ܣܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

1 ܘܡܲܠܸܠ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܒܡܲܫܟܸܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܒܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ: ܒܲܫܢܲܬ݂ ܬܲܪܬܹܝܢ: ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩ̣ܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܩܲܒܸܠ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܝܹܠ: ܠܫܲܪ̈ܒ݂ܵܬ݂ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܡܵܗܹ̈ܐ: ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ. 3 ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܟܠ ܕܢܵܦܹܩ݁ ܒܚܲܝܠܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܬܸܡܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܲܝܠ̱ܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ݂. 4 ܘܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ: ܓܒܲܪ ܪܹܫܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ. 5 ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܓܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܲܢܩܘܼܡܘܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܼܢ: ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܐܹܠܝܼܨܘܿܪ ܒܲܪ ܫܲܕ݂ܐܘܪ. 6 ܕܫܸܡܥܘܿܢ: ܫܲܠܡܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܫܲܕܲܝ. 7 ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܐ: ܢܸܚܫܘܿܢ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܢܵܕ݂ܵܒ݂. 8 ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܢܲܬ݂ܢܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܿܥܵܪ. 9 ܕܲܙܒ݂ܘܿܠܘܿܢ: ܐܸܠܝܲܒ݂ ܒܲܪ ܚܲܠܘܿܢ. 10 ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܝܲܘܣܸܦ: ܕܐܲܦܪܿܝܡ: ܐܹܠܝܼܫܡܲܥ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܗܘܼܕ݂: ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܓܲܡܠܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܦܲܪܨܘܿܪ. 11 ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܐܲܒ݂ܝܼܕ݂ܵܢ ܒܲܪ ܓܕܥܘܢܝ. 12 ܕܕܢ: ܐܚܝܥܙܪ ܒܲܪ ܥܡܝܫܕܝ. 13 ܕܐܫܝܪ: ܦܓܥܐܝܠ ܒܲܪ ܥܟܪܢ. 14 ܕܓܕ: ܐܠܝܣܦ ܒܲܪ ܪܥܘܐܝܠ. 15 ܕܢܦ̮ܬܠܝ: ܐܚܝܕܥ ܒܲܪ ܥܝܢܢ. 16 ܗܠܝܢ ܩܪܝܚܐ ܕܟܢܘܫܬܐ: ܪܘܪܒܢܐ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܪܫܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܦܐ ܕܝܣܪܝܠ. 17 ܘܕܒܪܘ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܠܓܒܪܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܪܫܘ ܒܫܡܗܐ. 18 ܘܟܢܫܘ ܠܟܠܗ ܟܢܘܫܬܐ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܬܢܝܢܐ: ܘܐܬܡܢܝܘ ܠܫܪܒܬܗܘܢ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ ܠܪܫܝܗܘܢ. 19 ܐܝܟ݂ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ: ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ. 20 ܘܗܘܘ ܒܢܘܗܝ ܕܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܗ ܕܝܣܪܝܠ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܪܫܝܗܘܢ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 21 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܪܘܒܝܠ: ܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 22 ܘܒܢܝ ܫܡܥܘܢ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܪܫܝܗܘܢ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 23 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܫܡܥܘܢ: ܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ. 24 ܘܒܢܝ ܓܕ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܪܫܝܗܘܢ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 25 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܓܕ: ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ: ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ. 26 ܘܒܢܝ ܝܗܘܕܐ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 27 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܬܡܐܐ. 28 ܘܒܢܝ ܐܝܣܟܪ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 29 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܝܣܟܪ: ܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 30 ܘܒܢܝ ܙܒܘܠܘܢ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 31 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܙܒܘܠܘܢ: ܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 32 ܘܒܢܝ ܝܘܣܦ: ܒܢܝ ܐܦܪܝܡ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܬ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 33 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܦܪܝܡ: ܐܪܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 34 ܘܒܢܝ ܡܢܫܐ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 35 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܡܢܫܐ: ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܡܐܬܝܢ. 36 ܘܒܢܝ ܒܢܝܡܝܢ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 37 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܒܢܝܡܝܢ: ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 38 ܘܒܢܝ ܕܢ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 39 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܕܢ: ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܫܒܥܡܐܐ. 40 ܘܒܢܝ ܐܫܝܪ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 41 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܫܝܪ: ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 42 ܘܒܢܝ ܢܦ̮ܬܠܝ: ܒܬܘܠܕܬܗܘܢ: ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܬ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 43 ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܢܦ̮ܬܠܝ: ܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 44 ܗܠܝܢ ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ: ܘܪܘܪܒܢܐ ܕܝܣܪܝܠ ܬܪܥܣܪ ܓܒܪܝܢ: ܚܕ ܚܕ ܓܒܪܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ݂ ܐܒܘܗܝ. 45 ܘܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ ܘܠܥܠ: ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܝܣܪܝܠ. 46 ܘܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ. 47 ܘܠܘܝܐ ܘܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ: ܠܐ ܐܬܡܢܝܘ ܒܝܢܬܗܘܢ. 48 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ: ܘܐܡܪ ܠܗ. 49 ܠܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܠܘܝ ܠܐ ܬܡܢܐ: ܘܚܘܫܒܢܗܘܢ ܠܐ ܬܩܒܠ ܒܓܘ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ. 50 ܐܠܐ ܐܫܠܛ ܠܠܘܝܐ: ܥܠ ܡܫܟܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ: ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܘܗܝ: ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ: ܗܢܘܢ ܢܫܩܠܘܢܗ ܠܡܫܟܢܐ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܐܢܘܗܝ: ܘܗܢܘܢ ܢܫܡܫܘܢܗ: ܘܚܕܪ ܡܫܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܫܪܝܢ. 51 ܘܡܐ ܕܫܩܠ ܡܫܟܢܐ: ܢܪܟܘܢܗ ܠܘܝܐ: ܘܡܐ ܕܫܪܐ ܡܫܟܢܐ: ܢܩܝܡܘܢܗ ܠܘܝܐ: ܘܢܘܟܪܝܐ ܕܩܪܒ ܠܗ: ܢܬܩܛܠ. 52 ܘܢܫܪܘܢ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ ܓܒܲܪ ܒܡܫܪܝܬܗ: ܘܓܒܲܪ ܒܛܘܠܩܗ ܒܚܝܠܘܬܗܘܢ. 53 ܘܠܘܝܐ ܢܗܘܘܢ ܫܪܝܢ ܚܕܪ ܡܫܟܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ: ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܘܢܛܪܘܢ ܠܘܝܐ ܡܛܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ. 54 ܘܥܒܕܘ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܐܝܟ݂ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ: ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ.

********

ܩܦܠܐܘܢ: ܒ.

1 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܥܡ ܐܗܪܘܢ: ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. 2 ܓܒܲܪ ܒܛܘܠܩܗ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ ܢܫܪܘܢ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ ܡ̣ܢ ܩܒܘܠ: ܘܚܕܪ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܢܫܪܘܢ. 3 ܘܕܫܪܝܢ ܠܘܩܕܡ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܛܘܠܩܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܠܚܝܠܗܘܢ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܝܗܘܕܐ: ܢܚܫܘܢ ܒܲܪ ܥܡܝܢܕܒ. 4 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܬܡܐܐ. 5 ܘܕܫܪܝܢ ܠܘܬܗ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܝܣܟܪ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܐܝܣܟܪ: ܢܬܢܝܐܝܠ ܒܲܪ ܨܘܥܪ. 6 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 7 ܘܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܙܒܘܠܘܢ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܙܒܘܠܘܢ: ܐܠܝܒ ܒܲܪ ܚܠܘܢ. 8 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 9 ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܠܚܝܠܘܬܗܘܢ: ܩܕܡܝܑܬ ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܫܩܠܝܢ. 10 ܘܛܘܠܩܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܪܘܒܝܠ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܐ ܠܚܝܠܗܘܢ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܪܘܒܝܠ ܐܠܝܨܘܪ ܒܲܪ ܫܕܐܘܪ. 11 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 12 ܘܕܫܪܝܢ ܠܘܬܗ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܫܡܥܘܢ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܫܡܥܘܢ: ܫܠܡܘܐܝܠ ܒܲܪ ܨܘܪܝܫܕܝ. 13 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ. 14 ܘܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܓܕ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܓܕ ܐܠܝܣܦ ܒܲܪ ܪܥܘܐܝܠ. 15 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ. 16 ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܪܘܒܝܠ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܠܚܝܠܗܘܢ: ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ ܗܘܘ ܫܩܠܝܢ. 17 ܘܫܩܠ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܡܫܪܝܬܐ ܕܠܘܝܐ: ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ: ܐܝܟ݂ ܕܫܪܝܢ ܗܟܢܐ ܗܘܘ ܫܩܠܝܢ: ܐ̄ܢܫ ܥܡ ܛܘܠܩܗ ܠܚܝܠܘܬܗܘܢ. 18 ܘܛܘܠܩܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܐܦܪܝܡ: ܠܚܝܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܐܦܪܝܡ ܐܠܝܫܡܥ ܒܲܪ ܥܡܝܗܘܕ. 19 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܐܪܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 20 ܘܕܫܪܝܢ ܠܘܬܗ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܡܢܫܐ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܡܢܫܐ ܓܡܠܝܐܝܠ ܒܲܪ ܦܪܨܘܪ. 21 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܡܐܬܝܢ. 22 ܘܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܒܢܝܡܝܢ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܒܝܕܢ ܒܲܪ ܓܕܥܘܢܝ. 23 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 24 ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܐܦܪܝܡ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܐ ܐܠܦܝܢ ܘܡܐܐ ܠܚܝܠܗܘܢ: ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܢܫܩܠܘܢ. 25 ܘܛܘܠܩܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܕܢ ܡ̣ܢ ܓܪܒܝܐ ܠܚܝܠܗܘܢ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܕܢ ܐܚܝܥܙܪ ܒܲܪ ܥܡܝܫܕܝ. 26 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܫܒܥܡܐܐ. 27 ܘܕܫܪܝܢ ܠܘܬܗ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܫܝܪ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܐܫܝܪ: ܦܓܥܐܝܠ ܒܲܪ ܥܟܪܢ. 28 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 29 ܘܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܢܦ̮ܬܠܝ: ܘܪܫܐ ܕܒܢܝ ܢܦ̮ܬܠܝ ܐܚܝܕܥ ܒܲܪ ܥܝܢܢ. 30 ܘܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܗ: ܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܐܪܒܥܡܐܐ. 31 ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܕܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܬܡܐܐ: ܒܐܚܪܝܬ ܛܘܠܩܐ ܢܗܘܘܢ ܫܩܠܝܢ. 32 ܗܠܝܢ ܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ ܠܒܬ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܟܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܠܚܝܠܗܘܢ: ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ. 33 ܘܠܘܝܐ ܘܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ ܠܐ ܐܬܡܢܝܘ ܒܝܢܬ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܐܝܟ݂ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ. 34 ܘܥܒܕܘ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ ܟܠ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ: ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ: ܘܗܟܢܐ ܫܩܠܝܢ ܗ̄ܘܘ ܒܛܘܠܩܝܗܘܢ: ܘܗܟܢܐ ܫܪܝܢ ܗ̄ܘܘ ܐ̄ܢܫ ܒܡܫܪܝܬܗ: ܥܠ ܒܹܝܬ݂ ܐܒܘܗܝ.

********

ܩܦܠܐܘܢ: ܓ.

1 ܘܗܠܝܢ ܬܘܠܕܬܗ ܕܐܗܪܘܢ ܘܕܡܘܫܐ: ܒܝܘܡܐ ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ. 2 ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ ܕܒܢܝ ܐܗܪܘܢ: ܒܘܟܪܗ ܢܕܒ: ܘܐܒܝܗܘ: ܘܐܠܝܥܙܪ: ܘܐܝܬܡܪ. 3 ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ ܕܒܢܝ ܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ: ܕܐܬܡܫܚܘ ܘܫܡܠܝܘ ܐܝܕܝܗܘܢ ܠܟܗܢܘܬܐ. 4 ܘܡܝܬ ܢܕܒ ܘܐܒܝܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ: ܟܕ ܩܪܒܘ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ: ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ: ܘܒܢܝܐ ܠܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ: ܘܟܗܢܘ ܐܠܝܥܙܪ ܘܐܝܬܡܪ: ܒܚܝܝ ܐܗܪܘܢ ܐܒܘܗܘܢ. 5 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܐܡܪ ܠܗ. 6 ܩܪܒ ܠܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܠܘܝ: ܘܐܩܝܡܝܗܝ ܩܕܡ ܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ: ܘܢܫܡܫܘܢܗ. 7 ܘܢܛܪܘܢ ܡܛܪܬܗ: ܘܡܛܪܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܘܫܬܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܩܕܡ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܠܡܦܠܚ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܫܟܢܐ. 8 ܘܢܛܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܡܛܪܬܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܠܡܦܠܚ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܫܟܢܐ. 9 ܘܬܬܠ ܐܢܘܢ ܠܠܘܝܐ ܠܐܗܪܘܢ ܘܠܒܢܘܗܝ: ܡܘܗܒܬܐ ܝܗܝܒܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܓܘ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ. 10 ܘܠܐܗܪܘܢ ܘܠܒܢܘܗܝ ܦܩܕ: ܘܢܛܪܘܢ ܟܗܢܘܬܗܘܢ: ܘܢܘܟܪܝܐ ܕܩܪܒ: ܢܬܩܛܠ. 11 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ: ܘܐܡܪ ܠܗ. 12 ܗܐ ܐܢܐ ܢܣܒܬ ܠܠܘܝܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܚܠܦ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܕܦܬܚ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܕܢܗܘܘܢ ܠܝ ܠܘܝܐ. 13 ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗ̄ܘ ܟܠ ܒܘܟܪܐ: ܒܝܘܡܐ ܕܩܛܠܬ ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ: ܩܕܫܬ ܠܝ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ: ܠܝ ܢܗܘܘܢ: ܐܢܐ ܐ̄ܢܐ ܡܪܝܐ. 14 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ: ܘܐܡܪ ܠܗ. 15 ܡܢܝ ܠܒܢܝ ܠܘܝ ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ: ܟܠ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ ܬܡܢܐ ܐܢܘܢ. 16 ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ: ܐܝܟ݂ ܕܐܬܦܩܕ. 17 ܘܗܘܘ ܗܠܝܢ ܒܢܝ ܠܘܝ ܒܫܡܗܝܗܘܢ: ܓܪܫܘܢ: ܘܩܗܬ: ܘܡܪܪܝ. 18 ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܐ ܕܒܢܝ ܓܪܫܘܢ ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܠܒܢܝ: ܘܫܡܥܝ. 19 ܘܒܢܝ ܩܗܬ ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܥܡܪܡ: ܘܝܨܗܪ: ܘܚܒܪܘܢ: ܘܥܘܙܝܠ. 20 ܘܒܢܝ ܡܪܪܝ ܠܫܪܒܬܗܘܢ: ܡܚܠܝ: ܘܡܘܫܝ: ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܠܘܝܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܝܗܘܢ. 21 ܠܓܪܫܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܠܒܢܝ: ܘܫܪܒܬܐ ܕܫܡܥܝ: ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܓܪܫܘܢ. 22 ܘܡܢܝܢܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ: ܘܠܥܠ: ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ. 23 ܫܪܒܬܐ ܕܓܪܫܘܢ ܒܣܬܪ ܡܫܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܫܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ. 24 ܘܪܫܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܐ ܕܓܪܫܘܢ ܐܠܝܣܦ ܒܲܪ ܐܠܝܒ. 25 ܘܡܛܪܬܐ ܕܒܢܝ ܓܪܫܘܢ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ: ܡܫܟܢܐ ܘܐܦܝ ܬܪܥܗ: ܘܦܪܣܗ: ܘܦܪܣܐ ܕܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ. 26 ܘܓܠܓܐ ܕܕܪܬܐ: ܘܦܪܣܐ ܕܬܪܥܐ ܕܕܪܬܐ ܕܥܠ ܡܫܟܢܐ ܘܥܠ ܡܕܒܚܐ ܟܕ ܚܕܪ: ܘܛܘܢܒܘܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܦܘܠܚܢܘܗܝ. 27 ܘܠܩܗܬ ܫܪܒܬܐ ܕܥܡܪܡ: ܘܫܪܒܬܐ ܕܝܨܗܪ: ܘܫܪܒܬܐ ܕܚܒܪܘܢ: ܘܫܪܒܬܐ ܕܥܘܙܝܠ: ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܩܗܬ. 28 ܘܡܢܝܢܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ ܬܡܢܝܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܬ ܡܐܐ: ܢܛܪܝ ܡܛܪܬܐ ܕܩܘܕܫܐ. 29 ܘܫܪܒܬܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܩܗܬ: ܢܫܪܘܢ ܥܠ ܫܦܘܠܘܗܝ ܕܡܫܟܢܐ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܐ. 30 ܘܪܫܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܐ ܕܫܪܒܬܐ ܕܩܗܬ: ܐܠܝܨܦܢ ܒܲܪ ܥܘܙܝܠ. 31 ܘܡܛܪܬܗܘܢ ܩܒܘܬܐ: ܘܦܬܘܪܐ: ܘܡܢܪܬܐ: ܘܡܕܒܚܐ: ܘܡܐܢܝ ܩܘܕܫܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܒܗܘܢ: ܘܐܦܝ ܬܪܥܐ ܘܟܠܗ ܦܘܠܚܢܗ. 32 ܘܪܫܐ ܕܪܫܐ ܕܠܘܝܐ: ܐܠܝܥܙܪ ܒܪܗ ܕܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ: ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܢܛܪܝ ܡܛܪܬܐ ܕܩܘܕܫܐ. 33 ܘܕܡܪܪܝ ܫܪܒܬܐ ܕܡܚܠܝ: ܘܫܪܒܬܐ ܕܡܘܫܝ: ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܪܒܬܐ ܕܡܪܪܝ. 34 ܘܡܢܝܢܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ: ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ: ܫܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܡܐܬܝܢ. 35 ܘܪܫܐ ܕܒܹܝܬ݂ ܐܒܗܐ ܕܫܪܒܬܐ ܕܡܪܪܝ: ܨܘܪܝܐܝܠ ܒܲܪ ܐܒܝܚܠ: ܥܠ ܫܦܘܠܘܗܝ ܕܡܫܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܫܪܝܢ ܡ̣ܢ ܓܪܒܝܐ. 36 ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܡܛܪܬܐ ܕܒܢܝ ܡܪܪܝ: ܕܦܐ ܕܡܫܟܢܐ: ܘܡܘܟܠܘܗܝ: ܘܩܝܡܘܗܝ: ܘܣܡܟܘܗܝ: ܘܟܠܗܘܢ ܡܐܢܘܗܝ: ܘܟܠܗ ܦܘܠܚܢܗ. 37 ܘܥܡܘܕܐ ܕܕܪܬܐ ܟܕ ܚܕܪܝܢ: ܘܛܘܢܒܝܗܘܢ: ܘܣܡܟܝܗܘܢ: ܘܓܠܓܝܗܘܢ. 38 ܘܕܫܪܝܢ ܩܕܡ ܡܫܟܢܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ: ܩܕܡ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ: ܡܘܫܐ: ܘܐܗܪܘܢ ܘܒܢܘܗܝ: ܕܢܛܪܝܢ ܡܛܪܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܠ ܡܛܪܬܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܘܢܘܟܪܝܐ ܕܩܪܒ ܢܬܩܛܠ. 39 ܟܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܕܠܘܝܐ ܕܡܢܐ ܡܘܫܐ: ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ: ܟܠ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ: ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ. 40 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ: ܘܐܡܪ ܠܗ: ܡܢܝ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ. 41 ܘܩܒܠ ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ: ܘܬܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܝ ܠܠܘܝܐ: ܐܢܐ ܐ̄ܢܐ ܡܪܝܐ: ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܘܒܥܝܪܐ ܕܠܘܝܐ: ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ ܕܒܥܝܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ. 42 ܘܡܢܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ: ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ. 43 ܘܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܒܘܟܪܐ ܕܟܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܪܚܐ ܘܠܥܠ: ܡܢܝܢܗܘܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ. 44 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ: ܘܐܡܪ ܠܗ. 45 ܩܪܒ ܠܠܘܝܐ ܚܠܦ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܘܒܥܝܪܐ ܕܠܘܝܐ ܚܠܦ ܒܥܝܪܗܘܢ: ܘܢܗܘܘܢ ܠܝ ܠܘܝܐ: ܐܢܐ ܐ̄ܢܐ ܡܪܝܐ. 46 ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ: ܕܝܬܝܪܝܢ ܥܠ ܠܘܝܐ ܒܘܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ. 47 ܣܒ ܚܡܫܐ ܚܡܫܐ ܡܬܩܠܝܢ ܠܪܫܐ: ܒܡܬܩܠܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܣܒ ܥܣܪܝܢ ܡܥܝܢ ܠܡܬܩܠܐ. 48 ܘܗܒܝܗܝ ܟܣܦܐ ܕܦܘܪܩܢܐ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪܝܢ ܒܗܘܢ: ܠܐܗܪܘܢ ܘܠܒܢܘܗܝ. 49 ܘܢܣܒ ܡܘܫܐ ܟܣܦܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܕܝܬܝܪܝܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܠܘܝܐ. 50 ܡ̣ܢ ܒܘܟܪܐ ܕܒܢܝ ܝܣܪܝܠ: ܘܢܣܒ ܟܣܦܐ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܬܩܠܝܢ ܒܡܬܩܠܐ ܕܩܘܕܫܐ. 51 ܘܝܗ̄ܒ ܡܘܫܐ ܟܣܦܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܐܗܪܘܢ ܘܠܒܢܘܗܝ: ܐܝܟ݂ ܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ: ܕ.

1 ܘܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܘܥܡ ܐܗܪܘܢ: ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. 2 ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 3: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܐܵܬܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 4: ܗܵܢܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܕܲܒ̣ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ. 5: ܘܢܸܥܘܿܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܡܵܐ ܕܫܵܩܠܵܐ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܚܬ̣ܘܼܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܦܪܝܼܣ: ܘܲܢܟܲܣܘܿܢ ܒܹܗ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 6: ܘܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܩܪܵܡܵܐ ܕܡܸܫ̈ܟܹ̇ܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ: ܘܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܢܲܚܬܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܩܘܿܦܹ̈ܝܗ̇. 7: ܘܥܲܠ ܦܵܬ̣ܘܿܪܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܒܹܗ ܡܲܓ̇ܣܹ̈ܐ: ܘܟܲܦܹ̈ܐ: ܘܲܡܢܹܩ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܛܪ̈ܘܿܠܹܐ ܕܢܘܼܩܵܝܵܐ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܗܘܹܐ. 8: ܘܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܢܲܚܬܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܟܲܣܘܿܢܹܗ ܒܲܩܪܵܡܵܐ ܕܡܸܫ̈ܟܹ̇ܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ: ܘܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܩܘܿܦܵܘ̈ܗܝ. 9: ܘܢܸܣܒ̣ܘܿܢ ܢܲܚܬܵܐ ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬܵܐ: ܘܲܢܟܲܣܘܿܢ ܡܢܵܪܬܵܐ ܕܡܲܢ̱ܗܪܵܐ: ܘܲܫܪܵܓܹܝܗ̇ ܘܡܲܠܩ̈ܛܹܝܗ̇: ܘܟܲܦܹ̈ܝܗ̇: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܸܫܚܵܐ: ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܗܘܿܢ. 10: ܘܢܸܩ̱ܪܡܘܼܢܵܗ̇ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܝܗ̇: ܒܲܩܪܵܡܵܐ ܕܡܸܫ̈ܟܹ̇ܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܥܲܠ ܩܘܿܦܹ̈ܝܗ̇. 11: ܘܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܢܲܚܬܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬܵܐ: ܘܲܢܟܲܣܘܿܢܹܗ ܒܲܩܪܵܡܵܐ ܕܡܸܫ̈ܟܹ̇ܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܩܘܿܦܵܘ̈ܗܝ. 12: ܘܢܸܣܒ̣ܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܒܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܢܲܚܬܵܐ ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬܵܐ: ܘܲܢܟܲܣܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܟ݂ܣܵܝܵܐ ܕܡܸܫ̈ܟܹ̇ܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܥܲܠ ܩܘܿܦܹ̈ܐ. 13: ܘܢܲܦ̱ܪܩܘܼܢܹܗ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܘܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܢܲܚܬܵܐ ܕܐܲܪܓ̇ܘܵܢܵܐ. 14: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܒܗܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ. ܦܝܼܪ̈ܡܹܐ: ܘܡܲܫ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܡܲܓ̣ܪ̈ܘܼܦܝܵܬ̣ܵܐ: ܘܫܵܚܠܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. ܘܢܸܦ̱ܪܣܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܩܪܵܡܵܐ ܕܡܸܫ̈ܟܹ̇ܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܩܘܿܦܵܘ̈ܗܝ. 15: ܘܡܵܐ ܕܫܲܠܸܡܘ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܠܲܡܟܲܣܵܝܘܼ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܡܵܐ ܕܫܵܩܠܵܐ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܥܠܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܠܡܸܫܩܲܠ: ܕܠܵܐ ܢܸܩ̱ܪܒ̣ܘܼܢ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܘܲܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ: ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܫܩܠܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܕܲܒ̣ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܐ 16: ܘܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܪܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܡܲܢ̱ܗܪܝܼܢ: ܘܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ̣ܵܐ: ܫܲܠܝܼܛ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܹܗ: ܘܲܒ̣ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ. 17: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 18: ܠܵܐ ܬܵܘܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܗܵܬ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. 19: ܐܸܠܵܐ ܗܵܕܹܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܘܢܸܚܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ: ܡܵܐ ܕܥܵܐܠܝܼܢ ܠܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ: ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܥܠܘܿܢ: ܘܢܲܫ̱ܠܛܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ: ܘܥܲܠ ܡܲܫܩܠܵܢܹܗ. 20: ܘܠܵܐ ܢܸܥܠܘܿܢ ܠܡܸܚܙܵܐ ܟܲܕ݂ ܡܸܬ̣ܟܲܣܸܐ ܩܘܼܕܪܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ. 21: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 22: ܩܲܒܸ̇ܠ ܚܘܼܫܵܒܵܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܐܵܦ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 23: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܬܸܡܢܹܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܟܠ ܕܐܵܬܵܐ ܠܡܸܬ̣ܚܲܝܵܠܘܼ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܲܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 24: ܗܵܢܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܓܸܪܫܘܿܢ ܠܡܸܦܠܲܚ: ܘܲܠܡܸܫܩܲܠ. 25: ܢܸܫܩܠܘܼܢ ܝܵܪ̈ܝܼܥܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. ܘܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܹܗ: ܘܲܦܪܵܣܵܐ ܕܣܵܣܓܵܘܢܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܘܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 26: ܘܓ̣ܵܠ̈ܓܹ̇ܐ ܕܕ݂ܵܪܬܵܐ: ܘܲܦܪܵܣܵܐ ܕܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܕܕ݂ܵܪܬܵܐ: ܕܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܘܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ: ܘܛܘܼܢܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ: ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܘܦܵܠܚܝܼܢ. 27: ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܘܕܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܗܘܹܐ ܟܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܩܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ. ܘܬܲܫ̱ܠܛܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܫܩܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ. 28: ܗܵܢܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ ܕܲܒ̣ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܡܲܛܲܪܬ̇ܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܡܵܪ ܒܪܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ. 29: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝܼ ܠܫܲܪܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܬܸܡܢܹܐ ܐܸܢܘܿܢ. 30: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܬܸܡܢܹܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܟܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܡܸܬ̣ܚܲܝܵܠܘܼ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܲܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 31: ܘܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܲܫܩܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܕܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܡܘܼܟ݂ܠܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܡܘܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ: ܘܣܵܡܟܵܘ̈ܗܝ. 32: ܘܥܲܡ̈ܘܼܕܹܐ ܕܕ݂ܵܪܬܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕ݂ܪܵܐ. ܘܣܵܡܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܣܸܟܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܛܘܼܢܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ: ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܢܵܘ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܲܫܩܘܼܠܬ̇ܗܘܿܢ. 33: ܗܵܢܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܡܵܪ ܒܪܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ. 34: ܘܲܡܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 35: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܐܵܬܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 36: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ. 37: ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܗܵܬ̣: ܟܠ ܕܦܵܠܲܚ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܕܲܡܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 38: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 39: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܫܡܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܐܵܬܹܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 40: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܫܸܬ̣ܡܵܐ: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ. 41: ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܟܠ ܕܦܵܠܲܚ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܕܲܡܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 42: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝܼ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 43: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 44: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ.

45: ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝ: ܕܲܡܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 46: ܟܠ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܡܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 47: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܫܩܘܠܬܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 48: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܬܡܵܢܝܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܡܵܢܐܝܼܢ. 49: ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܘܥܲܠ ܫܩܘܼܠܬܲܗ: ܘܲܡܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ.

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܗ.

 1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܦܲܩܸܕ݂ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܢܲܦܩܘܼܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܠܟ݂ܠ ܕܲܓ̣ܪܸܒ̣ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܕ݂ܵܐܹ̇ܒ̣: ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܲܛܡܲܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ. 3: ܡ̣ܢ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܢܸܩܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܬܲܦܩܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܠܵܐ ܢܛܲܡܐܘܼܢ ܡܲܫܪ̈ܝܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܕܐܸܢܵܐ ܫܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 4: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܦܸܩܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܘܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ.

6: ܐܸܡܲܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܸܢ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܥܵܘܼܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܬܸܬ̣ܚܲܝܲܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ̇. 7: ܘܢܵܘܕ̇ܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܚܛܵܗܹܗ ܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܘܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܵܐ ܢܵܘܣܸܦ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܲܢܦܲܢܸܐ ܠܡ̇ܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܚܛܵܗܵܐ. 8: ܘܐܸܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܠܥܸܒ̣ܪܵܐ ܡ̇ܢ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܠܹܗ: ܢܲܝܬܸ̇ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܚܛܵܗܵܐ ܕܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܩܕܲܡ ܵܪܝܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܒܹܗ ܥܠܵܘܗܝ. 9: ܘܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܕܝܼܠܹܗ ܢܸܗܘܘܿܢ. 10: ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܩܘܼܕ݂ܫܹܗ ܠܹܗ ܢܸܗܘܹܐ. ܘܓ̣ܒܲܪ ܕܢܸܬܸ̇ܠ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܠܹܗ ܢܸܗܘܹܐ. 11: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 12: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܟܲܕ݂ ܬܸܫܛܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܘܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܒܹܗ ܥܵܘܼܠܵܐ. 13: ܘܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܡܵܗ̇ ܡܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ: ܘܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܡ̣ܢ ܥܲܝ̈ܢܲܝ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܘܲܡܛܲܫܝܵܐ: ܘܗ̤ܝ ܡܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܝ̣: ܘܣܵܗܕܵܐ ܠܲܝܬ̇ ܥܠܹܝܗ̇: ܘܗ̤ܝ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܬܲܚܕܲܬ̤. 14: ܘܬܹܐܬܹܐ ܥܲܠ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܘܢܸܛܲܢ ܒܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܟܲܕ݂ ܗ̤ܝ ܡܛܲܡܵܐܐ. ܐܵܘ ܬܹܐܬܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܘܢܸܛܲܢ ܒܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܬ̣ ܡܛܲܡܵܐܐ. 15: ܢܲܝܬܹ̇ܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܘܵܬ̣ ܟܵܗܢܵܐ: ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܠܣܲܐܬ̣ܵܐ ܩܲܡܚܵܐ ܕܲܣܥܵܪܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܣܘܿܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܠܒ̣ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܣܡܝܼܕܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܡܲܕ݂ܟܲܪ ܚܛܵܗܵܐ. 16: ܢܩܲܪܒ̣ܝܗ̇ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܬ̣ܩܘܼܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 17: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܩܲܕ̇ܝܼܫܹ̈ܐ ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܲܫܦܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܢܸܣܲܒ̣ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܲܪܡܹܐ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ. 18: ܘܲܢܩܝܼܡܝܼܗ̇ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܿܥ ܪܹܫܵܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܢܣܝܼܡ ܥܲܠ ܐܝܼ̈ܕܹܝܗ̇ ܣܡܝܼܕܵܐ ܕܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ: ܣܡܝܼܕܵܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ. 19: ܘܢܵܘܡܹܝܗ̇ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܐܸܢ ܠܵܐ ܕܡ̣ܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܥܲܡܹܟ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܫܛܲܝܬ̇ܝ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܡܲܐܬܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܲܥܠܹܟ݂ܝ: ܐܸܬ̣ܚܲܣܵܝ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ. 20: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܫܛܲܝܬ̇ܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܲܥܠܹܟ݂ܝ: ܘܐܸܬ̇ܛܲܡܲܐܬ̇ܝ: ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܘܵܬܹܟ݂ܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܲܥܠܹܟ݂ܝ.

21: ܢܵܘܡܹܝܗ̇ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܡܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܠܵܘ̈ܛܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ: ܢܸܬ̇ܠܹܟ݂ܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܠܵܘܛܬ̣ܵܐ ܘܲܠܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܥܲܡܹܟ݂ܝ: ܢܲܡܣܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܛ̈ܡܵܬܹܟ݂ܝ: ܘܢܸܦܘܿܚ ܟܲܪܣܹܟ݂ܝ. 22: ܘܢܸܥܠܘܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ ܒܟܲܪܣܹܟ݂ܝ: ܘܢܸܦܚܘܼܢ ܡܥܲܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܢܲܡܣܘܿܢ ܥܲܛ̈ܡܵܬܹܟ݂ܝ. ܘܬܹܐܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇: ܐܵܡܹܝܢ ܐܵܡܹܝܢ. 23: ܘܢܸܟ݂ܬ̇ܘܿܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܟܵܗܢܵܐ ܠܠܵܘ̈ܛܵܬ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܣܸܦܪܵܐ: ܘܢܸܥܛܹܐ ܐܸܢܹܝܢ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ. 24: ܘܢܲܫܩܹܝܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ: ܘܢܸܥܠܘܿܢ ܒܵܗ̇ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ ܠܡܸܒ̣ܚܪܵܗ̇.

25: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼ̈ܕܹܝܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܘܢܸܦܪ̱ܫܝܼܘܗܝ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܲܣܩܝܼܘܗܝ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 26: ܘܢܸܣܲܒ̣: ܟܵܗܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܗ: ܘܢܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 27: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܲܫܩܹܝܗ̇ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ. ܘܐܸܢ ܐܸܬ̇ܛܲܡܐܸܬ̤ ܘܥܸܒ̣ܕܲܬ̤ ܥܵܘܠܵܐ ܒܒܲܥܠܵܗ̇: ܘܥܲܠܘ ܒܵܗ̇ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܒܵܚܪܹ̈ܐ: ܘܒܲܚܪܘܼܗ̇: ܘܢܸܦܚܲܬ̤ ܟܲܪܣܵܗ̇: ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܣܝܼ ܥܲܛ̈ܡܵܬ̣ܵܗ̇: ܬܸܗܘܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܠܠܵܘܛܬ̣ܵܐ ܡ̣̤ ܓܵܘ ܥܲܡܵܗ̇. 28: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܬ̇ܛܲܡܐܸܬ̤ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇: ܘܕܲܟ݂ܝܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܬܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܘܬܹܐܠܲܕ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܐ. 29: ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܟܲܕ݂ ܬܸܫܛܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܲܥܠܵܗ̇: ܘܬܸܬ̇ܛܲܡܵܐ. 30: ܐܵܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܬܸܥܘܿܠ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܛܢܵܢܵܐ: ܘܢܸܛܲܢ ܒܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܘܲܢܩܝܼܡܝܼܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܗ̇ ܟܵܗܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. 31: ܘܢܸܗܘܹܐ ܡܚܲܣܲܝ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܚܛܵܗܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܬܩܲܒܸ̇ܠ ܚܛܵܗܵܗ̇.

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܘ.

 1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܫ ܘܢܸܕ̇ܘܿܪ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬ̣ܵܐ ܘܢܸܬ̣ܢ̱ܙܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ. 3: ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܵܐ ܘܡ̣ܢ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܢܸܬ̣ܢ̱ܙܲܪ: ܚܲܠܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܘܚܲܠܵܐ ܕܫܲܟ݂ܪܵܐ ܠܵܐ ܢܸܫܬܹ̇ܐ: ܘܟ݂ܠ ܬܸܪܝܵܢܵܐ ܕܥܸܢ̈ܒܹܐ ܠܵܐ ܢܸܫܬܹ̇ܐ: ܘܥܸܢ̈ܒܹܐ ܘܐܲܦ̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. 4: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܡܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܡ̣ܢ ܓܦܬܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܨܵܪܹ̈ܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܟܲܡܫ̈ܘܿܢܹܐ: ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. 5: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܢܸܕ݂ܪܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܕܲܟ̇ܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܲܩ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܫܠܡܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܢ̱ܙܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܩܲܕ̇ܝܼܫ ܢܸܗܘܹܐ: ܘܲܢܪܲܒܸ̇ܐ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܹܗ. 6: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܐܸܬ̣ܢ̱ܙܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ. 7: ܘܒܲܐܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܒܸܐܡܹܗ: ܘܒܲܐܚܘܼܗܝ: ܘܲܒ̣ܚܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܛܲܡܲܐ ܒܗܘܿܢ ܒܡܵܘܬ̇ܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܠܝܼܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ. 8: ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ ܩܲܕ̇ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ. 9: ܘܐܸܢ ܢܡܘܼܬ̣ ܡܝܼܬ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܢܸܬܛܲܡܲܐ ܪܹܫܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܢܸܓ̣ܪܘܿܥ ܪܹܫܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܕ݂ܟܸܐ: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ ܢܸܓ̣ܪܥܝܼܘܗܝ. 10: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ: ܢܲܝܬܹ̇ܐ ܬܪܹܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢ̈ܝܼܢ: ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܠܘܵܬ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 11: ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܘܲܢܩܲܕܸ̇ܫ ܪܹܫܹܗ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇. 12: ܘܢܸܬ̣ܢ̱ܙܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܢܲܝܬܸ̇ܐ ܐܸܡܪܵܐ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܩܘܪܪܒܵܢܵܐ. ܘܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ ܢܸܒ̣ܛܠܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̇ܛܲܡܐܲܬ̤ ܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ. 13: ܗܵܘ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܵܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܠܡܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܢܲܝܬ̇ܘܿܢܹܗ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 14: ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܦܲܪܬ̣ܵܐ ܚܕܵܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܵܗ̇ ܡܘܼܡܵܐ: ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 15: ܘܣܲܠܵܐ ܕܦܲܛܝܪܵܐ: ܢܫܝܼܦܵܐ ܚܵܝܪ̈ܵܬ̣ܵܐ ܕܦܝܼ̈ܠܵܢ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܠܸܓ̣ܢܹ̈ܐ ܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܝܼܢ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ. 16: ܘܲܢܒܲܪܒ̣ܘܼܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܚܛܵܗܹܗ ܘܝܲܩܕܹ̇ܗ ܫܲܠܡܵܐ. 17: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܣܲܠܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܵܐ. ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܣܡܝܼܕܹܗ ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 18: ܘܢܸܓ̣ܪܘܿܥ ܢܙܝܼܪܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܢܲܪܡܹܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܲܬ̣ܚܹܝܬ̣ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ.

19: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܕܪܵܥܵܐ ܒܲܫܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܘܝܵܚܘܼܪܬܵܐ ܚܕܵܐ ܦܲܛܝܪܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܠܵܐ: ܘܠܸܓ̣ܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܦܲܛܝܼܪܵܐ: ܘܲܢܣܝܼܡ ܥܲܠ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ ܕܲܢܙܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܓ̣ܪܲܥ ܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ. 20: ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܥܲܠ ܚܲܕ݂ܝܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܫܵܩܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܫܬܸ̇ܐ ܢܙܝܼܪܵܐ ܚܲܡܪܵܐ. 21: ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܵܐ ܕܢܵܕܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܘܼܪܒܵܢܵܐ ܥܲܠ ܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. ܐܲܝܟ݂ ܡܸܣܲܬ̣ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܕܲܢܕܲܪ: ܗܵܟܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܲܠ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ. 22: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 23: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܥܲܡ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܡܒܲܪܟ݂ܝܼܢ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ. 24: ܢܒܲܪܟ݂ܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܢܢܲܛܪܵܟ݂. 25: ܢܲܢܗܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܠܲܝܟ ܘܢܲܚܹܝܟ݂. 26: ܢܪܝܼܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܠܲܝܟ ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܟ݂ ܫܠܵܡܵܐ. 27: ܘܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܫܹܡܝ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܙ.

 1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܠܸܡ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܡܩܵܡܘܼܬܹܗ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܡܲܫܚܹܗ ܘܩܲܕ̇ܫܹܗ ܠܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܡܫܲܚ ܐܸܢܘܿܢ ܘܩܲܕܸ̇ܫ ܐܸܢܘܿܢ. 2: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܗܸܢܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒܵܢܹܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ: ܗܵܢܘܿܢ ܕܩܵܝܡܝܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ.

3: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܸܬ̣ ܥ̈ܓ̣ܠܵܢ ܟܲܕ݂ ܡܲܬ̣ܩ̈ܢܵܢ: ܘܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܬܵܘܪ̈ܝܼܢ: ܥܲܓܠܬܵܐ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܝܼܢ: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܠܚܲܕ݂: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 5: ܣܲܒ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܡܸܦܠܲܚ ܒܗܘܿܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܗܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܣܲܬ̣ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. 6: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܥܵـ̈ـܓ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. 7: ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܥܵـ̈ـܓ̣ܠܵܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܼܢ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܡܸܣܲܬ̣ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ. 8: ܘܐܲܪܒܲܥ ܥܵܓ̣̈ܠܵܢ ܘܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܼܢ: ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝ: ܡܸܣܲܬ̣ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ: ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ܵܡܵܪ ܒܪܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ. 9: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܡܲܫܠܲܡ ܠܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܟܲܬ̣ܦܵܬ̣̈ܗܘܿܢ ܫܵܩܠܝܼܢ. 10: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܫܚܘܼܗܝ: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܪܲܒܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܒܲܪܒ̣ܝܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܠܚܘܼܕܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 12: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܲܡܩܲܪܸܒ̣ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܢܸܚܫܘܿܢ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܢܵܕܵܒ̣: ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ. 13: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 14: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 15: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ.

16: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 17: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܢܸܚܫܘܿܢ: ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܢܵܕ݂ܵܒ̣. 18: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܢܲܬ̣ܢܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܵܥܵܪ. 19: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣̈ܩܵܠܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 20: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 21: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 22: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 23: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܢܲܬ̣ܢܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܿܥܵܪ. 24: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܐܸܠܝܲܒ̣ ܒܲܪ ܚܲܠܘܿܢ. 25: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 26: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 27: ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 28: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 29: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܹܠܝܲܒ̣ ܒܲܪ ܚܲܠܘܿܢ.

30: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܐܹܠܝܼܨܘܿܪ ܒܲܪ ܫܲܕܐܘܿܪ. 31: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 32: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 33: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 34: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 35: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܹܠܝܼܨܘܿܪ ܒܲܪ ܫܲܕ݂ܐܘܿܪ. 36: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ: ܫܲܠܡܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܫܲܕܲܝ. 37: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 38: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 39: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 40: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 41: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܫܲܠܡܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܿܪܝܼܫܲܕܲܝ. 42: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܸܫܬܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂: ܐܹܠܝܵܣܵܦ ܒܲܪ ܪܥܘܼܐܹܝܠ. 43: ܩܘܼܪܝܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 44: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 45: ܘܬܲܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 46: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 47: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܹܠܝܵܣܵܦ ܒܲܪ ܪܥܘܼܐܹܝܠ. 48: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܐܹܠܝܼܫܡܲܥ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܗܘܼܕ݂. 49: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 50: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 51: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܥܠܵܬ̣ܵܐ. 52: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 53: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܹܠܝܼܫܡܲܥ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܗܘܼܕ݂. 54: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܓܲܡܠܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܦܲܪܨܘܿܪ. 55: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 56: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 57: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 58: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ.

59: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢܞܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܓܲܡܠܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܦܲܪܨܘܿܪ. 60: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܫܥܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܐܲܒ̣ܝܼܕܵܢ ܒܲܪ ܓܸܕ݂ܥܘܿܢܝܼ. 61: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 62: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 63: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 64: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 65: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܲܒ̣ܝܼܕܵܢ ܒܲܪ ܓܸܕ݂ܥܘܿܢܝܼ. 66: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕܵܢ: ܐܲܚܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܕܲܝ. 67: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 68: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 69: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 70: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 71: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܗ ܕܐܲܚܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܫܲܕܲܝ. 72: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܚܕܲܥܣܲܪ ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܵܫܹܝܪ: ܦܲܓ̣ܥܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܥܲܟ݂ܪܵܢ. 73: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 74: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 75: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 76: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 77: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܦܲܓ̣ܥܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܥܲܟ݂ܪܵܢ. 78: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܸܥܣܲܪ ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܫ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܐܲܚܝܼܕܲܥ ܒܲܪ ܥܲܝܢܵܢ. 79: ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ: ܘܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܝܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 80: ܘܟܲܦܬ̣ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 81: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܵܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ. 82: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 83: ܘܲܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܲܡܫܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܐܲܚܝܼܕܲܥ ܒܲܪ ܥܲܝܢܵܢ. 84: ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܚܘܼܕܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܸܬ̣ܡ̱ܫܲܚ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܦܝܼܠܵܣܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܘܫܵܚ̈ܠܹܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܘܟܲܦܹ̈ܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ. 85: ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠܹܗ ܕܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܕܫܵܚܠܵܐ ܚܲܕ݂. ܟܠܹܗ ܣܹܐܡܵܐ ܕܡܵܐܢܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 86: ܘܟܲܦܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܥܸܣܪܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܗܵܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܟܲܦܬ̣ܵܐ: ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. ܟܠܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܟܲܦܹ̈ܐ ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ. 87: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܘܲܢܫܝܼܦܗܘܿܢ: ܘܨܸܦܪ̈ܵܝܹܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܠܲܚܛܵܗܵܐ. 88: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܫܬ̇ܝܼܢ: ܘܲܓ̣ܕܲܝܵܐ ܫܬ̇ܝܼܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܬ̇ܝܼܢ: ܗܵܢܵܘ ܚܘܼܕܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬ̣ܡ̱ܫܲܚ. 89: ܘܟܲܕ݂ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܩܹܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܬܪܹܝܢ ܟܪ̈ܘܿܒ̣ܝܼܢ: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ.

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܚ.

1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܡܵܐ ܕܡܲܢܗܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܫܪܵܓܹܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܢܵܪܬܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܢܗ̱ܪܝܼܢ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܫܪܵܓ̣ܝܼܢ. 3: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܫܪܵܓ̣ܝܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܢܵܪܬܵܐ: ܘܐܲܢܗܲܪ ܫܪܵܓܹܝܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 4: ܘܗܵܢܵܘ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܗ̇ ܕܲܡܢܵܪܬܵܐ ܕܢܸܣ̱ܟ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܲܢܵܗ̇ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܹܫܵܗ̇ ܕܢܸܣ̱ܟ̇ܬ̣ܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܐܲܝܟ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܕܚܵܘܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܗ̇ ܠܲܡܢܵܪܬܵܐ. 5: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 6: ܕܒܲܪ ܠܹܠܘܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܕܲܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ. 7: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ: ܘܕܲܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܪܘܿܣ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܲܥܒܪܘܿܢ ܡܕܲܟ̇ܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܹܗ ܒܸܣܪ̱ܗܘܿܢ: ܘܲܢܚܲܠܠܘܼܢ ܡܵܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܸܬ̇ܕܲܟ̇ܘܿܢ. 8: ܘܢܸܣܒ̣ܘܼܢ ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܦܝܼܠܵܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܟܲܕ݂ ܡܠܹܐ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܬ̣ܵܘܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܠܲܚܛܵܗܵܐ. 9: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܟܲܢܸܫ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 10: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܣܝܼܡܘܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. 11: ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 12: ܘܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܢܣܝܼܡܘܿܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܬ̣ܵܘܪܵܐ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܚܲܕ݂ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܢܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. 13: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 14: ܘܲܦܪܘܿܫ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ. 15: ܘܡ̣̤ ܒܵܬ̣ܪܟܸ̇ܢ ܢܸܥܠܘܿܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܘܢܸܦܠ̱ܚܘܼܢ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܕܲܟܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 16: ܡܸܛܠ ܕܡܵܘܗܲܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܼܗܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܚܠܵܦ ܟܠ ܦܵܬܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܲܪܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܼ. 17: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܝ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠ ܒܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ. ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܲܛ̇ܠܹܬ̣ ܟܠ ܒܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܩܲܕ̇ܫܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܼ. 18: ܘܩܲܪܒܹܬ̣ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܒܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 19: ܘܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܵܘܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ: ܡܵܐ ܕܲܩܪܸܒ̣ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 20: ܘܲܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܠ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܟܵܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 21: ܘܐܸܬ̇ܕܲܟ̇ܝܼܘ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܚܲܠܸܠܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܦܪܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܚܲܣܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܕܲܟ̇ܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. 22: ܘܒ̣ܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܥܲܠܘ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܥܲܠ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 23: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 24: ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܢܹܐܬܹܐ ܠܡܸܬ̣ܚܲܝܵܠܘܼ ܒܚܲܝܠܵܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 25: ܘܡ̣ܢ ܒܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܦܠܘܿܚ. 26: ܘܲܢܫܲܡܸܫ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܠܡܸܛܲܪ ܡܲܛܲܪܬܵܐ. ܘܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܒܡܲܛܲܪܬ̇ܗܘܿܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܛ.

 : 1ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܹܝܢ ܟܲܕ݂ ܢܦܲܩܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܦܸܨܚܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ. 3: ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܹܝܬ̣ ܪܲܡܫܹܐ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢܹܗ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ. ܐܲܝܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܝܟ݂ ܟܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢܹܗ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܦܸܨܚܵܐ. 5: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܦܸܨܚܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܒܹܝܬ̣ ܪܲܡܫܹܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܛܲܡܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܘ ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܦܸܨܚܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇. 7: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܗܵܢܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ: ܚܢܲܢ ܛܲܡܐܝܼܢܲܢ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܟ̇ܠܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ: ܘܠܵܐ ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢܲܢ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܩܘܼܡܘ ܥܲܠ ܕܘܼܟ̇ܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܫܡܲܥ ܡܵܢܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. 9: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 10: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܟܲܕ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܐܵܘ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܚܝܼܩܬܵܐ: ܐܵܘ ܒܕܲܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܦܸܨܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 11: ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܒܹܝܬ̣ ܪܲܡܫܹܐ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢܹܗ: ܥܲܠ ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܘܲܡܪܵܪܹ̈ܐ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ. 12: ܘܠܵܐ ܢܵܘܬ̇ܪܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܠܨܲܦܪܵܐ: ܘܓܲܪܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܒ̇ܪܘܼܢ ܒܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܟܠܹܗ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢܹܗ. 13: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܦܸܨܚܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ̇ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܗ̇: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܙܲܒ̣ܢܹܗ: ܚܛܵܗܵܐ ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܓܒ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇. 14: ܘܟܲܕ݂ ܡܸܥܡܲܪ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܦܸܨܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܦܸܨܚܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܢܵܘ̈ܗܝ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܘܲܠܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 15: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܵܡ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܟܲܣܝܲܬ̤ ܥܢܵܢܵܐ ܠܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܠܲܐܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܣܵܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܪܲܡܫܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ. 16: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣: ܘܲܥܢܵܢܵܐ ܡܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ̣ ܠܹܗ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܚܸܙܘܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. 17: ܘܐܸܡܲܬ̣ܝ ܕܣܵܠܩܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܒܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܫܵܩܠܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܒܲܐܬ̣ܪܵܐ ܕܫܵܪܝܵܐ ܒܹܗ ܥܢܵܢܵܐ: ܬܲܡܵܢ ܫܵܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 18: ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܵܩܠܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܒ̣ܡܸܠܲܬ̤ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܵܪܹܝܢ. ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܫܵܪܝܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܫܵܪܹܝܢ. 19: ܘܡܵܐ ܕܡܲܓ̇ܪܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܢܵܛܪܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܛܲܪܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܩܠܝܼܢ. 20: ܘܐܝܼܬ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܵܪܹܝܢ: ܘܲܒ̣ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܵܩܠܝܼܢ. 21: ܘܐܝܼܬ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ: ܘܣܵܠܩܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܫܵܩܠܝܼܢ: ܐܵܘ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܐܵܘ ܠܸܠܝܵܐ ܣܵܠܩܵܐ ܥܢܵܢܵܐ: ܘܫܵܩܠܝܼܢ. 22: ܐܵܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܐܵܘ ܥܸܕܵܢ ܒܥܸܕܵܢ: ܟܡܵܐ ܕܡܲܓ̇ܪܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܠܡܸܫܪܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܫܵܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܵܐ ܫܵܩܠܝܼܢ: ܘܡܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ̤ ܥܢܵܢܵܐ ܫܵܩܠܝܼܢ. 23: ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܵܪܹܝܢ: ܘܲܒ̣ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܵܩܠܝܼܢ: ܘܡܲܛܲܪܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܵܛܪܝܼܢ: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝ.

1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܥܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܣܹܐܡܵܐ: ܕܢܸܣܟ̇ܬ̣ܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܠܵܟ݂ ܠܡܸܩܪܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܲܠܡܲܫܩܵܠܘܼ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ. 3: ܘܢܸܩܪܘܿܢ ܒܗܹܝܢ: ܘܢܸܬ̣ܘܲܥܕ݂ܘܼܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 4: ܘܐܸܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢ: ܢܸܬ̣ܘܲܥܕ݂ܘܼܢ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܲܢܝܲܒ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܩܲܪܢܵܐ: ܘܢܸܫܩ̈ܠܵܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܪ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. 6: ܘܲܢܝܲܒ̇ܒ̣ܘܼܢ ܒܩܲܪܢܵܐ ܕܬܲܪܬܹ̇ܝܢ: ܘܢܸܫܩ̈ܠܵܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܫܲܪ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܒܩܲܪܢܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢ ܒܡܲܫܩ̈ܠܵܢܲܝܗܘܿܢ. 7: ܘܡܵܐ ܕܟ݂ܵܢܫܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܝܵܐ: ܗ̤ܘܝܬ̇ܘܿܢ ܩܵܪܹܝܢ ܘܠܵܐ ܡܝܲܒ̇ܒ̣ܝܼܢ. 8: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ. 9: ܘܐܸܢ ܢܹܐܬܹܐ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܠܐܲܪ̱ܥܟ݂ܘܿܢ: ܥܲܠ ܐܵܠܘܿܨܹ̈ܐ ܕܐܵܠܨܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܲܒܸ̇ܒ̣ܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܘܬܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܬ̣ܦܲܨܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 10: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݂ܘܲܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܘܲܕ݂ܪܹܫ ܝܲܪ̈ܚܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܲܕ݂ܥܹܐܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܩܪܵܘ ܒܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܲܩܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܘܥܲܠ ܕܸܒ̣ܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 11: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܫܢܲܬ̣ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܣܸܠܩܲܬ̤ ܥܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 12: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܫܩܠܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܘܲܫܪܵܬ̤ ܥܢܵܢܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ. 13: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒܩܲܕ݂ܡܵܝܬܵܐ ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 14: ܘܲܫܩܲܠ ܠܘܼܩܕ݂ܵܡ ܛܘܼܠܩܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܘܚܲܝ̱ܠܗܘܿܢ: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܢܸܚܫܘܿܢ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܢܵܕ݂ܵܒ̣. 15: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܢܲܬ̣ܢܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܿܥܵܪ. 16: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܐܸܠܝܲܒ̣ ܒܲܪ ܚܲܠܘܿܢ.

17: ܘܐܲܚܬ̣ܘܼܗܝ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܓܸܪܫܘܿܢ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܪܵܪܝ ܫܵܩ̈ܠܲܝ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ. 18: ܘܲܫ̣ܩܲܠܘ ܛܘܼܠܩܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܚܲܝ̱ܠܗܘܿܢ: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܐܹܠܝܼܨܘܿܪ ܒܲܪ ܫܲܕ݂ܐܘܿܪ. 19: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܫܲܠܡܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܨܘܵܪܝܼܫܲܕܲܝ. 20: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܐܹܠܝܵܣܵܦ ܒܲܪ ܪܥܘܼܐܹܝܠ. 21: ܘܫܵܩܠܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܩܵܗܵܬ̣ ܫܵܩ̈ܠܲܝ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܲܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܹܗ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܥܲܕ݂ ܐܵܬܹ̇ܝܢ. 22: ܘܲܫܩܲܠ ܛܘܼܠܩܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ ܠܚܲܝ̱ܠܗܘܿܢ: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܐܹܠܝܼܫܡܲܥ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܗܘܼܕ݂. 23: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܓܲܡܠܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܦܲܪܨܘܿܪ. 24: ܘܪܲܒ̇ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܐܲܒ̣ܝܼܕܵܢ ܒܲܪ ܓܸܕ݂ܥܘܿܢܝܼ. 25: ܘܲܫܩܲܠ ܛܘܼܠܩܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܢ: ܘܲܡܟܲܢܸܫ ܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܲܫ̱ܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܘܲܠܚܲܝ̱ܠܗܹܝܢ: ܘܪܲܒ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܢ: ܐܲܚܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܥܲܡܝܼܫܲܕܲܝ. 26: ܘܪܲܒ̇ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܵܫܹܝܪ: ܦܲܓ̣ܥܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܥܲܟ݂ܪܵܢ. 27: ܘܪܲܒ̇ܚܲܝܠܵܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܐܲܚܝܼܕܲܥ ܒܲܪ ܥܲܝܢܵܢ. 28: ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܫܩ̈ܠܵܢܹܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. 29: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܚܘܿܒ̣ܵܒ̣: ܒܲܪ ܪܥܘܼܐܹܝܠ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܚܡܘܼܗܝ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܫܵܩܠܝܼܢܲܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܹܗ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܬܵܐ ܥܲܡܲܢ ܘܢܸܛܐܲܒ̣ ܠܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܠܸܠ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 30: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܠܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܐܲܪܥܝ ܐܵܙܹ̇ܠܢܵܐ: ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ. 31: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܬܸܫܒ̇ܩܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܫ̱ܪܝܼܵܢ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܲܢ ܥܲܝܢܹ̈ܐ. 32: ܘܐܸܢ ܬܹܐܙܲܠ ܥܲܡܲܢ: ܡ̣ܢ ܗܵܝ ܛܵܒ̣ܬܵܐ ܕܡܲܛܐܸܒ̣ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܲܛܐܸܒ̣ ܠܵܟ݂. 33: ܘܲܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܲܪܕܹ̇ܐ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܕܲܩܝܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܸܩܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܡܲܪܕܹ̇ܐ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂: ܕܲܬ̇ܛܲܝܸܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܡܲܫ̱ܪܝܵܐ. 34: ܘܲܥܢܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܡܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 35: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܕܟܲܕ݂ ܫܸܩܠܲܬ̤ ܩܹܒ̣ܘܿܬ̣ܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ: ܩܘܼܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܬܲܒ̣ܪܘܿܢ ܣܵܢܐܲܝ̈ܟ: ܘܢܸܥܪ̱ܩܘܼܢ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ. 36: ܘܟܲܕ݂ ܫܪܵܬ̤ ܐܸܡܲܪ: ܐܸܬ̣ܦܲܢܝ̄ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܪܸ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܐ.

 1: ܘܟܲܕ݂ ܪܛܵܢܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ: ܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ: ܘܣܸܦܲܬ̤ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܒܲܚܕܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 2: ܘܲܓ̣ܥܵܘ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܨܲܠܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܫܸܠܝܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ. 3: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܝܲܩܕܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܣܸܦܲܬ̤ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 4: ܘܚܲܠܘܼܛܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܪܲܓܘ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܐܲܒ̣ܟ̇ܝܼܘ ܐܵܦ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܵܘܟܠܲܢ ܒܸܣܪܵܐ. 5: ܐܸܬ̇ܕ̇ܟܲܪ̄ܢ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܢ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܡܲܓܵܢ: ܘܲܩܛܲܝܵܐ ܘܦܲܛܝܼܚܹ̈ܐ ܘܟܲܪ̈ܵܬܹܐ: ܘܒܸܨܠܹ̈ܐ: ܘܬ̣ܘܼܡܵܐ. 6: ܘܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܢܲܚܒܵܐ ܢܲܦ̮ܫܲܢ: ܘܠܲܝܬ̇ ܡܸܕܸ̇ܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܵܢܵܐ ܡܲܢܢܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝ̈ܢܲܝܢ. 7: ܘܡܲܢܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܲܪܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܟ݂ܘܼܣܒܲܪܬܵܐ: ܘܥܲܝܢܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܥܲܝܢܵܐ ܕܒܹܪܘܼܠܚܵܐ. 8: ܘܡܸܬ̣ܟܲܪܟ̇ܝܼܢ ܥܲܡܵܐ ܘܠܵܩܛܝܼܢ ܠܹܗ: ܘܛܵܚܢܝܼܢ ܠܹܗ ܒܪܲܚܝܵܐ: ܘܕܵܩܝܼܢ ܠܹܗ ܒܲܡܕ݂ܵܟ̇ܬ̣ܵܐ ܘܲܡܒܲܫܠܝܼܢ ܠܹܗ ܒܩܸܕ݂ܪܵܐ: ܘܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܪܲܥܦܵܐ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܛܲܥܡܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܛܲܥܡܵܐ ܕܠܝܼܫ ܒܡܸܫܚܵܐ. 9: ܘܡܵܐ ܕܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܛܲܠܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܢܵܚܹ̇ܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܢܢܵܐ. 10: ܘܲܫܡܲܥ ܡܘܼܫܹܐ ܠܥܲܡܵܐ ܟܲܕ݂ ܒܵܟܹ̇ܝܢ ܒܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܬ̣ܪܲܥ ܡܲܫܟ̇ܢܹܗ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܘܼܫܹܐ ܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܵܪܝ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܒ̣ܐܸܫܬ̇ ܠܥܲܒ̣ܕܵܟ݂: ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܫܟ̇ܚܹܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ: ܘܐܲܪܡܝܼܬܵܝܗܝ ܥܠܲܝ ܟܠܹܗ ܛܲܥܢܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 12: ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܢܵܐ ܒܛܸܢܬܹ̇ܗ ܠܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܐܸܢܵܐ ܝܸܠܕܸ̇ܬܹ̇ܗ: ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ ܫܲܩܠܲܝܗܝ ܒܥܘܼܒܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܡܫܲܩܸܠ ܡܪܲܒ̇ܝܵܢܵܐ ܠܝܲܠܘܼܕܵܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡܲܝܬ̇ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 13: ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܠܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܕܐܸܬܸ̇ܠ ܠܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܕܒ̣ܵܟܹܝܢ ܥܠܲܝ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ: ܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. 14: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܹܣܲܝܒܲܪ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝ ܠܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܹܢܝ. 15: ܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼ: ܩܛܘܿܠܲܝܢܝ ܡܸܩܛܲܠ: ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚܹ̇ܬ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝܟ: ܘܠܵܐ ܐܸܚܙܹܐ ܒܒ̣ܝܼܫܬ̇ܝ. 16: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܟܲܢܸܫ ܠܝܼ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܝܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܕܗܸܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܪܹ̈ܫܵܘܗܝ ܕܥܲܡܵܐ ܘܣܵܦܪܵܘܗܝ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܛܲܝܒ̣ܘܼܢ ܬܲܡܵܢ ܥܲܡܵܟ݂. 17: ܘܐܸܚܘܿܬ̣ ܘܐܹܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܟ݂ ܬܲܡܵܢ: ܘܐܸܒ̣ܨܘܿܪ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܥܠܲܝܟ ܘܐܹܣܝܼܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܸܫܩ̄ܠܘܼܢ ܥܲܡܵܟ݂ ܒܛܲܥܢܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܩܘܿܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ. 18: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܥܲܡܵܐ. ܐܸܬ̣ܩܲܕܲܫܘ ܡܚܵܪ ܕܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܒܸܣܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܟܲܝܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܐܵܘܟ̇ܠܲܢ ܒܸܣܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܒܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܢܸܬܸ̇ܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ. 19: ܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܝܘܿܡ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ: ܘܠܵܐ ܬܪܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 20: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܼܪܲܚ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܢܚܝܼܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܦ̮ܬ̇ܪܵܐ ܥܲܠ ܕܐܲܣܠܝܼܬ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܟܲܝܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ: ܠܡܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܢܦܲܩ̄ܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ. 21: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܝܹܐ: ܥܲܡܵܐ ܕܐܸܢܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܐܸܡܲܪܬ̇ ܕܒܸܣܪܵܐ ܐܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ: ܘܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܝܼܪܲܚ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 22: ܐܸܢ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܡܸܬ̣ܢܲܟ݂ܣܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܢܵܐ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܝܲܡܵܐ ܡܸܬ̇ܬ̇ܨܝܼܕ݂ܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܠܐܲܝܟܵܐ ܡܡܲܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. 23: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܡܲܠܝܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܬܲܚܙܹܐ ܐܸܢ ܗܵܘܝܵܐ ܡܸܠܲܬ̣ܝ ܐܵܘ ܠܵܐ. 24: ܘܲܢܦܲܩ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܥܲܡܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܟܲܢܸܫ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܚܕܵܪܵܘܗܝ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ.

25: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܥܢܵܢܵܐ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ: ܘܒܲܨܲܪ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܥܲܠ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܣܵܒܹ̈ܐ. ܘܟܲܕ݂ ܫܪܵܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ: ܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ ܘܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦܘ. 26: ܘܐܸܫܬ̇ܚܲܪܘ ܬܪܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. ܫܡܹܗ ܕܚܲܕ݂ ܐܸܠܕ݂ܵܕ݂: ܘܲܫܡܹܗ ܕܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܹܝܕ݂ܵܕ݂: ܘܲܫܪܵܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ: ܘܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܟܬ̣ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܠܵܐ ܐܸܬ̣ܵܘ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܢܲܒ̇ܝܼܘ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 27: ܘܲܪܗܸܛ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܚܵܘܝܼ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܠܕ݂ܵܕ݂ ܘܡܹܝܕ݂ܵܕ݂ ܗܵܐ ܡܸܬ̣ܢܲܒܹ̇ܝܢ ܒܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 28: ܘܲܥܢܵܐ ܗܘܿܫܵܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܡܫܲܡܫܵܢܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܵܪܝ ܡܘܼܫܹܐ ܟܠܝܼ ܐܸܢܘܿܢ. 29: ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܬܲܛܢܲܢܝ: ܡ̇ܢ ܕܹܝܢ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܟܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܢܒ̣̈ܝܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 30: ܘܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܗ̤ܘ ܘܣܵܒܹ̈ܐ: ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 31: ܘܪܘܼܚܵܐ ܫܸܩܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܣܩܲܬ̤ ܣܲܠܘܲܝ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ: ܘܐܲܪܡܝܲܬ̤ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܡܲܪܕܹ̇ܐ ܝܵܘܡܵܐ ܠܟ݂ܵܐ: ܘܡܲܪܕܹ̇ܐ ܝܵܘܡܵܐ ܠܟ݂ܵܐ: ܚܕ݂ܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܐܲܡ̈ܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ. 32: ܘܩܵܡ ܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܟ݂ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܒ̣ܵܬ̣ܪܹܗ: ܘܟܲܢܫܘܼܗ̇ ܠܣܲܠܘܲܝ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܙܥܲܪ ܟܲܢܸܫ ܥܸܣܪܵܐ ܟܪ̈ܵܘܵܢ: ܘܲܫܛܲܚܘ ܠܗܘܿܢ ܡܲܫܛܵܚܹ̈ܐ ܚܕ݂ܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 33: ܒܸܣܪܵܐ ܥܕܲܟܹ̇ܝܠ ܒܹܝܬ̣ ܫܸܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܥܲܕ݂ܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕ݂ ܬܩܸܦ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ: ܘܲܡ̣ܚܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܥܲܡܵܐ ܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܕܛܵܒ̣ ܪܲܒܵܐ. 34: ܘܲܩܪܵܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܩܒܲܪܘ ܠܥܲܡܵܐ ܕܪܲܓ̣ܘ ܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ. 35: ܘܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܪܸܓ̇ܬ̣ܵܐ ܫܩܲܠܘ ܥܲܡܵܐ ܠܚܸܨܪܘܿܬ̣: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒܚܸܨܪܘܿܬ̣.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܒ.

1: ܘܡܲܠܠܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܒܡܘܼܫܹܐ: ܥܲܠ ܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܟܘܼܫܵܝܬܵܐ ܕܲܢܣܲܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܟܘܼܫܵܝܬܵܐ ܢܣܲܒ̣. 2: ܘܐܵܡܪܝܼܢ: ܕܲܠܡܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܐ ܐܵܦ ܥܲܡܲܢ ܡܲܠܸܠ: ܘܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ.

3: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܡܲܟ̇ܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܠܲܐܗܪܘܿܢ: ܘܲܠܡܲܪܝܼܡ: ܦܘܿܩܘ ܬܠܵܬܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܬܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ. 5: ܘܲܢܚܸܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܥܲܡܘܼܕ݂ܵܐ ܕܲܥܢܵܢܵܐ: ܘܩܵܡ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܲܩܪܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܠܡܲܪܝܲܡ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܫܡܲܥܘ ܗܵܫܵܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܲܝ̈: ܐܸܢ ܬܸܗܘܹܐ ܢܒ̣ܝܼܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܡܸܬ̣ܓ̇ܠܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܚܸܠܡܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 7: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܲܒ̣ܕ̇ܝܼ ܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܲܝܬ̇ܝ ܡܗܲܝܡܲܢ ܗ̄ܘ̣. 8: ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܠܦܘܼܡ ܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܡܹܗ: ܒܚܸܙܘܵܐ ܘܠܵܐ ܒܲܕ݂ܡܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܚܙܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܕܚܸܠܬ̇ܘܿܢ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܒܥܲܒ̣ܕܝ ܡܘܼܫܹܐ. 9: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܸܙܲܠ. 10: ܘܲܥܢܵܢܵܐ ܦܸܪܩܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܲܪܝܲܡ ܓܸܪܒܲܬ̤ ܐܲܝܟ݂ ܬܲܠܓܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܦ̄ܢܝܼ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܪܝܲܡ: ܘܲܚܙܵܐ ܕܓܸܪܒܲܬ̤. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܢܵܟ݂ ܡܵܪܝ: ܠܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒ̣ ܥܠܲܝܢ ܚܛܵܗܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܲܣܟܸ̇ܠܢ: ܘܥܲܠ ܕܲܚܛܲܝܢ. 12: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܟܲܪܣܵܗ̇ ܕܐܸܡܹܗ: ܘܐܲܟ݂ܝܼܠ ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܒܸܣܪܹܗ. 13: ܘܲܓ̣ܥܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܒܒ̣ܵܥܘܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܣܵܗ̇. 14: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܠܘܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܡܪܲܩ ܪܲܩ̣ ܒܐܲܦܹܝ̈ܗ̇: ܘܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܒ̣ܗܲܬ̣ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. ܬܸܬܸ̇ܒ̣ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܥܘܿܠ. 15: ܘܝܸܬ̣ܒܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܘܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܫܩܲܠ ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܸܠܲܬ̤ ܡܲܪܝܲܡ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܓ.

 1: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܚܸܨܪܘܿܬ̣: ܘܲܫܪܵܘ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ. 2: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 3: ܫܲܕܲܪ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܢܸܓܫܘܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܵܘ̈ܗܝ ܫܲܕܲܪ: ܟܠ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܒܗܘܿܢ. 4: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ: ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ: ܫܵܡܘܿܥ ܒܲܪ ܙܲܟ̇ܘܿܪ. 6: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ: ܫܵܦܵܛ ܒܲܪ ܚܲܕ̇ܝܼ. 7: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܟܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ. 8: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ: ܢܵܓ̣ܵܐܹܝܠ ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ. 9: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܦܪܹܝܡ: ܗܘܿܫܵܥ ܒܲܪܢܘܿܢ. 10: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܒܸܢܝܵܡܹܝܢ: ܦܲܠܛܝܼ ܒܲܪ ܕܲܦܘܿ. 11: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ: ܓܲܕ̇ܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܣܘܼܪܝ. 12: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܝܵܘܣܸܦ: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܓܲܕ̇ܝܼ ܒܲܪ ܣܘܿܣܝ. 13: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܕ݂ܵܢ: ܓܲܡܠܝܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܓܲܡܠܝܼ. 14: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܵܫܹܝܪ: ܣܵܬ̣ܘܿܪ ܒܲܪ ܡܲܠܟ̇ܝܼܠ. 15: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ: ܢܲܚܒ̇ܝܼ ܒܲܪ ܘܲܦܣܝܼ. 16: ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂: ܓܘܼܐܹܝܠ ܒܲܪ ܡܵܟ݂ܝܼܪ. 17: ܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܫܲܕܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܲܩܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܗܘܿܫܵܥ ܒܲܪ ܢܘܿܢ ܝܼܫܘܿܥ. 18: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܣܲܩܘ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܣܲܩܘ ܠܛܘܼܪܵܐ. 19: ܘܲܚܙܵܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܘܲܠܥܲܡܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܵܗ̇: ܐܸܢ ܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘ ܚܲܠܵܫ: ܐܵܘ ܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘ ܣܲܓ̇ܝܼ. 20: ܘܡܵܢܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܵܗ̇: ܐܸܢ ܫܲܡܝܼܢܵܐ ܗ̄ܝ̣: ܐܵܘ ܐܝܼܬ̣ ܒܵܗ̇ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܠܵܐ. 21: ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܘܣܲܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܘܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܒܲܟܵܪܹ̈ܐ ܕܥܸܢ̈ܒܹܐ. 22: ܘܲܣܠܸܩܘ ܘܓܲܫܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܨܝܼܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܵܚܘܿܒ̣ ܕܲܒ̣ܡܲܥܠܵܢܵܐ ܕܲܚܡܵܬ̣. 23: ܘܲܣܠܸܩܘ ܠܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܸܒ̣ܪܘܿܢ: ܘܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܚܝܼܡܲܢ: ܘܫܝܼܫܲܝ: ܘܬ̣ܘܼܠܡܲܝ ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ. ܘܚܸܒ̣ܪܘܿܢ ܫܒܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܸܬ̣ܒܲܢܝܲܬ̤ ܩܕ݂ܵܡ ܨܵܥܵܢ ܕܲܒ̣ܡܸܨܪܹܝܢ. 24: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܲܣܓ̣ܘܼܠܵܐ: ܘܲܦܣܲܩܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܫܲܒ̇ܘܼܩܵܐ: ܘܲܣܓ̣ܘܼܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܢ̈ܒܹܐ: ܘܫܲܩܠܘܼܗܝ ܒܩܘܿܦܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܬܪܹܝܢ: ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ ܘܡ̣ܢ ܬܹܐܢܹ̈ܐ.

25: ܘܠܲܐܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܪܵܘ ܢܲܚܠܵܐ ܕܲܣܓ̣ܘܼܠܵܐ: ܡܸܛܠ ܣܓ̣ܘܼܠܵܐ ܕܲܩܛܲܦܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: 26: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܡ̣ܢ ܓܸܫܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 27: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܦܵܪܵܢ ܠܲܪܩܸܡ: ܘܐܲܬ̣ܝܼܒ̣ܘܼܗܝ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܠܹܗ ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܚܵܘܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 28: ܘܐܸܫܬܲܥܝܼܘ ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܐܸܙܲܠܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܫܲܕܲܪܬܵܢ: ܘܡܲܪܕ̇ܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܹܐܪܹ̈ܝܗ̇. 29: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܥܲܫܝܼܢ ܥܲܡܵܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܥܲܫ̈ܝܼܢܵܢ ܘܛܵܒ̣ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢ: ܘܐܵܦ ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܚ̣ܙܲܝܢ ܬܲܡܵܢ. 30: ܥܡܵܠܹܝܩ ܝܵܬܹܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܬܲܝ̱ܡܢܵܐ: ܘܚܹܝ̈ܬ̣ܵܝܹܐ: ܘܝܵܒ̣ܘܿܣܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܛܘܼܪܵܐ. ܘܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܝܵܬ̣ܒ̣ܝܼܢ ܥܲܠ ܝܲܕܸ ܝܲܡܵܐ: ܘܥܲܠ ܝܲܕ݂ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 31: ܘܫܲܬܸ̇ܩ ܟܵܠܵܒ̣ ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܡܸܣܲܩ ܢܸܣܲܩ: ܘܢܹܐܪܬ̇ܝܼܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܲܡܨܹܝܢ ܚ̄ܢܲܢ ܚܲܝܠܵܗ̇. 32: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܣܠܸܩܘ ܥܲܡܹܗ ܐܵܡܪܝܼܢ. ܠܵܐ ܡܸܫܟ̇ܚܝܼܢܲܢ ܠܡܸܣܲܩ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܲܢ. 33: ܘܐܲܦܸܩܘ ܛܸܒܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܕܓܲܫܘܼܗ̇ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܥܒܲܪܢ ܒܵܗ̇ ܘܓܲܫܢܵܗ̇: ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܟ݂ܠܲܬ̣ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܗ̄ܝ̣. ܘܟ݂ܠ ܥܲܡܵܐ ܕܲܚܙܲܝܢ ܒܓ̣ܵܘܵܗ̇: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܡܫܘܼܚܬ̣ܵܐ. 34: ܘܬܲܡܵܢ ܚܙܲܝܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܒ̈ܢܲܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܕܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܡ̈ܨܹܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̤ܘܲܝܢ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܕ.

1: ܘܐܲܪܝܼܒܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܗܘܿܢ ܒܲܒ̣ܟ݂ܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܟ݂ܵܘ ܥܲܡܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܒܟ݂ܵܬ̣ܵܐ ܪܲܒ̇ܬ̣ܵܐ. 2: ܘܲܪܛܲܢܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ. ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܐܸܫܬ̇ܘܿܦ ܕܹܝܢ ܡܝܼܬܲܢ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܵܘ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܫܬ̇ܘܿܦ ܕܹܝܢ ܡܝܼܬܲܢ. 3: ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܥܸܠ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܢܸܦܸܠ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܘܢܸܫܲܝ̈ܢ ܘܝܼܩܲܪܬܲܢ ܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ. ܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܟܲܕ݂ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܢ ܒܡܸܨܪܹܝܢ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܬܵܘ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܲܢ ܪܹܫܵܐ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܡܸܨܪܹܝܢ. 5: ܘܲܢܦܲܠܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܩܕ݂ܵܡ ܟܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܢܘܿܢ: ܘܟ݂ܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܓܵܫܘܿܫܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܨܲܪܝܼܘ ܢܲܚܬܲܝ̈ܗܘܿܢ. 7: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܥܒܲܪܢ ܒܵܗ̇ ܠܡܸܓ̇ܫܵܗ̇: ܛܵܒܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܛܵܒ̣. 8: ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܒܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܘܡܲܥܸܠ ܠܲܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܘܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܠܲܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܡܲܪܕ̇ܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ. 9: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ ܠܵܐ ܬܸܡ̱ܪܕ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܚܡܲܢ ܐܸܢܘܿܢ. ܥܒܲܕ݂ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܥܘܼܫܢ̱ܗܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܲܢ ܗ̄ܘܼ. ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܚ̄ܠܘܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ. 10: ܘܐܸܡܲܪܘ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܡܸܪܓܲܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܒܲܥܢܵܢܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܠܥܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܡܲܪܓ̇ܙܝܼܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܠܵܐ ܡܗܲܝܡܢܝܼܢ ܠܝܼ: ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܵܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܲܬ̣ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ. 12: ܐܸܡܚܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܸܥܒ̇ܕܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܕܪܲܒ̇ ܘܥܲܫܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: 13: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܐܲܣܩܬ̇ ܒܚܲܝܠܵܟ݂ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: 14: ܘܢܹܐܡܪܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܕܲܫܡܲܥܘ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܒܓ̣ܵܘܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܥܹܝܢ ܒܥܹܝܢ ܐܸܬ̣ܚܙܝܼܬ̇ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܥܢܵܢܵܟ݂ ܩܵܝܡܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܘܼܕܵܐ ܕܲܥܢܵܢܵܐ ܐܸܙܲܠܬ̇ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ ܒܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܘܼܕ݂ܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ. 15: ܘܡܵܐ ܕܲܩܛܲܠܬܵܝܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܓܒܲܪ: ܢܹܐܡܪܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܥܘ ܫܸܡܥܵܟ݂. 16: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܡܵܪܝܵܐ ܕܢܲܥܠܝܼܘܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܢܲܟܸ̇ܣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 17: ܘܗܵܫܵܐ ܢܹܐܪܲܒ̣ ܚܲܝܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܲܠܠܬ̇ ܘܐܸܡܲܪܬ̇. 18: ܡܵܪܝܵܐ ܢܲܓ̇ܝܼܪܵܐ ܪܘܼܚܵܟ݂: ܘܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܛܲܝܒ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂: ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܥܵܘܼܠܵܐ ܘܠܲܚܛܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܡܙܲܟܵܝܘܼ ܠܵܐ ܡܙܲܟܸ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ̇. ܦܵܩܹ̇ܕ݂ ܚܵܘ̈ܒܹ̇ܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܒ̈ܢܲܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܘܥܲܠ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܵܪ̈ܝܼܢ. 19: ܫܒ̣ܘܿܩ ܗܵܫܵܐ ܠܥܵܘܼܠܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܿܓ̣ܐܵܐ ܕܛܲܝ̈ܒ̇ܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܫܒܲܩܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ. 20: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܫܸܒ̣ܩܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬ̣ܵܟ݂. 21: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܚܲܝ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܡ̱ܠܝܼ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇. 22: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܚܙܵܘ ܫܘܼܒ̣ܚܝ: ܘܐܵܬ̣̈ܘܵܬ̣ܵܐ ܕܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܘܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܢܲܣܝܘܼܢܝ ܗܵܐ ܥܣܲܪ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ ܘܠܵܐ ܫ̣ܡܲܥܘ ܒܩܵܠܝ. 23: ܐܸܢ ܢܸܚܙܘܿܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡܝܼܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܠ ܡܲܪ̈ܓ̇ܙܵܢܲܝ ܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢܵܗ̇. 24: ܘܥܲܒ̣ܕܲܝ ܟܵܠܵܒ̣: ܚܠܵܦ ܕܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܪܘܼܚܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܫܲܡܠܝܼ ܒܵܬܲܪܝ: ܐܲܥܠܝܼܘܗܝ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܥܲܠ ܠܬܲܡܵܢ: ܘܙܲܪܥܹܗ ܢܹܐܪܬ̇ܝܼܗ̇. 25: ܘܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܛܘܼܪܵܐ: ܡܚܵܪ ܐܸܬ̣ܦܢܵܘ ܘܲܫܩܘܿܠܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ. 26: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 27: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ̣ܝ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܪܵܛܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. ܪܸܛܢܵܐ ܕܪܵܛܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܫܸܡ̇ܥܹܬ̣. 28: ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܚܲܝ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ. 29: ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܸܦ̈ܠܵܢ ܫܠܲܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܚܘܼܫܒܵܢܟ݂ܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܥܲܠ ܕܲܪܛܲܢܬ̇ܘܿܢ ܥܠܲܝ. 30: ܠܵܐ ܬܸܥܠܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܪܝܼܡܹ̇ܬ̣ ܐܝܼܕ݂ܝ ܠܡܲܫܪܵܝܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܟܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܢܘܿܢ. 31: ܘܝܼܩܲܪܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܕܐܸܡܲܪܬ̇ܘܿܢ: ܠܒܸܙܬ̣ܵܐ ܬܸܗܘܹܐ. ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܘܒ̣ܝܼܫܬܵܐ: ܗܸܢܘܿܢ ܢܸܥܠܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܝܬܸ̇ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܢܸܕ̇ܥܘܼܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܣܠܝܬ̇ܘܿܢ. 32: ܘܲܫܠܲܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܕܝܼܠܟ݂ܘܿܢ ܢܸܦ̈ܠܵܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ. 33: ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܪܵܥܝܼܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܢܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܙܵܢܝܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܣܘܼ̈ܦܵܢ ܫܠܲܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: 34: ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܓܲܫܬܘܿܢܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܝܵܘܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܬܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܥܵܘܼܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܘܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܥܲܠ ܕܲܪܛܲܢܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ. 35: ܐܸܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܵܗ̇ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܸܬ̣ܘܲܥܲܕ̇ܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܣܘܼܦܘܼܢ: ܘܬܲܡܵܢ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ. 36: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܫܲܕܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ: ܗܦܲܟ݂ܘ ܐܲܪܛܸܢܘ ܥܠܵܘܗܝ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܕܢܲܦܩܘܼܢ ܛܸܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 37: ܘܡܝܼܬ̣ܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܐܲܦܸܩܘ ܛܸܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 38: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܢܘܿܢ: ܘܟ݂ܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ ܚܝܵܘ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܙܲܠܘ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ. 39: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܝܼܬܸܒ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܒܐܸܒ̣ܠܵܐ ܪܲܒܵܐ. 40: ܘܩܲܕܸ̇ܡܘ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܲܣܠܸܩܘ ܠܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܗܵܐ ܣܵܠܩܝܼܢܲܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܲܢ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܕܲܚܛܲܝܢ. 41: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܥܒܲܪܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܣܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܠܪܹܫ. 42: ܠܵܐ ܬܸܣܩܘܼܢ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܲܒ̣ܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ. 43: ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܘܲܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܬܸܦܠܘܼܢ ܒܚܲܪܒܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܗܦܲܟ݂ܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 44: ܘܫܲܪܝܼܘ ܠܡܸܣܲܩ ܠܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܘܩܹܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܩܝܵܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܡܘܼܫܹܐ: ܠܵܐ ܦܪܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 45: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܥܡܵܠܩܵܝܹ̈ܐ ܘܲܟ݂ܢܲܥ̈ܢܵܝܹܐ ܕܝܵܬ̣ܒ̇ܝܼܢ ܒܛܘܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܪܕܲܦܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܚܸܪܡܵܐ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܗ.

 1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܥܲܠܬ̇ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ. 3: ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܕܸܒ̣ܚܵܐ. ܦܪܘܿܫܘ ܢܸܕ݂ܪܵܐ: ܐܵܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܐܵܘ ܒܥܲܕ݂ܥܹܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܥܵـ̈ـܢܵܐ. 4: ܘܲܢܩܲܪܸܒ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܩܲܪܸܒ̣ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܪܘܼܒ̣ܥܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ. 5: ܘܚܲܡܪܵܐ ܠܢܘܼܩܵܝܵܐ: ܪܘܼܒ̣ܥܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܥܲܠ ܥܠܵܬ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܠܕܸܒ̣ܚܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂. 6: ܐܵܘ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ: ܕܦܝܼܠܝܼܢ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܬܘܼܠܬܹ̇ܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ. 7: ܘܚܲܡܪܵܐ ܠܢܘܼܩܵܝܵܐ ܬܘܼܠܬܹ̇ܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ: ܩܲܪܸܒ̣ ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 8: ܘܐܸܢ ܡܩܲܪܸܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܐܵܘ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܠܡܸܦܪܲܫ ܢܸܕ݂ܪܵܐ: ܐܵܘ ܫܲܠܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 9: ܩܲܪܸܒ̣ ܥܲܠ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܕܦܝܼܠܝܼܢ ܒܡܸܫܚܵܐ ܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ. 10: ܘܚܲܡܪܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܠܢܘܼܩܵܝܵܐ ܦܸܠܓܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: 11: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܠܬܲܘܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܐܵܘ ܠܐܸܡܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܐܵܘܿ ܡ̣ܢ ܥܸܙܹ̈ܐ.

12: ܐܲܝܟ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܠܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. 13: ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 14: ܘܐܸܢ ܢܸܥܡܲܪ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܐܵܘ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟܘܿܢ ܠܕܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܢܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂. 15: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ ܕܥܵܡܲܪ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ̣ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܐܵܟ݂ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܢܸܗܘܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 16: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܘܕ݂ܝܼܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 17: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 18: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܥܲܠܬ̇ܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ. 19: ܡܵܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܦܪܘܿܫܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 20: ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܐܵܨ̈ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܚܵܚܘܼܪܬܵܐ ܦܪܘܿܫܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܝܟ݂ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܐܸܕ̇ܪܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܦܘܼܪܫܘܼܗ̇. 21: ܪܹܫ ܐܵܨ̈ܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܗܲܒ̣ܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܕܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ. 22: ܘܐܸܢ ܬܸܛܥܘܿܢ ܘܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ. 23: ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ. 24: ܘܐܸܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝ̈ܢܹܝܗ̇ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܐܸܬ̣ܥܲܒ̣ܕܲܬ̤ ܛܘܼܥܝܲܝ: ܢܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܠܲܥܠܵܬ̣ܵܐ ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕܩܹܗ: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ. 25: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܸܫܬ̇ܒܸܩ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܗ̄ܝ̣: ܘܗܸܢܘܿܢ ܐܲܝܬ̇ܝܼܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܕܲܚܠܵܦ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܣܲܟ݂̈ܠ̱ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. 26: ܘܢܸܫܬ̇ܒܸܩ ܠܗܘܿܢ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܕܥܵܡܲܪܝܼܢ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܟ݂ܠܹܗ ܗ̄ܝ̣ ܥܲܡܵܐ ܛܘܼܥܝܲܝ.

27: ܘܐܸܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܬܸܚܛܹܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ: ܬܩܲܪܸܒ̣ ܥܸܙܵܐ ܒܲܪܬ̣ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ. 28: ܘܲܢܚܲܣܹܐ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܡ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܚܛܵܬ̤ ܒܲܚܛܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܬ̣ܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܘܢܸܫܬ̇ܒܸܩ ܠܹܗ. 29: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܟܘܿܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܠܡ̇ܢ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܒܛܘܼܥܝܲܝ. 30: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܪܵܡܬ̣ܵܐ: ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܓܲܕܸ̇ܦ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ̇ ܡ̣ܢ ܥܲܡܵܗ̇. 31: ܡܸܛܠ ܕܫܵܛ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܠܦܘܼܩ̈ܕܵܢܵܘܗܝ ܒܲܛܸܠ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ̣: ܘܥܵܘܼܠܵܗ̇ ܥܠܹܝܗ̇. 32: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܐܸܫܟܲܚܘ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܟܲܕ݂ ܠܵܩܹܛ ܩܝ̈ܣܹܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ. 33: ܘܩܲܪܒ̣ܘܼܗܝ ܗܵܢܘܿܢ ܕܐܸܫܟ̇ܚܘܼܗܝ ܟܲܕ݂ ܠܵܩܹ̇ܛ ܩܲܝ̈ܣܹܐ: ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܠܘܵܬ̣ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 34: ܘܚܲܒ̣ܫܘܼܗܝ ܒܹܝܬ̣ ܢܛܘܼܪܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܥܕܲܟܹ̇ܝܠ ܐܸܬ̣ܦܲܫܲܩ ܡܵܢܵܐ ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܠܹܗ. 35: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܡܸܬ̣ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ̣ܩܛܸܠ ܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܡܸܪܓܲܡ ܢܸܪܓܲܡܘܼܢܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 36: ܘܐܲܦܩܘܼܗܝ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܪܲܓ̣ܡܘܼܗܝ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܡܝܼܬ̣: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 37: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 38: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܨܘܿܨ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܥܲܠ ܟܸܢ̈ܦܹܐ ܕܡܲܪ̈ܛܘܼܛܲܝܗܘܿܢ: ܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܒܨܘܿܨ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܟܸܢ̈ܦܲܝܗܘܿܢ ܚܘܼܛܵܐ ܕܬܸܟ݂ܠ̱ܬܵܐ. 39: ܘܢܸܗ̱ܘ̈ܝܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܨܘܿܨ̈ܝܵܬ̣ܵܐ: ܕܬܸܚܙܘܿܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܬܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕ݂ܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܛܥܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܠܸܒܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ. 40: ܘܬܸܬ̇ܕܲܟ݂ܪܘܼܢ ܘܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܲܝ: ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܩܲܕ̇ܝܼܫܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 41: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܵܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܕܐܲܦܸܩܬ̇ܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܐܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܘ.

 1: ܘܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ ܩܘܿܪܚ ܒܲܪ ܝܲܨܗܵܪ: ܒܲܪ ܩܵܗܵܬ̣: ܒܲܪ ܠܹܘܝܼ: ܘܕ݂ܵܬ̣ܵܢ ܘܐܲܒ̣ܝܼܪܵܡ: ܒ̈ܢܲܝ ܐܹܠܝܲܒ̣: ܘܐܘܿܢ ܒܲܪ ܦܲܠܲܬ̣: ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ. 2: ܘܩܵܡܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܕܡܸܬ̣ܩܪܹܝܢ ܠܙܲܒ̣ܢܵܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܫܡܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ. 3: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܲܫܘ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܟܲܕ̇ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܩܲܕ̇ܝܼܫܝܼܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܒܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܕܬܸܫܬܲܩܠܘܼܢ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 4: ܘܲܫܡܲܥ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܢܦܲܠ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. 5: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܩܘܿܪܚ ܘܥܲܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܒܨܲܦܪܵܐ ܢܚܵܘܹܐ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̇ܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܕ݂ܩܲܕ̇ܝܼܫ ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܓܘܵܬܹܗ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܓ̣ܒܹܐ ܠܹܗ ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܘܵܬܹܗ. 6: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ: ܣܲܒ̣ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܪ̈ܡܹܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܘܿܪܲܚ ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܟ݂. 7: ܘܣܝܼܡܘ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܣܝܼܡܘ ܒܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܚܵܪ: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܓ̣ܵܒܹܐܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܗ̤ܘ ܢܸܗܘܹܐ ܩܲܕܝܼܫ. ܟܲܕ̇ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܩܘܿܪܚ: ܫܡܲܥܘ ܬܘܼܒ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ. 9: ܠܵܐ ܟܲܕ̇ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܲܦܪܲܫܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܩܲܪܸܒ̣ܟ݂ܘܿܢ ܠܘܵܬܹܗ ܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܲܡܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܐܸܢܘܿܢ. 10: ܘܩܲܪܒ̣ܵܟ݂ ܠܵܟ݂ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܲܝ̈ܟ ܒ̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ ܥܲܡܵܟ݂: ܐܸܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܐܵܦ ܟܵܗܢܘܼܬ̣ܵܐ. 11: ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܟ݂: ܐܸܬ̣ܘܲܥܲܕ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܚܵܪ. ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܡܵܢܵܘ ܕܪܵܛܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ. 12: ܘܫܲܕܲܪܘ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܸܩܪܵܐ ܠܕ݂ܵܬ̣ܵܢ ܘܠܲܐܒ̣ܝܼܪܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܐܹܠܝܲܒ̣: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܵܐ ܣܵܠܩܝܼܢܲܢ. 13: ܠܵܐ ܟܲܕܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܐܲܣܩܬ̇ܘܿܢܵܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܪܕ̇ܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ ܠܲܡܩܲܛܵܠܘܼܬܲܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܬ̣ܪܵܘܪܒ̣ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܥܠܲܝܢ ܐܵܦ ܡܸܬ̣ܪܵܘܪܵܒ̣ܘܼ. 14: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܡܲܪܕ̇ܝܵܐ ܚܲܠܒ̣ܵܐ ܘܕܸܒ̣ܫܵܐ ܠܵܐ ܐܲܥܸܠܬܵܢ: ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ̇ ܠܲܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܘܲܕ݂ܟܲܪ̈ܡܹܐ. ܐܸܢ ܥܲܝܢܲܝ̈ܢ ܡܥܵܘܲܪ ܐܲܢ̄ܬ̇: ܠܵܐ ܣܵܠܩܝܼܢܲܢ. 15: ܘܐܸܬ̣ܒ̇ܐܸܫ ܛܵܒ̣ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܦܢܹܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܚܡܵܪܵܐ ܕܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܸܒ̣ܪܹܬ̣: ܐܵܦܠܵܐ ܐܲܒ̣ܐ̱ܫܹܬ̣ ܠܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ. 16: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܩܘܿܪܚ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܟ݂ ܗܘ̤ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܗܸܢܘܿܢ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܡܚܵܪ.

17: ܣܲܒ̣ܘ ܓܒܲܪ ܦܝܼܪܡܹܗ: ܘܣܝܼܡܘ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܣܝܼܡܘ ܒܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܓܒܲܪ ܦܝܼܪܡܹܗ: ܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܦܝܼܪ̈ܡܝܼܢ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܓܒܲܪ ܦܝܼܪܡܹܗ. 18: ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܓܒܲܪ ܦܝܼܪܡܹܗ: ܘܣܵܡ̣ܘ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܣܵܡ̣ܘ ܒܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ. 19: ܘܟܲܢܸܫ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܩܘܼܪܚ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 20: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 21: ܐܸܬ̣ܦܲܪ̄ܫܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܫܵܥܵܐ. 22: ܘܲܢܦܲܠܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܐܸܡܲܪܘ: ܐܹܝܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܒ̇ܣܲܪ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܚܛܹܐ. ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ. 23: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 24: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܬ̣ܦܲܪ̄ܫܘ ܡ̣ܢ ܚܕ݂ܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܩܘܿܪܚ: ܘܲܕ̇ܕܵܬܲܢ: ܘܕܲܐܒ̣ܝܼܪܵܡ. 25: ܘܩܵܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܸܙܲܠ ܠܘܵܬ̣ ܕܵܬܲܢ ܘܐܲܒ̣ܝܼܪܵܡ: ܘܐܸܙܲܠܘ ܒܵܬ̣ܪܹܗ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: 26: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܬ̣ܦܲܪ̄ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܼܢ ܠܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܒ̣ܠ̱ܥܘܼܢ ܒܲܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 27: ܘܐܸܬ̣ܦܲܪܲܩܘ ܡ̣ܢ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܩܘܿܪܚ: ܘܲܕ̇ܕܵܬ̣ܵܢ: ܘܕܲܐܒ̣ܝܼܪܵܡ. ܘܕ݂ܵܬ̣ܵܢ ܘܐܲܒ̣ܝܼܪܵܡ ܢܦܲܩܘ ܟܲܕ݂ ܩܵܝܡܝܼܢ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܢܸܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܝܼܩܲܪܬ̇ܗܘܿܢ. 28: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܡܵܪܝܵܐ ܫܲܕ̇ܪܲܢܝ: ܠܡܸܥܒܲܕ݂ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܝ. 29: ܐܸܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ ܕܟܠܢܵܫ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܥܲܠ ܟܠܢܵܫ ܢܸܬ̣ܦ̄ܩܸܕ݂ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܫܲܕ̇ܪܲܢܝ. 30: ܘܐܸܢ ܒܪܝܼܬ̣ܵܐ ܢܸܒ̣ܪܸܐ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܸܦ̮ܬܲܚ ܐܲܪܥܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇: ܘܬܹܒ̣ܠܲܥ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܘܢܸܚܬ̣ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܝܝܼܢ ܠܲܫܝܘܿܠ: ܬܸܕ̇ܥܘܼܢ ܕܐܲܪܓܸ̇ܙܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 31: ܘܟܲܕ݂ ܫܲܠܸܡ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܹܐܡܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܹ̈ܐ: ܐܸܬ̣ܦܲܬ̣ܚܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܬ̣ܚܘܿܬܲܝܗܘܿܢ. 32: ܘܦܸܬ̣ܚܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܘܒ̣ܠܥܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܒ̣ܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܢܲـ̈ܝܢܵܫܵܐ ܕܥܲܡ ܩܘܿܪܚ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ. 33: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܗܸܢܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܝܼܬ̣ ܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܝܝܼܢ ܠܲܫܝܘܿܠ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܣܝܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܐܸܒܲܕ݂ܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 34: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܒܲܚܕܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܪܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܵܠܗܘܿܢ: ܕܐܸܡܲܪܘ ܕܲܠܡܵܐ ܬܸܒ̣ܠܥܲܢ ܐܲܪܥܵܐ. 35: ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܠܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܸܣܡܹ̈ܐ. 36: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 37: ܐܸܡܲܪ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܣܲܒ̣ ܦܝܼܪ̈ܡܹܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܡܵܘܩ̈ܕܹܐ: ܘܢܘܼܪܵܐ ܫܕ݂ܝܼ ܠܗܲܠ ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ̣ܩܲܕܲܫܘ. 38: ܦܝܼܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܒܢܲܦ̮ܫܵܬ̣̈ܗܘܿܢ: ܘܲܥܒܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܣܹ̈ܐ ܪܲܩܝܼܩܹܐ ܩܪܵܡܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪܸܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܩܲܕܲܫܘ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܐܵܬ̤ܵܐ ܒܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 39: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܦܝܼܪ̈ܡܹܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܕܩܲܪܸܒ̣ܘ ܡܵܘܩ̈ܕܹܐ: ܘܐܲܪܸܩܘ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܣܹ̈ܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 40: ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܩܵܪܹܒ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܠܲܡܣܵܡ ܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܘܿܪܚ ܘܐܲܝܟ݂ ܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ: ܟܠܵܗ̇ ܕܦܸܬ̣ܚܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܘܒܸܠܥܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 41: ܘܲܪܛܲܢܘ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ: ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܩܛܲܠܬ̇ܘܿܢ ܠܥܲܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 42: ܘܟܲܕ݂ ܐܸܬ̣ܟܲܢܫܲܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܐܸܬ̣ܦ̄ܢܝܼܘ ܠܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܲܚܙܵܘ ܕܟܲܣܝܵܬܹܗ ܥܢܵܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 43: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 44: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 45: ܐܸܬ̣ܦܲܪ̄ܫܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܫܵܥܵܐ. ܘܲܢܦܲܠܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ46ܡܘ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܣܲܒ̣ ܦܝܼܪܡܵܐ ܘܣܝܼܡ ܒܹܗ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܣܝܼܡ ܒܹܗ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܐܵܘܒܸ̇ܠ ܒܲܥܥܠ ܠܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܘܚܲܣܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܢܦܲܩ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܥܲܡܵܐ. 47: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܪܗܸܛ ܠܓ̣ܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܲܚܙ̣ܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܥܲܡܵܐ: ܘܣܵܡ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܘܚܲܣܝܼ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ. 48: ܘܩܵܡ ܒܹܝܬ̣ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼ ܡܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ. 49: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܕܡܝܼܬ̣ܘ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܵܐܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܕܡܝܼܬ̣ܘ ܒܦܵܠܓܘܼܬܹܗ ܕܩܘܿܪܚ. 50: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܙ.

 1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܣܲܒ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬ̣ ܟܠ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ. ܘܲܓ̣ܒܲܪ ܫܡܹܗ ܟܬ̣ܘܿܒ̣ ܥܲܠ ܫܲܒ̣ܛܹܗ. 3: ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܬ̣ܘܿܒ̣ ܥܲܠ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܠܹܘܝܼ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ ܚܲܕ݂ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 4: ܘܣܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܡܸܬ̣ܘܲܥܲܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܬܲܡܵܢ. 5: ܘܢܸܗܘܹܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܸܨܛܒܹܐ ܒܹܗ: ܢܵܘܥܹܐ ܫܲܒ̣ܛܹܗ: ܘܐܲܦܪܸܩ ܡܹܢܝ ܪܸܛܢܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܲܡܪܲܛܢܝܼܢ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܠܪܹܫܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ: ܘܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܒܓ̣ܵܘ ܫܲܒ̣̈ܛܲܝܗܘܿܢ: 7: ܘܣܵܡ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܠܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 8: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܕܐܲܦܪܲܥ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܠܹܘܝܼ: ܘܐܲܦܸܩ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܘܲܟ݂ܦܲܬ̣ ܠܘܼܙܹ̈ܐ. 9: ܘܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܚܙܵܘ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܫܲܒ̣ܛܹܗ. 10: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܐܲܗܦܸܟ݂ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܘ ܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܢܸܬ̣ܢ̱ܛܲܪ ܠܐܵܬ̤ܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝܵܐ ܡܡܲܪܡܪܵܢܹܐ: ܕܢܸܓ̣ܡܲܪ ܪܸܛܢ̱ܗܘܿܢ ܡܹܢܝ ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ. 11: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂. 12: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܐ ܣܵܦ̄ܢ ܘܐܸܒ̇ܕ̄ܢ: ܘܟ݂ܠܲܢ ܓ̣ܡܲܪ̄ܢ. 13: ܘܟ݂ܠ ܕܡܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬ̣: ܘܗܵܐ ܐܵܦ ܚܢܲܢ ܐܲܩܸܦ̄ܢ ܠܲܡܣܵܦ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܚ.

 1: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܒ̣ܢܲܝܟ ܘܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂: ܫܩܘܿܠܘ ܥܵܘܼܠܹܗ ܕܡܲܩܕܵܫܵܐ. ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝܟ ܥܲܡܵܟ݂: ܫܩܘܿܠܘ ܥܵܘܼܠܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 2: ܘܐܵܦ ܐܲܚܲܝ̈ܟ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܠܹܘܝܼ: ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ݂ ܬܩܲܪܸܒ̣ ܥܲܡܵܟ݂: ܘܢܸܬ̣ܠܵܘܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܘܲܢܫܲܡܫܘܼܢܵܟ݂: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡܵܟ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܵܐ. 3: ܘܢܸܛܪܘܿܢ ܡܲܛܲܪܬܵܟ݂: ܘܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܟ݂ܠܹܗ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ. ܒܪܲܡ ܠܡܵܐܢܲܝ̈ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܲܠܡܵܐܢܲܝ̈ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܵܐ ܢܸܩܪ̱ܒ̣ܘܼܢ ܕܠܵܐ ܢܡܘܼܬ̣ܘܿܢ: ܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ: ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ. 4: ܘܢܸܬ̣ܠܵܘܘܿܢ ܠܵܟ݂: ܘܢܸܛܪܘܼܢ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܲܕ݂ܟ݂ܠܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܘܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܪܲܒ̣ ܠܘܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 5: ܘܛܲܪܘ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܘܐܸܢܵܐ ܗܵܐ ܩܲܪܒܹ̇ܬ̣ ܠܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܵܐ ܝܼܗܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܸܦܠܲܚ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 7: ܘܐܲܢܬ̇ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡܵܟ݂ ܛܲܪܘ ܟܵܗܢܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܸܣܟܹ̇ܡܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ: ܘܲܠܓ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܦܠܘܿܚܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܵܢܘܼܬ̣ܟܘܿܢ: ܘܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܕܩܵܪܹܒ̣ ܢܸܬ̣ܩܛܸܠ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܫܵܢܲܝ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܩܘܼܕ݂ܫ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܟ݂ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܫܝܼܚܘܼܬ̣ܵܐ: ܠܵܟ݂ ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝܟ ܥܲܡܵܟ݂: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 9: ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܡܲܩܕ̇ܫܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܟܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܝܼ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫ̈ܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝܟ. 10: ܒܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ: ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܢܹܐܟ݂ܠܝܘܼܗܝ: ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂. 11: ܘܗܵܢܵܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܡܵܘ̈ܗܒ̣ܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܟ݂ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝܟ ܘܠܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܟܠܡ̇ܢ ܕܲܕ݂ܟܸܐ ܒܒܲܝܬܵܟ݂: ܢܹܐܟ݂ܠܝܼܘܗܝ. 12: ܟܠܹܗ ܫܘܼܡܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܫܘܼܡܢܵܐ ܕܲܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܚܲܡܪܵܐ: ܘܪܹ̈ܫܝܵܬ̣ܗܘܿܢ ܕܝܵܗ̄ܒ̇ܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܟ݂ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܐܸܢܹܝܢ. 13: ܒܲܟܵܪܵܐ ܟܠܹܗ ܕܒܲܐܪ̱ܥܗܘܿܢ: ܕܡܲܝܬܹ̇ܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܵܟ݂ ܢܸܗܘܹܐ ܘܟ݂ܠܡܲܢ ܕܲܕ݂ܟܸܐ ܒܒܲܝܬܵܟ݂: ܢܹܐܟ݂ܠܝܼܘܗܝ. 14: ܘܟ݂ܠ ܚܸܪܡܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܵܟ݂ ܢܸܗܘܐ. 15: ܘܟ݂ܠ ܦܵܬܲܚ ܡܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܕܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܠܵܟ݂ ܢܸܗܘܹܐ: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܡܸܦܪܲܩ ܬܸܦܪܘܿܩ ܒܘܼܟ݂ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܒ̣ܘܼܟ݂ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܛܲܡ̱ܐܬ̣ܵܐ ܬܸܦܪܘܿܩ. 16: ܘܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܪܚܵܐ ܘܲܠܥܸܠ: ܬܸܦܪܘܿܩ ܒܲܕ݂ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. ܥܸܣܪܝܼܢ ܡܵܠ̈ܝܼܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܲܬ̣ܩܵܠܵܐ. 17: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܒܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܒ̣ܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܘܒ̣ܘܼܟ݂ܪܹ̈ܐ ܕܐܸܡܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܸܦܪܘܿܩ: ܡܸܛܠ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܕܸܡܗܘܿܢ ܪܘܿܣ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܘܬܲܪܒ̇ܗܘܿܢ ܐܲܣܸܩ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 18: ܘܒܸܣܪ̱ܗܘܿܢ ܢܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ܝܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܫܵܩܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܢܸܗܘܹܐ. 19: ܟܠܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܕܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ ܕܲܡܦܲܪܫܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝܟ ܘܠܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ܵܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܩܝܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܸܠܚܵܐ ܕܥܵܠܲܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܟ݂ ܘܲܠܙܲܪܥܵܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂. 20: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܒܐܲܪܥ̱ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܹܐܪܲܬ̤: ܘܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܦܘܼܪܫܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܩܘܼܕ݂ܫܵܘ̈ܗܝ. 21: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܠܹܘܝܼ ܗܵܐ ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܚܠܵܦ ܦܘܼܠܚܵܢܗܘܿܢ: ܕܗܸܢܘܿܢ ܦܵܠܚܝܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 22: ܘܬ̣ܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܪܒ̣ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܚܛܵܗܵܐ ܘܲܢܡܘܼܬ̣ܘܼܢ. 23: ܘܢܸܦ̱ܠܚܘܼܢ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܥܵܘܼܠ̱ܗܘܿܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܠܕ݂ܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܐ ܢܹܐܪܬ̇ܘܼܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ. 24: ܡܸܛܠ ܕܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܕܦܵܪܫܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܗܘܿܢ: ܕܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܐ ܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ. 25: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 26: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܢܵܣܒ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܦܪܘܿܫܘ ܡܸܢܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܲܥܣܵܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ. 27: ܘܢܸܬ̣ܚܫܸܒ̣ ܠܟ݂ܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܥܒ̣ܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܕ݂ܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܨܲܪܬܵܐ. 28: ܗܵܟܲܢܵܐ ܦܪܘܿܫܘ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܥܣܵܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ ܕܢܵܣܒ̇ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܗܲܒ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ. 29: ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܵܘܗ̈ܒ̣ܵܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܦܪܘܿܫܘ ܟܠܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܫܘܼܡܢܵܐ ܡܲܩܕ̇ܫܹܗ ܡܸܢܹܗ. 30: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܦܵܪܫܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܫܘܼܡܢܹܗ ܡܸܢܹܗ: ܢܸܬ̣ܚܫܸܒ̣ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܟ݂ ܥܠܲܠܬܵܐ ܕܐܸܕ̇ܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܠܲܠܬܵܐ ܕܡܲܥܨܵܪܬܵܐ. 31: ܘܐܘܼܟ݂ܠܘܼܗܝ ܒܟ݂ܠ ܐܲܬܲܪ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܘܐ̄ܢܵܫܲܝ̈ ܒܵܬܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܢܵܘ ܐܲܓ̣ܪ̱ܟ݂ܘܿܢ ܚܠܵܦ ܦܘܼܠܚܵܢܟ݂ܘܿܢ ܕܲܒ̣ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ. 32: ܘܠܵܐ ܬܩܲܒ̇ܠܘܼܢ ܥܠܵܘܗܝ ܚܛܵܗܵܐ. ܡܵܐ ܕܦܵܪܫܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܫܘܼܡܢܹܗ ܡܸܢܹܗ. ܘܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܵܐ ܬܛܵܘܫܘܼܢ ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬ̣ܘܼܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܝܛ.

1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 2: ܗܵܢܵܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܡܲܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܲܝܬ̇ܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܬܘܼܪܬܵܐ ܣܘܼܡܵܩܬܵܐ ܫܲܠܡܬ̣ܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܵܗ̇ ܡܘܼܡܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܦܲܠ ܥܠܹܝܗ̇ ܢܝܼܪܵܐ. 3: ܘܗܲܒ̣ܘܼܗ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܲܦܩܝܼܗ̇ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܟ̇ܣܝܼܗ̇ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 4: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܡܵܗ̇ ܒܨܸܒ̣ܥܹܗ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܡܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ. 5: ܘܢܵܘܩܕܹܝܗ̇ ܠܬ̣ܘܼܪܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ: ܘܡܸܫܟܵܗ̇: ܘܲܕ݂ܡܵܗ̇: ܘܒܸܣܪܵܗ̇ ܥܲܡ ܦܸܪܬ̣ܵܗ̇ ܢܵܘܩܸܕ݂. 6: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܙܘܿܦܵܐ: ܘܨܘܼܒ̣ܥܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܲܪܡܸܐ ܒܓ̣ܵܘ ܝܲܩܕܵܢܵܗ̇ ܕܬ̣ܘܼܪܬܵܐ. 7: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܲܣܚܹܐ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܢܸܥܘܿܠ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܟܵܗܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 8: ܘܡ̇ܢ ܕܡܵܘܩܸܕ݂ ܠܵܗ̇ ܠܬ̣ܘܼܪܬܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܲܣܚܹܐ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 9: ܘܢܸܟ݂ܢܘܿܫ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟܸܐ ܩܸܛܡܵܗ̇ ܕܬ̣ܘܼܪܬܵܐ: ܘܢܲܪܡܹܝܘܗܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟܸܐ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܢܛܝܼܪ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܠܡܲܛܲܪܬܵܐ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܪܣܵܣܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣. 10: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܟ݂ܵܢܹ̇ܫ ܩܸܛܡܵܐ ܕܬ̣ܘܼܪܬܵܐ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ̣ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ̣ܝ ܕܥܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 11: ܘܡ̇ܢ ܕܩܵܪܹܒ̣ ܠܡܝܼܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 12: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܕܲܟܸ̇ܐ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܪܘܿܣ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ̇ܕܲܟܸ̇ܐ. 13: ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܡܝܼܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܢܡܘܼܬ̣: ܘܠܵܐ ܢܸܪܘܿܣ ܥܠܵܘܗܝ: ܠܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܛܲܡܲܐ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ̇ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܪܣܵܣܵܐ ܠܵܐ ܪܲܣ̣ ܥܠܵܘܗܝ: ܬܘܼܒ̣ ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ: ܘܛܲܡܐܘܼܬܹܗ ܒܹܗ. 14: ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܡܘܼܬ̣ ܒܡܲܫܟ̇ܢܵܐ: ܟܠ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܘܟ݂ܠ ܕܲܒ̣ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 15: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܦܬ̣ܝܼܚ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܝܼܥ: ܛܡܲܐ ܗ̄ܘ̣. 16: ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܩܠܵܐ ܠܲܩܛܝܼܠܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܐܵܘ ܠܡܝܼܬ̣ܵܐ: ܐܵܘ ܠܓܲܪܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܐܵܘ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 17: ܘܢܸܣܒ̣ܘܿܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܛܡܲܐ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ ܕܝܲܩܕܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܵܐܢܵܐ. 18: ܘܢܸܣܲܒ̣ ܙܘܿܦܵܐ: ܘܢܸܨܒ̇ܘܿܥ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟܸܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܘܥܲܠ ܡܵܐܢܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܟܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܬܲܡܵܢ: ܘܥܲܠ ܟܠܡ̇ܢ ܕܲܩܪܸܒ̣ ܠܓܲܪܡܵܐ ܐܵܘ ܠܲܩܛܝܼܠܵܐ: ܐܵܘ ܠܡܝܼܬ̣ܵܐ ܐܵܘ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ. 19: ܢܸܪܘܿܣ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܥܲܠ ܛܲܡܵܐܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܸܣܚܹܐ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܕܲܟܹ̇ܐ ܒܪܲܡܫܵܐ. 20: ܘܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ̣ܪ̱ܣܝܼܣ ܥܠܵܘܗܝ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ̇ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܡܲܩܕ̇ܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܛܲܡܲܐ: ܡܲـ̈ܝܵܐ ܕܲܪܣܵܣܵܐ ܠܵܐ ܪܲܣ̣ ܥܠܵܘܗܝ: ܛܡܲܐ ܗ̄ܘ̣. 21: ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܘܡ̇ܢ ܕܪܵܐܹܣ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܪܣܵܣܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܡ̇ܢ ܕܩܵܪܹܒ̣ ܠܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܪܣܵܣܵܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 22: ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܹܗ ܛܲܡܵܐܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܛܡܲܐ. ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܩܪܘܿܒ̣ ܠܹܗ: ܬܸܗܘܹܐ ܛܲܡܵܐܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟ.

1: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܨܝܼܢ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܥܲܡܵܐ ܒܲܪܩܸܡ: ܘܡܝܼܬ̇ܬ̤ ܬܲܡܵܢ ܡܲܪܝܲܡ. ܘܐܸܬ̣ܩܲܒ̣ܪܲܬ̣ ܬܲܡܵܢ. 2: ܘܠܲܝܬ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܕܢܸܫܬܸ̇ܐ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܢܫܘ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ. 3: ܘܲܢܨܵܘ ܥܲܡܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܫܬ̇ܘܿܦ ܕܹܝܢ ܡܝܼܬ̣ܢ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 4: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܲܢܡܘܼܬ̣ ܬܢܵܢ ܚܢܲܢ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܲܢ. 5: ܘܲܠܡܵܢܵܐ ܐܲܣܸܩܬ̇ܘܿܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܬ̇ܘܼܢܵܢ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܠܵܐ ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܙܲܪܥܵܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܕܓ̣ܘܼܦ̈ܢܹܐ: ܘܬܹܐܢܹ̈ܐ: ܘܪ̈ܘܼܡܵܢܹܐ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܡܸܫܬܵܐ. 6: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܸܬܓ̇ܠܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 7: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 8: ܣܲܒ̣ ܠܵܟ݂ ܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܘܲܟ݂ܢܘܼܫ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ݂: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܬܸܬܸ̇ܠ ܡܹܝ̈ܗ̇: ܘܐܲܦܸܩ ܠܗܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܐܲܫܩܵܗ̇ ܠܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܘܠܲܒ̣ܥܝܼܪܗܘܿܢ. 9: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ. 10: ܘܟܲܢܸܫܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܫܡܲܥܘ ܗܵܫܵܐ ܡܡܲܪܡܪ̈ܵܢܹܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܟܹܐܦܵܐ ܢܲܦܩ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. 11: ܘܐܲܪܝܼܡ ܡܘܼܫܹܐ ܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܡܚܵܗ̇ ܠܟܹܐܦܵܐ ܒܫܲܒ̣ܛܹܗ ܬܲܪܬܹ̇ܝܢ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ: ܘܲܬܦܲܩ̣ܘ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܐܸܫܬ̇ܝܼܘ ܥܲܡܵܐ ܟܠܹܗ: ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܗܘܿܢ. 12: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܲܐܗܪܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܗܲܝܡܸܢܬ̇ܘܿܢ ܒܝܼ ܠܲܡܩܲܕܵܫܘܼܬܲܢܝ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܥܠܘܼܢܵܗ̇ ܠܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܗܘܿܢ. 13: ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܡܲܨܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܲܢܨܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܩܲܕܲܫ ܒܗܘܿܢ. 14: ܘܫܲܕܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܡ̣ܢ ܪܩܸܡ ܠܘܵܬ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܐܲܚܘܼܟ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܚܵܕܲܥ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܟܠܵܗ̇ ܠܹܐܘܬ̣ܵܐ ܕܐܲܕ݂ܪܸܟ݂ܬܲܢ. 15: ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ ܠܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܝܸܬ̣ܒ̣̄ܢ ܒܡܸܨܪܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܐܲܒ̣ܐܸܫܘ ܠܲܢ ܡܸܨܪܵܝܹܐ: ܘܠܲܐܒ̣ܵܗܲܝ̈ܢ. 16: ܘܨܲܠܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܲܫܡܲܥ ܒܩܵܠܲܢ: ܘܫܲܕܲܪ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܐܲܦܩܲܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܗܵܐ ܚܢܲܢ ܒܲܪܩܸܡ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܣܘܿܦ ܬܚܘܼܡܵܟ݂. 17: ܗܵܫܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܒܐܲܪܥܵܟ݂: ܠܵܐ ܢܸܥܒܲܕ݂ ܒܚܲܩܠܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܪܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܓ̣ܘܼ̈ܒܹ̇ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚ ܡܲܠܟܵܐ ܢܹܐܙܲܠ: ܘܠܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܠܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܕ݂ ܬܚܘܼܡܵܟ݂. 18: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܝ: ܕܠܵܐ ܒܚܲܪܒܵܐ ܐܸܦܘܿܩ ܠܐܘܼܪܥܵܟ݂.

19: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܢܸܣܲܩ: ܘܐܸܢ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܟ ܢܸܫܬܹ̇ܐ ܚܢܲܢ ܘܲܒ̣ܥܝܼܪܲܢ: ܢܸܬܸ̇ܠ ܕܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܒܪܸ̈ܓ̣ܠܲܝܢ ܢܸܥܒܲܪ. 20: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐܲܕ݂ܘܿܡ: ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܪܘܼܢ. ܘܲܢܦܲܩ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܠܐܘܼܪ̱ܥܗܘܿܢ ܒܥܲܡܵܐ ܥܲܫܝܼܢܵܐ: ܘܒ̣ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܬܲܩܝܼܦܬܵܐ. 21: ܘܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܠܡܸܫܒܲܩ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܸܥܒܲܪ ܒܲܬܚܘܼܡܹܗ: ܘܲܣܛܵܐ ܠܹܗ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܸܢܹܗ. 22: ܘܲܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܪܩܸܡ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ. 23: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܲܐܗܪܘܿܢ ܒܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ: ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܐܲܕ݂ܘܿܡ. 24: ܢܸܬ̣ܟ̇ܢܸܫ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܘܵܬ̣ ܥܲܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܸܗ̄ܒܹ̇ܬ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܲܠ ܕܡܲܪܡܲܪܬ̇ܘܿܢ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܝ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܡܲܨܘܼܬ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܲܕܸ̇ܫܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܥܹܝܢܲܗܘܿܢ. 25: ܕܒܲܪ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܪܹܗ: ܘܐܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ. 26: ܘܐܲܫܠܲܚ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܠܒܸ̇ܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܪܹܗ: ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܢܸܬ̣ܟ̇ܢܸܫ ܘܲܢܡܘܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ. 27: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܣܠܩܘ ܠܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ ܠܥܹܝܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 28: ܘܐܲܫܠܲܚ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܢܲܚܬܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܲܠܒܸ̇ܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܪܹܗ. ܘܡܝܼܬ̣ ܬܲܡܵܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܒܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ. ܘܲܢܚܸܬ̣ܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܐ. 29: ܘܲܚܙܵܘ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܡܝܼܬ̣ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܐ.

 1: ܘܲܫܡܲܥ ܟܢܲܥܢܵܝܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܓ̣ܵܕ݂ܵܪ: ܕܥܵܡܲܪ ܒܬܲܝܡ̱ܢܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓ̣ܵܫܘܿܫܹ̈ܐ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܫܒ̣ܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ. : ܘܲܢܕܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܕܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܢ ܡܲܫܠܵܡܘܼ ܬܲܫܠܸܡ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈: ܐܲܚܪܸܡ ܐܸܢܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ. 3: ܘܲܫܡܲܥ ܡܵܪܝܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܟ݂ܢܲܥܢܵܝܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܚܪܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܐܲܚܪܸܡܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܩܘܼܪ̈ܝܼܗܘܿܢ. ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܹܗ ܕܐܲܬ̣ܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܚܸܪܡܵܐ. 4: ܘܲܫܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܗܘܿܪ ܛܘܼܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܕܣܘܿܦ: ܠܡܸܬ̣ܟ̇ܪܵܟ݂ܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܸܕ݂ܘܿܡ: ܘܐܸܬ̇ܬ̇ܥܝܼܩܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܥܲܡܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ. 5: ܘܲܪܛܲܢܘ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܣܸܩܬܵܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܢܡܘܼܬ̣ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܲܚܡܵܐ ܘܠܵܐ ܡܲـ̈ـܝܵܐ: ܘܢܲܦ̮ܫܲܢ ܥܵܩܲܬ̤ ܒܠܲܚܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. 6: ܘܫܲܕܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ ܚ̈ܘܵܘܵܬ̣ܵܐ ܚܲܪ̈ܡܵܢܹܐ: ܘܢܲܟ݂ܬ̇ܘܼܗܝ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܡܝܼܬ̣ܘ ܥܲܡܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼܐܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 7: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܥܲܡܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܚܛܲܝܢ ܥܲܠ ܕܲܪܛܲܢ̄ܢ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܥܠܲܝܟ. ܨܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܘܢܲܦܪܸܩ ܡܸܢܲܢ ܚܵܘ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. ܘܨܲܠܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܥܒܸܕ݂ ܠܵܟ݂ ܚܹܘܝܵܐ ܚܲܪܡܵܢܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܣܝܼܡܲܝܗܝ ܠܐܵܬ̤ܵܐ: ܘܟ݂ܠܡ̇ܢ ܕܢܵܟܹܬ̣ ܠܹܗ ܚܸܘܝܵܐ: ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܘܢܸܚܹܐ. 9: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܚܸܘܝܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܣܵܡܹܗ ܠܐܵܬ̤ܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܢܵܟܹܬ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܚܵܐܲܪ ܒܚܸܘܝܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܘܚܵܝܹ̇ܐ. 10: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܲܫܪܵܘ ܒܐܵܒ̣ܘܿܬ̣. 11: ܘܲܫ̣ܩܲܠܘ ܡ̣ܢ ܐܵܒ̣ܘܿܬ̣: ܘܲܫܪܵܘ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܥܸܒ̣ܪܵܝܹܐ: ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢܵܚܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ.

12: ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܫܩܲܠܘ: ܘܲܫܪܵܘ ܒܢܲܚܠܵܐ ܕܙܲܪܕ̇. 13: ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܫܩܲܠܘ: ܘܲܫܪܵܘ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ: ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܪܢܘܿܢ ܬܚܘܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܒܹܝܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. 14: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܒܲܣܦܲܪ ܩܪܵܒ̣ܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܒܥܲܠܥܵܠܵܐ: ܘܲܒ̣ܢܲܚܠܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ. 15: ܘܐܲܬ̣ܩܸܢ ܢܲܚ̈ܠܹܐ ܕܲܨܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܲܬ̣ܒܵܐ ܕܥܵܕ݂: ܘܣܵܡ̇ܟ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ. 16: ܘܬܲܡܵܢ ܒܹܪܵܐ: ܗܵܝ̇ ܒܹܪܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܟܲܢܸܫ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܗܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. 17: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܫܲܒܲܚ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܬܸܫܒ̇ܘܿܚܬܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܣܲܩܝ ܒܹܪܵܐ: ܥܲܢܵܘ ܠܵܗ̇. 18: ܒܹܪܵܐ ܕܚܲܦܪܘܼܗ̇ ܪܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܘܚܲܛܘܼܗ̇ ܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܒܲܕ݂ܩܘܼܗ̇ ܒܚܘܼܛܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܐܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܡܲܬ̣ܢܹܐ. 19: ܘܡ̣ܢ ܡܲܬ̣ܢܹܐ ܠܢܲܚܠܵܐܹܝܠ: ܘܡ̣ܢ ܢܲܚܠܵܐܹܝܠ: ܠܒܹܡܘܿܬ̣. 20: ܘܡ̣ܢ ܒܹܡܘܿܬ̣ ܕܢܲܚܠܵܐ ܕܲܒ̣ܚܲܩܠܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܠܪܹܫ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܕܡܸܬ̣ܚܲܙܝܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ. 21: ܘܫܲܕܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܠܘܵܬ̣ ܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 22: ܐܸܥܒܲܪ ܒܐܲܪܥܵܟ݂. ܘܠܵܐ ܢܸܣܛܹܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܘܲܒ̣ܟܲܪܡܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܓ̣ܘܼ̈ܒܹ̇ܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܐܘܼܪܲܚ ܡܲܠܟܵܐ ܢܹܐܙܲܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܥܒܲܪ ܬܚܘܼܡܵܟ݂. 23: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ ܣܝܼܚܘܿܢ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܢܸܥܒܲܪ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܹܗ: ܘܟܲܢܸܫ ܣܝܼܚܘܿܢ ܠܟ݂ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ: ܘܲܢܦܲܩ ܠܐܘܼܪܥܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܝܵܗܵܨ: ܘܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 24: ܘܲܡ̣ܚܵܝܗܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܲܪܒܵܐ: ܘܝܼܪܹܬ̣ ܐܲܪܥܹܗ: ܡ̣ܢ ܐܲܪܢܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܒ̣ܵܩ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ. 25: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܒܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܘܲܒ̣ܟ݂ܠܗܘܿܢ ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇. 26: ܡܸܛܠ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܩܪܝܼܬܹܗ ܗ̄ܝ̣ ܕܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܗ̤ܘ ܐܸܬ̣ܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܟܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܹܗ: ܡ̣ܢ ܬܚܘܼܡܹܗ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܪܢܘܿܢ. 27: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܡܪܝܼܢ ܒܡܲܬ̣ܠܵܐ: ܥܘܿܠܘ ܠܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܬܸܬ̣ܒ̇ܢܹܐ ܘܬܸܬ̣ܩܲܢ ܩܪܝܼܬܹܗ ܕܣܝܼܚܘܿܢ. 28: ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܪܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܫܲܠܗܹܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܟ݂ܵܐ ܕܣܝܼܚܘܿܢ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܠܥܵܕ݂ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܲܠܦܵܠܚܲܝ̈ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ. 29: ܘܵܝ ܠܵܟ݂ ܐܲܪܢܘܿܢ: ܘܵܝܠܵܟ݂ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܐܸܒܲܕ̇ܬ̇ ܥܲܡܵܐ ܕܟ݂ܵܡܘܿܫ: ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܒܲܗܡܲܝܪܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ ܒܫܸܒ̣ܝܵܐ ܠܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. 30: ܘܚܲܩ̈ܠܵܬ̣ܵܐ ܕܚܸܫܒ̇ܘܿܢ ܐܸܒܲܕ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܝܼܒ̣ܘܿܢ: ܘܲܨ̈ܕܲܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܢܟ݂ܵܚ ܕܲܒ̣ܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ. 31: ܘܝܸܬܸܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. 32: ܘܫܲܕܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܸܓܲܫ ܠܝܲܥܙܝܼܪ: ܘܲܟ݂ܒܲܫ ܟܲܦܪ̈ܘܿܢܹܝܗ̇: ܘܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܬܲܡܵܢ. 33: ܘܲܗܦܲܟ݂ܘ ܣܠܸܩܘ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܬ̣ܢܝܼܢ: ܘܲܢܦܲܩ ܥܘܿܓ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܬ̣ܢܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥ̱ܗܘܿܢ: ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܒܐܲܪܕ̇ܥܝܼ. 34: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܠܵܐ ܬܕ݂ܚܲܠ ܡܸܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܒ̣ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܡܲܫܠܸܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܹܗ. ܘܲܥܒܸܕ݂ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܠܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܵܬܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܫܒ̇ܘܿܢ. 35: ܘܚܲܪܒ̇ܘܼܗܝ ܠܹܗ: ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܡܹܗ: ܘܠܵܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܠܹܗ ܣܪܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܝܼܪܹܬ̣ܘ ܐܲܪܥܹܗ.

 

ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܒ.

 1: ܘܲܫܩܲܠܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܫܪܵܘ ܒܥܲܪܒ̣ܘܿܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣ ܕܥܲܠ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 2: ܘܲܚܙܵܐ ܒܵܠܵܩ ܒܲܪ ܨܸܦܘܿܪ: ܟܠ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ. 3: ܘܲܕ݂ܚܸܠܘ ܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܡܵܐ ܛܵܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܣܵܓܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒ̣: ܘܥܵܩܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܠܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܐܵܒ̣ ܠܣܵܒܹ̈ܐ ܕܡܸܕ݂ܝܢ: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܪܵܥܹܝܢ ܟܸܢܫܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܲܚܕܵܪܲܝܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܪܵܥܹܐ ܬܵܘܪܵܐ ܠܝܘܼܪܵܩܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ. ܘܒ̣ܵܠܵܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܪ ܨܸܦܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ ܒܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܘ̇. 5: ܘܫܲܕܲܪ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹ̇ܐ ܠܘܵܬ̣ ܒܸܠܥܵܡ ܒܲܪ ܒܥܘܿܪ ܦܵܫܘܿܪܵܐ ܕܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ: ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܥܲܡܘܿܢ ܠܡܸܩ̱ܪܝܹܗ: ܘܲܠܡܹܐܡܲܪ ܠܹܗ: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܟܲܣܝܼ ܐܲܦܹ̈ܝܗ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܗܵܐ ܫܪܹܝܢ ܠܘܼܩܒܲܠܝ. 6: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܬܵܐ ܠܘܼܛܲܝܗܝ ܠܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܥܲܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܹܢܝ: ܟܒܲܪ ܢܸܫܟܲܚ ܢܸܚܪܘܿܒ̣ ܡܸܢܹܗ: ܘܢܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܠܡ̇ܢ ܕܲܡܒܲܪܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܒܪܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣: ܘܲܠܡ̇ܢ ܕܠܵܐܹܛ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܝܼܛ ܗ̄ܘ̣. 7: ܘܐܸܙܲܠܘ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܘܣܵܒܹ̈ܐ ܕܡܸܕܝܼܢ: ܘܩܸܨܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܒ̣ܵܠܵܩ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܒܘܼܬ̣ܘ ܗܵܪܟܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܬܸ̇ܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܦܵܫܘ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܠܘܵܬ̣ ܒܸܠܥܵܡ. 9: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡ̇ܢ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܟ݂. 10: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܵܠܵܩ ܒܲܪ ܨܸܦܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܫܲܕܲܪ ܥܠܲܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ. 11: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܟܲܣܝܼ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܬܵܐ ܠܘܼܛܲܝܗܝ ܠܝܼ: ܟܒܲܪ ܐܸܫܟܲܚ ܠܡܸܬ̣ܟܲܬܵܫܘܼ ܥܲܡܹܗ ܘܐܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ. 12: ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܸܠܥܵܡ ܠܵܐ ܬܹܐܙܲܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܠܘܼܛܝܼܘܼܗܝ ܠܥܲܡܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܪܝܼܟ݂ ܗ̄ܘ̣. 13: ܘܩܵܡ ܒܸܠܥܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܒ̣ܵܠܵܩ: ܙܸܠܘ ܠܐܲܪܥ̱ܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܫܒ̇ܩܲܢܝ ܕܐܹܙܲܠ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 14: ܘܩܵܡ̣ܘ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܒܵܠܵܩ: ܘܐܵܡܪܝܼܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ ܥܲܡܲܢ. 15: ܘܲܗܦܲܟ݂ ܬܘܼܒ̣ ܒܵܠܵܩ: ܘܫܲܕܲܪ ܐܝܼܙ̈ܓܲܕܹܐ ܕܪܵܘ̱ܪܒ̣ܝܼܢ ܘܝܲܩܝܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܗܠܹܝܢ. 16: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܠܘܵܬ̣ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܡܲܪ ܒܵܠܵܩ ܒܲܪ ܨܸܦܘܿܪ: ܠܵܐ ܬܸܬ̣ܟ̇ܠܹܐ ܠܡܹܐܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ܝ. 17: ܡܸܛܠ ܕܲܡܝܲܩܵܪܘܼ ܐܹܝܲܩܪܵܟ݂ ܛܵܒ̣: ܘܟ݂ܠ ܕܬܹܐܡܲܪ ܠܝܼ ܐܸܥܒܸ̇ܕ݂: ܘܬ̣ܵܘ ܠܘܼܛ ܠܝܼ ܠܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. 18: ܘܲܥܢܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܝܼܙܓܲܕܵܘ̈ܗܝ ܕܒ̣ܵܠܵܩ: ܐܸܢ ܢܸܬܸ̇ܠ ܠܝܼ ܒܵܠܵܩ ܡܠܹܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܣܹܐܡܵܐ ܐܵܘ ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܝ: ܠܵܐ ܥܲܠ ܕܲܙܥܘܿܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܕܪܲܒܵܐ. 19: ܡܸܟܹ̇ܝܠ ܦܘܼܫܘ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܗܵܪܟܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܕܲܥ ܡܵܢܵܐ ܡܵܘܣܸܦ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡܝ. 20: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܒܸܠܥܵܡ ܒܠܸܠܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܐܸܢ ܠܡܸܩ̱ܪܝܵܟ݂ ܐܸܬ̣ܵܘ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܩܘܼܡ ܙܸܠ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂: ܗܵܘ̇ ܥܒܸܕ݂. 21: ܘܩܵܡ ܒܸܠܥܵܡ ܒܨܲܦܪܵܐ. ܘܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܐܵܬܵܢܹܗ: ܘܐܸܙܲܠ ܥܲܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣. 22: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܕܐܸܙܲܠ: ܘܩܵܡ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܪܟ݂ܝܼܒ̣ ܥܲܠ ܚܡܵܪܹܗ: ܬ̣ܪܹܝܢ ܥܠܲܝܡܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ. 23: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܐܲܬܵܢܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܣܲܝܦܹܗ ܫܡܝܼܛ ܘܐܲܚܝܼܕ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܘܲܣܛܵܬ̤ ܐܲܬܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܒܚܲܩܠܵܐ: ܘܲܡܚܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܠܐܲܬܵܢܵܐ ܠܡܲܣܛܵܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ. 24: ܘܩܵܡ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܲܫܒ̣ܝܼܠܵܐ ܕܟܲܪܡܵܐ: ܕܲܣܝܵܓ̣ܵܐ ܡܸܟܵܐ: ܘܲܣܝܵܓ̣ܵܐ ܡܸܟܵܐ. 25: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܐܲܬܵܢܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܒ̣ܨܲܬ̤ ܒܐܸܣܬ̣ܵܐ: ܘܲܚܒܲܨܬ̣ܵܗ̇ ܪܸܓ̣ܠܹܗ ܕܒܸܠܥܵܡ ܒܐܸܣܬ̣ܵܐ: ܘܐܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܸܡܚܵܗ̇. 26: ܘܐܵܘܣܸܦ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܥܒܲܪ ܘܩܵܡ ܠܹܗ ܒܐܲܬ̣ܪܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐ: ܐܲܬܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܸܣܛܵܐ: ܠܵܐ ܠܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܠܵܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ. 27: ܘܲܚܙܵܬ̤ ܐܲܬܵܢܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܪܸܒ̣ܥܲܬ̤ ܬܚܹܝܬ̣ ܒܸܠܥܵܡ. ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܒܸܠܥܵܡ: ܘܲܡ̣ܚܵܗ̇ ܠܐܲܬܵܢܵܐ ܒܚܘܼܛܪܵܐ. 28: ܘܲܦܬܲܚ ܡܵܪܝܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܐܲܬܵܢܵܐ: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܡܵܢܵܐ ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂ ܕܲܡܚܲܝܬܵܢܝ ܗܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ.

29: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܐܲܬܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܕܒܲܙܲܚܬ̇ܝ ܒܝܼ. ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܝܦܵܐ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܗܵܫܵܐ ܩܵܛܹ̇ܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̇ ܠܹܟ݂ܝ. 30: ܘܐܸܡܪܲܬ̤ ܐܲܬܵܢܵܐ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܠܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܐܸܢܵܐ ܐܲܬܵܢܵܟ݂: ܕܲܪܟ݂ܝܼܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܥܠܲܝ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܟ݂ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܕܲܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܬ̣ܘܿܡ ܥܸܒ̣ܕܹ̇ܬ̣ ܠܵܟ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܐܵܡܲܪ ܠܵܗ̇: ܠܵܐ. 31: ܘܲܓ̣ܠܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܒܸܠܥܵܡ: ܘܲܚܙܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܘܣܲܝܦܹܗ ܫܡܝܼܛ ܘܐܲܚܝܼܕ݂ ܒܐܝܼܕܹܗ. ܘܲܩܥܲܕ݂ ܘܲܣܓܸܕ݂ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. 32: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܚܲܝܬ̇ ܐܲܬܵܢܵܟ݂ ܗܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ: ܗܵܐ ܐܸܢܵܐ ܢܸܦܩ̇ܬ̣ ܕܐܸܗܘܹܐ ܠܵܟ݂ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܬ̣ܪܲܨܬ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠܝ. 33: ܘܲܚܙܵܬܲܢܝ ܐܲܬܵܢܵܐ ܘܲܣܛܵܬ̤ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ ܗܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ: ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܣܛܵܬ̤ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝ: ܗܵܫܵܐ ܠܵܟ݂ ܩܵܛܹ̇ܠ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣: ܘܠܵܗ̇ ܡܲܚܹܐ ܗ̄ܘܹܝܬ̣. 34: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܡܲܠܲܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܚܛܹܝܬ̣: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬ̣ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ ܩܵܐܹ̇ܡ ܠܘܼܩܒܲܠܝ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܐܸܢ ܒܝܼܫ ܒܥܲܝܢܲܝ̈ܟ ܐܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܝܼ. 35: ܘܐܸܡܲܪ ܡܲܠܲܐܟܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܙܸܠ ܥܲܡ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ݂ ܗܵܘ̇ ܥܒܸܕ݂. ܘܐܸܙܲܠ ܒܸܠܥܵܡ ܥܲܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܒ̣ܵܠܵܩ. 36: ܘܲܫ̣ܡܲܥ ܒܵܠܵܩ ܕܐܸܬ̣ܵܐ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܲܢܦܲܩ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܠܲܩܪܝܼܬ̣ܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܕܒܲܬ̣ܚܘܼܡܵܐ ܕܐܲܪܢܘܿܢ ܕܒܲܣܦܵܪ̈ܲܝ ܬܚܘܼܡܵܐ. 37: ܘܐܸܡܲܪ ܒܵܠܵܩ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܗܵܐ ܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܥܠܲܝܟ ܠܡܸܩ̱ܪܝܵܟ݂: ܐܲܝܟܵܘ ܠܵܐ ܐܸܬܲܝܬ̇ ܠܘܵܬ̣ܝ: ܟܒܲܪ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܲܝܬ̇ ܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡܝܲܩܵܪܘܼܬ̣ܵܟ݂. 38: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܒ̣ܵܠܵܩ: ܗܵܐ ܐܸܬܹܝܬ̣ ܠܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܗܵܫܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܡܸܫܟܵܚܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܸܕܸ̇ܡ: ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܣܵܐܹ̇ܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܦܘܼܡܝ: ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ. 39: ܘܐܸܙܲܠ ܒܸܠܥܵܡ ܥܲܡ ܒܵܠܵܩ: ܘܐܲܥܠܹܗ ܠܩܘܼܪܝܲܬ̣ ܚܸܨܪܘܿܬ̣. 40: ܘܲܢܟܲܣ ܒܵܠܵܩ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܥܵܢܵܐ: ܘܫܲܕܲܪ ܠܒܸܠܥܵܡ ܘܲܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܹܗ. 41: ܘܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܐ ܨܲܦܪܵܐ: ܕܒܲܪ ܒܠܵܩܵ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܲܣܩܹܗ ܠܒܹܡܘܿܬ̣ ܒܲܥܠܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܣܵܟܹܗ ܕܥܲܡܵܐ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܓ.

 1: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܒ̣ܵܠܵܩ: ܒܢܝܼ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܫܲܒܥܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚ̈ܝܼܢ: ܘܛܲܝܸܒ̣ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܬܲܘܪ̈ܝܼܢ: ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܝܼܢ. 2: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܒܵܠܵܩ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܲܣܸܩܘ ܒܵܠܵܩ ܘܒܸܠܥܵܡ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܒ̣ܵܠܵܩ: ܩܘܼܡ ܗܵܪܟܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܸܢܵܐ ܐܹܙܲܠ: ܛܵܟ݂ ܢܸܩܪܸܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܘܼܪܥܝ: ܘܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܲܡܚܵܘܹܐ ܠܝܼ ܐܹܚܵܘܹܝܘܗܝ ܠܵܟ݂. ܘܐܸܙܲܠ ܫܲܦܝܵܐܝܼܬ̣. 4: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܠ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚ̈ܝܼܢ ܛܲܝܸܒ̣ܬ̇: ܘܐܲܣܩܬ̇ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܵܐ. 5: ܘܣܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ ܕܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܙܸܠ ܠܘܵܬ̣ ܒܵܠܵܩ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܠܸܠ. 6: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܥ̈ܠܵܘܵܬܹܗ: ܗ̤ܘ ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣. 7: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܡ̣ܢ ܐܵܪܵܡ ܕܲܒ̣ܪܲܢܝ ܒܵܠܵܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ܵܝܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ̈ܲܝ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܝܼ ܬܵܐ ܠܘܼܛ ܠܝܼ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܬ̣ܵܐ ܐܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܝܼ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ. 8: ܡܵܢܵܐ ܐܹܠܘܼܛܝܼܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܠܵܛܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܵܢܵܐ ܐܵܘܒ̇ܕ݂ܝܼܘܗܝ: ܕܠܵܐ ܐܵܘܒ̇ܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ. 9: ܡܸܛܠ ܕܡ̣ܢ ܪܹܫܵܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ ܚܙܹܝܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܵܡܵܬ̣ܵܐ ܚܵܪܬܹ̇ܗ: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܫܪܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬ̣ܚ̄ܫܸܒ̣. 10: ܡܲܢܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܸܡܢܵܐ ܥܲܟ݂ܪܹܗ ܕܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܪܘܼܒ̣ܥܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܬܡܘܼܬ̣ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܬ̣ܪ̈ܝܼܨܲܝܗܘܿܢ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܚܲܪܬ̣ܝ ܐܲܟ݂ܘܵܬ̣ܗܘܿܢ. 11: ܘܐܸܡܲܪ ܒܵܠܵܩ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܡܵܢܵܐ ܥܒܲܕ̇ܬ̇ ܠܝܼ: ܠܲܡܠܵܛ ܒܥܸܠ̈ܠܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂: ܘܗܵܐ ܡܒܲܪܵܟ݂ܘ ܡܒܲܪܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܘܿܢ.

12: ܘܲܥܢܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܘܐܸܡܲܪ: ܗܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܣܵܐܹ̇ܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܦܘܼܡܝ: ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܢܵܛܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ. 13: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܒܵܠܵܩ: ܬܵܐ ܥܲܡܝ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܚܲܪܬܹܗ ܬܸܚܙܹܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܠܵܐ ܬܸܚܙܹܐ: ܘܠܘܼܛܲܝܗܝ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 14: ܘܕܲܒ̣ܪܹܗ ܠܲܚܫܲܠ ܕܵܘ̈ܩܵܐ ܠܪܹܫ ܪܵܡܬ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܢܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚ̈ܝܼܢ: ܘܐܲܣܸܩ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹ̈ܐ. 15: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܒ̣ܵܠܵܩ: ܩܘܼܡ ܗܵܪܟܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܥ̈ܠܵܘܵܬ̣ܵܟ݂: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܡܛܹܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܪܟܵܐ. 16: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܣܵܡ ܡܸܠܬ̣ܵܐ ܒܦܘܼܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܙܸܠ ܠܘܵܬ̣ ܒܵܠܵܩ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 17: ܘܐܸܬ̣ܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܗ̤ܘ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܵܬ̣ ܥ̈ܠܵܘܵܬܹܗ: ܘܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣ ܥܲܡܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܒܵܠܵܩ: ܡܵܢܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 18: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܩܘܼܡ ܒܵܠܵܩ ܘܲܫܡܲܥ ܘܨܘܼܬ̣ ܠܣܵܗܕ̇ܘܼܬ̣ܝ ܒܲܪܨܸܦܘܿܪ. 19: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܕܲܓܸ̇ܠ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܸܬ̣ܡܠܸܟ݂ ܗ̤ܘ ܐܵܡܲܪ ܘܥܵܒܹ̇ܕ݂: ܘܡܸܠܬܹܗ ܩܲܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܡܝܼ̈ܢ.

20: ܗܵܐ ܠܲܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼ ܐܸܬ̇ܕܲܒ̣ܪܹܬ̣. ܘܒ̣ܘܼܪܟ̇ܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂. 21: ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܵܘܼܠܵܐ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠܝܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܥܲܡܹܗ: ܘܬܸܫܒ̇ܘܼܚܬܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̇ܗ ܒܹܗ. 22: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܒܥܘܼܫܢܹܗ ܘܲܒ̣ܪܵܘܡܹܗ. 23: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܸܫܚܵܐ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܐܵܦܠܵܐ ܩܸܨܡܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬ̣ܐ̱ܡܲܪ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܘܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܵܢܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ. 24: ܗܵܐ ܥܲܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ: ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ ܡܸܫܬܲܩܲܠ ܠܵܐ ܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܬܒ̣ܵܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܲܩ̈ܛܝܼܠܹܐ ܢܸܫܬܹ̇ܐ.

25: ܘܐܸܡܲܪ ܒܵܠܵܩ ܠܒ̣ܠܥܵܡ: ܠܵܐ ܡܠܵܛ ܬܠܘܼܛܝܼܘܗܝ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼ ܬܒܲܪܟ݂ܝܼܘܗܝ. 26: ܘܲܥܢܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܒ̣ܵܠܵܩ: ܠܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܠܵܟ݂ ܕܟ݂ܠ ܕܐܵܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܐ̄ܢܵܐ. 27: ܘܐܸܡܲܪ ܒܵܠܵܩ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܬܵܐ ܐܸܕ݂ܒ̇ܪܵܟ݂ ܠܐܲܬ̣ܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܟܒܲܪ ܢܸܫܦܲܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܘܼܛܲܝܗܝ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ. 28: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܒܵܠܵܩ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܠܪܹܫ ܦܥܘܿܪ ܕܡܸܬ̣ܚܙܹܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ. 29: ܘܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܠܒ̣ܵܠܵܩ: ܒܢܝܼ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚ̈ܝܼܢ: ܘܛܲܝܸܒ̣ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܼܢ: ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܝܼܢ. 30: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܒܵܠܵܩ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܒܸܠܥܵܡ: ܘܐܲܣܸܩ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒ̇ܚܹ̈ܐ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܕ.

 1: ܘܲܚܙܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܕܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼܬܹܗ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܐܸܙܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ̣ܟ݂ܠ ܫܵܥܵܐ ܠܡܸܕܲܥ ܢܸܚܫܵܐ: ܘܣܵܡ ܠܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. 2: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܸܠܥܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܚܙܵܐ ܠܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܲܕ݂ ܫܪܹܝܢ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ ܫܲܒ̣̈ܛܝܼܢ: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. 3: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܒܪܹܗ ܕܲܒ̣ܥܘܿܪ: ܐܸܡܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܓܲܠܝܵܐ ܥܲܝܢܹܗ. 4: ܐܸܡܲܪ ܕܲܫܡܲܥ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚ̣ܙܵܐ: ܟܲܕ݂ ܪܡܸܐ ܘܲܦܬ̣̈ܝܼܚܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 5: ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܡܲܫܟ̇ܢܵܟ݂ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܡܲܫܟ̇ܢܲܝ̈ܟ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 6: ܐܲܝܟ݂ ܢܲܚ̈ܠܹܐ ܕܪܵܕܹܝܢ: ܘܐܲܝܟ݂ ܦܲܪ̈ܕܲܝܣܹܐ ܕܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܡܲܫܟ̇ܢܵܐ ܕܲܢܨܲܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܐܲܪ̈ܙܹܐ ܕܥܲܠ ܡܲـ̈ـܝܵܐ. 7: ܢܸܦܘܿܩ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܙܲܪܥܹܗ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܢܸܬ̇ܬ̇ܪܝܼܡ ܡ̣ܢ ܐܲܓܲܓ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܬܸܬ̇ܪܝܼܡ ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ. 8: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ: ܒܥܘܼܫܢܹܗ ܘܲܒ̣ܪܵܘܡܹܗ: ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܵܢܐܵܘ̈ܗܝ ܘܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܢܬܲܒܲܪ: ܘܚܲܨܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܦܲܣܸܩ. 9: ܪܒܲܥ ܘܲܕ݂ܡܸܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܐܲܪܝܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܓܘܸܪܝܵܐ ܕܐܲܪܝܵܐ: ܘܡܲܢܘܼ ܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ: ܒܵܪܟܲܝܟ ܒܪܝܼܟ݂ܝܼܢ: ܘܠܵܛܲܝ̈ܟ ܠܝܼܛܝܼܢ. 10: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܒ̣ܵܠܵܩ ܥܲܠ ܒܲܠܥܵܡ ܘܛܲܪܸܦ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. ܘܐܸܡܲܪ ܒܵܠܵܩ ܠܒܸܠܥܵܡ: ܠܲܡܠܵܛ ܒܥܸܠ̈ܕ̇ܒ̣ܵܒܲܝ ܩܪܹܝܬ̣ܵܟ݂: ܘܗܵܐ ܡܒܲܪܵܟ݂ܘܼ ܡܒܲܪܸܟ݂ ܐܲܢ̄ܬ̇ ܠܗܘܿܢ ܗܵܐ ܬܠܵܬ̣ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ. 11: ܗܵܫܵܐ ܦܘܿܩ ܙܸܠ ܠܵܟ݂ ܠܐܲܬ̣ܪܵܟ݂. ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣ ܕܲܡܝܲܩܵܪܘܼ ܐܹܝܩܪܵܟ݂: ܘܗܵܐ ܟܠܵܟ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ. 12: ܘܲܥܢܵܐ ܒܸܠܥܵܡ ܘܐܸܡܲܪ ܠܒ̣ܵܠܵܩ. ܗܵܐ ܘܐܵܦ ܠܐܝܼܙܓܲܕܲܝ̈ܟ ܕܫܲܕܲܪܬ̇ ܠܘܵܬ̣ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣. 13: ܕܐܸܢ ܢܸܬܸ̇ܠ ܠܝܼ ܒܵܠܵܩ ܡܠܹܐ ܒܲܝܬܹ̇ܗ ܣܹܐܡܵܐ ܐܵܘ ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܥܒܲܪ ܥܲܠ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܥܒܸ̇ܕ݂ ܡ̣ܢ ܠܹܒ̇ܝ ܛܵܒ̣ܬ̣ܵܐ ܐܵܘ ܒܝܼܫܬܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܐܵܡܲܪ ܠܝܼ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܡܲܠܸܠ ܐ̄ܢܵܐ. 14: ܗܵܫܵܐ ܗܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܠܐܲܪܥܝ: ܬܵܐ ܕܹܝܢ ܐܸܡ̱ܠܟ݂ܵܟ݂ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܥܵܒܹ̇ܕ݂ ܥܲܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܥܲܡܵܟ݂ ܒܚܲܪܬ̣ܵܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ. 15: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܐܸܡܲܪ ܒܸܠܥܵܡ ܒܪܹܗ ܕܲܒ̣ܥܘܿܪ: ܐܸܡܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܓܲܠܝܵܐ ܥܲܝܢܹܗ. 16: ܐܸܡܲܪ ܕܲܫܡܲܥ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܝܼܕܲܥ ܡܲܕ̇ܥܵܐ ܕܲܡܪܲܝܡܵܐ: ܘܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܚܙܵܐ: ܟܲܕ݂ ܪܡܸܐ ܘܲܦܬ̣̈ܝܼܚܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 17: ܚܙܹ̇ܝܬܹܗ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܕ̇ܘܼ: ܘܚܵܪܬܹܗ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܪܝܼܒ̣: ܢܸܕ݂ܢܲܚ ܟܵܘܟ̇ܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܲܢܩܘܼܡ ܪܹܫܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܡܘܼܐܵܒ̣: ܘܲܢܫܲܥܒܸ̇ܕ݂ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܫܹܝܬ̣. 18: ܘܬܸܗܘܹܐ ܐܲܕ݂ܘܿܡ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ: ܘܣܵܥܝܼܪ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ: ܬܸܗܘܹܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܩܢܹܐ ܚܲܝܠܵܐ. 19: ܘܢܸܚܘܿܬ̣ ܡ̣ܢ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܘܢܵܘܒܸ̇ܕ݂ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܫܬܵܘܙܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܩܪܝܼܬ̣ܵܐ. 20: ܘܲܚܙܵܐ ܠܲܥܡܵܠܹܝܩ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܪܹܫ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܡܵܠܹܝܩ: ܘܚܲܪܬܹܗ ܬܹܐܒܲܕ݂ ܠܥܵܠܡܝܼܢ. 21: ܘܲܚܙܵܐ ܠܩܝܼܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܥܲܫܝܼܢ ܡܵܘܬ̇ܒ̣ܵܟ݂: ܘܣܝܼܡ ܒܲܫܩܝܼܦܵܐ ܩܸܢܵܟ݂. 22: ܐܸܢ ܢܸܗܘܹܐ ܠܒ̣ܘܼܥܵܪܵܐ ܩܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܬ̣ܘܿܪ ܢܸܫܒ̇ܘܿܢܵܟ݂. 23: ܘܐܲܪܝܼܡ ܒܡܲܬ̣ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ: ܘܵܝ ܡܲܢܘܼ ܢܸܚܹܐ ܡܵܐ ܕܣܵܐܹ̇ܡ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 24: ܘܠܸܓ̣ܝܘܿܢܹ̈ܐ ܢܸܦ̈ܩܵܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܟܹܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܲܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܐܵܬ̣ܘܿܪ: ܘܲܢܫܲܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܠܥܸܒ̣ܪܵܝܹܐ: ܘܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܢܹܐܒ̣ܕ̇ܘܼܢ ܠܥܵܠܡܝܼܢ. 25: ܘܩܵܡ ܒܸܠܥܵܡ ܘܲܗܦܲܟ݂ ܐܸܙܲܠ ܠܹܗ ܠܐܲܬ̣ܪܹܗ: ܘܐܵܦ ܒܵܠܵܩ ܐܸܙܲܠ ܠܐܘܼܪܚܹܗ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܗ.

 1: ܘܝܼܬܸܒ̣ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܣܵܛܝܼܡ: ܘܫܲܪܝܼ ܥܲܡܵܐ ܠܲܡܙܲܢܵܝܘܼ ܒܲܒ̣̈ܢܵܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣. 2: ܘܲܩܪ̈ܲܝ ܠܥܲܡܵܐ ܠܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܘܐܸܟܲܠܘ ܥܲܡܵܐ ܘܲܣܓܸܕ݂ܘ ܠܐܲܠܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ. 3: ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܲܒ̣ܥܸܠ ܦܥܘܿܪ: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 4: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܕܒܲܪ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܦܲܪܣܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܡܫܵܐ: ܘܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܚܸܡܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܓ̣ܙܝ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 5: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܕܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܩܛܘܿܠܘ ܐ̄ܢܵܫ ܓܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬܲܡܠܝܼܘ ܒܲܒ̣ܥܸܠ ܦܥܘܿܪ. 6: ܘܗܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܬ̣ܵܐ ܘܩܪܸܒ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܥܲܠ ܥܲܠ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ: ܠܥܹܝܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܠܥܹܝܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. ܘܗܸܢܘܿܢ ܒܵܟ݂ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢܙܲܒ̣ܢܵܐ. 7: ܘܲܚܙܵܝܗܝ ܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܩܵܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܪܘܼܡܚܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ. 8: ܘܥܲܠ ܒܵܬܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܩܸܠܵܝܬܵܐ: ܘܲܕ݂ܩܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܠܲܐܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܒܟܲܪܣܵܗ̇ ܒܩܸܠܵܝܬܵܐ: ܘܐܸܬ̣ܟ̇ܠܝܼ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: 9: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܕܡܝܼܬ̣ܘ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 10: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 11: ܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܐܲܗܦܸܟ݂ ܚܸܡܬ̣ܝ ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܛܲܢ ܛܢܵܢܝ ܒܲܝܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܒ̇ܕܹܬ̣ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܲܛܢܵܢܝ. 12: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܡ̇ܪܹܬ̣: ܕܗܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܩܝܵܡܵܐ ܕܲܫܠܵܡܵܐ.

13: ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܹܗ: ܘܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܵܬ̣ܪܹܗ: ܩܝܵܡܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܘܼܬ̣ܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܚܠܵܦ ܕܛܲܢ ܒܐܲܠܵܗܹܗ: ܘܚܲܣܝܼ ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 14: ܘܲܫܡܹܗ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܛܝܼܠܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܩܛܸܠ ܥܲܡ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ: ܙܲܡܪܝܼ ܒܲܪ ܣܲܠܘܿ: ܪܹܫ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ. 15: ܘܲܫܡܵܗ̇ ܕܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܬܵܐ: ܟܘܼܣܒ̇ܝܼ ܒܲܪܬ̣ ܨܘܿܪ: ܪܹܫ ܐܘܼܡܬ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܝܗ̇ ܒܡܸܕ݂ܝܲܢ ܗ̤ܘܝܘܼ ܗܘ̤ܵܐ. 16: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 17: ܐܲܥܝܼܩ ܠܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܚܪܘܿܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ. 18: ܡܸܛܠ ܕܲܡܥܝܼܩܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܒܢܸܟ݂ܠ̱ܗܘܿܢ ܕܐܸܬ̣ܢ̱ܟ݂ܠܘ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ ܒܲܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܥܘܿܪ: ܘܒܲܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܘܼܣܒܲܝ ܒܲܪܬ̣ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܕܐܸܬ̣ܩܲܛܠܲܬ̤ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬ̣ܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܲܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܥܘܿܪ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܘ.

1: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ: ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ. 2: ܩܲܒܸ̇ܠ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ ܠܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܟܠ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܒܚܲܝܠܵܐ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ. 3: ܘܡܲܠܸܠܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܒܥܲܪܒ̣̰ܘܼܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣ ܕܥܲܠ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 4: ܘܲܡܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܲܢܦܲܩܘ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 5: ܪܘܼܒܹܝܠ ܒܘܼܟ݂ܪܹܗ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܚܢܘܿܟ݂: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܚܢܘܿܟ݂ ܦܲܠܘܿ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܦܲܠܘܿ. 6: ܚܹܨܪܘܿܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܸܨܪܘܿܢ. ܟܲܪܡܝܼ. ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܟܲܪܡܝܼ. 7: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܪܘܼܒܹܝܠ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ. 8: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܦܲܠܘܿ: ܐܹܠܝܲܒ̣. 9: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܸܠܝܲܒ̣: ܢܒ̣ܘܼܐܹܝܠ: ܘܕ݂ܵܬ̣ܵܢ: ܘܐܲܒ̣ܝܼܪܵܢ ܩܪ̈ܝܼܚܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ܘ ܥܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܩܘܿܪܚ ܘܐܸܬ̣ܦܠܸܓ̣ܘ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ. 10: ܘܦܸܬ̣ܚܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܦܘܼܡܵܗ̇: ܘܒܸܠܥܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܩܘܿܪܚ ܒܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܟܲܕ݂ ܐܸܟ݂ܠܲܬ̤ ܢܘܼܪܵܐ ܠܡܲܐܬܹ̇ܝܢ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܠܐܵܬ̤ܵܐ. 11: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܩܘܿܪܚ ܠܵܐ ܡܝܼܬ̣ܘ. 12: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܝܲܡܘܼܐܹܝܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܡܘܼܐܹܝܠ: ܝܲܡܢܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܡܢܝܼ. ܝܵܟ݂ܝܼܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܵܟ݂ܝܼܢ. 13: ܙܲܪܚ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܙܲܪܚ ܫܵܐܘܿܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܵܐܘܿܠ. 14: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܫܸܡܥܘܿܢ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܡܲܐܬܹ̇ܝܢ. 15: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܨܸܦܝܘܿܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܨܦܝܘܿܢ: ܚܲܓܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܲܓ̇ܝܼ. ܫܘܿܢܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܘܿܢܝܼ. 16: ܐܵܙܢܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܥܲܕ̇ܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܕ̇ܝܼ. 17: ܐܲܪܘܿܕ݂ܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܵܪܘܿܕ݂ܝܼ ܐܲܕ݂ܝܼܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܕ݂ܝܼܠ. 18: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܡܵܐܐ. 19: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ: ܥܝܼܪ ܘܐܘܿܢܵܢ. ܘܡܝܼܬ̣ܘ ܥܝܼܪ ܘܐܘܿܢܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 20: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܫܹܠܵܐ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܹܠܵܐ. ܦܲܪܨ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܦܲܪܨ. ܙܲܪܚ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܙܲܪܚ. 21: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܦܲܪܨ: ܚܸܨܪܘܿܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܸܨܪܘܿܢ ܚܵܡܘܿܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܵܡܘܿܠ. 22: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܗܘܼܕ݂ܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܡܵܐܐ.

23: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܬܘܿܠܵܥ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܬܸܘܿܠܵܥ. ܦܘܿܐܵܐ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܦܘܿܐܵܐ. 24: ܝܵܫܘܿܒ̣: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܵܫܘܿܒ̣ ܫܸܡܪܘܿܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܸܡܪܘܿܢ. 25: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܐܝܼܣܵܟ݂ܵܪ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܫܬ̇ܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ ܡܵܐܐ. 26: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܣܵܕ݂ܵܪ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܣܵܕ݂ܵܪ. ܐܲܠܘܿܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܠܘܿܢ. ܢܲܚܠܵܐܹܝܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܲܚܠܵܐܹܝܠ. 27: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܙܒ̣ܘܿܠܘܿܢ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܫܬ̇ܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ. 28: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܡܢܲܫܹܐ ܘܐܲܦܪܹܝܡ. 29: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܡܢܲܫܹܐ: ܡܵܟ݂ܝܼܪ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܡܵܟ݂ܝܼܪ. ܘܡܵܟ݂ܝܼܪ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܓܸܠܥܵܕ݂: ܓܸܠܥܵܕ݂: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂. 30: ܘܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܓܸܠܥܵܕ݂: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܥܙܝܼܪ. ܚܵܠܵܩ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܵܠܵܩ. 31: ܐܲܫܕ݂ܵܐܹܝܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܫܕ݂ܵܐܹܝܠ: ܫܟܹܝܡ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܫܟ݂ܝܼܡ. 32: ܫܡܝܼܕܲܥ: ܫܲܪ̈ܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܫܡܝܼܕܲܥ ܚܵܦܵܪ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܵܦܵܪ. 33: ܘܠܲܨܠܹܦܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܚܵܦܵܪ: ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܒܢܲـ̈ـܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒ̈ܢܵܬ̣ܵܐ. ܘܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ ܕܲܨܠܸܦܚܲܕ݂: ܡܲܚܠܵܐ: ܘܝܲܥܵܐ: ܘܚܲܓ̣ܠܵܐ: ܘܡܸܠܟܵܐ: ܘܬܲܪܨܵܐ. 34: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ: ܘܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥܡܵܐܐ. 35: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܫܘܼܬ̣ܠܲܚ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܘܼܬ̣ܠܲܚ. ܒܵܟ݂ܵܪ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܟ݂ܵܪ. ܬܵܚܵܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܬ̣ܵܚܵܢ. 36: ܘܗܵܠܹܝܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܫܘܼܬ̣ܠܲܚ: ܥܲܕܵܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܥܲܕܵܢ. 37: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܣܸܦ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 38: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܒܵܠܵܥ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܠܵܥ. ܐܲܫܒܹ̇ܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܫܒܹ̇ܠ. ܐܲܚܝܼܪܲܡ. ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܲܚܝܼܪܲܡ. 39: ܫܘܿܦܵܡ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܘܿܦܵܡ. ܚܘܿܦܝܼܡ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܘܿܦܝܼܡ. 40: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܒ̣ܵܠܵܥ: ܐܵܪܘܿܕ݂ ܘܢܲܥܡܵܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܐܵܪܘܿܕ݂. ܢܲܥܡܵܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܲܥܡܵܢ. 41: ܗܵܠܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܒܸܢܝܵܡܹܝܢ ܒܡܸܢܝܵܗܘܿܢ: ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܫܸܬ̣ܡܵܐܐ. 42: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܕܵܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܫܘܿܚܵܡ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܘܿܚܵܡ. ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܕܵܢ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ. 43: ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܫܘܿܚܵܡ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܫܬ̇ܝܼܢ ܘܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ.

44: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܵܫܹܝܪ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܝܲܡܢܵܐ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܡܢܵܐ. ܝܲܫܘܵܐ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܫܘܵܐ. ܝܲܫܘܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܲܫܘܝܼ ܒܪܝܼܥܵܐ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܪܝܼܥܵܐ. 45: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܒܪܝܼܥܵܐ: ܚܵܒ̣ܵܪ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܵܒ̣ܵܪ ܡܲܠܟ̇ܝܼܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟ̇ܝܼܠ. 46: ܘܫܹܡ ܒܵܪܬ̣ ܐܵܫܹܝܪ ܣܵܪܲܚ. 47: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐܵܫܹܝܪ ܠܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܚܵܡܫܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥ ܡܵܐܐ. 48: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܢܲܚܨܵܐܹܝܠ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܢܲܚܨܵܐܹܝܠ. ܓܘܼܢܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܓ̣ܘܿܢܝܼ. 49: ܝܵܨܵܪ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܝܵܨܵܪ. ܫܵܠܝܼܡ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܫܵܠܝܼܡ. 50: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܢܲܦ̮ܬܵܠܝܼ ܠܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܲܪܒܲܥܡܵܐܐ.

51: ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܐܵܠܹܦ ܘܲܫܒܲܥܡܵܐܐ. ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ. 52: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 53: ܠܗܵܠܹܝܢ ܬܸܬ̣ܦܲܠܲܓ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܒܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܠܡܸܢܝܢܵܐ ܕܲܫܡܵܗܹ̈ܐ. 54: ܠܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܬܸܣܓܹ̇ܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܘܠܲܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܬܸܙܥܲܪ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ: ܐ̄ܢܵܫ ܠܦܘܼܬ̣ ܡܸܢܝܵܢܹܗ ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 55: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܒܦܸܨܹ̈ܐ ܬܸܬ̣ܦܲܠܲܓ̣ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ. 56: ܡ̣ܢ ܦܘܼܡ ܦܸܨܹ̈ܐ ܬܸܬ̣ܦܲܠܲܓ̣ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܒܹܝܬ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܹܐ ܠܲܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. 57: ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܪܒ̣ܵܬ̣ܗܘܿܢ: ܓܸܪܫܘܿܢ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܓܸܪܫܘܿܢ. ܩܵܗܵܬ̣: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܵܗܵܬ̣ ܡܪܵܪܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܡܪܵܪܝܼ.

58: ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܠܸܒ̣ܢܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܚܸܒ̣ܪܘܿܢܝ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܡܲܚܠܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܡܘܼܫܝܼ: ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܩܘܿܪܚ. ܘܩܵܗܵܬ̣ ܐܵܘܠܸܕ݂ ܠܥܲܡܪܲܡ. 59: ܘܫܸܡ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ ܕܥܲܡܪܲܡ ܝܘܿܟ݂ܵܒܵܪ ܒܲܪܬ̣. ܠܹܘܝܼ ܕܐܸܬ̣ܝܲܠܕܲܬ̣ ܠܠܹܘܝܼ ܒܡܸܨܪܹܝܢ: ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܠܥܲܡܪܲܡ: ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܲܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܠܡܲܪܝܲܡ ܚܵܬ̣ܗܘܿܢ.

60: ܘܐܸܬ̣ܝܼܠܸܕ݂ܘ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܢܵܕ݂ܵܒ̣: ܘܐܲܒ̣ܝܼܗܘܿ: ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܐܝܼܬ̣ܵܡܲܪ. 61: ܘܡܝܼܬ̣ܘ ܢܵܕ݂ܵܒ̣ ܘܐܲܒ̣ܝܼܗܘܿ ܟܲܕ݂ ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܢܘܼܪܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 62: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܘܲܬ̣ܠܵܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܪܚܵܐ ܘܲܠܥܸܠ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܡ̱ܢܝܼܘ ܒܓ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܐܸܬ̣ܝܲܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 63: ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܘܕܸܐܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܕܲܡܢܵܘ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܥܲܪܒ̣ܘܼܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣: ܕܥܲܠ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 64: ܘܲܒ̣ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܘܕܲܐܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܕܲܡܢܵܘ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ. 65: ܡܸܛܠ ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܬ̣ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ̣ܩܲܛܠܘܼܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܲܚܲܪ ܡܸܢܗܘܿܢ ܓܒܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܟܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܙ.

 1: ܘܲܩܪܸܒ̣ ܒ̈ܢܵܬܹܗ ܕܲܨܠܝܼܦܚܲܕ݂: ܒܲܪ ܚܵܦܵܪ: ܒܲܪ ܓܸܠܥܵܕ݂: ܒܲܪ ܡܵܟ݂ܝܼܪ: ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬ̣ܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܵܬܹܗ: ܡܲܚܠܵܐ: ܘܝܲܥܵܐ: ܘܚܲܓ̣ܠܵܐ: ܘܡܸܠܟܵܐ: ܘܬܲܪܨܵܐ. 2: ܘܩܵܡ ܩܕ݂ܵܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܘܐܵܡ̇ܪ̈ܵܢ. 3: ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܡܝܼܬ̣ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓ̣ܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܩܵܡܲܬ̣ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܩܘܿܪܚ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܓܹܝܪ ܡܝܼܬ̣: ܘܲܒ̣ܢܲـ̈ـܝܵܐ ܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ. 4: ܠܡܵܢܵܐ ܡܸܬ̣̱ܥܛܹܐ ܫܡܹܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܫܲܪܒ̇ܬܹܗ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܚܹ̈ܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܢ. 5: ܘܩܲܪܸܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܕܝܼܢܗܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 7: ܟܸܐܢܵܐܝܼܬ̣ ܐܵܡܪ̈ܵܢ ܒܢܵܬܹ̈ܗ ܕܲܨܠܸܦܚܲܕ݂: ܗܲܒ̣ ܠܗܹܝܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ̣ ܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܹܝܢ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܠܗܹܝܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܐܲܒ̣ܘܼܗܹܝܢ. 8: ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܡܘܼܬ̣ ܘܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܒܪܵܐ: ܗܲܒ̣ܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܠܒܲܪܬܹܗ. 9: ܘܐܸܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܒܲܪܬ̣ܵܐ: ܗܲܒ̣ܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܠܐܲܚܵܘ̈ܗܝ. 10: ܘܐܸܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܐܲܚܹ̈ܐ: ܗܲܒ̣ܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܠܕ݂ܵܕ݂ܵܘ̈ܗܝ. 11: ܘܐܸܢ ܠܲܝܬ̇ ܠܹܗ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܗܲܒ̣ܘ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒ̇ܬܹܗ ܘܢܹܐܪܬ̇ܝܼܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 12: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܣܲܩ ܠܛܘܼܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܲܚܙܝܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 13: ܚܙܝܼܗ̇ ܘܐܸܬ̣ܟܲܢ̄ܫ ܐܵܦ ܐܲܢܬ̇ ܠܘܵܬ̣ ܥܲܡܵܟ݂: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ̣ܟܲܢܸܫ ܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ݂. 14: ܥܲܠ ܕܡܲܪܡܲܪܬ̇ܗܘܿܢ ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܝ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܨܝܼܢ: ܒܡܲܨܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܲܕ݂ܫܬ̇ܘܿܢܵܢܝ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ ܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ ܗܵܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܡܲܨܘܼܬ̣ܵܐ: ܕܲܪܩܸܡ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܕܨܝܼܢ. : ܘܡܲܠܸܠ ܡܘܼܫܹܐ 15ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ. 16: ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܬ̣ܵܐ ܕܟ݂ܠܒ̇ܣܲܪ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 17: ܕܢܸܦܘܿܩ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܢܸܥܘܿܠ ܩܕ݂ܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܢܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܕ݂ܢܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܹܐ ܟܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܠܵܗ̇ ܪܵܥܝܵܐ. 18: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܕܒܲܪ ܠܵܟ݂ ܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܹܗ: ܘܣܝܼܡ ܐܝܼܕ݂ܵܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ. 19: ܘܐܲܩܝܼܡܲܝܗܝ ܩܕ݂ܵܡ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܦܲܩܕܲܝܗܝ ܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ:

20: ܘܗܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒ̣ܚܵܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܕܢܸܫܡ̱ܥܘܼܢܹܗ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 21: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܢܩܘܼܡ: ܘܢܸܗܘܹܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܫܸܐ̱ܠܬ̣ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. ܒܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܢܸܗܘܘܿܢ ܢܵܦܩܝܼܢ: ܘܲܒ̣ܡܸܠܲܬ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܡܹܗ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 22: ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܪ ܠܝܼܫܘܿܥ: ܘܐܲܩܝܼܡܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܐܸܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: 23: ܘܣܵܡ ܐܝܼܕܹܗ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܦܲܩܕܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܚ.

 1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: 2: ܦܲܩܸܕ݂ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝ: ܘܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܢܵܛܪܝܼܢ ܘܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܝܼ ܒܙܲܒ̣ܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ: ܬܪܹܝܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣. 4: ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܩܲܪܸܒ̣ ܒܨܲܦܪܵܐ: ܘܐܸܡܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܩܲܪܸܒ̣ ܒܹܝܬ̣ ܪܲܡܫܹܐ. 5: ܘܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܠܣܲܐܬ̣ܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܥܨܝܼܪܵܐ ܪܘܼܒ̣ܥܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ. 6: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣: ܕܐܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 7: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ ܚܲܡܪܵܐ ܪܘܼܒ̣ܥܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ: ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܒܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܬ̣ܢܲܩܐ ܢܘܼܩܵܝܵܐ ܕܥܲܬ̇ܝܼܩܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 8: ܘܐܸܡܪܵܐ ܐܚܪܹܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ ܒܹܝܬ̣ ܪ̈ܲܡܫܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܢܘܼܩܵܝܹܗ ܥܒܸܕ݂: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 9: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 10: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ ܒܫܲܒ̇ܬ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܩܲܝܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 11: ܘܲܒ̣ܪܹܫ ܝܲܪ̈ܚܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܩܲܪܸܒ̣ܘ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܩܪܵܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ.

12: ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂. 13: ܘܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 14: ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܚܲܡܪܵܐ: ܦܠܸܓܹ̇ܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܬ̣ܵܘܪܵܐ: ܘܬ̣ܘܼܠܬܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܘܪܘܼܒ̣ܥܹܗ ܕܗܹܡܝܼܢܵܐ ܠܐܸܡܪܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܪܹܫ ܝܲܪܚܵܐ ܒܟ݂ܠܗܘܿܢ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ. 15: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂: ܗ̤ܘ ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 16: ܘܒܲܐܪܒܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܦܸܨܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܡܵܪܝܵܐ. 17: ܘܲܒܚܲܡܫܵܥܸܣܪܵܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܥܲܕ݂ܥܹܕܵܐ: ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܢܸܬ̣ܐ̱ܟܸܠ. 18: ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵܕܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 19: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܩܪܵܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ . 20: ܘܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܬ̣ܵܘܪܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 21: ܘܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܠܫܲܒ̣ܥܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ. 22: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. 23: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 24: ܗܵܠܹܝܢ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܒܟ݂ܠܝܘܿܡ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ̣ ܢܸܬ̣ܥ̱ܒܸܕ݂: ܗ̤ܘ ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ.

25: ܘܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵܕ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 26: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܒܲܟܵܪܹ̈ܐ: ܡܵܐ ܕܲܡܩܲܪܒ̣ܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݂ܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܒܫܵܒ̣ܘܿܥܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ: ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 27: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܩܪܵܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ. 28: ܘܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂. 29: ܘܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܫܲܒ̣ܥܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ. 30: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. 31: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ: ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܟܛ.

 1: ܘܲܒ̣ܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒܲܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ: ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ. 2: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 3: ܘܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܬ̣ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂. 4: ܘܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܫܲܒ̣ܥܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ. 5: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܠܲܝܟ̇ܘܿܢ. 6: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܪܹܫ ܝܲܪܚܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ: ܘܢܘܼܩܵܗܘܿܢ: ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ: ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ̣ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 7: ܘܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 8: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ: ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 9: ܘܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܬ̣ܵܘܪܵܐ: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ. 10: ܘܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܫܲܒ̣ܥܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ. 11: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ: ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ. 12: ܘܲܒ̣ܚܲܡܫܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕ̇ܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ. 13: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܝܲܩ̈ܕܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܩܪܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܲܪ: ܘܕܸܟܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ.

14: ܘܩܘܼܪܒܵܢܗܘܿܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܵܐ ܥܸܣܪ̈ܘܿܢܝܼܢ ܠܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܬ̣ܠܵܬܲܥܣܲܪ ܬܵܘܪ̈ܝܼܢ: ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܥܸܣܪܘܿܢܝܼܢ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܬ̣ܪܹܝܢ ܕܸܟ݂ܪ̈ܝܼܢ. 15: ܘܥܸܣܪܘܿܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܐܸܡܪ̈ܝܼܢ. 16: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 17: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܪܹܝܢ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܒܲܩܪܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 18: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܪܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 19: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 20: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܚܕܲܥܣܪ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 21: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܪܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 22: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 23: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒ̇ܥܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܥܸܣܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 24: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܪܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 25: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 26: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܸܫܥܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ: ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 27: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܕ̇ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 28: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 29: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܸܫܬܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܬܡܵܢܝܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 30: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܲܕ̇ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 31: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 32: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 33: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ: ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܲܕ̇ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 34: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 35: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܡܵܢܝܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܟܵܢܫܝܼܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ̣ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ. 36: ܘܩܲܪܸܒ̣ܘ ܝܲܩ̈ܕܹ̇ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ̣ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ. ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܵܐ ܕܠܲܝܬ̇ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ. 37: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܕܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܘܲܕ̇ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܒܡܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܗܘܿܢ. 38: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕܹܗ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ. 39: ܗܵܠܹܝܢ ܗ̤ܘܲܝܬ̇ܘܿܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܥܲܕ݂ܥܹ̈ܕܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܢܸܕ݂ܪ̈ܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܲܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܘܝܲܩܕܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܘܢܘܼܩܵܝܟ݂ܘܿܢ: ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܟ̇ܘܿܢ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠ.

 1: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܟܠ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 2: ܘܡܲܠܸܠ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܡ ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܕܦܲܩܕܲܢܝ ܡܵܪܝܵܐ. 3: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܸܕ̇ܘܿܪ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܹܐܡܹܐ ܒܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ: ܘܢܹܐܣܘܿܪ ܐܲܣܵܪܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܠܵܐ ܢܒܲܛܸܠ ܡܸܠܬܹܗ. ܟܠܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܹܗ ܢܸܥܒܸ̇ܕ݂. 4: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܬ̣ܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܕ̇ܘܿܪ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܹܐܣܘܿܪ ܐܲܣܵܪܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܒܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇. 5: ܘܢܸܫܡܲܥ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܘܐܲܣܵܪܵܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܩ ܠܹܗ ܐܲܒ̣ܘܼܗ̇: ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ ܘܐܲܣܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇. 6: ܘܐܸܢ ܢܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܣܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܿܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ. 7: ܘܐܸܢ ܬܸܗܘܹܐ ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ: ܘܢܸܕ݂ܪܹ̈ܝܗ̇ ܥܠܹܝܗ̇: ܐܵܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇. 8: ܘܢܸܫܡܲܥ ܒܲܥܠܵܗ̇: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܩ ܠܹܗ: ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܐܲܣܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܼܢ. 9: ܘܐܸܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܫܡܲܥ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܸܒ̣ܛܠܘܼܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܕܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܵܗ̇. 10: ܘܢܸܕ݂ܪܵܐ ܕܐܲܪܡܲܠܬܵܐ: ܘܕܲܫܒ̣ܝܼܩܬܵܐ: ܟܠ ܕܐܵܣܪܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܢܸܬ̣ܩܲܝܲܡ ܥܠܹܝܗ̇. 11: ܘܐܸܢ ܒܹܝܬ̣ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܢܸܕ݂ܪܲܬ̤: ܐܵܘ ܐܸܣܪܲܬ̤ ܐܲܣܵܪܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܒܡܵܘܡܵܬ̣ܵܐ. 12: ܘܢܸܫܡܲܥ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܘܢܸܫܬ̇ܘܿܩ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܢܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܣܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܼܢ. 13: ܘܐܸܢ ܡܒܲܛܵܠܘܼ ܢܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܵܡܲܥ: ܟܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬ̣ܵܗ̇ ܠܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܠܲܐܣܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܠܵܐ ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܒܲܥܠܵܗ̇ ܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܒ̇ܘܿܩ ܠܵܗ̇. 14: ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ ܘܟ݂ܠܗܹܝܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܣܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܣܲܓ̇ܦܝܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܒܲܥܠܵܗ̇ ܢܩܲܝܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܘܒܲܥܠܵܗ̇ ܢܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ. 15: ܘܐܸܢ ܡܸܫܬܲܩ ܢܸܫܬ̇ܘܿܩ ܠܹܗ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܠܝܘܿܡ: ܢܸܬ̣ܩܲܝܡܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܹ̈ܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܣܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܣܪܲܬ̤ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܡܸܛܠ ܕܲܫܬܸܩ ܠܹܗ ܒܲܥܠܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܫܡܲܥ. 16: ܘܐܸܢ ܡܒܲܛܵܠܘܼ ܢܒܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܫܵܡܲܥ: ܢܩܲܒܸ̇ܠ ܚܛܵܗܵܗ̇.

17: ܗܵܠܹܝܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬ̇ܬܹܗ: ܘܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܒܲܪܬܹܗ ܒܛܲܠܝܘܼܬ̣ܵܗ̇ ܒܹܝܬ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ.

 

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܐ.

1: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2: ܐܸܬ̇ܬ̇ܒܲܥ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡ̣ܢ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܬ̣ܟ̇ܢܸܫ ܠܘܵܬ̣ ܥܲܡܵܟ݂. 3: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܥܲܡܵܐ: ܙܲܝܸܢܘ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܠܚܲܝܠܵܐ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܢܸܬ̇ܬܲܒ̣ܥܘܼܢ ܬܒܲܥܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ. 4: ܐܵܠܹܦ ܐܵܠܹܦ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܫܲܕܲܪܘ ܒܚܲܝܠܵܐ. 5: ܘܐܸܬ̣ܓ̇ܒ̣ܝܼܘ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܠܦܵܐ ܐܲܠܦܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ ܒܚܲܝܠܵܐ. 6: ܘܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܐܵܠܹܦ ܡ̣ܢ ܫܲܒ̣ܛܵܐ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܕܲܡܙܲܝܢܝܼܢ: ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܦܝܼܢܚܸܣ ܒܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܘܩܲܪ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܕܝܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ. 7: ܘܐܸܬ̣ܚܲܝܲܠܘ ܥܲܠ ܡܸܕ݂ܝܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܩܲܛܸܠܘ ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ. 8: ܘܲܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܡܸܕ݂ܝܲܢ ܩܛܲܠ̣ܘ ܥܲܡ ܩܛܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܠܐܘܿܝ ܘܠܲܪܩܸܡ: ܘܲܠܨܘܿܪ: ܘܲܠܚܘܿܪ: ܘܠܲܪܒ̣ܵܥ: ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܸܕ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܠܒܸܠܥܵܡ ܒܲܪ ܒܥܘܿܪ ܩܛܲܠܘ ܒܚܲܪܒܵܐ. 9: ܘܲܫܒ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܢܸܫܹ̈ܐ ܕܡܸܕ݂ܝܵܢ: ܘܠܝܼܩܲܪܬ̇ܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܥܝܼܪܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܩܸܢܝܵܢܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܢܸܟ݂ܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܙܘ. 10: ܘܲܠܟ݂ܠܗܹܝܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܒܹܝܬ̣ ܡܲܥܡܲܪܗܘܿܢ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܫܸܛܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܵܘܩܸܕ݂ܘ ܒܢܘܼܪܵܐ. 11: ܘܲܕ݂ܒܲܪܘ ܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܵܗ̇ ܕܒ̣ܵܪܬܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝܢܵܫܵܐ: ܘܕܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ. 12: ܘܐܲܝܬ̇ܝܘܼܗ̇ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܠܘܵܬ̣ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܲܕ݂ܒ̣ܵܪܬܵܐ: ܘܒܸܙܬܵܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ: ܠܥܲܪܒ̣ܘܼܬ̣ ܡܘܼܐܵܒ̣ ܕܥܲܠ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܿ. 13: ܘܲܢܦܲܩܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܠܐܘܼܪܥ̱ܗܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 14: ܘܲܪܓܸܙ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܠ ܦܵܩ̈ܘܿܕܹܐ ܕܚܲܝܠܵܐ: ܪܹ̈ܫܲܝ: ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܡܲܐ̈ܘܵܬ̣ܵܐ: ܕܐܸܬ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 15: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܚܝܼܬ̇ܘܿܢ ܟܠܗܹܝܢ ܢܸܩ̈ܒ̣ܵܬ̣ܵܐ.

16: ܕܗܸܢܹܝܢ ܗ̤ܘܲܝ ܬܘܼܩ̱ܠܬ̣ܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܡܸܠܬܹܗ ܕܒܸܠܥܵܡ: ܘܲܡܪܲܕ݂ܘ ܘܐܲܥܝܼܠܘ ܒܡܵܪܝܵܐ ܒܲܨܒ̣ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܦܥܘܿܪ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܵܘܬܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܒܲܟ݂ܢܘܼܫܬܹ̇ܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 17: ܗܵܫܵܐ ܩܛܘܿܠܘ ܟܠܗܘܿܢ ܛܠܵܝܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ. ܘܟ݂ܠ ܐܲܢ̄ܬ̇ܬܵܐ ܕܝܵܕ݂ܥܵܐ ܡܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܩܛܘܿܠܘ. 18: ܘܟ݂ܠ ܝܼܩܲܪܬܵܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܡܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܲܚܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ. 19: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܫܪܵܘ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ ܫܲܒ̣ܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܟܠ ܕܲܩܛܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܟ݂ܠ ܕܲܩܪܸܒ̣ ܠܲܩܛܝܼܠܵܐ: ܪܘܿܣܘ ܥܠܵܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ̣ܠܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܘܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ. 20: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܬܲܟ݂ܣܝܼܬ̣ܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܣܲܥܪܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܪܘܿܣܘ ܥܠܵܘܗܝ. 21: ܘܐܸܡܲܪ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܐܸܬ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 22: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܘܣܹܐܡܵܐ: ܘܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܐܲܢܟ݂ܵܐ: ܘܐܲܒ̣ܵܪܵܐ. 23: ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸ̇ܡ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܟ݂ܘܼܪܵܐ: ܐܲܥܒ̇ܪܘܼܗܝ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܢܸܬ̇ܕܲܟܸ̇ܐ: ܘܡܲـ̈ـܝܵܐ ܕܲܪܣܵܣܵܐ ܪܘܿܣܘ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܟ݂ܠ ܕܠܵܐ ܥܵܒܲܪ ܒܢܘܼܪܵܐ ܐܲܥ̱ܡܕ݂ܘܼܗܝ ܒܡܲـ̈ـܝܵܐ. 24: ܘܚܲܠܸܠܘ ܡܵܐܢܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ̣ܥܵܐ ܘܬܸܬ̇ܕܲܟ̇ܘܿܢ: ܘܒ̣ܵܬܲܪܟܸ̇ܢ ܬܸܥܠܘܿܢ ܠܡܲܫܪܝܼܬ̣ܵܐ. 25: ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 26: ܩܲܒܸ̇ܠ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܲܕ݂ܒ̣ܵܪܬܵܐ: ܘܕܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܕܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ: ܐܲܢ̄ܬ̇ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬ̣ܵܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ. 27: ܘܦܲܠܸܓ̣ܘ ܕܒ̣ܵܪܬܵܐ ܒܹܝܬ̣ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܒ̣̈ܕܲܝ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ܘ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܘܒܹܝܬ̣ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 28: ܘܲܦܪܘܿܫܘ ܡܲܟ݂ܣܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܵܒ̣̈ܕܲܝ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܲܢܦܲܩܘ ܒܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܚܕ݂ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܸܡܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܥܵـ̈ـܢܵܐ. 29: ܘܡ̣ܢ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܗܘܿܢ ܣܲܒ̣: ܘܗܲܒ̣ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 30: ܘܡ̣ܢ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܣܲܒ̣ ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܸܡܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܵܗ̇ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܗܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 31: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 32: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܕܒ̣ܵܪܬܵܐ ܘܲܫܒ̣ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܒܲܙܘ ܥܲܡܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ: ܥܵܢܵܐ ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܘܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 33: ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܫܲܒ̣ܥܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 34: ܘܚܸܡܪܵܐ ܫܬ̇ܝܼܢ ܘܚܲܕ݂ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 35: ܘܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ ܡܢܲܕ݂ܡ̱ܟ݂ܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܟܠܗܹܝܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܲܬ̣ܪܹܝܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 36: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܒܲܡܢܵܬ̣ܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܢܦܲܩܘ ܒܚܲܝܠܵܐ: ܥܵـ̈ـܢܵܐ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ. 37: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܡܲܟ݂ܣܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܢܵܐ: ܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ. 38: ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܘܡܲܟ݂ܣܗܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܒܲܥܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ. 39: ܘܚܸܡܪܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ: ܘܡܲܟ݂ܣܗܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܸܬ̣ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܵܐ. 40: ܘܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܸܬ̇ܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ: ܘܡܲܟ݂ܣܗܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܢ.

41: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܡܲܟ݂ܣܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 42: ܡ̣ܢ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܦܲܠܸܓ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܢܦܲܩܘ ܒܚܲܝܠܵܐ. 43: ܘܲܗܘ̤ܵܬ̣ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵـ̈ـܢܵܐ: ܬܠܵܬ̣ܡܵܐܐ. ܘܲܬ̣ܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܫܲܒ̣ܥܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܡܵܐܐ. 44: ܘܬ̣ܵܘܪܹ̈ܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 45: ܘܚܸܡܪܵܐ ܬܠܵܬ̣ܝܼܢ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫܡܵܐܐ. 46: ܘܢܲܦ̮̈ܫܵܬ̣ܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܫܸܬ̇ܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ. 47: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܦܵܠܓ̇ܘܼܬ̣ܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܚܲܕ݂ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܡ̣ܢ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܢܵܛܪܝܼܢ ܡܲܛܲܪܬܵܐ ܕܡܲܫܟ̇ܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 48: ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܠܘܵܬ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܦܩܝܼܕ݂ܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ: ܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܪܹ̈ܫܲܝ ܡܲܐ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 49: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܩܲܒܸ̇ܠܘ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܥܵܒ̣ܕܲܝ̈ ܩܪܵܒ̣ܵܐ ܕܥܲܡܲܢ: ܘܠܵܐ ܛܥܵܐ ܡܸܢܲܢ ܓܒܲܪ. 50: ܘܩܲܪܒ̣̄ܢ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒ̣ܵܐ: ܐܲܩ̈ܠܵܢܹܐ: ܘܫܹܐܪܹ̈ܐ: ܘܥܸܙ̈ܩܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܩ̈ܕ݂ܵܫܹܐ: ܘܗܲܡܢܝܼ̈ܟܹܐ: ܕܲܢܚܲܣܹܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܲܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 51: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕ݂ܵܐ. 52: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܟܠܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܐܲܦܪܸܫܘ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܫܸܬ̇ܬܲܥܣܲܪ ܐܲܠܦ̈ܝܼܢ ܘܲܫܒܲܥ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܡܲܬ̣ܩܵܠܝܼ̈ܢ: ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝ ܡܲܐ̈ܘܵܬ̣ܵܐ. 53: ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܚܲܝܠܵܐ: ܒܲܙܘ ܠܗܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ. 54: ܘܲܢܣܲܒ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝ ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܪܹ̈ܫܲܝ ܡܲܐ̈ܘܵܬ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܬ̇ܝܼܘܗܝ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ.

 ܩܹܦܵܠܹܐܘܿܢ: ܠܒ.

 1: ܘܩܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܕܛܵܒ̣ ܥܲܫܝܼܢ: ܘܲܚܙܵܐܘܼܗܝ ܠܝܲܥܙܝܼܪ: ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂: ܐܲܬ̣ܪܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܠܒܹܝܬ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܐ.

2: ܘܐܸܬ̣ܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܡܘܼܫܹܐ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܠܪܵܘ̱ܪ̈ܒ̣ܵܢܹܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ. 3: ܥܸܛܪܘܿܬ̣: ܘܪܝܼܒ̣ܘܿܢ: ܘܝܲܥܙܝܼܪ: ܘܢܲܡܪܵܐ: ܘܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܐܲܠܥܵܠܵܐ: ܘܲܫܒ̣ܵܐ: ܘܢܵܒ̣ܘܼ: ܘܒܲܥܘܵܢ. 4: ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܪܸܒ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܲܪܥܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܕܐܵܙܠܵܐ ܠܒܹܝܬ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܐ: ܘܲܠܥܲܒ̣̈ܕܲܝܟ ܐܝܼܬ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܐ. 5: ܘܐܸܡܲܪܘ: ܐܸܢ ܐܸܫܟܲܚ̄ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ: ܬܸܬ̣̱ܝܼܗܸܒ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܲܥܒ̇ܪܲܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 6: ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܢܵܦܩܝܼܢ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܝܵܬ̣ܒ̣ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܗܵܪܟܵܐ. 7: ܠܡܵܢܵܐ ܬܵܒ̣ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܸܒܵܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܠܵܐ ܢܸܥܒ̇ܪܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. 8: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܫܲܕ̇ܪܹܬ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܩܸܡ ܕܓܲܝܵܐ ܠܡܸܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ. 9: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܲܣܓ̣ܘܼܠܵܐ: ܘܲܚܙܵܐܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܬ̣ܒܲܪܘ ܠܸܒܵܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܢܸܥܠܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܲܗܸܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. 10: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܝܼܡܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ. 11: ܕܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ ܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܕܲܣܠܸܩܘ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܘܲܠܥܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܡܲܬ̣ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܘܠܐܝܼܣܚܵܩ ܘܲܠܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܫܲܡܠܝܼܘ ܒܵܬܲܪܝ. 12: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܟܵܠܵܒ̣ ܒܲܪ ܝܘܿܦܲܢܵܐ ܩܲܢܙܵܝܵܐ: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܕܫܲܡܠܝܼܘ ܒܵܬܲܪ ܡܵܪܝܵܐ. 13: ܘܐܸܬ̣ܚܲܡܲܬ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܛܥܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ ܐܲܪܒ̇ܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܣܵܦܘ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܒܝܼܫܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 14: ܘܗܵܐ ܩܵܡܬ̇ܘܿܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ̇ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܐܲܒ̣ܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܬܲܪܒ̇ܝܼܬ̣ܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܬ̣ܵܘܣܦܘܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܪܘܼܓ̣ܙܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 15: ܘܐܸܢ ܬܸܗܦܟ݂ܘܿܢ ܬܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܵܘܣܸܦ ܬܘܼܒ̣ ܠܡܲܛܥܵܝܘܼܬ̣ܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܕ݂ܒ̇ܪܵܐ: ܘܲܡܚܲܒ̇ܠܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. 16: ܘܲܩܪܸܒ̣ܘ ܠܘܵܬܹܗ ܘܐܸܡܲܪܘ: ܛܝܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵـ̈ـܢܵܐ ܢܸܒ̣ܢܸܐ ܠܩܸܢܝܵܢܲܢ ܗܵܪܟܵܐ: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܠܝܼܩܲܪܬܲܢ. 17: ܘܲܚܢܲܢ ܢܸܙܕܲܝܲܢ: ܘܢܹܐܙܲܠ ܩܕ݂ܵܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܬ̣ܪ̱ܗܘܿܢ: ܘܝܼܩܲܪܬܲܢ ܬܸܬܸ̇ܒ̣ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܥܲܫܝܼ̈ܢܵܬ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 18: ܠܵܐ ܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܒ̣ܵܬܲܝ̈ܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܹܗ. 19: ܘܠܵܐ ܢܹܐܪܲܬ̣ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕܢܵܢ ܘܲܠܗܲܠ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܒܸ̇ܠܢ ܝܵܪܬ̇ܘܼܬܲܢ ܡ̣ܢ ܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܕ݂ܢ̱ܚܵܐ. 20: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܢ ܥܵܒ̣ܕ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܦܸܬ̣ܓ̣ܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܡܸܙܕܲܝܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ. 21: ܘܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܟܠܟ݂ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܵܘܒܸܕ݂ ܒܥܸܠܕ̇ܒ̣ܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕ݂ܵܡܵܘܗܝ. 22: ܘܬܸܬ̣ܟ̇ܒܸܫ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܗܵܝܕܹ̇ܝܢ ܬܸܗܦܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܬ̣ܚܲܣܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܬܸܗܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܝܵܪܬ̇ܘܼܬ̣ܵܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 23: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܥܵܒܕ̇ܝܼܬ̇ܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܚܵܛܝܼܢ ܐ̄ܢܬ̇ܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܕܲܥܘ ܕܲܚܛܵܗܲܝ̈ܟ̇ܘܿܢ ܡܲܕ݂ܪܟ݂ܝܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ. 24: ܒܢܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܠܝܼܩܲܪܬ̇ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܛܝܵܪܹ̈ܐ ܠܥܵܢ̈ܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܸܕܸ̇ܡ ܕܲܢܦܲܩ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܟ݂ܘܿܢ ܥܒܸܕ݂ܘ. 25: ܘܐܸܡܲܪܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܵܪܲܢ ܦܵܩܲܕ݂. 26: ܝܼܩܲܪܬܲܢ: ܘܢܸܫܲܝ̈ܢ: ܘܩܸܢܝܵܢܲܢ: ܘܟ݂ܠܵܗ̇ ܒܥܝܼܪܲܢ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂. 27: ܘܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܢܸܥܒ̇ܕ݂ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ ܒܚܲܝܠܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܵܪܲܢ ܐܸܡܲܪ. 28: ܘܦܲܩܸܕ݂ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܠܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܠܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܘܲܠܪܹ̈ܫܹܐ ܕܫܲܒ̣̈ܛܹܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ ܕܲܒ̣̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 29: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܢ ܥܵܒ̣ܪܝܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܩܪܵܒ̣ܵܐ: ܘܬܸܬ̣ܟܲܒܸܫ ܐܲܪܥܵܐ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟ̇ܘܿܢ: ܬܸܬ̇ܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܸܠܥܵܕ݂ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ. 30: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܥܒ̇ܪܘܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܙܲܝܢܝܼܢ: ܢܹܐܪܬ̇ܘܿܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ. 31: ܘܲܥܢܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܐܸܡܲܪ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸܕ݂. 32: ܚܢܲܢ ܢܸܥܒܲܪ ܟܲܕ݂ ܡܙܝܼܢܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܕ݂ܝܼܠܲܢ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܝܵܪܬ̇ܘܼܬܲܢ ܒܥܸܒ̣ܪܵܐ ܕܝܘܿܪܕ̇ܢܵܢ. 33: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ: ܘܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂: ܘܲܠܦܸܠܓܹ̇ܗ ܕܫܲܒ̣ܛܵܐ ܕܲܡܢܲܫܹܐ ܒܲܪ ܝܵܘܣܸܦ: ܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܣܝܼܚܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܡܲܠܟ̇ܘܼܬܹܗ ܕܥܘܿܓ̣ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܲܬ̣ܢܝܼܢ: ܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܗ̇ ܒܲܬ̣ܚܘܼܡܹ̈ܝܗ̇: ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܕ݂ܝܼܪ̈ܵܢ ܠܵܗ̇. 34: ܘܲܒ̣ܢܵܘ ܒ̈ܢܲܝ ܓܵܕ݂ ܠܪܝܼܒ̣ܘܿܢ: ܘܲܠܥܸܛܪܘܿܬ̣: ܘܲܠܥܲܕ݂ܘܵܥܝܼܪ. 35: ܘܲܠܥܸܛܪܘܿܬ̣ ܫܘܿܦܵܡ: ܘܲܠܝܲܥܙܝܼܪ: ܘܲܠܝܲܒ̣ܓ̇ܗܵܐ. 36: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܢܲܡܪܵܐ: ܘܲܠܒܹܝܬ̣ ܗܵܪܵܢ: ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܥܲܫ̈ܝܼܢܵܬ̣ܵܐ: ܘܲܛܝܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܢܵܐ. 37: ܘܲܒ̣̈ܢܲܝ ܪܘܼܒܹܝܠ ܒܢܵܘ ܠܚܸܫܒ̇ܘܿܢ: ܘܠܲܐܠܥܵܠܵܐ: ܘܲܠܩܘܼܪܝܲܬ̇ܝܼܡ. 38: ܘܲܠܢܵܒ̣ܘܿ: ܘܠܲܒ̣ܥܸܠܡܘܿܢ: ܕܲܢܣܝܼܒ̣ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܫܡܵܐ: ܘܲܠܣܲܒ̣ܡܵܐ: ܘܲܩܪܵܘ ܫܡܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ ܥܲܠ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܢܵܘ. 39: ܘܐܸܙܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܡܵܟ݂ܝܼܪ ܒܲܪ ܡܢܲܫܹܐ ܠ