̱ ܪܸ̈ܓ̣ܠܹܝܗ̇ ܒܪܲܟ̣ ܘܲܢܦܲܠ̣: ܘܲܫܟܸܒ̣: ܒܕܼܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܪܲܟ̣ ܬܲܡܵܢ ܢܦܲܠ̣ ܒܵܙܘܿܙܵܐ.

ܟܚ: ܘܡ̣ܢ ܟܵܘܬ̣ܵܐ ܐܲܕܼܝܼܩܲܬ̤ ܘܝܲܒ̇ܒܲܬ̤ ܐܸܡܹܗ ܕܣܝܼܣܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܣܘܿܣܛܵܪܘܿܢ ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܡܵܢܵܘ ܐܸܫܬܵܘܚܲܪ ܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬܹܗ ܕܒܹܪܝ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ: ܘܡܵܢܵܘ ܐܵܘܚܲܪ ܙܢܵܓ̣ܵܐ ܕܡܲܪ̈ܟ̇ܒ̣ܵܬܹܗ.

ܟܛ: ܚܲܟ̇ܝܼܡܲܬ̣ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܗ̇ ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܥܢܵܬ̤: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܵܗ̇.

ܠ: ܟܒܲܪ ܐܸܙܲܠ̣ ܘܐܸܫܟܲܚ ܒܸܙܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܬ̣ܵܐ: ܘܦܲܠܸܓ̣ ܟܘܿܕܲܢܝܵܐ ܠܪܹܫ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܒܸܙܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܬ̣ܵܐ: ܘܨܘܼܒ̣ܥܵܢܹ̈ܐ: ܘܨܘܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܠܣܝܼܣܪܵܐ: ܘܨܘܼܒ̣ܥܵܢܹ̈ܐ: ܘܨܘܼܪ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܨܵܘܪܹ̈ܐ ܕܒ̣ܵܙܘܿܙܹ̈ܐ.

ܠܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܪ̈ܵܚܡܲܝܟ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܦܲܩ ܫܸܡܫܵܐ ܒܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ. ܘܫܸܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

ܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܒ: ܘܥܸܫܢܲܬ̤ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܕܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܸܕܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܵܬܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܥܲܪܹ̈ܐ ܘܲܛܝܵܪܹ̈ܐ.

ܓ: ܘܡܵܐ ܕܙܵܪܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܣܵܠܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܕܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܩܸܡ: ܘܫܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

ܕ: ܘܲܡܚܲܒ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܥܵܐܙܵܐ: ܘܠܵܐ ܫܵܒ̣ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܢܲܚܘܿܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܘܚܸܡܪ̈ܵܐ.

ܗ: ܡܸܛܠ ܕܗܸܢܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܗܘܿܢ: ܘܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܲܝܟ̣ ܩܲܡܨܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ: ܘܲܠܗܘܿܢ ܘܲܠܓܲܡܠܲܝܗ̈ܘܿܢ ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܝܵܢ: ܘܥܲܠ̣ܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼܬ̣ܵܗ̇.

ܘ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܛܵܒ̣. ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ.

ܙ: ܘܐܲܙܥܸܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ.

ܚ: ܘܫܲܕܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܢܵܐ ܐܲܣܸܩܬ̇ܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. ܘܐܲܦܸܩܬ̇ܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܥܲܒ̣ܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

ܛ: ܘܦܲܨܝܼܬ̇ܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܘܿܨܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܐܵܘܒ̇ܕܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܟ̣ܘܿܢ ܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ.

ܝ: ܘܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܟ̣ܘܿܢ ܕܐܸܢܵܐ ܐܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ̣ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܕܼܚ̄ܠܘܼܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܵܬ̣ܒܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ. ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܬ̇ܘܿܢ ܒܩܵܠܝ.

ܝܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܝܸܬܸܒ̣ ܬܚܹܝܬ̣ ܒܸܛ̱ܡܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܥܘܼܦܪܵܐ: ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܘܿܐܵܫ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܥܲܙܪܝܼ: ܘܓܸܕܼܥܘܿܢ ܒܪܹܗ ܚܵܒܹܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ ܒܓ̣ܵܬ̣: ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ.

ܝܒ: ܘܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܵܪܝܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܡܵܟ̣.

ܝܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܡܵܪܝ: ܐܸܢ ܐܝܼܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܵܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܓܕܲܫ̣ ܠܲܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܹܗ ܕܐܸܫܬܲܥܝܼܘ ܠܲܢ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܲܢ ܕܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܐܲܦܩܲܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܫܲܒ̣ܩܲܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܫ̱ܠܡܲܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܕܼܝܵܢܝܹ̈ܐ.

ܝܕ: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܒܚܲܝܠܵܟ̣ ܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܬܸܦܪܘܿܩ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܐ ܫܲܕܲܪܬܵܟ̣.

ܝܗ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܡܵܪܝ: ܒܡܵܢܵܐ ܐܸܦ̱ܪܩܝܼܘܗܝ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܗܵܐ ܫܲܪܒܲܬ̣ܝ ܒܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܝ.

ܝܘ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܥܲܡܵܟ̣: ܘܬܸܚܪܘܿܒ̣ ܠܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ.

ܝܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܢ ܐܸܫܟ̇ܚܹ̇ܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ: ܥܒܸܕܼ ܠܝܼ ܐܵܬ̤ܵܐ: ܘܐܸܕܲܥ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܝ.

ܝܚ: ܠܵܐ ܬܸܦܪܘܿܩ ܡܸܟܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܬܹܐ ܠܘܵܬ̣ܵܟ̣: ܘܐܲܦܲܩ̣ ܫܵܪܘܼܬ̣ܝ ܘܐܹܣܝܼܡ ܩܕܼܵܡܲܝܟ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܒ̣ ܥܕܲܡܵܐ ܕܬܹܐܬܹܐ.

ܝܛ: ܘܓܸܕܼܥܘܿܢ ܥܲܠ ܥ̣ܒܲܪ ܓܲܕܼܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܣܲܐܬ̣ܵܐ ܕܩܲܡܚܵܐ ܦܲܛܝܼܪܵܐ: ܘܒܸܣܪܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܣܲܠܵܐ: ܘܲܡܨܲܠܠܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܒܩܸܣܛܵܐ: ܘܐܲܦܸܩ ܠܹܗ ܬܚܹܝܬ̣ ܒܸܛ̱ܡܬ̣ܵܐ: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܠܹܗ.

ܟܟ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܣܲܒ̣ ܒܸܣܪܵܐ ܘܦܲܛܝܼܪܵܐ ܘܣܝܼܡ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܲܡܨܲܠܠܵܐ ܐܲܫܘܿܕܼ ܥܠܹܝܗ̇. ܘܲܥܒܲܕܼ ܗܵܟܲܢܵܐ.

ܟܐ: ܘܐܵܘܫܸܛ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܪܹܫ ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܒ̣ܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܒܸܣܪܵܐ ܘܲܠܦܛܝܼܪܵܐ: ܘܣܸܠܩܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܐܸܟ̣ܠܲܬ̤ ܒܸܣܪܵܐ ܘܦܲܛܝܼܪܵܐ: ܘܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̣ܓܸ̇ܠܙ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ.

ܟܒ: ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܕܡܲܠܲܐܟܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܐܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܚܙܹܝܬ̣ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܦ̈ܝܼܢ ܒܐܲܦ̈ܝܼܢ.

ܟܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܠܵܡ ܠܵܟ̣: ܠܵܐ ܬܸܕܼܚܲܠ: ܠܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇.

ܟܕ: ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܬܲܡܵܢ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܲܥܕܼܵܟܹ̇ܝܠ ܒܥܘܼܦܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܥܲܙܪܝܼ.

ܟܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܣܲܒ̣ ܬܵܘܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܲܪ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܣܚܘܿܦ ܡܲܕܼܒ̇ܚܹܗ ܕܒܲܥܠܵܐ ܦܬܲܟ̣ܪܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܘܐܸܣܬ̇ܪܵܐ ܕܩܵܝ̇ܡܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܦܲܣܸܩ.

ܟܘ: ܘܲܒ̣ܢܝܼ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ̣ ܥܲܠ ܪܹܫ ܬܘܼܩܦܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܣܸܕܼܪܵܐ. ܘܣܲܒ̣ ܬܵܘܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ ܥܠܵܘܗܝ ܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ ܒܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܐܸܣܬ̇ܪܵܐ ܕܲܡܦܲܣܸܩ ܐܲܢ̄ܬ̇.

ܟܙ: ܘܲܕܼܒܲܪ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܥܸܣܪܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܸܛܠ ܕܕܼܵܚܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܥܒܲܕܼ ܒܠܸܠܝܵܐ.

ܟܚ: ܘܩܲܕܸ̇ܡ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܘ ܕܲܥܩܝܼܪ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܕܒܲܥܠܵܐ: ܘܐܸܣܬ̇ܪܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܡܦܲܣܩܵܐ: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܲܣܲܩ ܥܲܠ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܲܒ̣ܢܸܐ.

ܟܛ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܓܒܲܪ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܡܲܢܘܼ ܥܒܲܕܼ ܥܒ̣ܝܼܕ̇ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܘܫܲܐܸܠ̣ܘ ܘܥܲܩܸܒ̣ܘ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܥܒܲܕܼ ܥܒ̣ܝܼܕܼܵܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ.

ܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܝܘܿܐܵܫ: ܐܲܦܸܩ ܒܪܵܟ̣ ܢܡܘܼܬ̣: ܕܲܥܩܲܪ ܡܲܕܼܒ̇ܚܹܗ ܕܒܲܥܠܵܐ: ܘܦܲܣܸܩ ܐܸܣܬ̇ܪܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ.

ܠܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܠܟ̣ܠ ܕܩܵܡ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܵܝܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܒܲܥܠܵܐ: ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܡܦܲܨܹܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܹܗ. ܡܲܢܘܼ ܕܕܼܵܐܹ̇ܢ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܢܡܘܼܬ̣: ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܕܼܘܼܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܠ ܕܲܥܒܲܪ ܡܲܕܼܒ̇ܚܹܗ.

ܠܒ: ܘܲܩܪܵܝܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܢܕܼܘܼܢܝܼܘܗܝ ܒܲܥܠܵܐ ܥܲܠ ܕܲܥܩܲܪ ܡܲܕܼܒ̇ܚܹܗ.

ܠܓ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܩܸܡ: ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܘܲܫܪܵܘ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ.

ܠܕ: ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܸܒ̣ܫܲܬ̣ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܘܲܩܥܵܐ ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ ܒܵܬ̣ܪܹܗ. ܘܐܝܼܙܓܲܕܵܘ̈ܗܝ ܫܲܕܲܪ ܒܟ̣ܠܹܗ ܡܢܲܫܹܐ: ܘܲܩܥܵܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ.

ܠܗ: ܘܐܝܼܙܓܲܕܵܘ̈ܗܝ ܫܲܕܲܪ ܐܵܦ ܥܲܠ ܐܵܫܹܝܪ: ܘܥܲܠ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܠܐܘܼܪ̱ܥܗܘܿܢ.

ܠܘ: ܘܐܸܡܲܪ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܦܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ̇.

ܠܙ: ܗܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܓܸܙܬ̣ܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ ܒܐܸܕ̇ܪܵܐ. ܐܸܢ ܢܸܗܘܹܐ ܛܲܠܵܐ ܥܲܠ ܓܸܙܬ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܹܝܗ̇: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܝܲܒ̣ܫܵܐ: ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܦܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪܬ̇.

ܠܚ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܩܲܕܸ̇ܡ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ ܘܥܲܨܪܵܗ̇ ܠܓܸܙܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܡܨܝܼ ܛܲܠܵܐ ܡ̣ܢ ܓܸܙܬ̣ܵܐ ܡܠܸܐ ܠܲܩܢܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

ܠܛ: ܘܐܸܡܲܪ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܵܟ̣ ܥܠܲܝ: ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܗܵܕܹܐ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܐܹܢܲܣܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܓܸܙܬ̣ܵܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܝܲܒ̣ܫܵܐ ܥܲܠ ܓܸܙܬ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܹܝܗ̇: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܛܲܠܵܐ.

ܡ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܝܲܒ̣ܫܵܐ ܥܲܠ ܓܸܙܬ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܹܝܗ̇: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܛܲܠܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

ܐ: ܘܩܲܕܸ̇ܡ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܕܗ̤ܘ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܫܪܵܘ ܥܲܠ ܥܹܝܢ ܚܵܕܼܵܪ. ܘܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܓܸܒ̣ܥܲܬ̣ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܒܥܘܼܡܩܵܐ.

ܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ ܣܲܓ̇ܝܼ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܵܟ̣: ܕܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܢܹܐܡܲܪ ܐܝܼܕܼܝ ܗ̄ܘ̣ ܙܲܟ̇ܝܵܬܲܢܝ.

ܓ: ܗܵܫܵܐ ܩܪܝܼ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܡܢ ܕܕܲܚܝܼܠ ܘܪܲܬܝܼܬ̣ ܢܦܘܼܫ ܠܹܗ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ̣ ܡܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ. ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܘܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ.

ܕ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܬܘܼܒ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܐܲܚܸܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܐܸܒ̣ܩܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܟ̣ ܬܲܡܵܢ ܘܲܠܡ̇ܢ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܟ̣ ܕܗܵܘ̇ ܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣: ܗܵܘ̇ ܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣. ܘܲܠܡ̇ܢ ܕܐܹܡܲܪ ܠܵܟ ܕܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣: ܗܵܘ̇ ܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣.

ܗ: ܘܐܲܚܬܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܟܠ ܕܠܵܐܲܥ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܠܵܐܲܠ ܟܲܠܒܵܐ: ܐܲܩܝܼܡܲܝܗܝ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ. ܘܟ̣ܠ ܕܒ̣ܵܪܹܟ̣ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܘܗܝ ܠܡܸܫܬܵܐ: ܐܲܩܝܼܡܲܝܗܝ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ.

ܘ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܥܝܼܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܦܘܼܡܗܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ. ܘܟ̣ܠܹܗ ܫܲܪܟܹ̇ܗ ܕܥܲܡܵܐ ܒܪܲܟ̣ܘ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܫܬܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܠܵܥܝܼܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܦܘܼܡܗܘܿܢ ܐܸܦܪܘܿܩܟ̣ܘܿܢ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܠܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܢܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ.

ܚ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܙܘܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܫܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܝܼܵܬ̇ܘܼܬܹܗ: ܘܲܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ: ܘܒܲܬ̣ܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠ: ܘܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܵܗ̇ ܠܬܲܚܬ̇ ܒܥܘܼܡܩܵܐ.

ܛ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܡ ܚܘܿܬ̣ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠܸܡ̇ܬܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ.

ܝ: ܘܐܸܢ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܸܚܲܬ̣: ܚܘܿܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܦܹܐܪܵܐ ܥܠܲܝܡܵܟ̣ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ.

ܝܐ: ܘܬܸܫܡܲܥ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܬ̣ܚܲܝ̈ܠܵܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ. ܘܲܢܚܸܬ̣ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̤ܘ ܘܦܹܐܪܵܐ ܥܠܲܝܡܹܝܗ̇: ܥܲܠ ܪܹܫ ܚܲܡܫܝܼܢ ܕܲܒ̣ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ.

ܝܒ: ܘܡܸܕܼܝܲܢ ܘܲܥܡܵܠܹܝܩ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܪܩܸܡ: ܢܦܲܠܘ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܲܡܨܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐܐ: ܘܲܠܗܘܿܢ ܘܲܠܓܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܝܬ̇ ܡܸܢܝܵܢ: ܐܲܝܟ̣ ܚܵܠܵܐ ܕܥܲܠ ܣܸܦܬܹܗ ܕܝܲܡܵܐ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ.

ܝܓ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܘܲܚܙܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܸܫܬܲܥܹܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܚܸܠܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܚܙܹܝܬ̇ ܒܚܸܠܡ̄ܝ: ܟܘܼܟܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܲܣܥܵܪܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܗܲܦܲܟ̣ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ: ܘܡܲܛܝܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܗܲܦܟܹ̇ܗ ܠܥܸܠ ܘܲܢ̣ܦܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ.

ܝܕ: ܥ̣ܢܵܐ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗܵܕܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܪܒܹ̇ܗ ܕܓܸܕܼܥܘܿܢ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܐܲܫܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ.

ܝܗ: ܘܟܲܕܼ ܫ̣ܡܲܥ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܕܚܸܠܡܵܐ ܘܲܦܫܵܪܹܗ: ܣܓܸܕܼ ܘܲܗܦܲܟ̣ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܩܘܼܡܘ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ.

ܝܘ: ܘܦܲܠܸܓ̣ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܪܹ̈ܫܝܼܢ: ܘܐܵܘܚܸܕܼ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܟ̣ܠܗܘܿܢ: ܘܩܘܼ̈ܠܹܐ ܣܪ̈ܝܼܩܵܬ̣ܵܐ ܘܠܲܡܦܹ̈ܝܕܹܐ ܒܓ̣ܵܘ ܩܘܼ̈ܠܹܐ.

ܝܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܝܼ ܚܙܵܘ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕܼܘ: ܗܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܥܵܒܹܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕܼܘ.

ܝܚ: ܘܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܝ: ܘܲܩܪܵܘ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܒܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ ܒܲܚܕܼܵܪ̈ܲܝ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܚܲܪܒܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܠܓܸܕܼܥܘܿܢ.

ܝܛ: ܘܥܲܠ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܘܲܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܥܲܡܹܗ: ܒܪܹܫ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܡܲܛܲܪܬܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ: ܘܲܡܩܵܡܘܼ ܐܲܩܝܼܡ ܠܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ.

ܟܟ: ܘܲܩܪܵܘ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܪܹ̈ܫܝܼܢ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܬܲܒܲܪܘ ܩܘܼ̈ܠܹܐ: ܘܐܸܚܲܕܼܘ ܒܣܸܡܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ ܘܲܒ̣ܝܲܡܝܼܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܢ: ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܚܲܪܒܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܠܓܸܕܼܥܘܿܢ.

ܟܐ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܐ̄ܢܵܫ ܒܕܼܘܼܟ̇ܬܹܗ ܚܕܼܵܪ̈ܲܝ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܝܲܒܸ̇ܒ̣ܘ ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ.

ܟܒ: ܘܲܩܪ̈ܲܝ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܩܲܪ̈ܢܵܢ: ܘܣܵܡ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܚܲܪܒܹ̇ܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܚܲܒ̣ܪܹܗ ܒܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܥܸܪܩܲܬ̣ܟܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܘܲܠܨܸܕܼܪܲܬ̤: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܣܸܦܬ̣ܵܐ ܕܐܵܒܸܠ ܡܚܘܿܠܵܐ ܕܥܲܠ ܝܲܛܒܲܬ̣.

ܟܓ: ܘܲܩܥܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܘܡ̣ܢ ܐܵܫܹܝܪ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܡܢܲܫܹܐ: ܘܲܪܕܲܦܘ ܒܵܬܲܪ ܡܸܕܼܝܲܢ.

ܟܕ: ܘܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܫܲܕܲܪ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܒܟ̣ܠܹܗ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܚܘܿܬ̣ܘ ܠܐܘܼܪܥܵܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ: ܘܐܲܚܘܿܕܼܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܒܹܪܵܐ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܲܩܥܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܸܚܲܕܼܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܒܹܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ.

ܟܗ: ܘܐܸܚܲܕܼܘ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ ܠܥܘܿܪܝܼܒ̣: ܘܲܠܙܝܼܒ̣ ܘܩܲܛܠܘܼܗܝ ܠܥܘܿܪܝܼܒ̣ ܒܨܘܿܪ: ܘܲܠܙܝܼܒ̣ ܩܛܲܠ̣ܘ ܒܒܹܝܬ̣ ܩܲܒ̣ܪܲܒ̣. ܘܲܪܕܲܦܘ ܠܡܸܕܼܝܲܢ: ܘܲܠܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܕܥܘܿܪܝܼܒ̣: ܘܲܕܼܙܝܼܒ̣: ܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ ܠܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

ܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܠܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܠܵܐ ܩܪܲܝܬܵܢ ܟܲܕܼ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܡܸܕܝܲܢ: ܘܢܵܨܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܹܗ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬ̣.

ܒ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹܬ̣ ܗܵܫܵܐ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܒܘܼܥܵܪܹܗ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܡ̣ܢ ܩܛܵܦܹ݂ܗ ܕܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ.

ܓ: ܘܒ̣ܐܝܼܙܲܪܥܹܝܠ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܐܲܫܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ: ܠܥܘܿܪܝܼܒ̣: ܘܲܠܙܝܼܒ̣ ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܦܸܪܩܲܬ̤ ܚܸܡܬ̣ܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ܟܲܕܼ ܐܸܡܲܪ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ.

ܕ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܘܲܥܒܲܪ ܗ̤ܘ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܥܲܡܹܗ: ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܘܥܲܝܝܼܦܝܼܢ.

ܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܣܵܟ̣ܘܼܬ̣: ܗܲܒ̣ܘ ܓܪܝܼܨܬܵܐ ܓܪܝܼܨܬܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܝ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܝܝܼܦܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܪܵܕܹܦ ܐ̄ܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܙܵܒ̣ܝܝ ܘܨܲܠܡܢܲܥ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܡܸܕܝܲܢ.

ܘ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܣܵܟ̣ܘܼܬ̣: ܗܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܕܙܵܒ̣ܵܚ ܘܲܕܼܨܲܠܡܢܲܥ ܗܵܫܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܠܚܲܝܠܵܟ̣ ܠܲܚܡܵܐ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܙܵܒ̣ܵܝܝ ܘܲܠܨܲܠܡܢܲܥ ܒܐܝܼܕܲܝ̈: ܐܹܕ̇ܘܼܫ ܒܸܣ̱ܪܟ̣ܘܿܢ ܥܲܠ ܟܘܼ̈ܒܹ̇ܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܘܥܲܠ ܩܘܼܪ̈ܛܒܹܐ.

ܚ: ܘܲܣܠܸܩ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܲܦܢܘܼܐܹܝܠ: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܥܢܵܐܘܼܗܝ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܣܵܟ̣ܘܼܬ̣: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܢܵܐܘܼܗܝ ܐܵܦ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܦܢܘܼܐܹܝܠ.

ܛ: ܘܐܸܡܲܪ ܐܵܦ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܦܢܘܼܐܹܝܠ: ܡܵܐ ܕܐܸܬܹܝܬ̣ ܒܲܫܠܵܡܵܐ: ܐܸܥܩ̄ܪܝܼܘܗܝ ܠܡܲܓܕܠܵܐ ܗܵܢܵܐ.

ܝ: ܘܙܵܒ̣ܵܝܝ ܘܨܲܠܡܢܲܥ ܫܪܹܝܢ ܒܩܲܪܩܒ̣: ܗܸܢܘܿܢ ܘܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܥܲܡܗܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܡܸܫܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܲܕܼܢ̱ܚܵܐ: ܘܕܲܢܦܲܠ̣ܘ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܫܵܡܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ.

ܝܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܓܹܕܼܥܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܫܵܪ̈ܝܲܝ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܢ̱ܚܵܐ ܕܢܵܟ̣ܵܝܝ ܘܲܕܼܝܲܒ̣ܓ̇ܗܵܐ: ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܫܸܠܝܵܐ.

ܝܒ: ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܙܵܒ̣ܵܝܝ ܘܨܲܠܡܢܲܥ: ܘܲܪܕܲܦ̣ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܐܸܚܲܕܼ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ: ܘܲܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܙܝܼܥ.

ܝܓ: ܘܲܗܦܲܟ̣ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܲܣܩܵܢܵܐ ܕܲܚܕܸܣ.

ܝܕ: ܘܐܸܚܲܕܼ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܹ̈ܝܗ̇ ܕܣܵܟ̣ܘܼܬ̣ ܘܫܲܐܠܹܗ: ܘܐܲܟ̣ܬܸ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹ̇ܝܗ̇ ܕܣܵܟ̣ܘܼܬ̣ ܘܩܲܫܝܼܫܹ̈ܝܗ̇: ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

ܝܗ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܣܵܟ̣ܘܼܬ̣ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܙܵܒ̣ܵܝܝ ܘܨܲܠܡܢܲܥ ܕܚܲܣܸܕ̇ܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܕܙܵܒ̣ܵܝܝ ܘܨܲܠܡܢܲܥ ܦܟ̣ܝܼܪܝܼܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܠܲܚܡܵܐ ܕܥܲܝܝܼܦܝܼܢ.

ܝܘ: ܘܓܲܪ ܠܣܵܒܹ̈ܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼ̈ܒܹ̇ܐ ܕܲܒ̣ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܘܥܲܠ ܩܘܼܪ̈ܛܵܒܹܐ: ܘܐܸܫܬܲܢܲܕܼ ܒܗܘܿܢ ܒܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܣܵܟ̣ܘܼܬ̣.

ܝܙ: ܘܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܕܲܦܢܘܼܐܹܝܠ ܥܩܲܪ: ܘܩܲܛܸܠ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ.

ܝܚ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܙܵܒ̣ܵܚ ܘܲܠܨܲܠܡܢܲܥ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܩܲܛܠܬ̇ܘܿܢ ܒܬ̣ܵܒ̣ܘܿܪ ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܵܟ̣ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܚܸܙܘܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ.

ܝܛ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܲܚܲܝ̈ ܐܸܢܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܹܡܝ. ܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܸܠܘܼ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܵܐ ܩܲܛܸܠܬ̇ܟ̣ܘܿܢ.

ܟ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܵܬ̣ܵܪ ܒܘܼܟ̣ܪܹܗ: ܩܘܼܡ ܩܛܘܿܠ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܛܲܠܝܵܐ ܣܲܝܦܹܗ ܡܸܛܠ ܕܲܕܼܚܸܠ ܕܲܥܕܲܟܹ̇ܝܠ ܛܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ.

ܟܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܙܵܒ̣ܵܝܝ ܘܨܲܠܡܢܲܥ: ܩܘܼܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܦܠܲܥ ܒܲܢ: ܘܐܲܝܟ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ. ܘܩܵܡ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܘܩܲܛܸܠ ܠܙܵܒ̣ܵܚ ܘܲܠܨܲܠܡܢܲܥ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܣܲܗܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܨܵܘܪܹ̈ܐ ܕܓܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܟܒ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ. ܐܸܫܬܲܠܲܛ ܒܲܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܦ ܒܪܵܟ̣: ܐܵܦ ܒܲܪ ܒܪܵܟ̣: ܕܲܦܪܲܩܬܵܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܕܼܝܼܢ.

ܟܓ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܠܵܐ ܐܸܢܵܐ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܐ̄ܢܵܐ ܒܟ̣ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܒܹܪܝ ܡܸܫܬ̇ܠܲܛ ܒܟ̣ܘܿܢ: ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܟ̣ܘܿܢ.

ܟܕ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܫܸܐܠ̱ܬ̣ܵܐ ܚܕܼܵܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ̣ܘܿܢ: ܗܲܒ̣ܘ ܠܝܼ ܐ̄ܢܵܫ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܩܕܼܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܙܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕܼܵܫܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܪ̈ܒ̣ܵܝܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ.

ܟܗ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܵܟ̣. ܘܲܦܪܲܣܘ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܢܵܫ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܩܕܼܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܙܬܹܗ.

ܟܘ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܲܩܕܼܵܫܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܲܫܐܸܠ ܐܵܠܹܦ ܘܲܫܒܲܥܡܵܐܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܣܵܗܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܥܸܩܹ̈ܐ: ܘܲܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܓ̇ܘܵܢܵܐ: ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܡܲܠ̈ܟܹ̇ܐ ܕܡܸܕܼܝܲܢ: ܘܲܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܥܸܩܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܨܵܘܪܹ̈ܐ ܕܓܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܟܙ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܘܲܥܒܲܕܼ ܥܘܼܦܪܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܒܲܩܪܝܼܬܹܗ ܒܥܘܼܦܪܵܐ: ܘܲܛܥܵܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܬܲܡܵܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܓܸܕܼܥܘܿܢ ܘܲܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܠܬ̣ܘܼܩ̱ܠܬ̣ܵܐ.

ܟܚ: ܘܐܸܬ̇ܬܲܒܲܪܘ ܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦܘ ܕܲܢܪܝܼܡܘܿܢ ܪܹܫܗܘܿܢ ܘܫܸܠܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܓܸܕܼܥܘܿܢ.

ܟܛ: ܘܐܸܙܲܠ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܘܝܸܬܸܒ̣ ܒܒܲܝܬܹ̇ܗ.

ܠ: ܘܠܹܗ ܠܓܕܼܥܘܿܢ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܒܢ̈ܝܼܢ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܚܨܗ: ܡܸܛܠ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܣܲܓ̇ܝܼܵܐ̈ܬ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ.

ܠܐ: ܘܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ ܕܒܲܫܟܹܝܡ ܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܘܫܲܡܝܼ ܫܡܹܗ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܠܒ: ܘܡܝܼܬ̣ ܓܸܕܼܥܘܿܢ ܒܲܪ ܝܘܿܐܵܫ ܒܣܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܝܘܿܐܵܫ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܒܥܘܼܦܪܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܥܲܙܪܝܼ.

ܠܓ: ܘܟܲܕܼ ܡܝܼܬ̣ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܗ̣ܦܲܟ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܛܥܵܘ ܒܵܬܲܪ ܒܲܥܠܵܐ: ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠ ܩܝܵܡܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܠܕ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܕܲܟܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܵܠܵܗܗܘܿܢ: ܕܲܡܦܲܨܹܐ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܒܲܚܕܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ.

ܠܗ: ܘܠܵܐ ܥܒܲܪܘ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܥܲܡ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܲܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܓܸܕܼܥܘܿܢ: ܐܲܝܟ̣ ܟܠܵܗ̇ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

ܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܒܲܪ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܠܲܫܟܹܝܡ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܕܐܸܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܕܐܸܡܹܗ.

ܒ: ܐܸܡܲܪܘ ܩܕܼܵܡ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܪ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܡܵܢܵܐ ܦܲܩܵܚ ܠܟ̣ܘܿܢ: ܕܢܸܫܬܲܠܛܘܿܢ ܒܟ̣ܘܿܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ: ܐܵܘ ܕܢܸܫܬܲܠܲܛ ܒܟ̣ܘܿܢ ܚܲܕܼ ܓܒܲܪ: ܘܐܸܬ̇ܕܲܟ̣̄ܪܘ ܕܓܲܪܡ̱ܟ̣ܘܿܢ ܐ̄ܢܵܐ ܘܒܸܣ̱ܪܟ̣ܘܿܢ.

ܓ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܐܲܚܹ̈ܐ ܕܐܸܡܹܗ ܩܕܼܵܡ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ ܥܠܵܘܗܝ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܐܸܨܛܒ̣ܝܼ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܐܲܚܘܼܢ ܗ̄ܘ̣.

ܕ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܹܗ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܒܥܸܠ ܩܝܵܡܵܐ: ܘܐܸܓܲܪ ܒܗܘܿܢ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܪ̈ܝܼܩܹܐ: ܘܦܲܚ̈ܙܹܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ.

ܗ: ܘܥܲܠ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܠܥܘܼܦܪܵܐ: ܘܩܲܛܸܠ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܚܕܼܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܚܲܪܘ ܝܘܿܬ̣ܵܡ ܒܲܪ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܛܲܫܝܼ.

ܘ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܵܠܘܿ: ܘܐܸܙܲܠ ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܕܢܸܗܘܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܒܲܠܘܼܛܵܐ ܕܡܲܨܦܝܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܲܫܟܹܝܡ.

ܙ: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܝܘܿܬ̣ܵܡ: ܘܲܣܠܸܩ ܘܩܵܡ̣ ܒܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ ܕܓܲܪܙܝܼܡ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܫܘܼܡܥܘܼܢܝ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܕܢܸܫܡܲܥܟ̣ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܚ: ܡܑܹܙܲܠ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܢܸܡܫ̄ܚܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܙܲܝܬܵܐ ܐܲܡܠܸܟ̣ ܥܠܲܝܢ.

ܛ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܙܲܝܬܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܒܹܩ ܐ̄ܢܵܐ ܕܘܼܗܵܢܝ: ܕܒ̣ܝ ܡܸܬ̣ܝܲܩܪܝܼܢ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܢܵܕܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ.

ܝ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܠܬܹܬܵܐ: ܬܵܝ ܐܲܢ̄ܬܝ ܐܲܡܠܸܟ̣ܝ ܥܠܲܝܢ.

ܝܐ: ܐܵܡܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܬܹܬܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܒ̣ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܲܠܝܘܼܬ̣ܝ: ܘܐܸܒ̇ܝ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܵܙܵܠ̄ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܢܵܕܼ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ.

ܝܒ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܠܲܓܦܸܬܵܐ: ܬܵܝ ܐܲܢ̄ܬܝ ܐܲܡܠܸܟ̣ܝ ܥܠܲܝܢ.

ܝܓ: ܐܵܡܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܓܦܸܬܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܒ̣ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܕܼܫܝ ܕܲܡܚܲܕܼܵܐ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܘܲܕܼܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܐܵܙܠ̄ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܢܵܕܼ ܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ.

ܝܕ: ܐܵܡܪܝܼܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܠܗܲܛܛܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܡܠܸܟ̣ ܥܠܲܝܢ.

ܝܗ: ܐܵܡܲܪ ܗܲܛܛܵܐ ܠܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܡܵܫܚܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܕܐܲܡܠܸܟ̣ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܬܵܘ ܐܸܣܬܲܬܲܪܘ ܒܛܸܠܵܠܝ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܬܸܦܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܗܲܛܛܵܐ: ܘܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܠܐܲܪ̈ܙܹܐ ܕܲܒ̣ܠܸܒ̣ܢܵܢ.

ܝܘ: ܘܗܵܫܵܐ ܐܸܢ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ: ܕܐܲܡܠܟ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܐܸܢ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܥܒܸ̇ܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܥܲܡ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܘܥܲܡ ܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܐܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܡܠܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܦܪܲܥܬ̇ܘܿܢܵܝܗܝ.

ܝܙ: ܕܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܐܵܒ̣ܝ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܫܕܼܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܩܒ̣ܘܿܠ: ܘܦܲܨܝܼܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܡܸܕܝܲܢ.

ܝܚ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܩܵܡܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܒܹܝܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܩܲܛܠܬ̇ܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܚܕܼܵܐ: ܘܐܲܡܠܸܟ̣ܬ̇ܘܿܢ ܠܐܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܒܲܪ ܐܲܡܬܹܗ ܥܲܠ ܡܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟ̣ܝܼܡ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܚܘܼܟ̣ܘܿܢ ܗ̄ܘ̣.

ܝܛ: ܘܐܸܢ ܒܩܘܼܫܬܵܐ ܘܒܲܫܪܵܪܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܥܲܡ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ ܘܥܲܡ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܚܕܼܵܘ ܒܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܢܸܚܕܸ̇ܐ ܒܟ̣ܘܿܢ.

ܟܟ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܬܸܦܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܠܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ ܘܲܠܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܠܘܿ. ܘܬܸܦܘܿܩ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܘܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܠܘܿ: ܘܬܹܐܟ̣ܠܝܼܘܗܝ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܟܐ: ܘܲܥܪܲܩ ܝܘܿܬ̣ܵܡ ܘܐܸܬ̣ܦܲܠܲܛ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܕܼܵܒ̣ܝܼܪ ܘܝܼܬܸܒ̣ ܬܲܡܵܢ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ.

ܟܒ: ܘܐܸܫܬܲܠܲܛ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܠܵܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܟܓ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܥܲܠ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܘܕܲܓܸ̇ܠܘ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ ܒܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܟܕ: ܡܸܛܠ ܕܢܹܐܬܹܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ: ܘܕܸܡܗܘܿܢ ܠܲܡܣܵܡ ܥܲܠ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܐܲܚܘܼܗܘܿܢ ܕܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ ܕܚܲܝܸܠܘ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܩܲܛܸܠ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ.

ܟܗ: ܘܐܲܟ̣ܡܸܢܘ ܠܹܗ ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܚܛܲܦܘ ܟܠ ܕܥܵܒܲܪ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܟܘ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܓܵܥܵܠ ܒܲܪ ܥܵܦܵܪ: ܗ̤ܘ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܒܲܫܟܹܝܡ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܟܸܠܘ ܥܠܵܘܗܝ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ.

ܟܙ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܠܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܩܛܲܦܘ ܟܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܘܲܥܨܲܪܘ: ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܚܠܘܿܠܵܐ: ܘܥܲܠ̣ܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܥܣܘ: ܘܐܸܣܬ̇ܝܼܘ: ܘܨܲܚܝܼܘ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܟܚ: ܘܐܵܡܲܪ ܓܵܥܵܠ ܒܲܪ ܥܵܦܵܪ: ܡܲܢܘܼ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܘܡܲܢܘܼ ܫܟܹܝܡ ܕܢܸܦ̱ܠܚܝܼܘܗܝ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ. ܘܙܵܒ̣ܵܠ ܕܫܲܢܝܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ: ܦܠܲܚ̣ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܚܡܘܿܪ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܢܸܦ̱ܠܚܝܼܘܗܝ ܚܢܲܢ.

ܟܛ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܲܫ̱ܠܡܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈: ܘܐܲܥܒܲܪܬܹ̇ܗ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܐܲܣܓܵܐ ܚܲܝܠܵܟ̣: ܘܦܘܿܩ.

ܠ: ܘܲܫܡܲܥ ܙܵܒ̣ܵܠ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܓ̣ܵܥܵܠ ܒܲܪ ܥܵܦܵܪ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ.

ܠܐ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܒܢܸܟ̣ܠܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܗܵܐ ܓܵܥܵܠ ܒܲܪ ܥܵܦܪ ܗ̤ܘ ܘܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܲܫܟܹܝܡ: ܘܗܵܐ ܚܕܼܝܼܪܝܼܢ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܠܲܝܟ.

ܠܒ: ܗܵܫܵܐ ܩܘܼܡ ܒܠܸܠܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܵܟ̣: ܘܐܸܬ̣ܟܲܡ̄ܢ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ.

ܠܓ: ܘܲܒ̣ܨܲܦܪܵܐ ܡܵܐ ܕܕܸܢܚܲܬ̤ ܫܸܡܫܵܐ: ܩܘܼܡ ܘܗܲܠܸܟ̣ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܗܵܐ ܗ̤ܘ ܘܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܢܵܦܩܝܼܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ̣: ܥܒܸܕܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ.

ܠܕ: ܘܩܵܡ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܘܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ ܕܥܲܡܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܡܸܢܘ ܥܲܠ ܫܟܹܝܡ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܪܹ̈ܫܝܼܢ.

ܠܗ: ܘܲܢܦܲܩ ܓܵܥܵܠ ܒܲܪ ܥܵܦܵܪ: ܘܩܵܡ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܘܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܟܡܹܐܢܵܐ.

ܠܘ: ܘܲܚܙܵܐ ܓܵܥܵܠ ܠܥܲܡܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܙܵܒ̣ܵܠ: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܙܵܒ̣ܵܠ: ܛܸܠܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܲܝܟ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ.

ܠܙ: ܘܐܵܘܣܸܦ ܓܵܥܵܠ ܘܐܸܡܲܪ ܠܙܵܒ̣ܵܠ: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܢܵܚܬ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̄ܢܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܪܹܫܵܐ ܚܲܕܼ ܐܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܒܲܠܘܼܛܵܐ ܕܲܡܥܘܿܢܝܼܢ.

ܠܚ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܙܵܒ̣ܵܠ: ܐܲܝܟܵܘ ܦܘܼܡܵܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܡܲܢܘܼ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܕܢܸܦ̱ܠܚܝܼܘܗܝ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܣܠܝܼܬ̇: ܦܘܿܩ ܗܵܫܵܐ ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡܹܗ.

ܠܛ: ܘܲܢܦܲܩ ܓܵܥܵܠ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܟܹܝܡ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܡ: ܘܪܲܕܼܦܹܗ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܘܲܥܪܲܩ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܩܛܝܼ̈ܠܹܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ.

ܡܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܒܐܲܕܼܘܿܡܵܐ: ܘܲܛܪܲܕܼ ܙܵܒ̣ܵܠ ܠܓܵܥܵܠ ܘܠܲܐܚܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܲܫܟܹܝܡ.

ܡܒ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܠܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ.

ܡܓ: ܘܲܕܼܒܲܪ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܦܲܠܸܓ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܪܹ̈ܫܝܼܢ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܡܸܢ ܒܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܘܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܩܵܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ.

ܡܕ: ܘܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܘܪܹ̈ܫܹܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܗܲܠܸܟ̣ܘ ܘܩܵܡ̣ܘ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܪܹ̈ܫܝܼܢ ܗܲܠܸܟ̣ܘ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܒ̣ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܘܩܲܛܸܠܘ ܐܸܢܘܿܢ.

ܡܗ: ܘܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܒܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܟܲܒ̣ܫܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܲܠܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܵܗ̇ ܩܲܛܸܠ: ܘܥܲܩܪܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܘܙܲܪܥܵܗ̇ ܡܲܠܘܼܚܵܐ.

ܡܘ: ܘܲܫܡܲܥܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܓܕܲܠ ܫܟܹܝܡ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܡܸܦܣܲܩ ܒܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܩܝܵܡܵܐ.

ܡܙ: ܘܚܵܘܝܼܘ ܠܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܓܕܲܠ ܫܟܹܝܡ.

ܡܚ: ܘܲܣܠܸܩ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܨܲܠܡܘܿܢ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܢܵܪܓܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܦܣܲܩ ܣܵܘܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܲܝܣܹ̈ܐ: ܘܫܲܩܠܵܗ̇ ܘܣܵܡܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܲܬ̣ܦܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܲܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܡܵܐ ܕܲܚܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܕܥܸܒ̣ܕܹܬ̣: ܥܒܸܕܼܘ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܒܲܥܓܲܠ ܐܲܟ̣ܘܵܬ̣ܝ.

ܡܛ: ܘܲܦܣܲܩܘ ܓܒܲܪ ܣܵܘܟ̇ܬܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܣܵܡ ܟܵܫܝܼܬ̣ܵܐ ܘܐܵܘܩܕܼܵܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܡܝܼܬ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܡܲܓܕܲܠ ܫܟܹܝܡ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܐܲܝܟ ܐܵܠܹܦ: ܒܹܝܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܠܢܸܫܹ̈ܐ.

ܢܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܠܬ̣ܵܒ̣ܵܨ: ܘܲܫܪܵܐ ܒܬ̣ܵܒ̣ܵܨ ܘܐܲܚܕܵܗ̇.

ܢܐ: ܘܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܠܬܲܡܵܢ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܚܲܕܼܘ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܣܠܲܩܘ ܠܐܸܓܵܪܵܐ ܕܡܲܓ̣ܕ̇ܠܵܐ.

ܢܒ: ܘܡܲܛܝܼ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܘܡܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܒܹܗ: ܘܲܩܪܲܒ̣ ܥܕܲܡܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܓܕ̇ܠܵܐ ܕܢܵܘܩܕܼܝܼܘܗܝ ܒܢܘܼܪܵܐ.

ܢܓ: ܘܲܫܕܼܵܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܸܒ̣ܪܵܐ ܕܪܲܟ̣ܫܵܐ ܕܪܲܚܝܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܲܬ̣ܒܲܪܬܹܗ ܠܪܹܫܹܗ.

ܢܕ: ܘܲܩܪܵܐ ܡܣܲܪܗ̱ܒ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܠܛܵܠܝܵܐ ܫܵܩܹܠ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܫܡܘܿܛ ܣܲܝܦܵܟ ܘܲܩܛܘܿܠܲܝܢܝ ܒܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܥܠܲܝ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܩܛܲܠܬܹܗ. ܘܕܲܩܪܹܗ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܡܝܼܬ̣.

ܢܗ: ܘܲܚܙܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܡܝܼܬ̣ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ.

ܢܘ: ܘܦܲܪܥܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܠܐܲܒ̣ܡܲܠܟ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܩܲܛܸܠ ܠܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ.

ܢܙ: ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼܘ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܫܟܹܝܡ: ܐܲܗܦܸܟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܪܹܫܗܘܿܢ: ܘܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܟܠܵܗ̇ ܠܵܘܛܬܹܗ ܕܝܘܿܬ̣ܵܡ ܒܲܪ ܢܕܼܘܼܒ̣ܥܹܝܠ. 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

ܐ: ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ̣ܝܼܡܲܠܟ ܠܡܸܦܪܲܩ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܘܿܠܵܥ ܒܲܪ ܦܘܿܐܵܐ ܒܲܪ ܕܵܕܹܗ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܣܵܟ̣ܵܪ: ܘܗ̤ܘ ܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܵܡܝܼܪ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ.

ܒ: ܘܕܼܵܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܡܝܼܬ̣ ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܫܵܡܝܼܪ.

ܓ: ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܝܵܐܝܼܪ ܓܸܠܥܵܕܼܵܝܵܐ: ܘܕܼܵܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܕ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܒܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܪܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܥܝܼ̈ܠܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܗܘܿܢ: ܘܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܹܝܢ: ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܝܵܐܝܼܪ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ.

ܗ: ܘܡܝܼܬ̣ ܝܵܐܝܼܪ ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܩܲܡܘܿܢ.

ܘ: ܘܐܵܘܣܸܦ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܠܒܲܥܠܵܐ: ܘܠܐܸܣܬ̇ܪ̈ܵܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡ: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܕܨܲܝܕܵܢ: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܲܐܠܵܗܹ̈ܐ ܕܫܲܪܟܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܫܒܲܩ̣ܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܦܲܠܚܘܼܗܝ.

ܙ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܚ: ܘܲܥܨܵܘ ܘܐܲܠܲܨܘ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܬܡܵܢܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܲܒ̣ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܲܒ̣ܓܸܠܥܵܕܼ.

ܛ: ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܐܵܦ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܘܥܵܩܲܬ̤ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܛܵܒ̣.

ܝ: ܘܐܲܙܥܸܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܚ̣ܛܲܝܢ ܠܵܟ̣ ܕܲܫܒܲܩ̄ܢ ܠܐܲܠܵܗܲܢ: ܘܲܦ̣ܠܲܚ̄ܢ ܠܒܲܥܠܵܐ.

ܝܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܵܐ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ.

ܝܒ: ܘܨܲܝ̈ܕ̇ܢܵܝܹܐ: ܘܲܥܡܵܠܹܝܩ: ܘܥܲܡܘܿܢ ܐܲܠܲܨܟ̣ܘܿܢ: ܘܲܓ̣ܥܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܘܲܦܪܲܩܬ̇ܟ̣ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܝܓ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܫܒܲܩ̣ܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܘܲܦܠܲܚܬ̇ܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܕܐܸܦܪܘܿܩܟ̣ܘܿܢ.

ܝܕ: ܙܸܠܘ ܨܲܠܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܲܨܒ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܒܗܘܿܢ: ܗܸܢܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ̣ܘܿܢ ܦܵܪ̈ܘܿܩܹܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܥܵܒ̣ܬ̣ܟ̣ܘܿܢ.

ܝܗ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܚܛܲܝܢ ܠܵܟ̣: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܒܸܕܼ ܠܲܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ: ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܲܨܵܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ.

ܝܘ: ܘܐܲܦܪܸܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܦܠܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܩܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܙ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܘܲܫܪܵܘ ܒܓܸܠܥܵܕܼ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܫܪܵܘ ܒܡܲܨܦܝܵܐ.

ܝܚ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܥܲܡܵܐ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝ ܓܸܠܥܵܕܼ ܐ̄ܢܵܫ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ: ܐܲܝܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܢܫܲܪܸܐ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܗ̤ܘ ܢܸܗܘܹܐ ܪܹܫܵܐ ܠܟ̣ܠ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܓܸܠܥܵܕܼ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

ܐ: ܘܢܲܦ̮ܬܲܚ ܓܸܠܥܵܕܼܵܝܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܘܠܸܕܼ ܓܸܠܥܵܕܼ ܠܢܲܦ̮ܬܲܚ.

ܒ: ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܠܹܗ ܒ̈ܢܲܝܵܐ: ܘܲܪܒ̣ܵܘ ܒܢܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܘܛܲܪܕ̇ܘܼܗܝ ܠܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܐ ܢܹܐܪܲܬ̣ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܚܪܹܬ̣ܵܐ.

ܓ: ܘܲܥܪܲܩ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܠܲܒܲܛܘ ܠܘܵܬ̣ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܪ̈ܝܼܩܹܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܥܲܡܹܗ.

ܕ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܗ: ܘܟܲܕܼ ܐܹܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܠܡܸܕܼܒ̇ܪܹܗ ܠܢܲܦ̮ܬܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ.

ܘ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܬܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܠܲܢ ܪܹܫܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܣܢܲܝܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܘܲܛܪܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܵܒ̣ܝ: ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܟܲܕܼ ܥܵܩܲܬ̤ ܠܟ̣ܘܿܢ.

ܚ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܠܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܸܬܲܝܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ̣: ܙܸܠ ܥܲܡܲܢ ܘܢܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܗ̤ܘܝܼ ܪܹܫܵܐ ܠܟ̣ܠ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܓܸܠܥܵܕܼ.

ܛ: ܘܐܸܡܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܠܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܐܸܢ ܡܵܗܦܟ̣ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܕܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܡܲܫܠܸܡ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝ: ܐܸܢܵܐ ܐܸܗܘܹܐ ܠܟ̣ܘܿܢ ܪܹܫܵܐ.

ܝ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܒܲܝܢܵܬܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ ܡܸܠܬ̣ܵܟ̣ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ.

ܝܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܥܲܡ ܩܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܘܐܲܩܝܼܡܘܼܗܝ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪܹܫܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܨܦܝܵܐ.

ܝܒ: ܘܫܲܕܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܵܐ ܠܝܼ ܘܠܵܟ̣ ܕܐܸܬܲܝܬ̇ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܒܐܲܪܥܝ.

ܝܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܘ̈ܗܝ ܕܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܣܲܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܪܥܝ: ܟܲܕܼ ܣܵܠܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܡܟܢ ܐܲܪܢܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܵܒ̣ܵܩ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ: ܗܵܫܵܐ ܦܲܢܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܠܝܼ ܒܲܫܠܵܡܵܐ.

ܝܕ: ܘܲܗܦܲܟ̣ ܬܘܼܒ̣ ܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܓܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܘܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܝܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܠܵܐ ܢܣܲܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܝܘ: ܡܸܛܠ ܟܲܕܼ ܣܵܠܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܗܲܠܸܟ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ: ܘܡܲܛܝܼܘ ܠܲܪܩܸܡ.

ܝܙ: ܘܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡ: ܠܡܹܐܡܲܪ ܠܹܗ: ܢܸܥܒܲܪ ܒܐܲܪܥܵܟ̣. ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡ: ܘܐܵܦ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܫܠܲܚ̣ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣ ܠܹܗ. ܘܝܸܬܸܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܲܪܩܸܡ.

ܝܚ: ܘܗܲܠܸܟ̣ ܒܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܪܸܟ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕܼܘܿܡ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܲܫܪܵܘ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܢܘܿܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣.

ܝܛ: ܘܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ. ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܢܸܥܒܲܪ ܒܐܲܪܥܵܟ̣ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܪܥܝ.

ܟܟ: ܘܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢ ܣܝܼܚܘܿܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܢܸܥܒܲܪ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܹܗ: ܘܟܲܢܸܫ ܣܝܼܚܘܿܢ ܠܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܫܪܵܘ ܒܝܵܗܵܨ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܟܐ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܠܣܝܼܚܘܿܢ ܘܲܠܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ.

ܟܒ: ܘܝܼܪܸܬ̣ܘ ܟܠܹܗ ܬܚܘܼܡܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܐܲܪܢܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܵܒ̣ܵܩ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ.

ܟܓ: ܘܗܵܫܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܥܲܡܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܪܹܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܘܿܢ.

ܟܕ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܵܘ̱ܪܬ̣ܵܟ̣ ܟܵܡܘܿܫ ܐܲܠܵܗܵܟ̣ ܝܵܪܹܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܵܘܒܸ̇ܕܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܲܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܢ: ܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܪܬ̇ܝܼܢܲܢ.

ܟܗ: ܗܵܫܵܐ ܡܛܵܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܒܵܠܵܩ ܒܲܪ ܨܦܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܬ̣ܚܪܵܝܘܼ ܐܸܬ̣ܚ̄ܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܵܘ ܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ.

ܟܘ: ܟܲܕܼ ܝܼܬܸܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܒ̣ܥܲܕܘܵܥܝܼܪ ܘܲܒ̣ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܗܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܐܲܪܢܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܥܕ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇.

ܟܙ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢܵܐ ܗܵܫܵܐ ܠܵܐ ܚܛܹ̇ܝܬ̣ ܠܵܟ̣: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܵܒܹܕܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܡܝ ܒܝܼܫܬܵܐ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡܝ: ܢܕܼܘܼܢ ܡܵܪܝܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܟܚ: ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܠܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܢܲܦ̮ܬܲܚ ܕܲܫ̣ܠܲܚ ܠܹܗ.

ܟܛ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܠܓܸܠܥܵܕܼ ܘܠܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܠܡܲܨܦܝܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܨܦܝܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܥ̣ܒܲܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܠ: ܘܲܢܕܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܢܸܕܼܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܢ ܡܲܫܠܵܡܘܼ ܬܲܫܠܸܡ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈.

ܠܐ: ܡ̇ܢ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬ̇ܝ ܠܐܘܼܪܥܝ: ܡܵܐ ܕܐܸܬܹܝܬ̣ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܢܸܗܘܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܣܩܝܼܘܗܝ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ.

ܠܒ: ܘܲܥܒܲܪ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ.

ܠܓ: ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܕܼܘܵܥܝܼܪ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܡܵܟ̣ܝܼܪ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܵܒ̣ܠ ܟܲܪ̈ܡܝܼܢ: ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܛܵܒ̣. ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܠܕ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܠܡܲܨܦܝܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܗܵܐ ܒܲܪܬܹܗ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܒܲܦ̈ܠܲܓܹ̇ܐ ܘܒܲܪ̈ܒ̣ܝܼܥܵܐ: ܘܗ̤ܝ ܝܼܚܝܼܕܼܵܝܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ: ܘܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܐܵܘ ܒܲܪܬ̣ܵܐ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܗ̇.

ܠܗ: ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܨܲܪܝܼ ܠܒ̣ܘܼܫܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܘܿܗ̇ ܒܪܲܬ̣ܝ ܡܸܣܚܲܦ ܣܚܲܦܬ̇ܝܼܢܝ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܝ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܚܘܿܦܲܝ̈: ܕܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܦܸܬ̣ܚܹܬ̣ ܦܘܼܡܝ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܗܦܘܿܟ̣.

ܠܘ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܲܪܬܹܗ: ܐܵܒ̣ܝ ܦܬܲܚܬ̇ ܦܘܼܡܵܟ̣ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܒܸܕܼ ܠܝܼ ܐܲܝܟ̣ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܢ̣ܦܲܩ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܵܟ̣: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܢܩܲܡܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ.

ܠܙ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܒܸܕܼ ܠܝܼ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܪܦܵܢܝ ܬܪܹܝܢ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ: ܘܐܸܙܲܠ ܐܹܗܲܠܸܟ̣ ܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܐܸܒ̣ܟܹ̇ܐ ܥܲܠ ܒܬ̣ܘܼܠܘܼܬ̣ܝ ܐܸܢܵܐ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܬ̣ܝ.

ܠܚ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܙܸܠܝ: ܘܫܲܕ̇ܪܵܗ̇ ܬܪܹܝܢ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ: ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̇ ܗ̤ܝ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܬ̣ܵܗ̇: ܘܲܒ̣ܟ̣ܵܬ̣ ܥܲܠ ܒܬ̣ܘܼܠܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܥܲܠ ܛܘܼܪܹ̈ܐ.

ܠܛ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܪܹܝܢ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ: ܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ̣ ܢܸܕܼܪܵܐ ܕܲܢܕܲܪ: ܘܗ̤ܘ ܠܵܐ ܚܲܟ̣ܡܵܗ̇ ܓܒܲܪ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܵܗ̇ ܐܵܬ̤ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܡ: ܘܡ̣ܢ ܥܸܕܵܢ ܠܥܸܕܵܢ: ܐܵܙܵܠ̄ܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܒ̣ܵܟ̣̈ܝܵܢ ܘܐܵܠ̈ܝܵܢ ܥܲܠ ܒܲܪܬܹܗ ܕܢܲܦ̮ܬܲܚ ܓܸܠܥܵܕܼܵܝܵܐ: ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

ܐ:ܘܲܩܥܵܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܠܓܲܪܒ̇ܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܠܡܵܢܵܐ ܥܒܲܪܬ̇ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܠܲܢ ܠܵܐ ܩܪܲܝܬ̇ ܠܡܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟ̣. ܒܲܝܬܵܟ̣ ܡܵܘܩܕܼܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܠܲܝܟ ܒܢܘܼܪܵܐ.

ܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܢܲܦ̮ܬܲܚ: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܢܵܨܹܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܘܥܲܡܝ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܲܩܪܹܝܬ̣ܟ̣ܘܿܢ ܘܠܵܐ ܦܪܲܩܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ.

ܓ: ܘܟܲܕܼ ܚܙܹܝܬ̣ ܕܠܲܝܬ̇ ܕܦܵܪܹܩ ܠܝܼ: ܣܵܡܹ̇ܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܒܲܙܘܵܪ̈ܲܝ: ܘܥܸܒ̣ܪܹܬ̣ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܘܗܵܫܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܣܠܸܩܬ̇ܘܿܢ ܥܠܲܝ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܕܬܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܘܿܢ ܥܲܡܝ.

ܕ: ܘܟܲܢܸܫ̣ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܡܚ̣ܵܘ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܓܸܠܥܵܕܼ ܠܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܲܦܪܹ̈ܝܡܵܝܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܦܪܹܝܡ ܘܲܡܢܲܫܹܐ.

ܗ: ܘܐܸܚܲܕܼܘ ܓܸܠܥܵܕܼܵܝܹ̈ܐ ܠܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܲܦܪܹܝܡ. ܘܡܵܐ ܕܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܦܲܠܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܡܸܥܒܲܪ: ܡܫܲܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܓܸܠܥܵܕܼ: ܐܲܦܪܹܝܡܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܐܵܡܲܪ ܠܵܐ.

ܘ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܸܡܲܪ ܫܸܒ̇ܠܹ̈ܐ. ܐܵܡܲܪ ܣܸܒ̇ܠܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܐܲܥܒ̇ܪܘܼܗܝ ܘܢܲܟ̣ܣܘܼܗܝ ܥܲܠ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܐܲܦܪܹܝܡ: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ.

ܙ: ܘܕܼܵܢ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܫܸܬ̣ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܡܝܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܬܲܚ ܓܸܠܥܵܕܼܵܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܲܩܪܝܼ̣ܬ̣ܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ.

ܚ: ܘܕܼܵܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܒ̣ܝܼܨܵܢ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ.

ܛ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܒܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܒ̈ܢܵܢ. ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܐܲܦܸܩ ܠܒܲܪ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܟܲܠ̈ܠܵܢ ܐܲܥܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ. ܘܕܼܵܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܝ: ܘܡܝܼܬ̣ ܐܲܒ̣ܝܼܨܵܢ: ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ.

ܝܐ: ܘܕܼܵܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܠܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܥܣܲܪ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܝܒ: ܘܡܝܼܬ̣ ܐܲܠܘܿܢ ܕܡ̣̤ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܐܲܝܠܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ.

ܝܓ: ܘܕܼܵܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܟ̣ܪܘܿܢ ܒܲܪ ܗܸܠܝܵܢ ܐܲܦܪܲܥܬ̇ܘܿܢܵܝܵܐ.

ܝܕ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܒܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܪܟ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܥܝܼ̈ܠܝܼܢ: ܘܕܼܵܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܡܵܢܹܐ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܝܗ: ܘܡܝܼܬ̣ ܥܲܟ̣ܪܘܿܢ ܒܲܪ ܗܸܠܝܵܢ ܐܲܦܪܲܥܬ̇ܘܿܢܵܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܩܒܲܪ ܒܐܲܦܪܲܥܬ̇ܘܿܢ: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

ܐ: ܘܐܵܘܣܸܦܘ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܥܒܲܕܼ ܕܒ̣ܝܼܫ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܒ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܨܸܕܼܥܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܕܼܵܢ: ܘܲܫܡܹܗ ܡܢܘܿܚ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܥܩܲܪܬ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܘܠܵܐ ܝܵܠܕܵܐ.

ܓ: ܘܐܸܬ̣ܚܙܝܼ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܥܲܩܪܵܐ ܘܠܵܐ ܝܵܠܕܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܬܸܒ̣ܛܢܝܼܢ ܘܬܹܐܠܕ̇ܝܼܢ ܒܪܵܐ.

ܕ: ܐܸܙܕܲܗ̄ܪܝ ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܫܬܹ̇ܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܐܵܘ ܫܲܟ̣ܪܵܐ. ܘܠܵܐ ܬܹܐܟ̣ܠܝܼܢ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܛܡܲܐ.

ܗ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܐ ܒܵܛܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܘܝܵܠܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܒܪܵܐ: ܘܲܡܕܲܟܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܲܩ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܙܝܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܛܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܢܫܲܪܸܐ ܠܡܸܦܪܲܩ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ.

ܘ: ܘܐܸܬ̣ܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܒ̣ܵܥܠܵܗ̇: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܐܸܬ̣ܚ̄ܙܝܼ ܠܝܼ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܙܵܥܹܬ̣ ܛܵܒ̣: ܘܠܵܐ ܫܲܐܠܬܹ̇ܗ ܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܫܡܹܗ ܠܵܐ ܚܵܘܝܼ̈ܢܝ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ: ܕܗܵܐ ܒܵܛܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܝ ܘܝܵܠܕܵܐ ܐܲܢ̄ܬܲܝ ܒܪܵܐ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܠܵܐ ܬܸܫܬܹ̇ܝܢ ܚܲܡܪܵܐ ܘܫܲܟ̣ܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܹܐܟ̣ܠܝܼܢ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܛܡܲܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܙܝܼܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܛܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܐܹ̇ܬ̣.

ܚ: ܘܲܒ̣ܥܵܐ ܡܢܘܿܚ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܒܒ̣ܵܥܘܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܲܕܲܪܬ̇: ܢܹܐܬܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܠܘܵܬܲܢ: ܘܢܲܠܦܲܢ ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܹܗ ܠܛܲܠܝܵܐ ܕܡܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕܼ.

ܛ: ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܲܡܢܘܿܚ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܗ̤ܝ ܝܵܬ̣ܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܘܲܡܢܘܿܚ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇.

ܝ: ܘܐܸܣܬܲܪ̱ܗܒܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܘܚܵܘܝܲܬ̤ ܠܒܲܥܠܵܗ̇: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܐܸܬ̣ܚ̄ܙܝܼ ܠܝܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܝܵܘܡܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ.

ܝܐ: ܘܩܵܡ ܡܢܘܿܚ ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܡܲܠܠܸܬ̇ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܐܸܢܵܐ ܗ̄ܘ̣.

ܝܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܢܘܿܚ: ܗܵܫܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܟ̣: ܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܢܵܘ ܕܝܼܢܹܗ ܕܛܲܠܝܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕܼܵܘ̈ܗܝ.

ܝܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܢܘܿܚ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܬܸܙܕ̇ܗܲܪ.

ܝܕ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܓܦܸܬܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ: ܘܚܲܡܪܵܐ ܘܫܲܟ̣ܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܹ̇ܐ: ܘܟ̣ܠ ܕܲܛܡܲܐ ܠܵܐ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ: ܘܟ̣ܠ ܕܦܲܩܸܕ̇ܬܵܗ̇ ܬܸܛܲܪ.

ܝܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܢܘܿܚ ܠܡܲܠܲܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܟ̣ܠܹܝܟ ܘܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܓܲܕܼܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ.

ܝܘ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܢܘܿܚ: ܐܸܢ ܬܸܟ̣ܠܹܝܢܝ ܠܵܐ ܐܹܟܘܿܠ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܟ̣. ܘܐܸܢ ܬܲܣܸܩ ܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܲܣܩܝܼܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܵܕܼܵܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܢܘܿܚ ܕܡܲܠܲܟܹ̇ܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܝܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܢܘܿܚ ܠܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܢܵܘ ܫܡܵܟ̣ ܕܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܟ̣ ܢܸܩܪܹܝܟ.

ܝܚ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܫܵܐܹܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܲܠ ܫܹܡܝ ܕܗ̤ܘ ܡܫܲܒܲܚ.

ܝܛ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܢܘܿܚ ܓܲܕܼܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܲܣܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܟܟ: ܘܲܡܢܘܿܚ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܚܵܙܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܟܲܕܼ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܣܠܸܩ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܫܵܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ: ܘܲܡܢܘܿܚ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܚ̣ܙܵܘ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܣܓܸܕܼܘ.

ܟܐ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܬ̣ܚܙܵܝܘܼ ܠܲܡܢܘܿܚ ܘܠܲܐܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܡܢܘܿܚ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܕܡܲܠܲܐܟܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ.

ܟܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܢܘܿܚ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܡܡܵܬ̣ ܡܵܝܬܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܚܙܲܝܢ.

ܟܓ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܐܸܠܘܼ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܡܝܼܬܲܢ: ܠܵܐ ܡܩܲܒܸ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܲܢ ܥܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܲܫܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܗܵܠܹܝܢ.

ܟܕ: ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣̱ܵܐ ܒܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܫܡܹܗ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܘܲܪܒ̣ܵܐ ܛܲܠܝܵܐ. ܘܒܲܪܟܹܗ ܡܵܪܝܵܐ.

ܟܗ: ܘܫܲܪܝܲܬ̤ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼܬܹܗ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܕܼܵܢ: ܒܹܝܬ̣ ܨܸܕܼܥܵܐ ܘܒܹܝܬ̣ ܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

ܐ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܫܸܡܫܘܿܢ ܠܬܲܡܢܲܬ̣: ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܬܲܡܢܲܬ̣: ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ.

ܒ: ܘܲܣܠܸܩ ܘܚܵܘܝܼ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܠܐܸܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܚܙܹܝܬ̣ ܒܬܲܡܢܲܬ̣ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܫܵܐ ܣܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ.

ܓ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܐܸܡܹܗ: ܠܲܝܬ̇ ܗܵܪܟܵܐ ܒܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܟ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܡܸܣܲܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܥܘܼܪ̈ܠܹܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܫܸܡܫܘܿܢ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܠܗܵܝ̇ ܣܲܒ̣ܘ ܠܝܼ ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܝ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ.

ܕ: ܘܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܐܸܡܹܗ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܕܢܸܬ̣ܒܲܥ ܥܝܵܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ. ܘܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܗ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܫܸܡܫܘܿܢ ܘܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܐܸܡܹܗ ܠܬܲܡܢܲܬ̤: ܘܡܲܛܝܼܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܟܲܪ̈ܡܹܐ ܕܬܲܡܢܲܬ̣: ܘܗܵܐ ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ ܢܵܗܹܡ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ.

ܘ: ܘܐܲܨܠܚܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܦܲܫܚܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܦܲܫܚܝܼܢ ܠܓܲܕܼܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܠܵܐ ܚܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܠܐܸܡܹܗ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕܼ.

ܙ: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܫܸܦܪܲܬ̤ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܫܸܡܥܘܿܢ.

ܚ: ܘܲܗܦܲܟ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܠܡܸܣܒ̣ܵܗ̇: ܘܲܣܛܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܬܲܓܪܘܼܡܬܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܫܸܠܚܵܐ ܕܕܸܒ̇ܘܿܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܒܓ̣ܘܼܫܡܹܗ ܕܐܲܪܝܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܗܲܠܸܟ.

ܛ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܸܡܹܗ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܘܐܸܟܲܠܘ: ܘܠܵܐ ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܢ ܓܘܼܫܡܹܗ ܕܐܲܪܝܵܐ ܪܵܕܼܵܐ ܕܸܒ̣ܫܵܐ.

ܝ: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܬܲܡܵܢ ܫܸܡܫܘܿܢ ܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܕܘܼ̈ܕܹܐ ܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ.

ܝܐ: ܘܟܲܕܼ ܚܙܵܐܘܼܗܝ ܐܸܬ̣ܵܘ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܫܵܘܫܒ̣ܝܼܢܹ̈ܐ.

ܝܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܘܿܢ ܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬ̣ܵܐ. ܐܸܢ ܬܸܦܫ̄ܪܘܼܢܵܗ̇ ܠܝܼ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܘܬܸܕ̇ܥܘܼܢܵܝܗ̇: ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܟ̣ܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܐܲܦܩܲܪ̈ܣܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܙܵܘ̈ܓ̇ܝܼܢ ܕܲܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ.

ܝܓ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܬ̇ܘܿܢ ܕܬܸܦܫ̄ܪܘܼܢܵܗ̇ ܠܝܼ: ܝܵܗ̇ܒ̇ܝܼ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܐܵܦܩܲܪ̈ܣܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܙܵܘ̈ܓ̇ܝܼܢ ܕܲܠܒ̣ܘܼܫܹ̈ܐ. ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܐܵܚܘܿܕܼ ܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬ̣ܵܟ̣: ܘܢܸܫ̱ܡܥܝܼܗ̇.

ܝܕ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܐܵܟ̣ܠܵܐ ܢܦܲܩ ܐܘܼܟ̣ܠܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܢܦܲܩ̣ ܚܲܠܝܵܐ. ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܠܡܸܦܫܪܵܗ̇ ܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬܵܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ.

ܝܗ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܪܒ̣ܝܼܥܵܝܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܫܸܡܫܘܿܢ: ܫܲܕ̇ܠܝܼܘܗܝ ܠܒܲܥܠܹܟ̣ܝ ܕܢܵܘܕ̇ܥܲܢ ܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܵܘܩܕܹܟ̣ܝ ܠܹܟ̣ܝ ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ܝ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܢܹܐܪܲܬ̣ ܝܘܼܪܬܵܢܹܗ.

ܝܘ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܫܸܡܫܘܿܢ ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ̣ ܣܢܲܝܬܵܢܝ ܘܠܵܐ ܪܚܸܡܬܵܢܝ. ܕܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬܵܐ ܕܐܸܚܲܕ̇ܬ̇ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܝ: ܠܝܼ ܠܵܐ ܐܸܡܲܪܬܵܗ̇: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܠܐܵܒ̣ܝ ܘܠܐܸܡܝ ܠܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܠܹܟ̣ܝ ܐܹܡܲܪ.

ܝܙ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܵܟ̣ܝܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܕܡܸܫܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܡܸܛܠ ܕܐܲܥܝܼܩܲܬ̤ ܠܹܗ: ܘܲܓ̣ܠܵܬ̣ܵܗ̇ ܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܵܗ̇.

ܝܚ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܘܼܩܵܢܵܐ: ܡܵܢܵܘ ܕܲܚܠܸܐ ܡ̣ܢ ܕܸܒ̣ܫܵܐ: ܐܵܘ ܡܲܢܘܼ ܕܬܲܩܝܼܦ ܡ̣ܢ ܐܲܪܝܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܫܲܕܸ̇ܠܬ̇ܘܿܢ ܥܓܠܬ̇ܝ: ܠܵܐ ܦܫܲܪܬ̇ܘܿܢ ܐܘܼܚܕܲܬ̣ܝ.

ܝܛ: ܘܐܲܨܠܚܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܲܢܚܸܬ̣ ܠܐܲܫܩܵܠܘܿܢ: ܘܐܸܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܘܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܠܒ̣ܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܲܦܫܲܪܘ ܐܘܼܚ̄ܕ̇ܬܹܗ. ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܘܲܣܠܸܩ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ.

ܟ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܫܸܡܫܘܿܢ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܠܫܵܘܫܒ̣ܝܼܢܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܚܨܵܕܼܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܵܗ̇ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܒܓܲܕܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܐܹܙܲܠ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܝ ܠܩܲܝܛܘܿܢܵܐ ܘܠܵܐ ܫܲܒ̣ܩܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܠܡܸܥܲܠ.

ܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܣܵܒܲܪ ܗ̄ܘܹܝܬ̣ ܕܡܸܣܢܵܐ ܣܢܲܝܬܵܗ̇: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܬܵܗ̇ ܠܫܵܘܫܒ̣ܝܼܢܵܟ̣ ܗܵܐ ܚܵܬ̣ܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܡܸܢܵܗ̇: ܬܸܗܘܹܐ ܠܵܟ̣ ܚܠܵܦܹܝܗ̇.

ܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܙܲܟܵܝ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܵܒܹܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

ܕ: ܘܐܸܙܲܠ ܫܸܡܫܘܿܢ ܘܐܸܚܲܕܼ ܬܠܵܬ̣ ܡܵܐܐ ܬܲܥ̈ܠܝܼܢ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ: ܘܐܸܣܲܪ ܒܕܼܘܼܢ̈ܒ̇ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܬܲܥ̈ܠܝܼܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ: ܘܐܸܣܲܪ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܬܪܹܝܢ ܬܲܥ̈ܠܝܼܢ: ܒܲܝܢܵܬ̣ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܕܘܼܢ̈ܒ̇ܝܵܬ̣ܗܘܿܢ.

ܗ: ܘܐܵܘܚܸܕܼ ܢܘܼܪܵܐ ܒܠܲܡܦܹ̈ܝܕܹܐ: ܘܲܫܒܲܩ ܒܩܵܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܘܩܸܕܼ ܡ̣ܢ ܓܕܼܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܩܵܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܥܕܲܡܵܐ ܠܟܲܪ̈ܡܹܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܙܲܝ̈ܬܹ̇ܐ.

ܘ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܡܲܢܘܼ ܥܒܲܕܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܫܸܡܫܘܿܢ ܚܲܬ̣ܢܹܗ ܕܬܲܡܢܲܡ: ܥܲܠ ܕܲܢܣܲܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܵܗ̇ ܠܫܵܘܫܒ̣ܝܼܢܹܗ. ܘܲܣܠܸܩܘ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܘܩܕܼܘܼܗ̇ ܠܵܗ̇ ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܐܵܦܸܢ ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܸܬ̣ܢܲܩܲܡ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܟ̣ܘܿܢ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܫܵܠܹܐ ܐ̄ܢܵܐ.

ܚ: ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܚܲܨܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܘܐܸܙܲܠ ܘܝܼܬܸܒ̣ ܒܣܵܚܵܦ ܕܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܥܲܛܡܝܼܢ.

ܛ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܘܲܫܪܵܘ ܒܲܝܗܘܼܕܼܵܐ.

ܝ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܣܠܸܩܬ̇ܘܿܢ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܣܠܸܩ̄ܢ: ܕܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܥܒܲܕܼ ܠܲܢ.

ܝܐ: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ: ܠܣܵܚܵܦ ܕܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܥܲܛܡܝܼܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܫܸܡܫܘܿܢ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܒܲܢ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܠܲܢ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼܘ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ.

ܝܒ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗ: ܠܡܹܐܣܪܵܟ̣ ܢܚܸܬ̣̄ܢ ܘܲܠܡܲܫܠܵܡܘܼܬ̣ܵܟ̣ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܝܼܡܵܘ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܬܲܗܪܘܼܢܵܢܝ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ.

ܝܓ: ܐܵܡܪܹܝܢ ܠܹܗ ܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܹܐܣܲܪ ܐܵܣܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܵܟ̣: ܘܡܲܫ̱ܠܡܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܵܟ̣ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܸܩܛܲܠ ܠܵܐ ܩܵܛܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܵܟ̣. ܘܐܲܣܪܘܼܗ̇ ܒܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܣܩܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܫܩܝܼܦܵܐ ܗܵܘ̇.

ܝܕ: ܘܡܵܛܝܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܠܚܝܼ: ܘܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܠܡܸܩܛܠܹܗ: ܘܐܲܨܠܚܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܝܟ̣ ܟܸܬܵܢܵܐ ܕܣܸܦܲܬ̤ ܒܹܗ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܐܸܫܬ̇ܪܝܼܘ ܐܲܣܘܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ.

ܝܗ: ܘܐܸܫܟܲܚ ܦܲܟܵܐ ܕܲܚܡܵܪܵܐ ܛܲܪܘܼܢܵܐ: ܘܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܹܗ ܘܢܲܣܒܹ̇ܗ: ܘܩܲܛܸܠ ܒܹܗ ܐܵܠܹܦ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

ܝܘ: ܘܐܸܡܲܪ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܒܦܲܟܵܐ ܕܲܚܡܵܪܵܐ ܟܵܫ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܟܫܹܝܬ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܦܲܟܵܐ ܕܲܚܡܵܪܵܐ ܩܲܛܠܹܬ̣ ܐܵܠܹܦ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

ܝܙ: ܘܟܲܕܼ ܫܲܠܸܡ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܫܕܼܵܝܗܝ ܦܲܟܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܡܵܐ ܕܦܲܟܵܐ.

ܝܚ: ܘܲܨܗܝܼ ܛܵܒ̣: ܘܲܩܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܥܲܒ̣ܕܵܟ̣ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܐܹܡܘܼܬ̣ ܠܨܲܗܝܵܐ: ܘܐܸܦܸܠ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܥܘܼܪ̈ܠܹܐ ܗܵܠܹܝܢ.

ܝܛ: ܘܒܲܙܥ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܘܼܓ̣ܡܵܐ ܕܦܲܟܵܐ ܕܲܚܡܵܪܵܐ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܡܸܢܹܗ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܐܸܫܬ̇ܝܼ ܘܐܸܬ̣ܦܲܢܝܲܬ̤ ܪܘܼܚܹܗ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܥܹܝܢ ܩܲܪܢܵܐ ܕܦܲܟܵܐ ܕܲܚܡܵܪܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

ܟܟ: ܘܗ̤ܘ ܪܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

ܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܫܸܡܫܘܿܢ ܠܥܵܙܲܬ̣: ܘܲܚܙܵܐ ܬܲܡܵܢ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܙܵܢܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܠܥܵܙܲܬ̣.

ܒ: ܘܐܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܫܸܡܫܘܿܢ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܡܸܢܘ ܥܠܵܘܗܝ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܠܲܚܫܝܼܢ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܡܵܐ ܕܲܢܗܲܪ ܨܲܦܪܵܐ: ܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ.

ܓ: ܘܲܕܼܡܸܟ̣ ܫܸܡܫܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܘܩܵܡ ܒܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܚܲܕܼ ܒܲܬ̣ܪܹܝܢ ܦܪ̈ܘܼܣܬ̇ܕܹܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܫܲܩܠܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܘܼܟ̣ܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܣܵܡ̣ ܥܲܠ ܟܲܬ̣ܦܹܗ: ܘܐܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܚܸܒ̣ܪܘܿܢ.

ܕ: ܘܒ̣ܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܪܚܸܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܲܢܚܸܠ ܣܵܪܘܿܩ: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܲܠܝܼܠܵܐ.

ܗ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܗ̇: ܫܲܕ̇ܠܝܼܘܗܝ ܘܲܚܙܵܝ ܒܡܵܢܵܐ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܲܒ̣ܡܵܢܵܐ ܢܸܬ̣̱ܡܨܹܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܹܐܣܪܝܼܘܗܝ ܠܲܡܨܲܥܵܪܘܼܬܹܗ: ܘܲܚܢܲܢ ܢܸܬܸ̇ܠ ܠܹܟ̣ܝ ܟܠ ܓܒܲܪ ܐܵܠܹܦ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܡܵܐܐ ܕܟܸܣܦܵܐ.

ܘ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܲܠܝܼܠܵܐ ܠܫܸܡܫܘܿܢ: ܚܵܘܵܢܝ ܒܡܵܢܵܐ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܟ̣: ܘܲܒ̣ܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܐ̱ܣܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܐܸܢ ܡܸܬ̣ܒܲܨܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇.

ܙ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܐܸܢ ܢܹܐܣܪܘܿܢܵܢܝ ܒܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܲܬ̣ܪܹ̈ܐ ܪ̈ܲܛܝܼܒܹܐ ܕܠܵܐ ܫܪܸܒ̣ܘ: ܡܸܫܬܲܦܲܠ ܐ̄ܢܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫ.

ܚ: ܘܐܲܣܸܩܘ ܠܵܗ̇ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܲܬ̣ܪܹ̈ܐ ܪ̈ܲܛܝܼܒܹܐ ܕܠܵܐ ܫܪܲܒ̣ܘ: ܘܐܸܣܲܪܬܹܗ ܒܗܘܿܢ.

ܛ: ܘܲܟ̣ܡܹܐܢܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܠܵܗ̇ ܒܬ̣ܵܘܵܢܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟ ܫܸܡܫܘܿܢ. ܘܦܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܲܬ̣ܪܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܡܸܬ̣ܦܲܣܲܩ ܚܘܼܛܵܐ ܕܟܸܬܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܪܝܼܚܵܐ ܒܹܗ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܙܝܼܥ ܚܲܝܠܹܗ.

ܝ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܲܠܝܼܠܵܐ ܠܫܸܡܫܘܿܢ: ܗܵܐ ܕܲܓܸ̇ܠܬ̇ ܒܝܼ ܘܐܸܡܲܪܬ̇ ܠܝܼ ܕܲܓ̈ܠܵܬ̣ܵܐ: ܚܵܘܵܢܝ ܒܡܵܢܵܐ ܬܸܬ̣ܐ̱ܣܲܪ.

ܝܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܸܢ ܡܹܐܣܲܪ ܢܹܐܣܪܘܼܢܵܢܝ ܒܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕܼ ܒܗܹܝܢ ܥܒ̣ܵܕܼܵܐ: ܐܸܫܬܲܦܲܠ ܘܐܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕܼ ܐ̄ܢܵܫ.

ܝܒ: ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܕܲܠܝܼܠܵܐ ܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬ̣ܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܣܲܪܬܹܗ ܒܗܹܝܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟ ܫܸܡܫܘܿܢ. ܘܲܟ̣ܡܹܐܢܵܐ ܝܵܬܹܒ̣ ܠܵܗ̇ ܒܬ̣ܵܘܵܢܵܐ: ܘܦܲܣܸܩ ܐܸܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܕܪ̈ܵܥܵܘܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܘܼܛܵܐ.

ܝܓ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܕܲܠܝܼܠܵܐ ܠܫܸܡܫܘܿܢ: ܗܵܐ ܕܲܓܸ̇ܠܬ̇ ܒܝܼ ܘܐܸܡܲܪܬ̇ ܠܝܼ ܟܲܕܵܒ̣ܵـ̈ـܬ̣ܵܐ: ܚܵܘܢܲܝ ܒܡܵܢܵܐ ܬܸܬ̣̱ܐܣܲܪ ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܡܲܫܬ̇ܝܲܬ̇ܝ ܫܒܲܥ ܥܸܕܼܩܵܘ̈ܗܝ ܕܪܹܫܝ ܒܡܸܫܬ̇ܝܼܬ̣ܵܐ.

ܝܕ: ܘܐܲܫܬ̇ܝܲܬ̤ ܒܢܵܘܠܵܐ ܘܐܸܡܪܲܬ̤: ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟ ܫܸܡܫܘܿܢ ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ: ܘܫܩܠܹܗ ܠܢܵܘܠܵܐ ܕܓܲܪ̈ܕ̇ܝܵܝܹܐ ܘܲܠܡܸܫܬ̇ܝܼܬ̣ܵܐ.

ܝܗ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪܬ̇ ܠܝܼ ܕܲܪܚܸܡ̇ܬܹܟ̣ܝ: ܘܠܸܒܵܟ̣ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܕܗܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܕܲܓܸܠܬ̇ ܒܝܼ: ܘܠܵܐ ܚܵܘܝܼܬܵܢܝ ܒܡܵܢܵܐ ܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܟ̣.

ܝܘ: ܘܟܲܕܼ ܐܲܥܝܼܩܲܬ̤ ܠܹܗ ܒܡܸܠܹ̈ܝܗ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܘܐܲܠܸܨܬܹܗ: ܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܩܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ.

ܝܙ: ܘܲܓ̣ܠܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܠܹܗ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܡܕܲܟ̇ܝܵܐ ܠܵܐ ܣܠܸܩ ܥܲܠ ܪܹܫܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܙܝܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܗ̇ ܕܐܹܡܝ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܓܸܪܥܹ̇ܬ̣. ܦܵܪܹܩ ܠܹܗ ܡܹܢܝ ܚܲܝܠܝ: ܘܡܸܫܬܲܦܲܠ ܐ̄ܢܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ.

ܝܚ: ܘܟܲܕܼ ܚܙܵܬ̤ ܕܲܠܝܼܠܵܐ ܕܲܓ̣ܠܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܠܹܗ ܠܸܒܹ̇ܗ: ܫܲܕ̇ܪܲܬ̤ ܩܪܵܬ̤ ܠܲܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܣܲܩܘ ܡܸܟܹ̇ܝܠ: ܡܸܛܠ ܕܓ̣ܠܵܐ ܠܝܼ ܟܠܹܗ ܠܸܒܹ̇ܗ. ܘܲܣܠܸܩܘ ܠܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܣܩܘ ܟܸܣܦܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ.

ܝܛ: ܘܐܲܕܼܡܸܟ̣ܬܹܗ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܹ̇ܝܗ̇: ܘܲܩܪܵܬ̤ ܠܓܲܪܵܥܵܐ: ܘܓܸܪܥܲܬ̤ ܫܒܲܥ ܥܸܕܼܩܹ̈ܐ ܕܪܹܫܹܗ: ܘܫܲܪܝܲܬ̣ ܠܲܡܫܲܦܵܠܘܼܬܹܗ: ܘܲܦܪܲܩ ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ ܡܸܢܹܗ.

ܟܟ: ܘܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܦܘܿܩ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠܙܒܲܢ ܘܐܸܫܬܲܢܲܕܼ ܒܗܘܿܢ: ܘܗ̤ܘ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ ܦܪܲܩ ܠܹܗ ܡܸܢܹܗ.

ܟܐ: ܘܐܲܚܕ̇ܘܼܗܝ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܘܲܪܘ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܣܪܘܼܗܝ ܒܫܸܫ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܐܲܚܬ̣ܘܼܗܝ ܠܥܵܙܲܪ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ.

ܟܒ: ܘܫܲܪܝܼ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܹܗ ܠܡܹܐܥܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܬ̣ܓ̇ܪܲܥ.

ܟܓ: ܘܲܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ ܠܡܸܕܼܒܲܚ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܕܵܓ̣ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ ܒܚܸܕܼܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܐܲܫܠܸܡ ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܐܝܼܕܲܢ ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܢ.

ܟܕ: ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܥܲܡܵܐ ܫܲܒܲܚܘ ܠܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܕܐܲܫܠܸܡ ܐܲܠܵܗܲܢ ܒܐܝܼܕܲܢ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܢ: ܘܲܠܡܲܚܪܸܒ̣ ܐܲܪ̈ܥܵܬܲܢ: ܘܲܠܕܲܐܣܓ̇ܝ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ܢ.

ܟܗ: ܘܟܲܕܼ ܫ̣ܦܲܪ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ ܐܵܡܪܝܼܢ: ܩܪܵܘ ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܡܪܲܩܸܕܼ ܩܕܼܵܡܲܝܢ ܘܲܩܪܵܘ ܠܫܸܡܫܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܪܲܩܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܩܝܼܡܘܼܗܝ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܥܲܡܘܼ̈ܕܹܐ.

ܟܘ: ܘܐܸܡܲܪ ܫܸܡܫܘܿܢ ܠܛܲܠܝܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܫܒ̣ܘܿܩܲܝܢܝ ܘܐܲܡܝܼܫܲܝܢܝ ܥܲܡܘܼ̈ܕܹܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܣܡܝܼܟ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܸܣܬ̇ܡܸܟ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

ܟܙ: ܘܒܲܝܬܵܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ. ܘܥܲܠ ܐܸܓܵܪܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܝܟ̣ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ: ܘܚܵܙܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܲܕܼ ܡܪܲܩܸܕܼ ܫܸܡܫܘܿܢ.

ܟܚ: ܘܲܩܪܵܐ ܫܸܡܫܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܒܒ̣ܵܥܘܼ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܬ̇ܕܲܟ̣ܪܲܝܢܝ: ܘܚܲܠܲܝܢܝ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܕܹܐ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܢܲܩܲܡ ܢܩܲܡܬ̣ܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡ̣ܢ ܦܠܸܫ̈ܬܵܝܹܐ.

ܟܛ: ܘܐܸܚܲܕܼ ܫܸܡܫܘܿܢ ܬܪܹܝܢ ܥܲܡܘܼ̈ܕܹܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܣܡܝܼܟ̣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܸܣܬ̇ܡܸܟ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܚܲܕܼ ܒܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܚܲܕܼ ܒܣܸܡܵܠܹܗ.

ܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܬܡܘܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܥܲܡ ܦܠܸܫܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܓܲܕܼ ܒܚܲܝܠܹܗ: ܘܲܢܦܲܠ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܠ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܗ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܕܡܝܼܬ̣ܘ ܒܡܵܘܬܹ̇ܗ ܕܫܸܡܫܘܿܢ: ܣܲܓ̇ܝܼܐܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܡܝܼܬ̣ܘ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ.

ܠܐ: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܲܣܠܩܘ ܘܩܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܒܹܝܬ̣ ܨܸܕܼܥܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ ܒܩܲܒ̣ܪܹܗ ܕܲܡܢܘܿܚ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܘܗ̤ܘ ܕܵܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܲܫܡܹܗ ܡܝܼܟ̣ܵܐ.

ܒ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܸܡܹܗ: ܐܵܠܹܦ ܘܲܡܵܐܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܕܐܸܬ̣̱ܢܣܸܒ̣ ܠܹܟ̣ܝ. ܘܐܲܢ̄ܬܝ ܝܲܡܝܼܬ̇ܝ ܘܐܵܦ ܐܸܡܲܪܬ̇ܝ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈: ܗܵܘ̇ ܟܸܣܦܵܐ ܐܸܢܵܐ ܢܣܲܒ̣ܬܹܗ ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܡܹܗ: ܒܪܝܼܟ̣ ܒܹܪܝ ܠܡܵܪܝܵܐ.

ܓ: ܘܦܲܢܝܼ ܐܵܠܹܦ ܘܲܡܵܐܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܠܐܸܡܹܗ. ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܸܡܹܗ: ܡܩܲܕܵܫܘܼ ܩܲܕ̇ܫܹܬ̣ ܟܸܣܦܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܒܹܪܝ: ܕܐܸܥܒܸ̇ܕܼ ܨܲܠܡܵܐ ܓܠܝܼܦܵܐ ܘܲܢܣܝܼܟ̣ܵܐ ܘܗܵܫܵܐ ܦܲܢܵܝܗܝ ܠܝܼ.

ܕ: ܘܦܲܢܝܼ ܟܸܣܦܵܐ ܠܐܸܡܹܗ. ܘܢܸܣܒܲܬ̤ ܐܸܡܹܗ ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܘܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܩܲܢܝܵܢܵܐ. ܘܲܥܒܲܕܼ ܨܲܠܡܵܐ ܓܠܝܼܦܵܐ ܘܲܢܣܝܼܟ̣ܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ.

ܗ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܝܼܟ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܦܕܲܬܵܐ ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܫܲܡܠܝܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܟܘܼܡܪܵܐ.

ܘ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܟ̣ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܥܵܒܹܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ.

ܙ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܲܫܡܹܗ ܠܹܘܝܼ: ܘܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ.

ܚ: ܘܐܸܙܲܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܠܡܸܥܡܲܪ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ. ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܠܡܸܣܥܲܪ ܐܘܼܪܚܹܗ.

ܛ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܝܼܟ̣ܵܐ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܠܹܘܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܸܥܡܲܪ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ.

ܝ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܬܸܒ̣ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܲܗ̤ܘܝܼ ܠܝܼ ܐܲܝܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܟ̣ܘܼܡܪܵܐ. ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܵܟ̣ ܥܸܣܪܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܠܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܡܵܐܢܲܝ̈ܟ: ܘܬ̣ܘܼܪܣܵܝܵܟ̣.

ܝܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܠܹܘܝܼ ܘܐܸܬ̇ܛܦܝܼܣ ܠܡܸܬܲܒ̣ ܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܥܠܲܝܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ.

ܝܒ: ܘܫܲܡܠܝܼ ܡܝܼܟ̣ܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܕܠܹܘܵܝܵܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܟܘܼܡܪܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܒܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ.

ܝܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܝܸܕܼܥܹ̇ܬ̣ ܕܡܲܛܐܸܒ̣ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܠܝܼ ܠܹܘܵܝܵܐ ܟܘܼܡܪܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

ܐ: ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܼܵܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܐ ܠܡܸܬܲܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܦܲܠܓܲܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܒ: ܘܫܲܕܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܗܘܿܢ ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܡ̣ܢ ܨܹܕܼܥܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ: ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ ܘܲܠܡܸܒ̣ܕ̇ܩܵܗ̇. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܒܘܼܕܼܩܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܘܒ̣ܵܬ̣ܘ ܬܲܡܵܢ.

ܓ: ܗܸܢܘܿܢ ܥܲܡ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܘܐܸܫܬܵܘܕܲܥܘ ܠܩܵܠܹܗ ܕܲܥܠܲܝܡܵܐ ܠܹܘܝܼ: ܘܲܣܛܵܘ ܠܘܵܬܹܗ ܠܬܲܡܵܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇ ܠܗܵܪܟܵܐ: ܘܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹܕܼ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܗܵܪܟܵܐ.

ܕ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕܼ ܠܝܼ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܘܐܲܓܪܲܢܝ: ܘܲܗܘܹ̇ܝܬ̣ ܠܹܗ ܟܘܼܡܪܵܐ.

ܗ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܫܐܲܠ ܠܲܢ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܸܕܲܥ ܐܸܢ ܡܲܟ̣ܫܪܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܙ̇ܠ̄ܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܠܹܝܗ̇.

ܘ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܟܘܼܡܪܵܐ: ܙܸܠܘ ܒܲܫܠܵܡܵܐ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܲܬ̣ܩܸܢ ܐܘܼܪܚܟ̣ܘܿܢ ܕܬܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܥܠܹܝܗ̇.

ܙ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܠܠܝܼܫ: ܘܲܚܙܵܘ ܠܥܲܡܵܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇: ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܫܸܠܝܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܨܲܝ̈ܕ̇ܢܵܝܹܐ: ܫܠܹܝܢ ܘܲܒ̣ܗܝܼܠܝܼܢ: ܘܠܲܝܬ̇ ܕܡܲܗܲܪ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܵܠܹܨ ܘܲܡܥܝܼܩ: ܘܪܲܚܝܼܩܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܲܝ̈ܕ̇ܢܵܝܹܐ: ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫ.

ܚ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܨܕܼܥܵܐ ܘܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇ܘܿܢ.

ܛ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܠܝܼܫ: ܩܘܼܡܘ ܗܵܫܵܐ ܢܸܣܲܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙܲܝܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܕܛܵܒ̣ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܵܒ̣ ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܫܬ̇ܩܘܼܢ: ܐܵܦ ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܚܲܒ̣ܢܘܿܢ ܠܡܹܐܙܲܠ ܘܲܠܡܸܥܲܠ ܠܡܸܐܪܲܬ̣ ܐܲܪܥܵܐ.

ܝ: ܒܡܲܥܠܵܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܥܵܐܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܟܲܗܝܼܢܵܐ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܪܘܵܚܬܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܡܸܛܠ ܕܐܲܫ̱ܠܡܵܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܚܣܪܘܿܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܒܐܲܪܥܵܐ.

ܝܐ: ܘܲܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܕܼܵܢ: ܡ̣ܢ ܨܹܕܼܥܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܸܫܬ̇ܘܼܐܹܝܠ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

ܝܒ: ܘܲܣܠܩܘ ܘܲܫܪܵܘ ܒܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩ̣ܪܵܐܘܼܗܝ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܕܼܵܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܗܵܐ ܒܸܣܬܲܪ ܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܢܲܥܪܝܼܢ.

ܝܓ: ܘܲܥܒܲܪܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܛܘܼܪܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ.

ܝܕ: ܘܲܥܢܵܘ ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܐܸܙܲܠ̣ܘ ܠܡܸܓܫ ܐܲܪܥܵܐ ܕܠܝܼܫ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܦܸܕ̇ܬ̣ܵܐ ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܨܲܠܡܵܐ ܓܠܝܼܦܵܐ ܘܲܢܣܝܼܟ̣ܵܐ ܘܗܵܫܵܐ ܕܲܥܘ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ.

ܝܗ: ܘܲܣܛܵܘ: ܘܥܲܠܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܹܘܝܼ: ܠܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܘܲܫܐܸܠ̣ܘ ܒܲܫܠܵܡܹܗ.

ܝܘ: ܘܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܒܡܵܐܢܲܝ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܩܵܝܡܝܼܢ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ.

ܝܙ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܚܲܡܫܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܐܸܙܲܠܘ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܲܠܘ ܠܬܲܡܵܢ ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܨܲܠܡܵܐ: ܘܦܸܕ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܲܚܫܲܠܬ̣ܵܐ: ܘܟ̣ܘܼܡܪܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ.

ܝܚ: ܘܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܒܡܵܐܢܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܥܲܠܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܨܲܠܡܵܐ: ܘܦܸܪܬܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܲܚܫܲܠܬ̣ܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܟܘܼܡܪܵܐ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ.

ܝܛ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܫܬ̣ܘܿܩ: ܣܝܼܡ ܐܝܼܕܼܵܟ̣ ܥܲܠ ܦܘܼܡܵܟ̣: ܘܬ̣ܵܐ ܥܲܡܲܢ. ܘܲܗ̤ܘܝܼ ܠܲܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܟ̣ܘܼܡܪܵܐ. ܐܲܝܢܵܐ ܛܵܒ̣ ܠܵܟ̣: ܕܬܸܗܘܹܐ ܟܘܼܡܪܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ: ܐܵܘ ܕܬܸܗܘܹܐ ܟܘܼܡܪܵܐ ܠܛܘܿܗܡܵܐ ܘܲܠܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܟܟ: ܘܲܫܦܲܪ ܠܸܒܹ̇ܗ ܕܟ̣ܘܼܡܪܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܨܲܠܡܵܐ: ܘܦܸܕ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡ ܥܲܡܵܐ.

ܟܐ: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼܘ ܘܲܥܒܲܪܘ ܘܐܸܙܲܠܘ: ܘܲܢܩܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ.

ܟܒ: ܗܸܢܘܿܢ ܐܲܪܚܸܩܘ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܒܲܝܬܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܩ̣ܥܵܐ ܘܲܪܕܲܦ̣ ܒܵܬܲܪ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ.

ܟܓ: ܘܲܩܪܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܢ: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼܘ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܡܝܼܟ̣ܵܐ: ܡܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܩܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇.

ܟܕ: ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܢܣܲܒ̣ܬ̇ܘܿܢ: ܘܐܵܦ ܠܟ̣ܘܼܡܪܵܐ ܕܒܲܪܬ̇ܘܿܢ ܘܐܸܙܲܠܬ̇ܘܿܢ ܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܬܘܼܒ̣: ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܝܼ ܡܵܐ ܠܵܟ̣.

ܟܗ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ: ܠܵܐ ܬܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܟ̣ ܠܘܬܲܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܦ̮ܓܥܘܼܢ ܒܵܟ̣ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܲܪ̈ܝܼܪܲܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܘܬ̣ܵܘܒܸ̇ܕܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ.

ܟܘ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܠܐܘܼܪܚܗܘܿܢ ܘܟܲܕܼ ܚܙܵܐ ܡܝܼܟ̣ܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܢܹܗ: ܐܸܬ̣ܦܢܝܼ ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ.

ܟܙ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܣܲܒ̣ܘ ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܥܒܲܕܼ ܡܝܼܟ̣ܵܐ. ܘܲܕܼܒܲܪܘ ܠܟ̣ܘܼܡܪܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܥܲܠ̣ܘ ܠܠܝܼܫ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܟܲܗܝܼܢܵܐ ܘܫܲܠܝܵܐ: ܘܲܡ̣ܚܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܵܘܩܸܕܼܘ ܒܢܘܼܪܵܐ.

ܟܚ: ܘܠܲܝܬ̇ ܡ̇ܢ ܕܲܡܦܲܨܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܪ̈ܲܚܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܨܲܝܕܵܢ: ܘܡܸܠܬ̣ܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫ. ܘܗ̤ܝ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܕܒܹܝܬ̣ ܪܚܘܿܒ̣: ܘܲܒ̣ܢܵܐܘܼܗ̇ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܵܗ̇.

ܟܛ: ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܵܢ: ܥܲܠ ܫܸܡ ܕܵܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܘܿܢ: ܕܐܸܬ̣̱ܝܼܠܸܕܼ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܒܪܲܡ ܠܘܿܙ ܫܡܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܼܝܼܡ.

ܠ: ܘܐܲܩܝܼܡܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܨܲܠܡܵܐ ܝܘܿܢܵܬ̣ܵܢ ܒܲܪ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ: ܗ̤ܘ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܗܘ̤ܵܘ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܠܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܼܵܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܫܬܲܒ̣ܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ.

ܠܐ: ܘܣܵܡܘܼܗܝ ܠܗܘܿܢ ܨܲܠܡܵܐ ܕܡܝܼܟ̣ܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܝܼܠܘܿ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܘܡܲܠܟܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܹܘܝܼ ܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܫܦܘܿܠܵܐ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܟ̣ܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ.

ܒ: ܘܙܲܢܝܲܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܕܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ: ܘܩܵܡܲܬ̤ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̇ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܹܗ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܠܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ.

ܓ: ܘܩܵܡ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܘܐܸܙܲܠ ܒܵܬ̣ܪܵܗ̇: ܕܢܸܡܠܹܐ ܒܠܸܒܵܗ̇ ܘܢܲܝܬܹ̇ܝܗ̇: ܘܲܥܠܲܝܡܹܗ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܚܡܵܪ̈ܝܼܢ ܥܲܡܹܗ. ܘܐܲܥܸܠܬܹܗ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇: ܘܲܚܙܵܝܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ ܘܲܚܕܼܝܼ ܠܩܘܼܒ̣ܠܹܗ.

ܕ: ܘܐܲܚܕܹ̇ܗ ܚܡܘܼܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܕܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܠܘܵܬܹܗ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܲܠܥܸܣܘ ܘܐܸܫܬ̇ܝܼܘ ܘܒ̣ܵܬ̣ܘ ܬܲܡܵܢ.

ܗ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܩܲܕܸ̇ܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܕܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ ܠܚܲܬ̣ܢܹܗ. ܣܡܘܿܟ̣ ܠܸܒܵܟ̣ ܒܲܩܨܵܝܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܩܘܼܡ ܘܬܹܐܙܲܠ.

ܘ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܘܲܠܥܸܣܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܟ̣ܚ̄ܕܼܵܐ ܘܐܸܫܬ̇ܝܼܘ. ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ: ܠܚܲܬ̣ܢܹܗ: ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܒܘܼܬ̣ ܘܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܵܟ̣.

ܙ: ܘܩܵܡ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ: ܘܐܲܠܨܹܗ ܚܡܘܼܗܝ: ܘܒ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ ܬܲܡܵܢ.

ܚ: ܘܩܲܕܸ̇ܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܕܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ: ܣܡܘܿܟ̣ ܠܸܒܵܟ̣: ܘܐܸܬ̣ܟܲܪ̄ܟ̣ ܥܲܕܼ ܨܵܠܹ̇ܐ ܝܵܘܡܵܐ: ܘܲܠܥܸܣܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܐܸܫܬ̇ܝܼܘ.

ܛ: ܘܩܵܡ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܡܹܐܙܲܠ: ܗ̤ܘ ܘܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ ܘܲܥܠܲܝܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܚܡܘܼܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܕܲܥܠܲܝܡܬ̣ܵܐ: ܗܵܐ ܦ̣ܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ: ܒܘܼܬ̣ ܗܵܪܟܵܐ ܘܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܵܟ̣: ܘܩܲܕܸ̇ܡܘ ܡܚܵܪ ܘܙܸܠܘ ܠܡܲܫܟܲܢܟ̣ܘܿܢ.

ܝ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܲܡܒ̣ܵܬ̣: ܘܩܵܡ ܘܐܸܙܲܠ ܘܡܲܛܝܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܵܒ̣ܘܿܣ ܕܗ̤ܝ ܗ̄ܝ̣ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ: ܘܥܲܡܹܗ ܬܪܹܝܢ ܚܡܵܪ̈ܝܼܢ ܟܲܕܼ ܛܥܝܼܢܝܼܢ: ܘܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ ܥܲܡܹܗ.

ܝܐ: ܗܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܝܵܒ̣ܘܿܣ: ܘܝܵܘܡܵܐ ܪܟ̣ܢ ܠܹܗ ܛܵܒ̣. ܘܐܸܡܲܪ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܡܵܪܹܗ: ܬܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗܵܕܹܐ ܝܵܒ̣ܘܿܣ: ܘܲܢܒ̣ܘܼܬ̣ ܒܵܗ̇.

ܝܒ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܠܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܓܒܲܥ.

ܝܓ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܪܹܗ: ܬܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܬ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܒܘܼܬ̣ ܒܲܓܒܲܥ ܐܵܘ ܒܪܵܡܬ̣ܵܐ.

ܝܕ: ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ: ܘܥܸܪܒܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܫܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ̣ ܓܒܲܥ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

ܝܗ: ܘܲܣܛܵܘ ܠܬܲܡܵܢ ܠܲܡܒ̣ܵܬ̣. ܘܥܲܠ̣ܘ ܠܲܓܒܲܥ ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܫܘܼܩܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܲܥܸܠ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܠܲܡܒ̣ܵܬ̣.

ܝܘ: ܘܗܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܵܕܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܩܠܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܢ ܛܘܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܘܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܓ̣ܒܲܥ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. ܘܐ̄ܢܵܫܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܒܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܒ̣ܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܛܵܒ̣.

ܝܙ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܐܲܪܚܵܐ ܒܫܘܼܩܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ: ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇.

ܝܚ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܸܥܒܲܪ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܦܘܿܠܲܝ̈ ܛܘܼܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܐܸܙܹܠ̄ܬ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܠܚܸܡ ܕܲܝܗܘܼܕܼܵܐ. ܘܲܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܠܲܝܬ̇ ܐ̄ܢܵܫ ܕܡܲܥܸܠ ܠܲܢ ܠܒܲܝܬܵܐ.

ܝܛ: ܐܵܦ ܬܸܒ̣ܢܵܐ ܐܵܦ ܟܸܣܬ̣ܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܚܸܡܪ̈ܲܢ: ܘܐܵܦ ܠܲܚܡܵܐ ܘܚܲܡܪܵܐ ܐܝܼܬ̣ ܠܝܼ ܘܠܲܐܡܬ̣ܵܟ̣ ܘܠܲܥܠܲܝܡܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ̣: ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪ.

ܟܟ: ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ ܫܠܵܡ ܠܵܟ̣: ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܚܲܣܝܼܪ ܠܵܟ̣ ܐܸܢܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ: ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܫܘܼܩܵܐ ܠܵܐ ܬܒ̣ܘܼܬ̣.

ܟܐ: ܘܐܲܥܠܹܗ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ ܘܐܲܪܡܝܼ ܠܚܸܡܪܹ̈ܗ: ܘܐܲܫܝܼܓܘ ܪܸ̈ܓ̣ܠܝܗܘܿܢ: ܘܲܠܥܸܣܘ ܘܐܸܫܬ̇ܝܼܘ.

ܟܒ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܫܦܲܪ ܠܸܒ̇ܗܘܿܢ: ܘܗܵܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܘܵܠܹ̈ܐ ܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܘܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܡܸܬ̣ܟܲܬ̇ܫܝܼܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܐܲܦܸܩ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܥܲܠ ܠܒܲܝܬܵܟ̣ ܕܢܸܕ̇ܥܝܼܘܗܝ.

ܟܓ: ܘܲܢܦܲܩ ܠܘܵܬ̣ܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܣܵܒ̣ܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܐܲܚܲܝ̈ ܠܵܐ ܬܲܒ̣ܐ̱ܫܘܼܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܠ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܒܲܝܬ̇ܝ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܨܲܥܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

ܟܕ: ܗܵܐ ܒܪܲܬܝ ܒܬ̣ܘܼܠܬܵܐ: ܘܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ: ܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܟ̣ܘܿܢ: ܘܨܲܥܲܪܘ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܲܥܒܸܕܼܘ ܠܗܹܝܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕܼܘܼܢ ܨܲܥܪܵܐ ܗܵܢܵܐ.

ܟܗ: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܢܘܿܢ ܠܡܸܫ̱ܡܥܹܗ. ܘܐܸܚܲܕܼ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ. ܘܐܲܦܩܵܗ̇ ܠܗܘܿܢ ܠܒܲܪ: ܘܚܲܟ̣ܡܘܼܗ̇: ܘܐܸܫܬܲܢܲܕܼܘ ܒܵܗ̇ ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ: ܘܫܲܒ̣ܩܘܼܗ̇ ܟܲܕܼ ܣܠܸܩ ܨܲܦܪܵܐ.

ܟܘ: ܘܐܸܬ̣ܵܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ: ܘܢܸܦܠܲܬ̤ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܪܵܗ̇ ܬܲܡܵܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܓܗܲܬ̤.

ܟܙ: ܘܩܵܡ̣ ܡܵܪܵܗ̇ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܦܬܲܚ̣ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ. ܘܲܢܦܲܩ̣ ܕܢܑܹܙܲܠ ܠܐܘܼܪܚܹܗ: ܘܲܚܙܵܐ ܕܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ ܪܲܡܝܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܘܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ.

ܟܚ: ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܩܘܼܡܝ ܢܹܐܙܲܠ: ܘܠܵܐ ܥܵܢ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ. ܘܫܲܩܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܡܵܪܹܗ: ܘܩܵܡ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ.

ܟܛ: ܘܥܲܠ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܣܲܟ̇ܝܼܢܵܐ: ܘܦܲܫܚܵܗ̇ ܠܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬܹ̇ܗ ܠܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܡ̈ܢܵܘܵܢ: ܘܲܫܕܼܵܗ̇ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܬܚ̈ܘܼܡܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܠ: ܘܟ̣ܠܡ̇ܢ ܕܲܚܙܵܗ̇: ܐܸܡܲܪ: ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܚܲܙܝܲܬ̤ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܕܹܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܪܲܥܝܼܘ ܥܠܹܝܗ̇: ܘܐܸܬ̣ܡܲܠܲܟ̣ܘ ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

ܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܕܼ ܓܒܲܪ: ܡ̣ܢ ܕܵܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܫܒܲܥ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܡܲܨܦܝܵܐ.

ܒ: ܘܩܵܡ̣ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܲܟ̣ܢܘܼܫܬܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܝܝܼܢ ܫܵܡ̇ܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ.

ܓ: ܘܲܫ̣ܡܲܥܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܲܨܦܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܡܲܪܘ ܠܲܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ.

ܕ: ܥܢ̣ܵܐ ܠܹܘܝܼ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܩܲܛܠܲܬ̤ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܠܲܓܒܲܥ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܥܸܠܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܘܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬ̇ܝ ܠܲܡܒ̣ܵܬ̣.

ܗ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܥܠܲܝ ܡܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܓ̣ܒܲܥ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܘܼܗܝ ܥܠܲܝ ܒܲܝܬܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. ܠܝܼ ܒܥܵܘ ܠܡܸܩܛܲܠ: ܘܠܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬ̇ܝ ܨܲܥܲܪܘ ܘܡܝܼܬܲܬ̤.

ܘ: ܘܐܸܚܲܕ̇ܬܵܗ̇ ܠܲܕܼܪܘܼܟ̣ܬ̇ܝ: ܘܲܦܫܲܚܬܵܗ̇: ܘܲܫܕܹܝܬ̣ܵܗ̇ ܒܟ̣ܠܗܹܝܢ ܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܚܛܝܼܬ̣ܵܐ ܘܥܵܘܼܠܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܙ: ܗܵܐ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܲܒ̣ܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܘܡܸܠܟܵܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ.

ܚ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܙܲܠ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܒܲܝܬܹ̇ܗ.

ܛ: ܗܵܫܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܓܒܲܥ: ܢܲܪܡܸܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܦܸـ̈ـܨܹܐ.

ܝ: ܢܸܕܼܒܲܪ ܥܸܣܪܵܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܠܲܡܵܐܐ: ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܡܵܐܐ ܠܐܵܠܹܦ: ܘܐܵܠܹܦ ܠܪܸܒ̇ܘܿ: ܕܢܸܣܒ̣ܘܿܢ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܥܵܒ̣ܪܝܼܢ: ܕܢܹܐܙܠ̄ܘܿܢ ܥܲܠ ܓܒܲܥ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܐܲܝܟ̣ ܟܠܹܗ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܲܥܒܲܕܘ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܐ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕܼ ܟܲܕܼ ܫܘܹܝܢ.

ܝܒ: ܘܫܲܕܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܠܘܵܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܠܡܹܐܡܲܪ: ܡܲܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܠܟ̣ܘܿܢ.

ܝܓ: ܗܵܫܵܐ ܗܲܒ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܲܓܒܲܥ ܢܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܲܦܪܸܩ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܢܸܫ̱ܡܥܘܼܢ ܒܩܵܠܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܕ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ ܠܲܓܒܲܥ: ܠܡܸܦܲܩ ܘܲܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܗ: ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܫܵܡ̇ܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܓܒܲܥ ܕܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

ܝܘ: ܕܲܦܫܝܼ̈ܠܵܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܟܠ ܕܫܵܕܹܐ ܒܩܸܠܥܵܐ ܠܥܲܠܥܵܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡܦܝܼܫ.

ܝܙ: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܫܵܡ̇ܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ.

ܝܚ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܘܲܣܠܸܩܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܲܫܐܸܠ̣ܘ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܲܢܘܼ ܢܸܣܲܩ ܠܲܢ ܒܪܹܫܵܐ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ. ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܝܼܗܘܼܕܼܵܐ ܒܩܲܕܼܡܵܝܬܵܐ.

ܝܛ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܫܪܵܘ ܥܲܠ ܓܒܲܥ.

ܟܟ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܲܣܕܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܥܲܠ ܓܒܲܥ.

ܟܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡ̣ܢ ܓܒܲܥ: ܘܐܸܣܬ̇ܕܲܪܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܩ̣ܪܸܒ̣ܘ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ.

ܟܒ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܵܘܣܸܦ̣ܘ ܠܡܸܣܲܕܲܪ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܕܼܘܼܟ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܣܕܲܪܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ.

ܟܓ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܲܫܐܸܠ̣ܘ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܢܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܲܩܪܵܒ̣ܘ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘܼܢ. ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܣܲܩܘ ܥܠܵܘܗܝ.

ܟܕ: ܘܐܲܩܪܸܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ.

ܟܗ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܒܲܥ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ. ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܡܵܢܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܵܡ̇ܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ.

ܟܘ: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܵܘ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܬܲܡܵܢ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܨܵܡ̣ܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ̣ܘ ܥܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܠܡܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

ܟܙ: ܘܲܫܐܸܠ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܩܹܒ̣ܘܿܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ.

ܟܚ: ܘܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܒܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܢܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܸܦܲܩ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘܼܢ: ܐܵܘ ܢܸܫܠܸܐ. ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܣܲܩܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܵܪ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ.

ܟܛ: ܘܐܲܟ̣ܡܸܢܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܡܹܐܢܵܐ ܥܲܠ ܓܒܲܥ: ܘܚܲܕܼܪܘܼܗ̇.

ܠ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܝܼܬ̣ܵܝܵܐ: ܘܐܸܣܬ̇ܕܲܪܘ ܥܲܠ ܓܒܲܥ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠܙܒܲܢ.

ܠܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܢܲܦܲܨܘ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܫܲܪܝܼܘ ܕܢܲܪܡܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܩܛ̈ܝܼܠܹܐ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܟ̣ܠܙܒܲܢ: ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ: ܚܲܕܼ ܕܣܵܠܹܩ ܠܲܓܒܲܥ: ܘܚܲܕܼ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܐܲܝܟ̣ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܠܒ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܡܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܩܲܕܼܡܵܝܬܵܐ. ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܸܡܲܪܘ: ܢܸܥܪܘܿܩ ܘܢܲܦܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ.

ܠܓ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܵܡ̣ܘ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܝܵܬ̣̈ܗܘܿܢ: ܘܐܸܣܬ̇ܕܲܪܘ ܒܲܒ̣ܥܸܠ ܬܵܡܵܪ: ܘܲܟ̣ܡܹܐܢܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܕܼܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ̇ܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡܥܲܪܬ̣ܵܐ ܕܒܲܓܒܲܥ.

ܠܕ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܓܒܲܥ: ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܓܒܲـ̈ـܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܥܫܝܼܢ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܕܲܡܛܵܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

ܠܗ: ܘܬܲܒ̣ܪܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܩܕܼܵܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܐܲܪܡܝܼܘ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܘܲܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܵܡܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ.

ܠܘ: ܘܲܚܙܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܐܸܬ̇ܬܲܒܲܪܘ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܬ̇ܟ̣ܠܘ ܥܲܠ ܡܟܹܐܢܵܐ ܕܐܲܟ̣ܡܸܢ̣ܘ ܥܲܠ ܓܒܲܥ.

ܠܙ: ܘܲܟ̣ܡܹܐܢܵܐ ܪܲܟ̇ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬ̣ ܢܦܲܠ̣ ܥܲܠ ܓܒܲܥ: ܘܗܲܠܸܟ̣ ܟܡܹܐܢܵܐ: ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ.

ܠܚ: ܘܘܲܥܕܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡ ܟܡܹܐܢܵܐ: ܠܡܲܣܵܩܘܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܣܲܩ ܬܸܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ.

ܠܛ: ܘܲܗܦܲܟ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܕܢܲܪܡܸܐ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܡܸܬ̇ܬ̇ܒ̣ܵܪܘܿ ܡܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܲܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܲܩܪܵܒܹܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ.

ܡ: ܘܬܸܢܵܢܵܐ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܣܲܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܥܲܡܘܼܕܼܵܐ. ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܒܸܣܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܗܵܐ ܣܵܠܹܩ ܚܲܝܒ̇ܘܼܪܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ.

ܡܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗ̣ܦܲܟ̣ܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. ܘܲܕܼܚܸܠ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܙ̣ܵܘ ܕܩܸܪܒܲܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܼܫܬܵܐ.

ܡܒ: ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܡܢ ܩܕܼܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ: ܘܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܐܲܕܼܪܸܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܕܲܒ̣ܩܲܕܼܡܵܝܬܵܐ ܥܒܲܕܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܡܨܲܥܬ̣ܵܐ.

ܡܓ: ܘܪܲܕܦܘܼܗܝ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܛܲܪܕ̇ܘܼܗܝ: ܘܒܲܢܝܵܚܵܐ ܚܲܪܒ̇ܘܼܗܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܓܒܲܥ ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ.

ܡܕ: ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܬܡܵܢܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܩܪ̈ܲܒ̣ܬ̣ܵܢܹܐ.

ܡܗ: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼܘ ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܠܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܠܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܪܲܡܘܿܢ: ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܒܲܫܒ̣̈ܝܼܠܹܐ ܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܫܵܡܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ: ܘܲܪܕܲܦ̣ܘ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܓܸܒ̣ܥܘܿܢ: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܡܸܢܗܘܢ ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ.

ܡܘ: ܘܟ̣ܠ ܕܲܢܦܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܫܵܡܛܲܝ̈ ܣܲܝܦܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܩܪ̈ܲܒ̣ܬ̣ܵܢܹܐ.

ܡܙ: ܘܐܸܬ̣ܦܢܝܼܘ ܘܲܥܪܲܩ̣ܘ ܠܡܲܕܼܒ̇ܪܵܐ ܠܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܪܲܡܘܿܢ ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܪܲܡܘܿܢ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ.

ܡܚ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗܲܦܲܟ̣ܘ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܲܡ̣ܚܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܓܲܡܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟ̣ܠ ܕܐܸܫܬ̇ܟܲܚ ܘܐܵܦ ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܐܸܫܬ̇ܟܲܚ: ܐܵܘܩܸܕܼܘ ܐܸܢܹܝܢ ܒܢܘܼܪܵܐ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

ܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܝܼܡܵܘ ܒܡܲܨܦܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܸܢܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܒܲܪܬܹܗ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ.

ܒ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܬܲܡܵܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟ̣ܵܘ ܒܟ̣ܵܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ.

ܓ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܗܵܕܹܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܢܸܛܥܹܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܚܲܕܼ ܫܲܒ̣ܛܵܐ.

ܕ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ: ܩܲܕܸ̇ܡ̣ܘ ܥܲܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܬܲܡܵܢ ܡܲܕܼܒ̇ܚܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ̣ܘ ܥܠܵـ̈ـܘܵܬ̣ܵܐ ܘܫܲܠܡܹ̈ܐ.

ܗ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܲܢܘܼ ܕܠܵܐ ܣܠܸܩ ܒܟܸܢܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܣܵܠܹܩ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܲܨܦ̄ܝܵܐ ܡܡܵܬ̣ ܢܡܘܼܬ̣.

ܘ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܘܝܼܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܐܲܚܘܼܗܘܿܢ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܥܢܲܕܼ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܙ: ܘܐܸܡܲܪ: ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܫܬ̇ܒܸܩܘ ܕܠܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܕܲܚܢܲܢ ܝܼܡܲܝܢ ܒܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ.

ܚ: ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܡ̇ܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܠܵܐ ܣܠܸܩ ܩܕܼܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܲܨ̄ܦܝܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕܼ.

ܛ: ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܬܲܡܵܢ ܥܲܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܸܫܬ̇ܟܲܚ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕܼ.

ܝ: ܘܫܲܕܲܪܘ ܠܬܲܡܵܢ ܥܲܡܵܐ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܚܲܝܠܵܐ. ܘܦܲܩܸܕܼܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܚܪܘܿܒ̣ܘ ܠܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܘܲܛܠܵܝܹ̈ܐ.

ܝܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕܼܘ ܠܟ̣ܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ. ܘܲܠܟ̣ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܲܟ̣ܡܵܗ̇ ܓܒܲܪ ܚܪܘܿܒ̣ܘ.

ܝܒ: ܘܐܸܫܟܲܚܘ ܡ̣ܢ ܝܵܬ̣ܒܲܝ̈ ܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕܼ: ܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܥܠܲܝ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܒܬ̣̈ܘܼܠܬܵܐ ܕܠܵܐ ܚܟܲܡܘ ܐܸܢܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ. ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܐܸܢܹܝܢ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܠܫܝܼܠܘܿ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥܢ.

ܝܕ: ܘܫܲܕܲܪ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܕܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܕܪܲܡܘܿܢ: ܘܲܩܪܵܘ ܠܹܗ ܫܠܵܡܵܐ.

ܝܕ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܐܲܚܝܼܘ ܡܟܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܝܵܒ̣ܝܼܫ ܕܓܸܠܥܵܕܼ ܘܠܵܐ ܡ̈ܠܲܝ ܠܗܘܿܢ.

ܝܗ: ܘܥܲܡܵܐ ܐܸܬ̇ܬ̇ܘܝܼ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܥܒܲܕܼ ܡܵܪܝܵܐ ܬܘܼܪ̱ܥܬ̣ܵܐ ܒܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܘ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕܼ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬ̇ܒܸܩ̣ܘ ܕܠܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ: ܡܸܛܠ ܕܣܵܦ̣ ܠܗܹܝܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

ܝܙ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܕܢܸܫܬ̇ܒܸܩ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̇ܛܥܹܐ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

ܝܚ: ܚܢܲܢ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬܲܢ. ܡܸܛܠ ܕܝܼܡ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

ܝܛ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܗܵܐ ܚܲܓܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܫܝܼܠܘܿ ܡ̣ܢ ܥܸܕܵܢ ܠܥܸܕܵܢ: ܡ̣ܢ ܓܲܪܒ̇ܝܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ: ܡ̣ܢ ܡܲܕܼܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ ܡ̣ܢ ܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܣܵܠܹܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܹܝܠ ܠܲܫܟܹܝܡ: ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ ܕܲܠܒ̣ܘܿܢܵܐ.

ܟܟ: ܘܦܲܩܸܕܼܘ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܙܸܠܘ ܟܡܲܢܘ ܒܟܲܪ̈ܡܹܐ.

ܟܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܚܙܲܝܬ̇ܘܿܢ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܫܝܼܠܘܿ ܠܡܸܩܲܫ ܒܲܦ̈ܠܲܓܹܐ: ܦܘܿܩܘ ܡ̣ܢ ܟܲܪ̈ܡܹܐ: ܘܲܚܛܘܿܦܘ ܠܟ̣ܘܿܢ ܓܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܵܬ̣ ܫܝܼܠܘܿ: ܘܙܸܠܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ.

ܟܒ: ܘܐܸܢ ܐܸܬ̣ܵܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ ܐܵܘ ܐܲܚܲܝ̈ܗܹܝܢ ܠܲܡܕܼܵܢ ܩܕܼܵܡܲܝܢ: ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܠܗܘܿܢ: ܪܲܚܸܡܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܕܒܲܪܘ ܓܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܒܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܕܬܸܚܛܘܿܢ.

ܟܓ: ܘܲܥܒܲܕܼܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܠܗܘܿܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܵܩ̈ܫܵܬ̣ ܦ̈ܠܲܓܹ̇ܐ ܕܲܚܛܲܦܘ ܘܲܗ̣ܦܲܟ̣ܘ ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ (         ) ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܒܗܹܝܢ.

ܟܕ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܐ̄ܢܵܫ ܠܫܲܒ̣ܛܹܗ ܘܲܠܫܲܪܒ̇ܬܹܗ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ.

ܟܗ: ܘܲܒ̣ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܗܵܢܘܿܢ: ܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܟ̣ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ̣ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܒܹܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ.