ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

1 ܘܲܩܪܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܡܢ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܠܡܹܐܡܲܪ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ: ܟܲܕ ܢܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܼܢ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܡܼܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܥܵܢܵܐ: ܬܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܟܿܘܿܢ. 3 ܐܸܢ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܡܼܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܠܡܸܬ݂ܪܲܥܵܝܘܼ ܠܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 4 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܘܢܸܬ݂ܪܲܥܹܐ ܠܹܗ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܠܵܘܗܝ. 5 ܘܢܸܟܿܘܿܣ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܡܵܐ: ܘܢܸܪܙܦܘܿܢ ܕܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ: ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 6 ܘܢܸܫܛܝܼܘܗܝ ܠܝܲܩܕܵܐ: ܘܲܢܦܲܫܲܚ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ. 7 ܘܢܸܬܿܠܘܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܢܸܟ݂ܫܘܿܢ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ. 8 ܘܢܸܣܕܿܪܘܼܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܗܲܕܷܵܡܹ̈ܐ: ܘܪܹܫܵܐ: ܘܬܲܪܒܵܐ: ܥܲܠ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܘܼܪܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 9 ܘܲܓ݂ܘܵܝܹܗ ܘܲܟ݂ܪ̈ܵܥܵܘܗܝ ܢܫܝܼܓ݂ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܲܣܩܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܟܠܹܗ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 10 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܡܼܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ. 11 ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܼܗܝ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܡܼܢ ܓܲܪܒܿܝܵܝܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܪܙܦܘܿܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܕܡܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 12 ܘܲܢܦܲܫܲܚ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܪܹܫܹܗ: ܘܬܲܪܒܹܿܗ: ܘܢܸܣܕܿܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܘܼܪܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 13 ܘܲܓ݂ܘܵܝܹܗ ܘܲܟ݂ܪ̈ܵܥܵܘܗܝ ܢܫܝܼܓ݂ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܟܠܹܗ: ܘܢܲܣܩܝܼܘܼܗܝ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܢܝܵܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 14 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܥܵܘܦܵܐ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܩܲܪܸܒ݂ ܡܼܢ ܫܘܼܦܢ̈ܝܼܢܹܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ. 15 ܘܲܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܢܸܡܠܘܿܓ݂ ܪܹܫܹܗ ܘܢܲܣܸܩ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܢܲܡܨܸܐ ܕܡܹܗ ܥܲܠ ܐܸܣܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 16 ܘܢܲܥܒܲܪ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܗ ܒܐܘܼܟ݂ܠܹܗ: ܘܢܲܪܡܹܝܘܗܝ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܐ: ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܐ ܕܩܸܛܡܵܐ. 17 ܘܢܸܫܛܦܝܼܘܗܝ ܒܹܝܬ݂ ܓܸܦܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܢܦܲܪܸܫ: ܘܢܲܣܩܝܼܘܼܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܥܲܠ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ: ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܒ.

1 ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܫܝܼܦܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܘܢܸܣܘܿܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܲܢܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ. 2 ܘܢܲܝܬܿܝܼܘܼܗܝ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܒܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܢܸܙܘܲܪ ܡܼܢ ܬܲܡܵܢ ܡܠܹܐ ܙܘܵܪܹܗ: ܡܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܘܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ: ܕܥܲܠ ܟܠܵܗ ܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 3 ܘܲܕ݂ܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܼܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܿܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 4 ܘܟܲܕ݂ ܬܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐܲܦܸܐ ܒܬܲܢܘܼܪܵܐ: ܢܫܝܼܦܵܐ ܚܵܚܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܦܲܛܝܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠܵܢ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܠܸܓ݂ܢܹ̈ܐ ܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ ܕܦܝܼܠܝܼܢ ܒܡܸܫܚܵܐ. 5 ܘܐܸܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܥܲܠ ܛܸܓ݂ܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܟ݂: ܢܫܝܼܦܵܐ ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܢܗܸܘܸܐ. 6 ܘܦܘܿܬܲܝܗܝ ܦܸܬܹ̈ܐ: ܘܣܘܿܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܫܚܵܐ ܥܲܠ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܗܵܘ. 7 ܘܐܸܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܛܪܵܛܩܸܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܟ݂: ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ ܒܡܸܫܚܵܐ ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ݂. 8 ܘܬܲܝܬܸܿܐ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܬܸܥܒܸܕ݂ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܬ݂ܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܢܲܣܩܝܼܘܼܗܝ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 9 ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܗ: ܘܢܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 10 ܘܲܕ݂ܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܼܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܿܕ݂ܫܝܼܢ ܡܼܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ. 11 ܟܠ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܬ݂ܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ ܚܲܡܝܼܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠ ܚܡܝܼܪ: ܘܟ݂ܠ ܕܒܸܫ: ܠܵܐ ܬܲܣܩܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 12 ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܪܹ̈ܫܝܵܬ݂ܵܐ ܬܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܵܐ ܢܲܣܩܘܼܢ ܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ. 13 ܘܟ݂ܠܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܒܡܸܠܚܵܐ ܬܸܡܠܘܿܚ: ܠܵܐ ܬܒܲܛܸܠ ܡܸܠܚܵܐ ܕܲܩܝܵܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܡܼܢ ܣܡܝܼܕ݂ܵܟ݂: ܥܲܠ ܟܠ ܩܘܼܪܒܵܢܲܝܟ ܬܩܲܪܸܒ݂ ܡܸܠܚܵܐ. 14 ܘܐܸܢ ܬܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܒܲܟܵܪܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܟܲܦܵܐ ܕܲܡܚܲܪܟ݂ܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܦܪ̈ܝܼܟ݂ܵܬ݂ܵܐ ܡܕܲܟܿܝܵܬ݂ܵܐ ܬܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܒܲܟܵܪ̈ܲܝܟ. 15 ܘܬܸܬܸܿܠ ܡܸܫܚܵܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܲܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ. 16 ܘܢܲܣܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܗ ܡܼܢ ܦܪܝܼܟ݂ܵܬ݂ܵܐ: ܘܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ: ܥܲܠ ܟܠܵܗ ܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܓ.

1 ܘܐܸܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܐܸܢ ܡܼܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘܼ ܡܩܲܪܸܒ݂: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܢܩܲܪܸܒ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 2 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܼܗܝ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܸܪܣܘܿܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 3 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܚܸܠܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܠܲܓ݂ܘܵܝܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܵܐ ܕܥܲܠ ܓܘܵܝܵܐ. 4 ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ: ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܗ. 5 ܘܢܲܣܩܘܼܢܹܗ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܥܲܠ ܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܥܲܠ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 6 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܕܸܒ݂ܚܵܐ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ. 7 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܐܸܡܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 8 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܼܗܝ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܸܪܣܘܿܢ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܡܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 9 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܲܪܒܹܿܗ ܘܐܲܠܝܼܬܹܗ ܟܲܕ݂ ܫܲܠܡܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܬ݂ܢܵܬܹܗ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ: ܘܚܸܠܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܠܲܓ݂ܘܵܝܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܵܐ ܕܥܲܠ ܓܘܵܝܵܐ. 10 ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܗ. 11 ܘܢܲܣܩܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܚܸܡ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 12 ܘܐܸܢ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܥܸܙܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܢܩܲܪܒ݂ܝܼܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 13 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܸܪܣܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܡܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 14 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܡܸܢܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܚܸܠܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܠܲܓ݂ܘܵܝܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܵܐ ܕܥܲܠ ܓܘܵܝܵܐ. 15 ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ: ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܗ. 16 ܘܢܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܠܚܸܡ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܟܠ ܬܪܸܒ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ. 17 ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ: ܟܠ ܬܪܸܒ݂ ܘܟ݂ܠ ܕܸܡ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܕ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ ܬܸܚܛܸܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܡܼܢ ܟܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ: ܘܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܚܲܕ݂ ܡܸܢܗܘܿܢ. 3 ܐܸܢ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚ ܢܸܚܛܸܐ ܠܚܵܘ̈ܒܵܘܗܝ ܕܥܲܡܵܐ: ܢܩܲܪܸܒ݂ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܬܵܘܪܵܐ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܲܚܛܵܗܹܗ. 4 ܘܢܲܝܬܹܿܝܘܗܝ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 5 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܢܲܝܬܹܿܝܘܗܝ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 6 ܘܢܸܨܒܿܘܿܥ ܟܵܗܢܵܐ ܨܸܒ݂ܥܹܗ ܒܲܕ݂ܡܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܐܲܦܲܝ ܦܪܵܣܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 7 ܘܢܸܬܹܿܠ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܕܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܹܐܫܘܿܕ݂ ܟܠܹܗ ܕܡܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܲܝ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 8 ܘܬܲܪܒܵܐ ܟܠܹܗ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܢܸܦܪܘܿܫ ܡܸܢܹܗ ܚܸܠܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܠܲܓ݂ܘܵܝܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܵܐ ܕܥܲܠ ܓܘܵܝܵܐ. 9 ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ: ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܥܲܠ ܣܸܛܪܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ: ܥܲܡ ܟܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܗ. 10 ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬ݂ܦܪܲܫ ܡܼܢ ܬܵܘܪܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 11 ܘܡܸܫܟܹܿܗ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܒܸܣܪܹܗ ܥܲܡ ܦܸܪܬܹܿܗ: ܘܥܲܡ ܪܹܫܹܗ: ܘܥܲܡ ܟܪܵܥܵܘܗܝ: ܘܥܲܡ ܓܘܵܝܹܗ. 12 ܘܢܲܦܩܝܼܘܗܝ ܠܟ݂ܠܹܗ ܬܵܘܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܠܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܐ ܕܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܠܐܲܬܲܪ ܕܪܵܡܹܝܢ ܩܸܛܡܵܐ: ܘܢܵܘܩܕ݂ܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ: ܐܲܬܲܪ ܕܪܵܡܹܝܢ ܩܸܛܡܵܐ ܢܹܐܩܲܕ݂. 13 ܐܸܢ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܛܥܘܿܢ: ܘܬܸܛܫܹܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܥܲܝܢܹܝܗ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܢܸܥܒܿܕ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ: ܘܢܸܬ݂ܚܲܝܒ݂ܘܼܢ. 14 ܘܢܸܬ݂ܝܼܕܲܥ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܘ ܒܹܗ: ܢܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܬܵܘܪܵܐ ܚܲܕ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܲܝܬܿܘܿܢܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 15 ܘܢܸܣܡܟ݂ܘܼܢ ܣܵܒܹ̈ܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܘܼܢܹܗ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 16 ܘܢܲܝܬܹܿܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚ ܡܼܢ ܕܡܹܗ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 17 ܘܢܸܨܒܿܘܿܥ ܟܵܗܢܵܐ ܨܸܒ݂ܥܹܗ ܒܲܕ݂ܡܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܦܲܝ ܦܪܵܣܵܐ. 18 ܘܡܼܢ ܕܡܵܐ ܢܸܬܸܿܠ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܢܹܐܫܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܲܝ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 19 ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܹܿܗ ܢܸܦܪܘܿܫ ܡܸܢܹܗ: ܘܢܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 20 ܘܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܹܗ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܗܘܿܢ. 21 ܘܢܲܦܩܝܼܘܼܗܝ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܢܵܘܩܕ݂ܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܘܩܸܕ݂ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ. 22 ܘܐܸܢ ܪܲܒܵܐ ܢܸܚܛܸܐ: ܘܢܸܥܒܸܿܕ ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܹܗ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ ܒܛܘܼܥܝܲܝ: ܘܢܲܚܘܼܒ݂. 23 ܐܸܢ ܐܬ݂ܝܕܲܥ ܠܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ ܒܹܗ: ܢܲܝܬܸܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ. 24 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܨܸܦܪܵܝܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܐ ܕܢܵܟܹܣ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ. 25 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ: ܘܢܸܬܸܿܠ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܢܹܐܫܘܿܕ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܲܝ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 26 ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܹܿܗ ܢܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܬܲܪܒܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܘܢܸܫܬܒܸܩ ܠܹܗ. 27 ܘܐܸܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܬܸܚܛܸܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܡܼܢ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܸܥܒܸܿܕ ܚܲܕ ܡܼܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ: ܘܲܢܚܘܼܒ݂. 28 ܐܸܢ ܐܸܬ݂ܝܼܕܲܥ ܠܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܢܲܝܬܸܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܨܸܦܪܵܝܬܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ: ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ. 29 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܐ ܕܢܵܟܹܣ ܥܠܵܬ݂ܵܐ. 30 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܢܹܐܫܘܿܕ݂ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܲܝ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 31 ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܹܿܗ ܢܸܣܲܒ݂ ܡܸܢܹܗ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܸܬ݂ܢܣܸܒ݂ ܬܲܪܒܵܐ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕܒܚܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ. 32 ܘܐܸܢ ܐܸܡܪܵܐ ܢܲܝܬܸܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܢܲܝܬܸܿܐ. 33 ܘܢܸܣܡܘܿܟ݂ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܐ ܕܢܵܟܹܣ ܥܠܵܬ݂ܵܐ. 34 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܢܹܐܫܘܿܕ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܘܗܝ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 35 ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܹܿܗ ܢܸܥܒܸܿܕ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܬܲܪܒܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܗ.

1 ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ ܬܸܚܛܸܐ ܘܬܸܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܡܵܘܡܵܬ݂ܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܣܗܸܕ: ܐܵܘ ܚܙܵܐ: ܐܵܘ ܝܼܕܲܥ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܢܚܵܘܹܐ: ܢܩܲܒܸܿܠ ܚܛܵܗܹܗ. 2 ܐܵܘ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܩܪܘܿܒ݂ ܒܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܛܲܡܵܐ: ܐܵܘ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܛܲܡܐܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܛܲܡܐܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܪܲܚܫܵܐ ܛܲܡܵܐܐ: ܘܢܲܗܡܹܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܗܘܼ ܐܸܬܿܛܲܡܲܐ ܘܲܚܛܵܐ. 3 ܐܵܘ ܐܸܢ ܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܒܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܠܟ݂ܠ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܢܸܬܿܛܲܡܲܐ ܒܵܗ: ܘܢܲܗܡܹܐ ܡܸܢܵܗ: ܘܗ̤ܘ ܝܼܕܲܥ ܕܲܚܛܵܐ. 4 ܐܵܘ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ ܬܹܐܡܹܐ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܣܸܦܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܲܒ݂ܐܵܫܘܼ ܐܵܘ ܠܡܲܛܐܵܒ݂ܘܼ: ܒܟ݂ܠ ܕܦܵܪܹܫ ܐ̄ܢܵܐ ܒܡܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܘܢܲܗܡܹܐ ܡܸܢܵܗ: ܘܗ̤ܘ ܝܼܕܲܥ ܕܲܚܛܵܐ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ. 5 ܘܢܸܗܘܸܐ ܟܲܕ ܢܸܚܛܸܐ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܢܵܘܕܹܿܐ ܕܲܚܛܵܐ ܥܠܹܝܗ. 6 ܢܲܝܬܹܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܦܲܪܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܨܸܦܪܲܝܬܵܐ ܕܥܸܙܹܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܚܛܵܗܹܗ. 7 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܛܹܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܕܢܲܝܬܹܿܐ ܦܲܪܬ݂ܵܐ: ܢܲܝܬܹܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹܗ: ܬܪܹܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܝܼܢ: ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܚܲܕ ܠܲܚܛܵܗܵܐ : ܘܚܲܕ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 8 ܘܢܲܝܬܹܿܐ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܕܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܑܬ݂: ܘܢܸܡܠܘܿܓ݂ ܪܹܫܹܗ ܡܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܩܕ݂ܵܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܦܲܪܸܫ. 9 ܘܢܸܪܘܿܣ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܥܲܠ ܐܸܣܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܕ݂ܝܵܬܲܪ ܡܼܢ ܕܡܵܐ: ܢܲܡܨܸܐ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܲܝ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ. 10 ܘܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܹܗ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ. 11 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܛܹܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ: ܬܪܹܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܝܼܢ ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܢܲܝܬܹܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܠܣܲܐܬ݂ܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܣܘܿܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܣܝܼܡ ܥܠܵܘܗܝ ܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ. 12 ܘܢܲܝܬܹܿܝܘܗܝ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܢܸܙܘܲܪ ܟܵܗܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ܡܠܹܐ ܙܘܵܪܹܗ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ. 13 ܘܲܢܚܲܣܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ ܒܲܚܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ. 14 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 15 ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ ܬܲܥܠܸܐ ܥܵܘܠܵܐ: ܘܬܸܚܛܹܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܢܲܝܬܹܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ ܒܲܕ݂ܡܲܝܵܐ: ܟܣܸܦ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ: ܒܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 16 ܘܕܲܚܛܵܐ ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܦܪܘܿܥ: ܘܚܘܼܡܫܹܗ ܢܵܘܣܸܦ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܢܲܝܬܹܿܝܘܗܝ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܒܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ. 17 ܘܐܸܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܸܚܛܸܐ: ܘܬܸܥܒܸܿܕ ܚܲܕ ܡܼܢ ܟܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܥܲܒ݂ܕܿܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܝܼܕܲܥ ܕܲܚܛܵܐ: ܢܩܲܒܸܿܠ ܚܛܵܗܹܗ. 18 ܘܢܲܝܬܹܿܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ ܒܲܕ݂ܡܲܝܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܥܲܠ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܛܥܵܐ ܘܗ̤ܘ ܠܵܐ ܝܼܕܲܥ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ. 19 ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ ܢܲܝܬܸܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܘ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ ܬܲܥܠܸܐ ܥܵܘܠܵܐ ܒܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܕܲܓܸܿܠ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ ܒܓ݂ܘܼܥܠܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ: ܐܵܘ ܛܠܲܡ ܠܚܲܒ݂ܪܹܗ. 3 ܐܵܘ ܐܸܫܟܲܚ ܐܸܒ݂ܕܿܬ݂ܵܐ ܘܲܢܕܲܓܸܿܠ ܒܹܗ: ܘܢܹܐܡܹܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܥܵܒܹܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܠܡܸܚܛܵܐ ܒܗܹܝܢ. 4 ܘܢܸܗܘܸܐ ܟܲܕ ܢܸܚܛܸܐ ܘܢܸܬ݂ܚܲܝܲܒ݂: ܢܦܲܢܸܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܫܩܲܠ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ: ܐܵܘ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܕܲܛܠܲܡ: ܐܵܘ ܓܘܼܥܠܵܢܵܐ ܕܐܲܓ݂ܥܠܘܼܗܝ: ܐܵܘ ܐܸܒ݂ܕܿܬ݂ܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ. 5 ܐܵܘ ܡܼܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܢܹܐܡܹܐ ܥܠܵܘܗܝ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬ݂ܵܐ: ܢܸܦܪܥܝܼܘܗܝ ܒܩܲܪܢܹܗ: ܘܚܘܼܡܫܹܗ ܢܵܘܣܸܦ ܥܠܵܘܗܝ: ܠܡܵܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘܼ ܢܸܬܿܠܝܼܘܗܝ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܹܗ. 6 ܘܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܢܵܝܬܸܿܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܘܼܡ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ ܒܲܕ݂ܡܲܝܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 7 ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ: ܥܲܠ ܚܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܡܸܚܛܵܐ ܒܗܹܝܢ. 8 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ : ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 9 ܦܲܩܸܕ݂ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܗܵܝ ܥܠܵܬ݂ܵܐ ܕܝܵܩܕܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܟܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ. 10 ܘܢܘܼܪܵܐ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܝܵܩܕܵܐ ܒܹܗ: ܘܢܸܠܒܲܫ ܟܵܗܢܵܐ ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ ܢܸܠܒܲܫ ܥܲܠ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܩܸܛܡܵܐ ܕܐܸܟ݂ܠܲܬ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܢܣܝܼܡܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 11 ܘܢܸܫܠܲܚ ܟܵܗܢܵܐ ܡܵܐܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܢܸܠܒܲܫ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܢܲܦܸܩ ܩܸܛܡܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܠܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܐ ܕܕܲܟ݂ܝܵܐ. 12 ܘܢܘܼܪܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܝܵܩܕܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܥܲܟ݂: ܘܢܸܟ݂ܫܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܩܲܝܣܹ̈ܐ ܡܼܢ ܨܦܲܪ ܠܲܨܦܲܪ: ܘܢܸܣܕܿܘܿܪ ܥܠܵܘܗܝ ܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܥܠܵܘܗܝ ܬܲܪܒܵܐ ܕܫܲܠܡܵܐ. 13 ܘܢܘܼܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂ ܬܸܗܘܸܐ ܝܵܩܕܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܕ݂ܥܲܟ݂. 14 ܘܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ: ܢܲܩܪܒ݂ܘܼܢܹܗ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܕܒܚܵܐ. 15 ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܡܸܢܹܗ ܡܠܹܐ ܙܘܵܪܹܗ ܡܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܘܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ: ܘܡܼܢ ܟܠܵܗ ܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ ܕܥܲܠ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܪܹܝܚ ܢܝܵܚܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 16 ܘܲܕ݂ܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܸܢܹܗ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ. 17 ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܐܲܦܸܐ ܚܲܡܝܼܥ: ܡܢܵܬ݂ܗܘܿܢ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬܹܿܗ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܲܝ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ: ܐܲܝܟ݂ ܚܛܵܗܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ. 18 ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ: ܩܝܵܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܟܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܢܸܬ݂ܩܲܕܲܫ. 19 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 20 ܗܵܢܵܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܘܕܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܕܲܢܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܡܫܲܚ: ܚܲܕ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܠܣܵܐܬ݂ܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂: ܦܸܠܓܹܿܗ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܦܸܠܓܹܿܗ ܒܪܲܡܫܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂. 21 ܥܲܠ ܛܸܓ݂ܢܵܐ ܒܡܸܫܚܵܐ ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ݂: ܡܪܲܥܕ݂ܵܐ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ: ܘܦܘܿܬܲܝܗܝ ܠܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܦܸܬܿܝܼܢ ܦܸܬܿܝܼܢ: ܘܩܲܪܸܒ݂ ܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 22 ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܢܸܬ݂ܡܫܲܚ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܡܼܢ ܒܢܵܘܗܝ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ: ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܫܲܡܠܝܵܐܝܼܬ݂ ܬܲܣܸܩ. 23 ܘܟ݂ܠܹܗ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܡܫܲܡܠܝܵܐܝܼܬ݂ ܢܗܸܘܸܐ ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ. 24 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 25 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܡܸܬ݂ܢܲܟ݂ܣܵܐ ܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܢܸܬ݂ܢܟܸܣ ܚܛܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ. 26 ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܲܡܕܲܟܸܿܐ ܠܹܗ: ܢܹܐܟ݂ܠܝܼܘܗܝ: ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܲܠ ܒܕ݂ܵܪܬܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 27 ܟܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܒܸܣܪܹܗ ܢܸܬ݂ܩܲܕܲܫ: ܘܲܕ݂ܢܸܪܘܿܣ ܡܼܢ ܕܡܹܗ ܥܲܠ ܡܵܐܢܵܐ: ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܸܬ݂ܪܣܸܣ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܬ݂ܚܲܠܲܠ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ. 28 ܘܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ ܕܡܸܬ݂ܒܲܫܲܠ ܒܹܗ: ܢܸܬܿܬܿܒܲܪ: ܘܐܸܢ ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܲܢܚܵܫܵܐ ܢܸܬ݂ܒܲܫܲܠ: ܢܸܬ݂ܡܪܸܩ ܘܢܸܬܿܬܿܫܝܼܓ݂ ܒܡܲܝܵܐ. 29 ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ. 30. ܘܟ݂ܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܡܼܢ ܕܡܹܗ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܒܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܹܐܩܲܕ݂.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܙ.

1 ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ. 2 ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܢܵܟ݂ܣܝܼܢ ܝܵܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܢܸܟܿܣܘܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܕ݂ܡܹܗ ܢܹܪܣܘܼܢ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 3 ܘܟ݂ܠܹܗ ܬܲܪܒܹܿܗ ܢܩܲܪܸܒ݂ ܡܸܢܹܗ: ܐܲܠܝܼܬ݂ܵܐ ܘܚܸܠܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡܵܐ ܠܲܓ݂ܘܵܝܵܐ. 4 ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ ܘܬܲܪܒܿܗܹܝܢ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ ܥܲܡ ܟܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ ܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܗ. 5 ܘܢܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܚܛܵܗܵܐ ܗ̄ܘܼ. 6 ܟܠ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ: ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ: ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ. 7 ܐܲܝܟ݂ ܚܛܵܗܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܲܡܚܲܣܸܐ ܒܹܗ: ܠܹܗ ܢܸܗܘܸܐ. 8 ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܹܗ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ ܝܵܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܡܸܫܟܹܿܗ ܕܝܵܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂: ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ. 9 ܘܟ݂ܠܹܗ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐܲܦܸܐ ܒܬܲܢܘܼܪܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܡܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܒܲܛܪܵܛܩܸܠ ܘܥܲܠ ܛܸܓ݂ܢܵܐ: ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܢܸܗܘܸܐ. 10 ܘܟ݂ܠ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܲܕ݂ܝܲܒܿܝܼܫ: ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܢܸܗܘܸܐ: ܠܐ̄ܢܵܫ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܵܛܹܐ ܠܹܗ. 11 ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܬ݂ܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܡܵܪܝܵܐ. 12 ܐܸܢ ܥܲܠ ܬܵܘܕܿܝܼܬ݂ܵܐ ܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ: ܢܩܲܪܸܒ݂ ܥܲܠ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܬ݂ܵܘܕܿܝܼܬܹܗ: ܚܵܚܪܵܬ݂ܵܐ ܦܲܛܝܼܪܵܬ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠܵܢ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܠܸܓ݂ܢܹ̈ܐ ܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܝܼܢ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܲܡܪܲܥܲܕ݂: ܚܵܚܪܵܬ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠܵܢ ܒܡܸܫܚܵܐ. 13 ܥܲܠ ܚܵܚܘܼܪܬܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܚܲܡܝܼܥܵܐ ܢܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܥܲܠ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܕܬ݂ܵܘܕܿܝܼܬܹܗ. 14 ܘܕܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܕܪܵܐܹܣ ܕܡܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܠܹܗ ܢܸܗܘܸܐ. 15 ܘܒܸܣܪܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܕܬ݂ܵܘܕܿܝܼܬܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܠܹܗ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ: ܘܠܵܐ ܢܸܫܬܿܒܸܩ ܡܸܢܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܠܨܲܦܪܵܐ. 16 ܘܐܸܢ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܐܵܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ: ܘܐܵܦ ܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܕܝܵܬܲܪ ܡܸܢܹܗ ܬܘܼܒ݂ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ. 17 ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܹܐܩܲܕ݂. 18 ܘܐܸܢ ܡܸܬ݂ܐܟ݂ܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ ܡܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܒܲܠ: ܘܡܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ ܠܹܗ : ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܚܲܫܲܒ݂ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܲܣܠܝܵܐ: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܸܢܹܗ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܬܩܲܒܸܿܠ. 19 ܘܒܸܣܪܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܛܲܡܲܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ: ܐܸܠܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܹܐܩܲܕ: ܘܟ݂ܠ ܕܲܕ݂ܟܸܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܒܸܣܪܵܐ. 20 ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܟܲܕ ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ ܥܠܵܘܗܝ: ܬܹܐܒܲܕ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 21 ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܕ ܬܸܩܪܘܿܒ݂ ܒܟ݂ܠܵܗ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܛܲܡܲܐܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܟ݂ܠ ܪܲܚܫܵܐ ܛܲܡܵܐܐ: ܘܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܬܹܐܒܲܕ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 22 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 23 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܟܠ ܬܲܪܒܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܕܸܐܡܪܹ̈ܐ: ܘܲܕ݂ܥܸܙܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ. 24 ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ: ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܐܲܟ݂ܝܼܠܵܐ ܠܚܲܝܘܬ݂ܵܐ: ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܠܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ: ܘܡܹܐܟܲܠ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ. 25 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠ ܡܿܢ ܕܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܬܲܪܒܵܐ ܡܼܢ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܕܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܡܸܢܹܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܬܹܐܒܲܕ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܕܐܵܟ݂ܠܵܐ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 26 ܘܟ݂ܠ ܕܡܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ: ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ: ܕܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܘܕܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ. 27 ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܕܡܵܐ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 28 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 29 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܿܢ ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܲܝܬܸܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 30 ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܢܲܝܬܿܝܵܢ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܥܲܠ ܚܲܕ݂ܝܵܐ ܢܲܝܬܸܿܐ: ܘܢܵܥܵܐ ܕܡܸܬ݂ܦܪܸܫ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 31 ܘܢܲܣܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܬܲܪܒܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܢܵܥܵܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ. 32 ܘܫܵܩܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܬܸܬܿܠܘܼܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܲܝܟܿܘܿܢ ܫܲܠܡܹ̈ܐ. 33 ܕܲܡܩܲܪܸܒ݂ ܕܡܵܐ ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܠܹܗ ܬܸܗܘܸܐ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܫܵܩܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 34 ܡܸܛܠ ܕܚܲܕ݂ܝܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܫܵܩܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܢܸܣܒܹܿܬ݂ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܲܝܗܘܿܢ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܘܝܸܗ̄ܒܹܿܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܡܼܢ ܠܘܵܬ݂ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 35 ܗܵܕܲܐ ܗ̄ܝܼ ܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܠܡܵܪܝܵܐ. 36 ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܬܲܠ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܡܫܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ. 37 ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܝܵܩܕܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܠܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܘܠܲܚܛܵܗܵܐ ܘܲܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ: ܘܲܠܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 38 ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܥܲܠ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܲܝܗܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܚ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܕܒܲܪ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܣܲܒ݂ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܲܬ݂ܪܹܝܢ ܕܸܟ݂ܪܝܼܢ: ܘܣܲܠܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܵܐ. 3 ܘܟܲܢܸܫ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 4 ܘܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܕܹܗ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܬ݂ܟܲܢܫܲܬ݂ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 5 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܟ݂ܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ݂. 6 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܐܲܣܚܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܡܲܝܵܐ. 7 ܘܐܲܠܒܿܫܹܗ ܟܘܿܬܿܝܼܢܵܐ: ܘܐܲܣܪܹܗ ܗܸܡܝܵܢܵܐ: ܘܐܲܥܛܦܹܗ ܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܲܡܚܵܐ ܦܪܵܙܘܿܡܵܐ ܒܚܲܨܵܘ̈ܗܝ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܦܸܕܿܬ݂ܵܐ: ܘܚܲܙܩܹܗ ܒܗܸܡܝܵܢܵܐ ܕܦܸܕܿܬ݂ܵܐ. 8 ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܥܠܹܝܗ ܦܪܝܼܣܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ݂ ܥܲܠ ܦܪܝܼܣܵܐ ܝܼܕܲܥܬ݂ܵܐ ܘܩܘܼܫܬܵܐ. 9 ܘܣܵܡ ܡܲܨܢܲܦܬ݂ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ: ܘܣܵܡ ܥܲܠ ܡܲܨܢܲܦܬ݂ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘܗܝ: ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܕܲܗܒ݂ܵܐ: ܟܠܝܼܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 10 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܲܡܫܲܚ ܠܡܲܫܟܿܢܵܐ ܘܲܠܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ: ܘܩܲܕܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ. 11 ܘܪܲܣ ܡܸܢܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܲܡܫܲܚ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܲܠܠܲܩܢܵܐ ܘܲܠܟܲܢܵܗ ܡܫܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܩܲܕܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ. 12 ܘܲܢܣܲܟ݂ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܡܲܫܚܹܗ ܘܩܲܕܿܫܹܗ. 13 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܲܠܒܸܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܟܘܿܬܿܝܼܢܵܬ݂ܵܐ: ܘܐܸܣܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܗܸܡܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܥܲܒܲܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܟܲܠܵܘܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 14 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܬܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܣܵܡܘ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ. 15 ܘܢܲܟ݂ܣܹܗ. ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ: ܘܪܲܣ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ: ܘܕܲܟ݂ܝܹܗ ܠܡܲܕܒܚܵܐ: ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܢܣܲܟ݂ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܘܗܝ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ : ܘܩܲܕܿܫܹܗ ܘܚܲܣܝܹܗ. 16 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܟܠܹܗ ܬܲܪܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܥܲܠ ܓܘܵܝܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ: ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ: ܘܬܲܪܒܿܗܹܝܢ: ܘܐܲܣܸܩ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ. 17 ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܡܸܫܟܹܿܗ: ܘܒܸܣܪܹܗ: ܘܦܸܪܬܹܿܗ: ܐܵܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 18 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܝܲܩܕܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܣܵܡܘ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ. 19 ܘܢܲܟ݂ܣܹܗ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܪܲܣ ܕܡܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 20 ܘܠܹܗ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܦܫܲܚ ܗܲܕܵܡܝܼܢ ܗܲܕܵܡܝܼܢ: ܘܐܲܣܸܩ ܡܘܼܫܹܐ ܪܹܫܵܐ: ܘܗܲܕܵܡܵܐ: ܘܬܲܪܒܵܐ. 21 ܘܲܓ݂ܘܵܝܵܐ ܘܲܟ݂ܪܵܥܵܐ ܐܲܫܝܼܓ݂ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܐܲܣܩܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܕܸܟ݂ܪܵܐ ܟܠܹܗ ܠܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ: ܝܲܩܕܵܐ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 22 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܬ݂ܪܹܝܢ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܫܘܼܡܠܵܝܵܐ: ܘܣܵܡܘ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ. 23 ܘܢܲܟ݂ܣܹܗ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܼܢ ܕܡܹܗ: ܘܪܲܣ ܥܲܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 24 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܪܲܣ ܡܘܼܫܹܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܥܲܠ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܸܕ݂ܢܲܝܗܘܿܢ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܪܸ̈ܓ݂ܠܲܝܗܘܿܢ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܪܲܣ ܡܘܼܫܹܐ ܕܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ ܚܵܕܲܪ. 25 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܬܲܪܒܵܐ: ܘܐܲܠܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܚܸܠܒܵܐ ܕܲܩܪܝܼܡ ܠܲܓ݂ܘܵܝܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ: ܘܬܲܪܬܹܿܝܢ ܟܘܼܠܝܵܢ ܘܬܲܪܒܿܗܹܝܢ: ܘܫܵܩܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 26 ܘܡܼܢ ܣܲܠܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܣܲܒ݂ ܚܵܚܘܼܪܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܦܲܛܝܼܪܬܵܐ: ܘܚܵܚܘܼܪܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ: ܘܠܲܓ݂ܢܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܣܵܡ ܥܲܠ ܬܲܪܒܵܐ ܘܥܲܠ ܫܵܩܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 27 ܘܣܵܡ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܒ݂ܐܝܼܕܲܝ ܒܢܵܘܗܝ: ܘܲܦܪܲܫ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 28 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ: ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 29 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܚܲܕ݂ܝܵܐ: ܘܦܲܪܫܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܡܼܢ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܗܘܵܬ݂ ܡܢܵܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 30 ܘܲܢܣܲܒ݂ ܡܘܼܫܹܐ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܘܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܪܲܣ ܥܲܠ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܠܒ݂ܘܼܫܵܘܗܝ: ܘܥܲܠ ܒܢܵܘܗܝ: ܘܥܲܠ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܩܲܕܸܿܫ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܠܲܠܒ݂ܘܼܫܵܘܗܝ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܠܲܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ. 31 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܒܲܫܸܠܘ ܒܸܣܪܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܐܘܼܟ݂ܠܘܼܗܝ ܠܹܗ: ܘܲܠܠܲܚܡܵܐ ܕܲܒ݂ܣܲܠܵܐ ܕܫܘܼܡܠܵܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ݂ܦܲܩܕܹܬ݂ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ. 32 ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܘܡܼܢ ܠܲܚܡܵܐ: ܒܢܘܼܪܵܐ ܬܵܘܩܕ݂ܘܼܢܹܗ. 33 ܘܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܦܩܘܿܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܵܠܹܝܢ ܝܵܘ̈ܡܲܝ ܫܘܼܡܠܵܝܟܿܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܡܫܲܡܠܝܵܢ ܐܝܼܕܲܝܟܿܘܿܢ. 34 ܐܲܝܟ݂ ܕܥܸܒ݂ܕܹܿܬ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܸܥܒܲܕ ܘܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ. 35 ܘܲܒ݂ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܬܸܒ݂ܘ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܘܠܸܠܝܵܐ: ܘܛܲܪܘ ܢܛܘܼܪܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܘܠܵܐ ܬܡܘܼܬ݂ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬ݂ܦܲܩܕܹܬ݂. 36 ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܟܠܗܘܿܢ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܛ.

1 ܘܲܗܘܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ: ܩܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܲܠܣܵܒܹܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 2 ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܣܲܒ݂ ܠܵܟ݂ ܥܸܓ݂ܠܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟܹܐ ܡܼܢ ܡܘܼܡܵܐ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܩܲܪܸܒ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 3 ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܣܲܒ݂ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܥܸܓ݂ܠܵܐ: ܘܐܸܡܪܵܐ: ܒܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ: ܠܝܲܩܕܵܐ ܕܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 4 ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܠܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡܸܬ݂ܚܙܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ. 5 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܬ݂ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܩܸܪܒܲܬ݂ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܩܵܡܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 6 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܢܵܘ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܕܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܘܢܸܬ݂ܓܿܠܸܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ ܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 7 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܩܪܘܿܒ݂ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ: ܘܩܲܪܸܒ݂ ܚܛܵܗܵܟ݂: ܘܝܲܩܕܵܟ݂ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܚܲܣܵܐ ܥܠܲܝܟ ܘܥܲܠ ܥܲܡܵܐ: ܘܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܚܲܣܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 8 ܘܲܩܪܸܒ݂ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܘܵܬ݂ ܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ: ܘܲܢܟܲܣ ܥܸܓ݂ܠܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. 9 ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܲܨܒܲܥ ܨܸܒ݂ܥܹܗ ܒܲܕ݂ܡܵܐ: ܘܪܲܣ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܿܚܵܐ: ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܐܸܫܲܕ݂ ܥܲܠ ܫܦܘܿܠܵܘܗܝ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 10 ܘܬܲܪܒܵܐ ܘܟ݂ܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ ܡܼܢ ܚܛܵܗܵܐ ܐܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ. 11 ܘܒܸܣܪܵܐ ܘܡܸܫܟܵܐ ܐܵܘܩܸܕ݂ ܒܢܘܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ. 12 ܘܲܢܟܲܣ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܡܲܛܝܼܘ ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܒܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܪܲܣܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 13 ܘܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܡܲܛܝܼܘ ܠܹܗ: ܘܦܲܫܚܹܗ ܗܲܕܵܡ ܗܲܕܵܡ: ܘܪܹܫܵܐ ܐܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 14 ܘܐܲܫܝܼܓ݂ ܓܘܵܝܵܐ ܘܲܟ݂ܪܵܥܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 15 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܲܢܣܲܒ݂ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܢܲܟ݂ܣܹܗ: ܘܕܲܟ݂ܝܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ. 16 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܥܲܒܕܹܿܗ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܕ݂ܩܹܗ. 17 ܘܩܲܪܸܒ݂ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܡܠܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܡܸܢܹܗ ܘܐܲܣܸܩ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܨܸܦܪܵܝܵܐ. 18 ܘܲܢܟܲܣ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܲܠܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܡܲܛܝܼܘ ܠܹܗ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܕܡܵܐ: ܘܪܲܣܹܗ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 19 ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܲܕܿܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܘܐܲܠܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܲܩܪܵܡܵܐ ܕܲܓ݂ܘܵܝܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܚܨܵܪ ܟܲܒ݂ܕܵܐ. 20 ܘܣܵܡ ܬܲܪܒܵܐ ܥܲܠ ܚܕ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ: ܘܐܲܣܸܩ ܬܲܪܒܵܐ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 21 ܘܲܚܕ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܘܫܵܩܵܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܦܪܲܫ ܐܲܗܪܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ݂ܦܲܩܲܕ ܡܘܼܫܹܐ. 22 ܘܐܲܪܝܼܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܥܲܠ ܥܲܡܵܐ: ܘܒܲܪܸܟ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܢܚܸܬ݂ ܟܲܕ݂ ܩܲܪܸܒ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 23 ܘܥܲܠܘ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܲܢܦܲܩܘ ܒܲܪܟ݂ܘܼܗܝ ܠܥܲܡܵܐ: ܘܐܸܬ݂ܓܿܠܝܼ ܫܘܼܒ݂ܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ. 24 ܘܢܸܦܩܲܬ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ݂ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܬܲܪܒܵܐ: ܘܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܲܚܙܵܐ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܘܫܲܒܲܚܘ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝܗܘܿܢ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝ.

1 ܘܲܢܣܲܒ݂ܘ ܒ̈ܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܢܵܕ݂ܵܒ݂: ܘܐܲܒ݂ܝܼܗܘܿ: ܓܒܲܪ ܦܝܼܪܡܹܗ: ܘܣܵܡܘ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ: ܘܣܵܡܘ ܒܗܘܿܢ ܒܸܣܡܹ̈ܐ: ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܲܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܒܙܲܒ݂ܢܵܗ: ܕܠܵܐ ܦܲܩܸܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ. 2 ܘܸܢܦܩܲܬ݂ ܢܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܸܟ݂ܠܲܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡܝܼܬ݂ܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 3 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܗܵܕ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܲܒ݂ܩܲܪܝܼܒܲܝ ܐܸܬ݂ܩܲܕܲܫ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܐܸܫܬܲܒܲܚ: ܘܲܫܬܸܩ ܐܲܗܪܘܿܢ. 4 ܘܲܩܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܲܢܫܵܐܹܝܠ: ܘܠܹܐܠܝܼܨܦܵܢ: ܒ̈ܢܲܝ ܥܘܿܙܹܝܠ ܕܵܕܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܩܪܘܿܒ݂ܘ ܫܩܘܿܠܘ ܐܲܚܲܝܟܿܘܿܢ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܐܲܦܲܝ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ. 5 ܘܲܩܪܸܒ݂ܘ ܘܲܫܩܲܠܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܟ݂ܘܿܬܿܝܼܢܵܬ݂ܗܘܿܢ: ܘܐܲܦܸܩܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ. 6 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܠܐܝܼܬ݂ܵܡܵܪ: ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܕܐܸܫܬܿܚܲܪܘ ܠܹܗ: ܪܹܫܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܦܪܥܘܿܢ: ܘܡܵܐܢܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܨܪܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬ݂ܘܼܢ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܪܘܼܓ݂ܙܵܐ ܥܲܠ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܐܲܚܲܝܟܿܘܿܢ ܕܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܢܸܒ݂ܟܿܘܿܢ ܥܲܠ ܡܵܘܩܕܹܐ ܕܐܵܘܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 7 ܘܡܼܢ ܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܦܩܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬ݂ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ. 8 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 9 ܚܲܡܪܵܐ ܘܫܲܟ݂ܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܫܬܸܿܐ ܐܲܢ̄ܬ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡܵܟ݂: ܡܵܐ ܕܥܵܐܠܝܼܬܿܘܿܢ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܡܘܼܬ݂ܘܼܢ: ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ. 10 ܕܬܸܦܪܫܘܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܬܲܛܘܲܫܬܵܐ: ܘܒܹܝܬ݂ ܛܲܡܵܐܐ ܠܕܲܟ݂ܝܵܐ. 11 ܘܬܲܠܸܦ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܠܗܘܿܢ ܩܝܵܡܹ̈ܐ: ܕܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. 12 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܹܐܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܠܐܝܼܬ݂ܵܡܵܪ: ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܸܫܬܿܚܲܪܘ ܠܹܗ: ܣܲܒ݂ܘ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܝܵܬܲܪ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܐܘܼܟ݂ܠܘܼܗܝ ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܓܹܢ̄ܒ݂ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ. 13 ܘܐܘܼܟ݂ܠܘܼܗܝ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܝܵܡܬܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ ܘܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡܵܟ݂: ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬ݂ܦܲܩܕܹܬ݂. 14 ܘܚܲܕ݂ܝܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܘܫܵܩܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܲܕ݂ܟܹܐ: ܐܲܢ̄ܬ ܘܲܒ݂ܢܲܝܟ: ܘܲܒ݂ܢܵܬ݂ܵܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܲܩܝܵܡܬܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ: ܘܲܩܝܵܡܬܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡܵܟ݂: ܐܸܬ݂ܝܲܗ̄ܒܲܬ݂ ܡܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 15 ܘܫܵܩܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܚܲܕ݂ܝܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܥܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܬܲܪܒܵܐ ܢܲܝܬܿܘܿܢ: ܠܡܸܦܪܲܫ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂ ܘܠܲܒ݂ܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡܵܟ݂: ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ. 16 ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܡܸܬ݂ܒܲܥ ܬܲܒ݂ܥܹܗ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܗܵܐ ܝܼܩܸܕ݂: ܘܲܪܓܸܙ ܥܲܠ ܐܹܠܝܼܥܵܙܲܪ: ܘܥܲܠ ܐܝܼܬ݂ܵܡܵܪ: ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܕܐܸܫܬܿܚܲܪ ܠܹܗ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 17 ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܸܟܲܠܬܿܘܿܢ ܚܛܵܗܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ: ܘܠܹܗ ܗ̄ܘܼ ܝܲܗ̄ܒܹܿܬ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܕܢܸܫܩܘܿܠ ܚܛܵܗܵܗ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 18 ܗܵܐ ܠܵܐ ܥܵܐܹܠ ܡܼܢ ܕܡܹܗ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ: ܐܸܟܲܠܬܿܘܿܢܵܝܗܝ ܕܹܝܢ ܒܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܸܬ݂ܦܲܩܕܹܬ݂: ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ. 19 ܘܐܸܡܲܪ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܗܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܩܲܪܸܒ݂ܘ ܚܛܵܗܲܝܗܘܿܢ ܘܝܲܩܕܲܝܗܘܿܢ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡܲܛܝܵܢܝ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܘܐܸܠܘܼ ܐܸܟ݂ܠܹܬ݂ ܚܛܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 20 ܘܲܫܡܲܥ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܫܦܲܪ ܒܥܲܝܢܵܘܗܝ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܐ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 2 ܡܲܠܸܠܘ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܕܹܐ ܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܡܼܢ ܟܠ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܒܲܐܪܥܵܐ. 3 ܟܠ ܕܨܲܪܝܵܐ ܦܲܪܣܬ݂ܵܗ: ܘܲܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܲܬ݂ܪܹܝܢ: ܘܡܸܬ݂ܓܵܘܪܪܵܐ: ܠܹܗ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ. 4 ܘܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܓܵܘܪܪܝܼܢ ܘܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܨܲܪܝܵܢ ܦܲܪܣܵܬ݂ܗܘܿܢ ܓܲܡܠܵܐ ܕܡܸܬ݂ܓܵܘܪܲܪ: ܘܦܲܪܣܬܹܗ ܠܵܐ ܨܲܪܝܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 5 ܘܲܚܓ݂ܵܣܵܐ ܕܡܸܬ݂ܓܵܘܪܲܪ: ܘܦܲܪܣܬܹܗ ܠܵܐ ܨܲܪܝܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 6 ܘܐܲܪܢܒ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܓܵܘܪܪܵܐ: ܘܦܲܪܣܬ݂ܵܗ ܠܵܐ ܨܲܪܝܵܐ: ܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܝܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 7 ܘܲܚܙܝܼܪܵܐ ܕܨܲܪܝܵܐ ܦܲܪܣܬܹܗ: ܘܲܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܲܬ݂ܪܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܓܵܘܪܲܪ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 8 ܡܼܢ ܒܸܣܪܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܘܲܠܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܒ݂ܘܼܢ: ܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ. 9 ܘܗܵܠܹܝܢ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܡܼܢ ܟܠ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܡܲܝܵܐ: ܟܠ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܓܸܦܹ̈ܐ: ܘܲܩܠܵܦܹ̈ܐ: ܒܡܲܝܵܐ: ܒܝܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܒ݂ܪܸ̈ܓ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ. 10 ܘܟ݂ܠ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܓܸܦܹ̈ܐ ܘܲܩܠܵܦܹ̈ܐ ܒܝܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܪܸ̈ܓ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܡܲܝܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܡܲܝܵܐ: ܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ. 11 ܡܼܢ ܒܸܣܪܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ: ܘܲܠܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܛܲܡܐܘܼܢ. 12 ܘܟ݂ܠ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܓܸܦܹ̈ܐ ܘܲܩܠܵܦܹ̈ܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 13 ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܲܣܠܵܘ ܡܼܢ ܦܵܪ̈ܚܵܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܸܫܪܵܐ: ܘܕܲܝܬ݂ܵܐ. 14 ܘܢܲܥܒ݂ܵܐ: ܒܓܸܢܣܲܝܗܘܿܢ. 15 ܘܢܲܥܵܡܵܐ: ܘܢܸܨܵܐ: ܠܓܸܢܣܲܝܗܘܿܢ. 16 ܘܥܘܿܕ݂ܵܐ: ܘܫܵܠܹܐ ܢܘܼܢܹ̈ܐ. 17 ܘܩܲܦܘܼܦܵܐ: ܘܟ݂ܘܼܟܿܒܲܝ: ܘܩܵܩܵܐ: ܘܲܫܪܲܩܪܵܩܵܐ. 18 ܘܚܘܼܪܒ݂ܵܐ: ܘܐܲܢܦܵܐ: ܠܓܸܢܣܲܝܗܘܿܢ. 19 ܘܬܲܪܢܵܓ݂ܘܿܠ ܒܲܪܵܐ: ܘܛܵܘܣܵܐ. 20 ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܕܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܒܲܥ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 21 ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܡܼܢ ܟܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܕܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܒܲܥ: ܕܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܛܸܦܪܵܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܪܸ̈ܓ݂ܠܵܘܗܝ: ܕܢܵܒܲܪ ܒܗܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ. 22 ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܩܲܡܨܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ: ܘܚܲܪܓܵܠܵܐ ܠܓܸܢܣܹܗ. 23 ܘܟ݂ܠܹܗ ܝܲܠܕܵܐ ܕܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܐܲܪܒܲܥ ܪܸܓ݂ܠܝܼܢ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 24 ܘܲܒ݂ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܬܿܛܲܡܐܘܼܢ: ܟܠ ܕܩܵܪܹܒ݂ ܠܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 25 ܘܟ݂ܠ ܕܫܵܩܹܠ ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 26 ܘܟ݂ܠܵܗ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܨܲܪܝܵܐ ܦܲܪܣܬ݂ܵܗ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܵܬ݂ ܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܲܬ݂ܪܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܓܵܘܪܪܵܐ: ܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܝܼ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܗܘܿܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 27 ܘܟ݂ܠ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܟ݂ܠܵܗ ܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܕܲܡܗܲܠܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܒܲܥ: ܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܝܼ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܕܩܵܪܹܒ݂ ܠܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 28 ܘܡܿܢ ܕܫܵܩܹܠ ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ. 29 ܘܗܵܠܹܝܢ ܕܛܲܡܐܝܼܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܸܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܟܵܟ݂ܘܼܫܬܵܐ: ܘܥܘܼܩܒܿܪܵܐ: ܘܚܲܪܕܵܢܵܐ: ܠܓܸܢܣܲܝܗܘܿܢ. 30 ܘܐܵܡܲܩܬ݂ܵܐ: ܘܚܘܼܠܕܵܐ: ܘܲܨܪܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܚܘܼܠܡܵܛܵܐ: ܘܝܲܕ݂ܝܵܕ݂ܵܐ. 31 ܗܵܠܹܝܢ ܛܲܡܐܝܼܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ: ܟܠ ܕܩܵܪܹܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܡܝܼܬ݂ܝܼܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 32 ܘܟ݂ܠ ܕܢܵܦܹܠ ܥܠܵܘܗܝ ܡܸܢܗܘܿܢ ܟܲܕ ܡܝܼܬ݂ܝܼܢ: ܢܸܬܿܛܲܡܲܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ: ܐܵܘ ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ: ܐܵܘ ܡܸܫܟܵܐ: ܐܵܘ ܣܲܩܵܐ: ܐܵܘ ܟܠ ܡܵܐܢ ܕܡܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܒܗܘܿܢ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ: ܒܡܲܝܵܐ ܢܸܨܒܿܥܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܛܲܡܐܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܿܘܿܢ. 33 ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ ܕܢܵܦܹܠ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܓ݂ܵܘܹܗ: ܟܠ ܕܲܒ݂ܓ݂ܵܘܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ: ܘܠܹܗ ܬܒܲܪܘ. 34 ܘܡܼܢ ܟܠ ܡܹܐܟ݂ܘܿܠܬܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܵܐ: ܕܢܵܦܠܝܼܢ ܥܠܹܝܗܿ ܡܲܝܵܐ: ܬܸܬܿܛܲܡܲܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܲܫܬܿܝܵܐ ܕܡܸܫܬܿܬܸܐ ܒܟ݂ܠ ܡܵܐܢ: ܢܸܬܿܛܲܡܲܐ. 35 ܘܟ݂ܠ ܕܢܵܦܹܠ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ: ܬܲܢܘܼܪܵܐ: ܘܒܹܝܬ݂ ܬܦܲܝܵܐ: ܢܸܬ݂ܥܲܩܪܘܼܢ: ܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܛܲܡܐܝܼܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ. 36 ܒܪܲܡ ܡܥܝܼܢܹ̈ܐ: ܘܓ݂ܘ̈ܒܹܿܐ: ܘܩܵܒ݂̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܲܝܵܐ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܟܹܝܢ: ܘܡܼܢ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ. 37 ܘܐܸܢ ܢܵܦܹܠ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܟܠ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܸܙܕܿܪܲܥ: ܕܟܹܐ ܗ̄ܘܼ. 38 ܘܐܸܢ ܢܦܲܠܘ ܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ: ܘܲܢܦܲܠ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ. 39 ܘܐܸܢ ܢܡܘܼܬ݂ ܡܼܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܕܲܟ݂ܝܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܡܹܐܟܲܠ: ܟܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܦܲܓ݂ܪܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 40 ܘܡܿܢ ܕܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪܹܗ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܲܕ݂ܢܸܫܩܘܿܠ ܡܼܢ ܦܲܓ݂ܪܹܗ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 41 ܘܟ݂ܠ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ. 42 ܘܟ݂ܠ ܕܫܵܐܹܦ ܥܲܠ ܟܲܪܣܹܗ: ܘܟ݂ܠ ܕܲܡܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܠ ܐܲܪܒܲܥ: ܘܥܲܠ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܹܐ: ܡܼܢ ܟܠ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܐܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. 43 ܠܵܐ ܬܛܲܡܐܘܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܡܐܘܼܢ ܒܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܡܐܘܼܢ ܒܗܘܿܢ. 44 ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܬ݂ܩܲܕܫܘܿܢ ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܕܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ: ܠܵܐ ܬܛܲܡܐܘܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܪܵܚܹܫ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 45 ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܕܐܲܣܸܩܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܕܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ. 46 ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ: ܘܲܕ݂ܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܕܪܲܚܫܵܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܲܕ݂ܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܪܲܚܫܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 47 ܘܲܠܡܸܦܪܲܫ ܒܹܝܬ݂ ܛܲܡܲܐ ܠܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܘܒܹܝܬ݂ ܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܵܐ ܠܒܹܝܬ݂ ܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܒ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܒ݂ܛܲܢ ܘܬܹܐܠܲܕ݂ ܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܬܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐܐ. 3 ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ ܢܸܓ݂ܙܪܘܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܥܘܼܪܠܘܼܬܹܗ. 4 ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܝܼܢ ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܬܸܬܸܿܒ݂ ܥܲܠ ܕܡܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂: ܘܲܠܡܲܩܕܫܵܐ ܠܵܐ ܬܹܥܘܿܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܡܠܘܿܢ ܝܵܘܡܲܝ ܕܲܟ݂ܝܘܼܬ݂ܵܗ. 5 ܘܐܸܢ ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܬܹܐܠܲܕ݂: ܬܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐܐ ܐܲܪܒܲܬܲܥܣܲܪ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܐܲܝܟ݂ ܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܘܸܫܬܿܝܼܢ ܘܸܫܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܬܸܬܸܿܒ ܥܲܠ ܕܡܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܐ. 6 ܘܡܵܐ ܕܲܡܠܵܘ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܕܲܟ݂ܝܘܼܬ݂ܵܗ ܕܲܒ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܕܒܲܪܬ݂ܵܐ: ܬܲܝܬܸܿܐ ܐܸܡܪܵܐ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܫܘܼܦܢܝܼܢܵܐ ܐܵܘ ܒܲܪ ܝܵܘܢܵܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ. 7 ܘܢܲܩܪܒ݂ܝܼܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܹܝܗܿ: ܘܬܸܬܿܕܲܟܸܿܐ ܡܼܢ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܗ: ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܐܲܝܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ. 8 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܛܹܐ ܒܐܝܼܕܹܝܗ ܕܬܲܝܬܸܿܐ ܐܸܡܪܵܐ: ܬܸܣܲܒ݂ ܬܪܹܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܝܼܢ: ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܚܲܕ݂ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܘܬܸܬܿܕܲܟܸܿܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܓ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 2 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܗܘܸܐ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܹܗ ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܩܲܠܵܦܝܼܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܹܗ ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܢܲܝܬܿܘܼܢܹܗ ܠܘܵܬ ܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܵܘ ܠܘܵܬ݂ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܒܢܵܘܗܝ ܟܵܗܢܹ̈ܐ. 3 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܹܗ: ܘܣܲܥܪܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܐܸܬ݂ܗܦܸܟ݂ ܠܡܸܚܘܲܪ: ܘܚܸܙܘܵܗ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܥܲܡܝܼܩ ܗ̄ܘܼ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܹܗ: ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܢܛܲܡܐܝܼܗ. 4 ܘܐܸܢ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܚܸܘܪܲܬ݂ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܹܗ: ܘܥܲܡܝܼܩܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܚܲܙܝܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܘܣܲܥܪܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܗܦܸܟ݂ ܠܡܸܚܘܲܪ: ܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 5 ܘܢܸܚܙܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܐܸܢ ܩܵܡܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܗ: ܘܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܢܸܣܓܿܪܝܼܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ. 6 ܘܢܸܚܙܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ: ܐܸܢ ܕܸܥܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂: ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܢܕܲܟܿܝܼܗܿ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܚܲܙܵܙܝܼܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 7 ܘܐܸܢ ܡܗܲܠܵܟ݂ܘܼ ܬܗܲܠܸܟ݂ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܚܙܵܗ ܟܵܗܢܵܐ ܘܕܲܟܿܝܵܗ: ܢܚܵܘܘܿܢܵܗ ܬܘܼܒ݂ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 8 ܘܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܢܛܲܡܐܝܼܗܿ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ. 9 ܘܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ ܟܲܕ ܬܸܗܘܸܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܢܲܝܬܿܘܼܢܹܗ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ. 10 ܘܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܚܸܘܵܪܬܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܘܗܝܼ ܗܸܦܟܲܬ݂ ܣܲܥܪܵܗ ܠܡܸܚܘܲܪ: ܘܪܘܼܫܡܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܫܘܼܡܬ݂ܵܐ. 11 ܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ ܥܲܬܿܝܼܩܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܹܗ: ܢܛܲܡܐܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܣܓܿܪܝܼܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ. 12 ܘܐܸܢ ܡܸܦܪܲܚ ܢܲܦܪܲܚ ܓܲܪܒܵܐ ܒܡܸܫܟܹܿܗ: ܘܲܢܟܲܣܝܹܘܗܝ ܓܲܪܒܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܡܸܫܟܹܿܗ: ܡܼܢ ܪܹܫܹܗ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܸܓ݂ܠܵܘܗܝ: ܟܠ ܕܚܵܙܹܝܢ ܥܲܝܢܵܘܗܝ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ. 13 ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܐܸܢ ܟܲܣܝܼ ܓܲܪܒܵܐ ܠܟ݂ܠܹܗ ܒܸܣܪܹܗ: ܢܕܲܟܿܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܟܠܹܗ ܓܹܝܪ ܐܸܬ݂ܗܦܸܟ݂ ܠܡܸܚܘܲܪ ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܟܹܐ ܗ̄ܘܼ. 14 ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܬ݂ܚܙܸܐ ܒܹܗ ܒܸܣܪܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ. 15 ܘܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܠܒܸܣܪܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܘܲܢܛܲܡܐܝܼܘܗܝ ܠܒܸܣܪܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ. 16 ܘܐܸܢܗܘܼ ܕܐܸܬ݂ܗܦܸܟ݂ ܒܸܣܪܵܐ ܚܲܝܵܐ ܠܡܸܚܘܲܪ: ܢܲܝܬܿܘܼܢܹܗ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ. 17 ܘܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܐܸܬ݂ܗܲܦܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܠܡܸܚܘܲܪ: ܢܕܲܟܿܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܕܲܟ݂ܝܵܐ ܗ̄ܝܼ. 18 ܘܒܸܣܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܫܘܼܚܢܵܐ ܒܡܸܫܟܹܿܗ: ܘܢܸܬ݂ܐܲܣܸܐ. 19 ܘܬܸܗܘܸܐ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬܹܗ ܕܫܘܼܚܢܵܐ ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܚܸܘܵܪܬܵܐ: ܐܵܘ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܚܸܘܵܪܵܐ ܐܵܘ ܕܣܘܼܡܵܩܵܐ: ܢܚܵܘܘܿܢܵܗ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 20 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܚܸܙܘܵܗ ܡܲܟܿܝܼܟ݂ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܘܣܲܥܪܵܗ ܐܸܬ݂ܗܦܸܟ݂ ܠܡܸܚܘܲܪ: ܢܛܲܡܐܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܘܲܒ݂ܫܘܼܚܢܵܐ ܣܸܓ݂ܝܲܬ݂. 21 ܘܐܸܢ ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܵܗ ܣܲܥܪܵܐ ܚܸܘܵܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܘܵܬ݂ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 22 ܘܐܸܢ ܡܗܲܠܵܟ݂ܘܼ ܬܗܲܠܸܟ݂ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܢܛܲܡܐܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ. 23 ܘܐܸܢ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܗ ܩܵܡܲܬ݂ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂: ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܫܘܼܚܢܵܐ: ܢܕܲܟܿܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ. 24 ܘܒܸܣܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܗܘܸܐ ܒܡܸܫܟܹܿܗ ܟܘܵܝܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܒܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܕܲܟ݂ܘܵܝܵܐ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܚܸܘܵܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܣܘܼܡܵܩܵܐ: ܐܵܘ ܕܡܲܚܘܪܵܐ. 25 ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܐܸܬ݂ܗܦܸܟ݂ ܣܲܥܪܵܐ ܠܡܸܚܘܲܪ ܒܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܚܸܙܘܵܗܿ ܥܲܡܝܼܩ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܒܲܟ݂ܘܵܝܵܐ ܦܪܲܚ: ܢܛܲܡܐܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ. 26 ܘܐܸܢ ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܕܠܲܝܬܿ ܒܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܣܲܥܪܵܐ ܚܸܘܵܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܘܵܬ݂ ܡܲܟܿܝܼܟ݂ܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 27 ܘܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܸܢ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܢܛܲܡܐܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ. 28 ܘܐܸܢ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܗ ܩܵܡܲܬ݂ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܵܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܟ݂ܘܵܝܵܐ: ܢܕܲܟܿܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܟ݂ܘܵܝܵܐ. 29 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܐܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ: ܐܵܘ ܒܕܲܩܢܹܗ. 30 ܢܸܚܙܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܐܸܢ ܚܸܙܘܵܗ ܥܲܡܝܼܩ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܒܵܗ ܣܥܲܪ ܫܸܡܫܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ: ܢܛܲܡܐܝܼܗܿ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܐܵܘ ܕܕܲܩܢܵܐ. 31 ܘܐܸܢ ܢܸܚܙܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܥܲܡܝܼܩ ܚܸܙܘܵܗ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܘܣܲܥܪܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ ܠܲܝܬ ܒܵܗ: ܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗܵܝܼ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 32 ܘܢܸܚܙܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗܵܝܼ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܗܘܵܐ ܒܵܗ ܣܥܲܪ ܫܸܡܫܵܐ: ܘܚܸܙܘܵܗ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܗܘܵܐ ܥܲܡܝܼܩ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ. 33 ܢܓ݂ܪܘܿܥ ܣܸܛܪܹܝܗ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܗ ܠܵܐ ܢܸܓ݂ܪܘܿܥ: ܘܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ. 34 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܘܚܸܙܘܵܗ ܠܵܐ ܗܘܵܐ ܥܲܡܝܼܩ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܢܕܲܟܿܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 35 ܘܐܸܢ ܡܗܲܠܟ݂ܘܼ ܬܗܲܠܸܟ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬܿܕܲܟܿܝܼ. 36 ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܠܵܐ ܢܫܲܐܸܠ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܣܥܲܪ ܫܸܡܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ. 37 ܘܐܸܢ ܒܕ݂ܘܼܟܿܬ݂ܵܗ ܩܵܡܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܣܲܥܪܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ ܝܼܥܵܐ ܒܵܗ: ܘܡܸܬ݂ܐܲܣܝܵܐ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܕܲܟ݂ܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܢܕܲܟܿܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ. 38 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܐܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܗܘܿܢ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܡܲܒ݂ܗܩܵܐ ܐܵܘ ܚܸܘܵܪܵܐ. 39 ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܗܘܿܢ ܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܚܸܘܵܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܣܘܼܡܵܩܵܐ: ܩܲܠܦܝܼܬ݂ܵܐ ܣܸܓ݂ܝܲܬ݂ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܕܟܹܐ ܗ̄ܘܼ. 40 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܬܲܪ ܣܲܥܪܹܗ ܘܢܸܩܪܲܚ: ܕܟܹܐ ܗ̄ܘܼ. 41 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘܗܝ ܢܸܬܲܪ ܣܲܥܪܹܗ: ܓܒ݂ܵܚܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܕܟܹܐ ܗ̄ܘܼ. 42 ܘܐܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܒܲܩܪܵܚܘܼܬܹܗ: ܐܵܘ ܒܲܓ݂ܒ݂ܵܚܘܼܬܹܗ: ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܚܸܘܵܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܣܘܼܡܵܩܵܐ: ܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ ܣܓ݂ܝܼ ܒܲܩܪܵܚܘܼܬܹܗ: ܐܵܘ ܒܲܓ݂ܒ݂ܵܚܘܼܬܹܗ. 43 ܢܸܚܙܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܠܫܘܼܡܬ݂ܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܐܸܢ ܚܸܘܪܲܬ݂ ܘܐܸܢ ܣܸܡܩܲܬ݂ ܒܲܩܪܵܚܘܼܬܹܗ ܐܵܘ ܒܲܓ݂ܒ݂ܵܚܘܼܬܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܚܸܙܘܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܡܸܫܟܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ. 44 ܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ: ܘܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܘܼ: ܢܛܲܡܐܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܗ̄ܝܼ. 45 ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܓ݂ܪܸܒ݂ ܘܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܡܵܐܢܵܘܢܗܝ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܦܲܪܡܝܼܢ: ܘܪܹܫܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܦܪܝܼܥ: ܘܥܲܠ ܣܸܦܘܵܬܹܗ ܢܸܬ݂ܥܲܛܲܦ: ܘܛܲܡܵܐܐ ܢܸܩܪܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ. 46 ܟܠ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܘܼ: ܒܲܠܚܘܿܕ݂ܵܘܗܝ ܢܸܬܸܿܒ݂: ܘܲܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܵܘܬܿܒܹܗ. 47 ܘܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܐܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܒܵܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܒܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ: ܐܵܘ ܒܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܕܟܸܬܵܢܵܐ. 48 ܐܵܘ ܒܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ ܕܟܸܬܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܕܥܲܡܪܵܐ: ܐܵܘ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܐܵܘ ܒܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܡܸܫܟܵܐ. 49 ܘܬܸܗܘܸܐ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܝܘܼܪܵܩܵܐ: ܐܵܘ ܣܘܼܡܵܩܵܐ: ܒܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ: ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܢܚܵܘܘܿܢܵܗ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 50 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 51 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܐܸܢ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܡܸܫܟܵܐ: ܐܵܘ ܒܟ݂ܠ ܡܸܫܟܵܐ ܕܡܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܠܲܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ: ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܓܲܪܒܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ. 52 ܢܵܘܩܕ݂ܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܠܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܠܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܠܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܟܸܬܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܠܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܵܘܩܕ݂ܘܼܢܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܪܝܼܪܵܐ. 53 ܘܐܸܢ ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܟ݂ܠ ܡܵܐܢ ܕܡܸܫܟܵܐ. 54 ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܢܚܲܠܠܘܼܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܣܓܿܪܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܐ̄ܚܪܵܢܝܼܢ. 55 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܚܲܠܠܘܼܗܿ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܚܲܠܲܦ ܚܸܙܘܵܗ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܚܲܠܦܲܬ݂: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ ܐܵܘܩܸܕܲܝܗܝ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܚܲܕ݂ܬ݂ܘܼܬܹܗ: ܐܵܘ ܒܲܒ݂ܠܵܝܘܼܬܹܗ. 56 ܘܐܸܢ ܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܫܲܘܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬ݂ܚܲܠܲܠ: ܢܸܩܘܿܕ݂ ܢܸܫܩܠܝܼܗ ܡܼܢ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܡܸܫܟܵܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܟܪܵܟ݂ܵܐ. 57 ܘܐܸܢ ܬܘܼܒ݂ ܬܸܬ݂ܚܙܸܐ ܒܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܒܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܒܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܒܟ݂ܠ ܡܵܐܢ ܕܡܸܫܟܵܐ: ܢܵܘܩܕ݂ܝܼܘܗܝ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܣܸܓ݂ܝܲܬ݂ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ. 58 ܘܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܟܪܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܟܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ ܕܡܸܬ݂ܚܲܠܲܠ: ܘܦܵܪܩܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܢܸܬ݂ܚܲܠܲܠ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 59 ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܕܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܕܥܲܡܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܟܸܬܵܢܵܐ: ܐܵܘ ܕܫܸܬ݂ܝܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܟ݂ܪܵܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܕܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܡܸܫܟܵܐ: ܕܲܢܕܲܟܹܿܝܘܗܝ: ܐܵܘ ܕܲܢܛܲܡܐܝܼܘܗܝ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܕ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܗܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܢܲܝܬܿܘܼܢܹܗ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ. 3 ܘܢܸܦܘܿܩ ܟܵܗܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܚܙܸܐ ܟܵܗܢܵܐ: ܐܸܢ ܐܸܬ݂ܐܲܣܝܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ. 4 ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܲܝܬܿܘܿܢ ܠܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܨܸܦܪܝܼܢ ܚܲܝܵܬ݂ܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܬ݂ܵܐ: ܘܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܨܘܼܒ݂ܥܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܙܘܿܦܵܐ. 5 ܘܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܘܼܢ ܨܸܦܪܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ ܥܲܠ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܡܲܝܵܐ. 6 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܠܨܸܦܪܵܐ ܗܵܝ ܚܲܝܬ݂ܵܐ: ܘܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܨܘܼܒ݂ܥܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܙܘܿܦܵܐ: ܘܢܸܨܒܿܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܨܸܦܪܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ: ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܨܸܦܪܵܐ ܕܐܸܬ݂ܢܲܟ݂ܣܲܬ݂ ܥܲܠ ܡܲܝܵܐ ܕܡܲܒܿܘܼܥܵܐ. 7 ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ ܡܼܢ ܓܲܪܒܵܐ: ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܢܲܦܪܚܝܼܗ ܠܨܸܦܪܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܠܐܲܦܲܝ ܚܲܩܠܵܐ. 8 ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ ܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܢܸܓ݂ܪܘܿܥ ܟܠܹܗ ܣܲܥܪܹܗ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܡܼܢ ܒܵܬܲܪܟܸܿܢ ܢܸܥܘܿܠ ܠܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܬܸܿܒ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܟܿܢܹܗ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 9 ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܢܸܓ݂ܪܘܿܥ ܟܠܹܗ ܣܲܥܪܹܗ: ܪܹܫܹܗ: ܘܕܲܩܢܹܗ: ܘܲܓ݂ܒ݂ܝܼܢܵܘܗܝ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܣܲܥܪܹܗ ܢܸܓܪܘܿܥ: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܲܣܚܸܐ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 10 ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ: ܢܸܣܲܒ݂ ܬܪܹܝܢ ܐܸܡܪܝܼܢ ܕܠܲܝܬܿ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ: ܘܦܲܪܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܒܲܪܬ݂ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܒܵܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܘܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ ܥܸܣܪܘܿܢܝܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܘܲܡܢܹܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ. 11 ܘܲܢܩܝܼܡܝܼܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܡܕܲܟܸܿܐ ܠܗܵܘ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܲܠܗܘܿܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 12 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܠܲܡܢܹܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 13 ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܠܐܸܡܪܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܢܵܟܹܣ ܚܛܵܗܵܐ ܘܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܘ ܕܲܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ. 14 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 15 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܡܢܹܩܝܼܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ: ܘܢܸܣܘܿܟ݂ ܥܲܠ ܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ. 16 ܘܢܸܨܒܿܘܿܥ ܟܵܗܢܵܐ ܨܸܒ݂ܥܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ: ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 17 ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܝܵܬܲܪ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܥܲܠ ܕܘܼܟܲܬ݂ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ. 18 ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ: ܕܒ݂ܐܝܼܕܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܢܲܪܡܸܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 19 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܠܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 20 ܘܢܲܣܸܩ ܟܵܗܢܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 21 ܘܐܸܢ ܡܹܣܟܹܿܝܢ ܗ̄ܘܼ ܘܠܵܐ ܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܢܸܣܲܒ݂ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ ܠܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܕܢܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܥܸܣܪܵܐ ܠܣܲܐܬ݂ܵܐ: ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ ܠܩܘܼܪܒܵܢܵܐ: ܘܲܡܢܹܩܝܼܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ. 22 ܘܲܬ݂ܪܹܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܝܼܢ: ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܡܸܕܸܿܡ ܕܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܚܲܕ݂ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 23 ܘܢܲܝܬܸܿܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܕܲܢܕܲܟܿܝܹܘܗܝ: ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 24 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܐܸܡܪܵܐ ܚܲܕ݂: ܘܲܡܢܹܩܝܼܬ݂ܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ: ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 25 ܘܢܸܟܿܣܹܝܘܗܝ ܠܐܸܡܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܸܣܲܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ. 26 ܘܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܢܸܣܘܿܟ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܒܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ. 27 ܘܢܸܪܘܿܣ ܟܵܗܢܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܹܗ ܕܣܸܡܵܠܵܐ: ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 28 ܘܢܸܪܘܿܣ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܹܗ: ܥܲܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕ݂ܢܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܟܪܵܬ݂ܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܒܕ݂ܘܼܟܲܬ݂ ܕܡܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ. 29 ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܡܸܫܬܿܚܲܪ ܡܼܢ ܡܸܫܚܵܐ ܕܒ݂ܐܝܼܕܹܗ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 30 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܡܼܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܹ̈ܐ: ܐܵܘ ܡܼܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܡܼܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ. 31 ܘܢܸܗܘܸܐ ܚܲܕ݂ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܗܵܘ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 32 ܗܵܢܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܿܢ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܕܠܵܐ ܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܕܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 33 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 34 ܟܲܕ݂ ܬܸܥܠܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܘܐܸܬܸܿܠ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܐܲܪܲܥ ܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܟ݂ܘܿܢ. 35 ܢܹܐܬܹܐ ܡܵܪܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܘܲܢܚܵܘܸܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ ܐܸܬ݂ܚܲܙܝܲܬ݂ ܠܝܼ ܒܒܲܝܬܵܐ. 36 ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܢܣܲܦܩܘܼܢܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܥܲܕ݂ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܟܵܗܢܵܐ ܢܸܚܙܹܝܗ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܡܲܐ ܟܠ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܢܸܥܘܿܠ ܟܵܗܢܵܐ. 37 ܘܢܸܚܙܹܝܗ ܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܐܸܣܬ݂ܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܩܠܵܦܹ̈ܐ ܕܝܼܘܼܪܵܩܵܢ: ܐܵܘ ܕܣܘܼܡܵܩܵܢ: ܘܚܸܙܘܗܹܝܢ ܥܲܡܝܼܩ ܡܼܢ ܐܸܣܬ݂ܵܐ. 38 ܢܸܦܘܿܩ ܠܹܗ ܟܵܗܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܲܢܩܘܼܡ ܒܬܲܪܥܹܗ: ܘܢܸܣܓܿܪܝܼܘܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܘ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ. 39 ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܘܢܸܚܙܸܐ: ܐܸܢ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܐܸܣܬ݂ܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ. 40 ܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܸܫܡܛܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܗܹܝܢ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܘܢܲܪܡܘܼܢ ܐܸܢܹܝܢ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܛܲܡܵܐܐ. 41 ܘܒܲܝܬܵܐ ܗܵܘ ܢܸܩܠܦܘܼܢܹܗ ܡܼܢ ܠܓ݂ܵܘ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ: ܘܢܸܫܕܿܘܼܢ ܥܲܦܪܵܐ ܕܲܩܠܲܦܘ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܛܲܡܵܐܐ. 42 ܘܢܸܣܒ݂ܘܿܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪܵܢܝܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܲܥܠܘܼܢ ܚܠܵܦ ܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܘܥܲܦܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܣܒ݂ܘܿܢ: ܘܢܸܛܪܘܼܢܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ. 43 ܐܸܢ ܬܗܲܠܸܟ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܘܬܸܣܓܸܿܐ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬ݂ܢܣܸܒ݂ ܟܹܐܦܹ̈ܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬ݂ܩܠܸܦ ܒܲܝܬܵܐ ܘܐܸܬܿܛܪܝܼ. 44 ܢܸܥܘܿܠ ܟܵܗܢܵܐ ܘܢܸܚܙܸܐ: ܐܸܢ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܓܲܪܒܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܛܲܡܲܐ ܗ̄ܘܼ. 45 ܢܸܥܩܪܘܿܢܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܠܟܹܐܦܵܘܗܝ ܘܲܠܩܲܝܣܵܘܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܹܗ ܥܲܦܪܹܗ: ܘܢܲܦܩܘܼܢܹܗ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܠܐܲܬ݂ܪܵܐ ܛܲܡܵܐܐ: ܘܢܵܘܩܕ݂ܘܼܢܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ. 46 ܘܡܿܢ ܕܥܵܐܹܠ ܠܓ݂ܵܘܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܟܠ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܲܣܓ݂ܝܼܪ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 47 ܘܡܿܢ ܕܕ݂ܵܡܸܟ݂ ܒܓ݂ܵܘܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܡܿܢ ܕܐܵܟܹܠ ܒܓ݂ܵܘܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ. 48 ܘܐܸܢ ܢܸܥܘܿܠ ܟܵܗܢܵܐ ܘܢܸܚܙܸܐ ܕܠܵܐ ܗܲܠܟܲܬ݂ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܒܒܲܝܬܵܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܛܪܵܐܘܼܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܢܕܲܟܹܿܝܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܵܘ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܬ݂ܐܲܣܝܲܬ݂ ܠܵܗ ܡܚܘܿܬܹܗ. 49 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܠܲܡܕܲܟܵܝܘܼܬܹܗ ܠܒܲܝܬܵܐ: ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܨܸܦܪܝܼܢ ܚܲܝܵܬ݂ܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܬ݂ܵܐ: ܘܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܙܘܿܦܵܐ: ܘܨܘܼܒ݂ܥܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ. 50 ܘܢܸܦܩܘܿܕ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܸܟܿܣܘܿܢ ܨܸܦܪܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܒܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ: ܥܲܠ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܡܲܝܵܐ. 51 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܠܨܸܦܪܵܐ ܗܵܝ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬ݂ܵܐ: ܘܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܙܘܿܦܵܐ: ܘܨܘܼܒ݂ܥܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܨܒܿܘܿܥ ܐܸܢܘܿܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܨܸܦܪܵܐ ܗܵܝ ܕܲܢܟ݂ܝܼܣܵܐ: ܘܲܒ݂ܡܲܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܐ ܗܵܘ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ. 52 ܘܲܢܕܲܟܹܿܝܘܗܝ ܠܒܲܝܬܵܐ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܕܨܸܦܪܵܐ: ܘܲܒ݂ܡܲܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ݂ܨܸܦܪܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܩܲܝܣܵܐ ܕܐܲܪܙܵܐ: ܘܲܒ݂ܙܘܿܦܵܐ: ܘܲܒ݂ܨܘܼܒ݂ܥܵܐ ܕܲܙܚܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ. 53 ܘܢܲܦܪܚܝܼܗ ܠܨܸܦܪܵܐ ܚܲܝܬ݂ܵܐ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܠܐܲܦܲܝ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 54 ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܠ ܡܲܚܘܵܢ ܕܓܲܪܒܵܐ. 55 ܘܠܲܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ: ܕܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܘܲܕ݂ܒܲܝܬܵܐ. 56 ܘܲܠܫܘܼܡܬ݂ܵܐ: ܘܲܠܩܲܠܵܦܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܲܠܒܸܗܩܝܼܬ݂ܵܐ. 57 ܘܲܠܡܸܦܪܲܫ ܒܹܝܬ݂ ܛܲܡܵܐܐ ܠܕܲܟ݂ܝܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܓܲܪܒܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܗ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 2 ܡܲܠܸܠܘ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪܘ ܠܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܟܲܕ݂ ܢܸܗܘܸܐ ܕܵܐܹܒ݂ ܡܼܢ ܒܸܣܪܹܗ ܕܵܘܒܹܿܗ: ܛܡܲܐ ܗ̄ܘܼ. 3 ܘܗܵܕܹܐ ܬܸܗܘܸܐ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܕ݂ܵܘܒܹܿܗ: ܪܵܕܹܐ ܒܸܣܪܹܗ ܥܲܡ ܕܵܘܒܹܿܗ: ܐܵܘ ܚܬ݂ܝܼܡ ܒܸܣܪܹܗ ܡܼܢ ܕܵܘܒܹܿܗ: ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ ܗ̄ܝܼ. 4 ܘܟ݂ܠ ܡܲܫܟܿܒ݂ܵܐ ܕܕܵܡܹܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܕܵܝܒܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ. 5 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܡܲܫܟܿܒܹܗ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 6 ܘܡܿܢ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܥܲܠ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܝܵܬܹܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܕܵܝܒܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 7 ܘܡܿܢ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܒܸܣܪܹܗ ܕܕ݂ܵܝܒܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 8 ܘܐܸܢ ܢܸܪܘܿܩ ܗܵܘ ܡܿܢ ܕܕ݂ܵܐܹܒ݂ ܥܲܠ ܡܿܢ ܕܲܕ݂ܟܹܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 9 ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܪܵܟܹܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܗܵܘ ܡܿܢ ܕܕ݂ܵܐܹܒ݂: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ. 10 ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬ݂ ܬܚܘܿܬ݂ܵܘܗܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܡܿܢ ܕܢܸܫܩܘܿܠ ܐܸܢܹܝܢ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 11 ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܗܵܘ ܐܲܝܢܵܐ ܕܕܵܐܹܒ: ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܫܝܼܓ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܒܡܲܝܵܐ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 12 ܘܡܵܐܢܵܐ ܕܦܲܚܵܪܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܹܗ ܐܲܝܢܵܐ ܕܕ݂ܵܐܹܒ݂: ܢܸܬܿܬܿܒܲܪ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܢܸܬܿܬܿܫܝܼܓ݂ ܒܡܲܝܵܐ. 13 ܘܐܸܢ ܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܕ݂ܵܐܹܒ݂ ܡܼܢ ܕܵܘܒܹܿܗ: ܢܸܡܢܸܐ ܠܹܗ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ ܘܢܲܣܚܸܐ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 14 ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ: ܢܸܣܲܒ݂ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܝܼܢ: ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܘܢܲܝܬܸܿܐ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܸܬܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 15 ܘܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܵܘܒܹܿܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 16 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܦܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ: ܢܲܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ ܟܠܹܗ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 17 ܘܟ݂ܠ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ: ܐܵܘ ܡܲܫܟܿܒ݂ܵܐ ܕܢܵܦܹܠ ܥܠܵܘܗܝ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ: ܢܸܬ݂ܚܲܠܲܠ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 18 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܠܘܵܬ݂ܵܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ: ܢܸܣܚܘܿܢ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܛܲܡܐܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 19 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܗܘܸܐ ܕܵܝܒܵܐ ܕܡܵܗ: ܢܸܗܘܸܐ ܕܵܘܒܵܗ ܒܒܸܣܪܵܗ: ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܬܸܬܸܿܒ݂ ܒܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܵܗ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 20 ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܬܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܒܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ: ܘܟ݂ܠ ܡܸܕܸܿܡ ܕܬܸܬܸܿܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ. 21 ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܥܲܪܣܵܗ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 22 ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܟ݂ܠ ܡܵܐܢ ܕܬܸܬܸܿܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܲܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 23 ܘܐܸܢ ܠܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܠܡܵܐܢܵܐ ܕܝܵܬ݂ܒܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܩܪܸܒ݂: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 24 ܘܐܸܢ ܢܸܕ݂ܡܵܟ݂ ܠܘܵܬ݂ܵܗ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܢܸܦܸܠ ܡܼܢ ܟܸܦ̮ܣܵܗ ܥܠܵܘܗܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܡܲܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܟ݂ܠ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܕ݂ܵܡܸܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܢܸܗܘܸܐ ܛܡܲܐ. 25 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܕ݂ܘܼܒ݂ ܕܵܘܒܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܗ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܣܲܓܿܝܹܐܐ: ܕܠܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܐܵܘ ܐܸܢ ܬܕ݂ܘܼܒ݂ ܥܲܠ ܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܟܠ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܕ݂ܵܝܒܵܐ ܒܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܗ: ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܲܝ ܟܸܦ̮ܣܵܗ ܢܸܗܘܘܿܢ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐܐ. 26 ܘܟ݂ܠ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܬܸܕ݂ܡܵܟ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܟܠ ܝܵܘܡܲܝ ܕܵܘܒܵܗ: ܐܲܝܟ݂ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܗ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܗ: ܘܟ݂ܠ ܡܵܐܢܵܐ ܕܬܸܬܸܿܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܢܸܗܘܸܐ ܛܡܲܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܟܸܦ̮ܣܵܗ. 27 ܘܟ݂ܠ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܢܸܬܛܲܡܲܐ: ܘܲܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ : ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ. 28 ܘܐܸܢ ܕܸܟ݂ܝܲܬ݂ ܡܼܢ ܕܵܘܒܵܗ: ܬܸܡܢܸܐ ܠܵܗ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܒ݂ܵܬܸܪܟܸܿܢ ܬܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 29 ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܠܵܗ ܬܪܹܝܢ ܫܘܼܦܢܝܼܢܝܼܢ: ܐܵܘ ܬܪܹܝܢ ܒܢܲܝ ܝܵܘܢܵܐ: ܘܬܲܝܬܸܿܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 30 ܘܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܚܲܕ݂ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܗ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 31 ܘܲܬ݂ܙܲܗܪܘܼܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬ݂ܘܼܢ ܒܛܲܡܐܘܼܬ݂ܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܛܲܡܐܘܼܢ ܡܲܫܟܲܢܝ ܕܒܲܝܢܵܬ݂ܗܘܿܢ. 32 ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܡܵܢ ܕܕ݂ܵܐܹܒ: ܘܲܠܡܵܢ ܕܢܵܦܹܩ ܡܸܢܹܗ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ: ܕܢܸܬܿܛܲܡܲܐ ܒܹܗ. 33 ܘܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬ݂ܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܒܟܸܦ̮ܣܵܗ: ܘܡܿܢ ܕܕ݂ܵܐܹܒ݂ ܢܸܗܘܸܐ ܒܕ݂ܵܘܒܹܿܗ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ: ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܛܲܡܐܬ݂ܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܘ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡܝܼܬ݂ܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܒܢܵܘܗܝ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܟܲܕ݂ ܩܲܪܸܒ݂ܘ ܢܘܼܪܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܲܝܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܡܝܼܬ݂ܘ. 2 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܐܲܚܘܼܟ݂: ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܵܐܹܠ ܒܟ݂ܠܙܒܲܢ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܠܓ݂ܵܘ ܡܼܢ ܐܲܦܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܩܹܒ݂ܘܿܬ݂ܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܡܘܼܬ݂: ܡܸܛܠ ܕܒܲܥܢܵܢܵܐ ܡܸܬ݂ܚܙܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܣܵܝܵܐ. 3 ܒܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܢܸܗܘܸܐ ܥܵܐܹܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܒܬ݂ܵܘܪܵܐ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 4 ܘܟ݂ܘܼܬܿܝܼܢܵܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܠܒܲܫ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܠ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܲܒ݂ܗܸܡܝܵܢܵܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ ܢܸܬ݂ܚܲܙܲܩ: ܘܡܲܨܢܲܦܬ݂ܵܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ ܢܣܝܼܡ ܒܪܹܫܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܢܲܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ ܒܸܣܪܹܗ: ܘܢܸܠܒܲܫ ܐܸܢܘܿܢ. 5 ܘܡܼܢ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܢܸܣܲܒ݂ ܬܪܹܝܢ ܨܸܦܪܵܝܝܼܢ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܠܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܠܲܥܠܵܬ݂ܵܐ. 6 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܗܪܘܿܢ ܬܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܝܼܠܹܗ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܥܲܠ ܒܲܝܬܹܿܗ. 7 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܬܪܹܝܢ ܨܸܦܪܵܝܝܼܢ: ܘܲܢܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܚܲܝܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ. 8 ܘܢܲܪܡܸܐ ܐܲܗܪܘܿܢ ܦܸܨܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܨܸܦܪܵܝܝܼܢ: ܦܸܨܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܦܸܨܬ݂ܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܠܲܥܙܵܙܵܐܹܝܠ. 9 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܐܲܗܪܘܿܢ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܢܸܦܠܲܬ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܦܸܨܬ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ ܠܲܚܛܵܗܵܐ. 10 ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܢܸܦܠܲܬ݂ ܥܠܵܘܗܝ ܦܸܨܬ݂ܵܐ ܕܲܥܙܵܙܵܐܹܝܠ: ܢܩܘܼܡ ܟܲܕ݂ ܚܲܝ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܢܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܲܢܫܲܕܿܪܘܼܢܹܗ ܠܘܵܬ݂ ܥܙܵܙܵܐܹܝܠ ܠܡܲܕ݂ܒܪܵܐ. 11 ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܐܲܗܪܘܿܢ ܬܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܥܲܠ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܢܸܟܿܣܝܼܘܗܝ ܠܬ݂ܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ. 12 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܡܠܹܐ ܦܝܼܪܡܵܐ ܓܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܡܠܹܐ ܚܘܼܦܢܵܘܗܝ ܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ: ܘܢܸܥܘܿܠ ܠܓ݂ܵܘ ܡܼܢ ܐܲܦܲܝ ܬܲܪܥܵܐ. 13 ܘܲܢܣܝܼܡ ܥܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܢܘܼܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܬ݂ܟܲܣܝܼܘܼܗܝ ܥܢܵܢܵܐ ܕܥܸܛܪܵܐ ܠܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܥܲܠ ܣܵܗܕܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܡܘܼܬ݂. 14 ܘܢܸܣܲܒ݂ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ ܠܐܲܦܲܝ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܡܼܢ ܡܲܕ݂ܢܚܵܝܹܗ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܢܸܪܘܿܣ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ. 15 ܘܢܸܟܿܘܿܣ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܢܲܥܸܠ ܕܡܹܗ ܠܓ݂ܵܘ ܡܼܢ ܐܲܦܲܝ ܬܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܲܕ݂ܡܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܠܲܕ݂ܡܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܢܸܪܣܝܼܘܗܝ ܥܲܠ ܚܘܼܣܵܝܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܚܘܼܣܵܝܵܐ. 16 ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܼܢ ܥܵܘܠܗܘܿܢ: ܘܡܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝܗܘܿܢ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܕܲܫܪܸܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܒܓ݂ܵܘ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܗܘܿܢ. 17 ܘܟ݂ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܡܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܒܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܵܦܸܩ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܥܲܠ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܘܥܲܠ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܚܲܣܸܐ. 18 ܘܢܸܦܘܿܩ ܠܘܵܬ݂ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܕܲܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܲܒ݂ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܡܼܢ ܕܡܵܐ ܕܨܸܦܪܵܝܵܐ: ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܩܲܪܢܵܬܹܗ ܕܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܟܲܕ݂ ܚܵܕܲܪ. 19 ܘܢܸܪܘܿܣ ܥܠܵܘܗܝ ܡܼܢ ܕܡܵܐ ܒܨܸܒ݂ܥܹܗ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܲܢܕܲܟܿܝܼܘܗܝ: ܘܲܢܩܲܕܿܫܝܼܘܗܝ ܡܼܢ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 20 ܘܡܵܐ ܕܫܲܠܸܡ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܲܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ: ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܝܵܐ. 21 ܘܲܢܣܝܼܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܬܲܪܬܲܝܗܹܝܢ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܘܢܵܘܕܸܿܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܠܵܗ ܣܲܟ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܟ݂ܠܹܗ ܥܵܘܠܗܘܿܢ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܢܣܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܕܨܸܦܪܵܝܵܐ: ܘܲܢܫܲܕܲܪ ܒܝܲܕ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܡܛܲܝܲܒ݂ ܠܡܲܕ݂ܒܿܪܵܐ. 22 ܘܢܸܫܩܘܿܠ ܥܠܵܘܗܝ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܟܠܹܗ ܥܵܘܠܗܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܲܝܵܪܬܵܐ: ܘܢܸܫܒܿܩܝܼܘܗܝ ܠܨܸܦܪܵܝܵܐ ܒܡܲܕ݂ܒܪܵܐ. 23 ܘܢܸܥܘܿܠ ܐܲܗܪܘܿܢ ܠܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܸܫܠܲܚ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ ܕܲܠܒܲܫ ܡܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܢܸܫܒܘܿܩ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܡܵܢ. 24 ܘܢܲܣܚܸܐ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲܝܵܐ: ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܢܸܠܒܲܫ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܦܘܿܩ ܘܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܘܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ: ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܥܲܠ ܥܲܡܵܐ. 25 ܘܬܲܪܒܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܢܲܣܸܩ ܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ. 26 ܘܗܵܘ ܕܲܡܫܲܕܲܪ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܠܲܥܙܵܙܵܐܹܝܠ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܒ݂ܵܬ݂ܪܟܸܿܢ ܢܸܥܘܿܠ ܠܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ. 27 ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ: ܘܨܸܦܪܵܝܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܡܼܢ ܕܸܡܗܘܿܢ ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܒܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܢܸܦܩܘܿܢ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܘܢܵܘܩܕ݂ܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܸܫܟܗܘܿܢ ܘܒܸܣܪܗܘܿܢ ܘܦܸܪܬܿܗܘܿܢ. 28 ܘܡܿܢ ܕܡܵܘܩܸܕ݂ ܠܗܘܿܢ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܲܣܚܸܐ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܢܸܥܘܿܠ ܠܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ. 29 ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ: ܡܲܟܸܿܟ݂ܘ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ. 30 ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܢܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ: ܕܬܸܬܿܕܲܟܿܘܼܢ ܡܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝܟܘܿܢ: ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܬܸܬܸܿܕܲܟܿܘܼܢ. 31 ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܘܲܢܝܵܚܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܲܟܸܟܸܿܘ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 32 ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܸܬ݂ܡܫܲܚ: ܘܕܲܡܫܲܡܠܸܐ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܒܵܬܲܪ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܢܸܠܒܲܫ ܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܒ݂ܘܼܨܵܐ: ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 33 ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܢܚܲܣܸܐ: ܘܥܲܠ ܟܵܗܢܹ̈ܐ: ܘܥܲܠ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܕܲܟ݂ܢܘܼܫܬܵܐ ܢܚܲܣܸܐ. 34 ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ: ܕܢܸܬ݂ܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܲܝܗܘܿܢ: ܚܕ݂ܵܐ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܙ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܥܲܡ ܒܢܵܘܗܝ: ܘܥܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܘ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ. 3 ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܢܸܟܿܘܿܣ ܬܵܘܪܵܐ: ܐܵܘ ܐܸܡܪܵܐ: ܐܵܘ ܥܸܙܵܐ ܒܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܕܢܸܟܿܘܿܣ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ. 4 ܘܲܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܬܿܝܹܗ: ܕܲܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܲܫܟܿܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܡܵܐ ܢܸܬ݂ܚܲܫܲܒ݂ ܥܲܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܡܵܐ ܐܸܫܲܕ݂: ܘܢܹܐܒܲܕ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܹܗ. 5 ܡܸܛܠ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܡܲܝܬܹܿܝܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܸܒ݂ܚܲܝܗܘܿܢ ܕܕ݂ܵܒ݂ܚܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ ܚܲܩܠܵܐ: ܘܢܲܝܬܿܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܘܵܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܲܢܕܲܒܚܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 6 ܘܢܸܪܘܿܣ ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܵܐ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܲܣܸܩ ܬܲܪܒܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 7 ܘܬ݂ܘܼܒ݂ ܠܵܐ ܢܕܲܒܿܚܘܼܢ ܕܸܒ݂ܚܲܝܗܘܿܢ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܛܵܥܹܝܢ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܗܵܢܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܠܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ. 8 ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܕܢܲܣܸܩ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ: ܐܵܘ ܕܸܒ݂ܚܵܐ. 9 ܘܲܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܠܵܐ ܢܲܝܬܹܿܝܘܗܝ ܕܲܢܩܲܪܒ݂ܝܼܘܗܝ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܢܹܐܒܲܕ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܹܗ. 10 ܘܲܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܕܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܕܡܵܐ: ܐܸܬܸܿܠ ܪܘܼܓ݂ܙܝ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܵܟ݂ܠܵܐ ܕܡܵܐ: ܘܐܵܘܒܿܕ݂ܝܼܗ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܵܗ. 11 ܡܸܛܠ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܕܡܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܐܸܢܵܐ ܝܲܗ̄ܒ݂ܬܹܿܗ ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܕ݂ܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܚܲܣܸܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ. 12 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܸܡܪܹܬ݂ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܕܡܵܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܕܡܵܐ. 13 ܘܲܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܕܲܢܨܘܼܕ݂ ܨܲܝܕܵܐ ܕܚܲܝܘܬ݂ܵܐ: ܐܵܘ ܕܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܡܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܵܐ: ܢܹܐܫܘܿܕ݂ ܕܡܵܗ ܘܲܢܟܲܣܹܝܘܗܝ ܒܥܲܦܪܵܐ. 14 ܡܸܛܠ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܕܡܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܡܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܟ݂ܠ ܒܣܲܪ ܕܡܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܟ݂ܠܡܵܢ ܕܐܵܟܹܠ ܠܹܗ ܢܹܐܒܲܕ݂. 15 ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܦܲܓ݂ܪܵܐ: ܐܵܘ ܕܲܬ݂ܒ݂ܝܼܪ ܠܚܲܝܘܬ݂ܵܐ: ܒܟ݂ܘܿܢ ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܣܚܸܐ ܒܡܲܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܛܡܲܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ. 16 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܚܲܠܸܠ ܡܵܐܢܵܘܗܝ: ܘܒܸܣܪܹܗ ܠܵܐ ܢܲܚܣܸܐ: ܢܩܲܒܸܿܠ ܚܛܵܗܹܗ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܚ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 3 ܐܲܝܟ݂ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܲܥܡܲܪܬܿܘܿܢ ܒܵܗ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܘܐܲܝܟ݂ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ ܕܡܲܥܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܬܲܡܵܢ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܘܲܒ݂ܢܵܡܘܿܣܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܗܲܠܟ݂ܘܿܢ. 4 ܐܸܠܵܐ ܥܒܸܕ݂ܘ ܕܝܼܢܲܝ: ܘܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܘ ܒܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 5 ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܘܕ݂ܝܼܢܲܝ: ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܠܗܘܿܢ ܚܵܝܹܐ ܒܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 6 ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܥܲܠ ܟܠ ܩܲܪܝܼܒ݂ ܒܸܣܪܹܗ: ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܠܲܡܓܲܠܵܝܘܼ ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 7 ܦܘܼܪܣܵܝܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂: ܘܦܘܼܪܣܵܝܵܗ ܕܐܸܡܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܐܸܡܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ. 8 ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܦܘܼܪܣܵܝܹܗ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂. 9 ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ ܕܚܵܬ݂ܵܟ݂ ܒܲܪܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂: ܐܵܘ ܒܲܪܬ݂ ܐܸܡܵܟ݂ ܕܝܼܠܝܼܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂: ܐܵܘ ܡܼܢ ܓܒܲܪ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ. 10 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܒܲܪܬ݂ ܒܪܵܟ݂: ܐܵܘ ܕܒܲܪܬ݂ ܒܲܪܬ݂ܵܟ݂ : ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܗܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܪܣܵܝܵܟ݂ ܗ̄ܘܼ. 11 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܒܲܪܬ݂ ܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ ܕܝܼܠܝܼܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܚܵܬ݂ܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ. 12 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܚܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܩܲܪܝܼܒ݂ܬܹܿܗ ܗ̄ܝܼ ܓܹܝܪ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂. 13 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܚܵܬ݂ܵܐ ܕܐܸܡܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪܝܼܒ݂ܬܵܗ ܗ̄ܝܼ ܕܐܸܡܵܟ݂. 14 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܕܵܕܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܕܵܕܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ: ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ. 15 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܟܲܠܬ݂ܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܒܪܵܟ݂ ܗ̄ܝܼ: ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ. 16 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܐܲܚܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܦܘܼܪܣܵܝܹܗ ܗ̄ܘܼ ܓܹܝܪ ܕܐܲܚܘܼܟ݂. 17 ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܘܲܕ݂ܒܲܪܬ݂ܵܗ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܐܵܘ ܕܒܲܪܬ݂ ܒܪܵܗ: ܐܵܘ ܕܒܲܪܬ݂ ܒܲܪܬ݂ܵܗ: ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܲܡܓܲܠܵܝܘܼ ܦܘܼܪܣܵܝܗܹܝܢ: ܩܲܪܝܼܒ݂ܵܢ ܐܸܢܹܝܢ ܘܥܵܘܠܵܐ ܗ̄ܘܼ. 18 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܚܵܬ݂ܵܗ ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂: ܘܲܬ݂ܥܝܼܩ ܠܵܗ: ܘܬܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ ܥܠܹܝܗ ܒܚܲܝܹܝ̈ܗܿ. 19 ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܒܟܸܦ̮ܣܵܗܿ ܕܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܗ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂: ܠܲܡܓܲܠܵܝܘܼ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ. 20 ܘܒܲܐܢ̄ܬܲܬ݂ ܚܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܲܪܡܸܐ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܟ݂: ܘܬܸܬܿܛܲܡܐ ܒܵܗ. 21 ܘܡܼܢ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܲܪܡܸܐ ܠܲܡܒܲܛܵܢܘܼ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܬܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܛܵܘܸܫ ܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 22 ܘܥܲܡ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕ݂ܡܵܟ݂ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܵܐܐ ܗ̄ܘܼ. 23 ܘܲܒ݂ܟ݂ܠ ܒܥܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܬܲܪܡܸܐ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܘܬܸܬܿܛܲܡܲܐ ܒܵܗ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܬܸܬ݂ܪܟܸܿܒ݂ ܡܸܢܵܗ: ܡܸܛܠ ܕܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ. 24 ܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܡܐܘܼܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܸܬܿܛܲܡܲܐܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܫܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ. 25 ܘܐܸܬܿܛܲܢܦܲܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܦܸܪܥܹܬ݂ ܥܵܘܠܵܗ ܥܠܹܝܗ: ܘܣܲܪܩܲܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܝܗܿ. 26 ܛܲܪܘ ܩܝܵܡܲܝ ܘܕ݂ܝܼܢܲܝ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܘܠܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ. 27 ܡܸܛܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܐ̄ܢܵܫܲܝ ܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܐܸܬܿܛܲܢܦܲܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ. 28 ܠܵܐ ܬܛܲܡܐܘܼܢܵܗ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܣܲܪܸܩܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܣܲܪܩܲܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ. 29 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠ ܡܿܢ ܕܥܵܒܹܕ݂ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܢܹܐܒܲܕܵܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܢ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܗܹܝܢ. 30 ܘܛܲܪܘ ܢܛܘܼܪܵܬ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܲܥܒܲܕ݂ܘ ܕܲܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܡܐܘܼܢ ܒܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܝܛ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܗܘܵܘ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ ܡܸܛܠ ܕܩܲܕܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 3 ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܡܼܢ ܐܸܡܹܗ ܕܚܲܠܘ: ܘܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 4 ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܦܢܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܫܹܐܕܹ̈ܐ: ܘܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܢܸܣܟܿܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 5 ܘܐܸܢ ܕܵܒ݂ܚܝܼܬܿܘܿܢ ܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܩܲܒܿܠܹܐ ܕܲܒܲܚܘ. 6 ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܒܚܝܼܢ ܢܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܘܼܢ: ܘܲܠܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܬ݂ܐܲܟ݂ܠܘܼܢ: ܘܡܸܕܸܿܡ ܕܝܵܬܲܪ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܹܐܩܲܕ݂: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ. 7 ܘܐܸܢ ܡܸܬ݂ܐܟ݂ܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ܵܐ: ܡܲܣܠܲܝ ܗ̄ܘܼ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܒܲܠ. 8 ܘܡܿܢ ܕܐܵܟܹܠ ܡܸܢܹܗ: ܚܛܵܗܵܐ ܢܩܲܒܸܿܠ: ܡܸܛܠ ܕܩܘܼܕ݂ܫܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܛܵܘܸܫ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 9 ܘܡܵܐ ܕܚܵܨܕܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܚܨܵܕܵܐ ܕܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܓܲܡܪܘܼܢ ܣܦܵܪܹ̈ܐ ܕܚܲܩܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܡܸܚܨܲܕ: ܘܲܠܩܵܛܵܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܠܩܛܘܼܢ. 10 ܘܟܲܪܡܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܬܒܲܥܪܘܼܢ: ܘܢܸܬ݂ܪܵܐ ܕܙܲܝܬܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܠܩܛܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ: ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 11 ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܢܒ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܟܲܕܿܒ݂ܘܼܢ: ܠܵܐ ܬܕܲܓܿܠܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ. 12 ܠܵܐ ܬܹܐܡܘܿܢ ܒܫܹܡܝ ܒܟܲܕܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܲܬܿܛܵܘܫܘܼܢ ܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 13 ܠܵܐ ܬܸܛܠܘܿܡ ܠܚܲܒ݂ܪܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܬܕܲܒܿܪܝܼܘܗܝ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ: ܠܵܐ ܢܒ݂ܘܼܬ ܐܲܓ݂ܪܵܐ ܕܐܲܓ݂ܝܼܪܵܐ ܠܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ. 14 ܘܠܵܐ ܬܨܲܚܸܐ ܠܚܲܪܫܵܐ: ܘܲܩܕ݂ܵܡ ܥܘܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܬܣܝܼܡ ܬܘܼܩܠܬ݂ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܚܸܠ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 15 ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܥܵܘܠܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܒܐܲܦܲܝ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ: ܘܐܲܦܠܵܐ ܒܐܲܦܲܝ ܪܲܒܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܕܘܼܢ ܚܲܒ݂ܪܵܟ݂. 16 ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ ܩܲܪܨܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂: ܘܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܥܲܠ ܕܡܵܐ ܕܚܲܒ݂ܪܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 17 ܠܵܐ ܬܸܣܢܸܐ ܠܐܲܚܘܼܟ݂ ܒܠܸܒܵܟ݂: ܐܸܠܵܐ ܡܲܟܵܣܘܼ ܐܲܟܸܣܲܝܗܝ ܠܚܲܒ݂ܪܵܟ݂: ܕܠܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܬܩܲܒܸܿܠ ܚܛܵܗܵܐ. 18 ܠܵܐ ܬܸܛܲܪ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܥܲܡܵܟ݂: ܐܸܠܵܐ ܪܚܲܡ ܠܚܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܟ݂: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 19 ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܒܥܝܼܪܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܲܪܟܿܒ݂ܘܼܢ ܚܸܠܛܵܐ: ܘܚܲܩܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܙܪܥܘܿܢ ܚܸܠܛܵܐ: ܘܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܕܚܸܠܛܵܐ ܕܲܦܬ݂ܝܼܟ݂ܝܼܢ ܠܵܐ ܬܸܠܒܿܫܘܼܢ. 20 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ: ܘܐܲܡܬܹܗ ܗ̄ܝܼ ܙܒ݂ܝܼܢܵܐ ܠܹܗ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܡܸܬ݂ܦܪܵܩܘܼ ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܦܲܪܩܲܬ݂: ܘܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܝܲܗ̄ܒܲܬ݂ ܠܵܗ: ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܘܵܬ݂ ܡܚܲܪܪܵܐ. 21 ܘܢܲܝܬܸܿܐ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ. 22 ܘܲܢܚܲܣܸܐ ܥܠܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܒܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܠ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ: ܘܢܸܫܬܿܒܸܩ ܠܹܗ ܚܛܵܗܵܐ ܕܲܚܛܵܐ. 23 ܘܡܵܐ ܕܥܲܠܬܿܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܢܨܲܒ݂ܬܿܘܿܢ ܟܠ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ: ܫܒ݂ܘܿܩܘ ܐܸܢܘܿܢ ܬܠܵܬ݂ ܫܢܝܼܢ: ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܡܼܢ ܦܹܐܪܲܝܗܘܿܢ. 24 ܘܲܒ݂ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܹܐܪܲܝܗܘܿܢ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 25 ܘܲܒ݂ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܸܫ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܦܹܐܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܵܘܣܦܘܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠܠܲܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 26 ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܿܢ ܕܡܵܐ: ܠܵܐ ܬܢܲܚܫܘܼܢ ܒܚܲܝܘܲܬ݂ ܟܸܢܦܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܩܨܡܘܼܢ. 27 ܠܵܐ ܬܪܲܒܿܘܼܢ ܣܲܥܪܵܐ ܕܪܹܫܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܚܲܒܿܠܘܼܢ ܦܵܬ݂ܵܐ ܕܕܸܩܢܲܝܟܿܘܿܢ. 28 ܘܚܘܼܪܛܵܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܒܒܸܣܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܟ݂ܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܕܢܘܼܩܕ݂ܵܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 29 ܠܵܐ ܬܲܦܸܣ ܠܒܲܪܬ݂ܵܟ݂ ܕܲܬ݂ܙܲܢܸܐ: ܕܠܵܐ ܬܙܲܢܸܐ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܸܬ݂ܡܠܸܐ ܐܲܪܥܵܐ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ. 30 ܐܸܠܵܐ ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܘܡܼܢ ܡܲܩܕܲܫܝ ܕܚܲܠܘ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 31 ܠܵܐ ܬܹܐܙܠ̄ܘܼܢ ܒܵܬܲܪ ܙܲܟܿܘܼܪܹ̈ܐ ܘܝܲܕܿܘܼܥܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܬܫܲܐܠܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܡܐܘܼܢ ܒܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 32 ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܣܵܒ݂ܵܐ ܗܘܲܝܬ ܩܵܐܹܡ: ܘܲܗܘܲܝܬ ܡܝܲܩܲܪ ܠܡܿܢ ܕܩܲܫܝܼܫ ܡܸܢܵܟ݂: ܘܲܕ݂ܚܲܠ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 33 ܘܟܲܕ݂ ܢܸܥܡܲܪ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݂ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܠܲܐ ܬܸܥܠܒ݂ܘܼܢܹܗ. 34 ܐܸܠܵܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܘܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܢܸܗܘܸܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ: ܪܚܲܡܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 35 ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܥܵܘܠܵܐ ܒܕ݂ܝܼܢܵܐ: ܒܡܲܣܲܐܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ: ܘܒܲܟ݂ܝܵܠܬܵܐ. 36 ܡܲܣܲܐܬ݂ܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܲܟ݂ܝܵܠܬܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ: ܘܗܸܡܝܵܢܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܕܐܲܦܸܩܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ. 37 ܛܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܝܼܢܲܝ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܐܸܡܲܪ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܢܲܪܡܸܐ ܡܼܢ ܙܲܪܥܹܗ ܒܢܘܼܟ݂ܪܲܝܬܵܐ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘܼ: ܘܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܸܪܓܿܡܘܼܢܹܗ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ. 3 ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬܸܿܠ ܪܘܼܓ݂ܙܝ ܒܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ: ܘܐܵܘܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܹܗ: ܥܲܠ ܕܐܲܪܡܝܼ ܡܼܢ ܙܲܪܥܹܗ ܒܢܘܼܟ݂ܪܲܝܬܵܐ: ܕܲܢܛܲܡܲܐ ܡܲܩܕܲܫܝ: ܘܲܢܛܲܡܲܐ ܫܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫ. 4 ܘܐܸܢ ܢܲܪܟܿܢܘܼܢ ܥܲܝܢܲܝܗܘܿܢ ܥܲܡܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡܼܢ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ ܕܐܲܪܡܝܼ ܡܼܢ ܙܲܪܥܹܗ ܒܢܘܼܟ݂ܪܲܝܬܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܸܩܛܠܘܼܢܹܗ. 5 ܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܐܸܢܵܐ ܪܘܼܓ݂ܙܝ ܒܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗܵܘ ܘܲܒ݂ܫܲܪܒܿܬܹܗ: ܘܐܵܘܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ ܘܲܠܟ݂ܠ ܕܛܵܥܹܝܢ ܒܵܬ݂ܪܹܗ: ܥܲܠ ܕܛܵܥܹܝܢ ܒܵܬܲܪ ܢܘܼܟܪܲܝܬܵܐ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܗܘܿܢ. 6 ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܹܐܙܲܠ ܒܵܬܲܪ ܙܲܟܿܘܼܪܹ̈ܐ: ܘܝܲܕܿܘܼܥܹ̈ܐ: ܕܬܸܛܥܸܐ ܒܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܐܸܬܸܿܠ ܪܘܼܓ݂ܙܝ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ: ܘܐܵܘܒܿܕ݂ܝܼܗ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 7 ܐܸܬ݂ܩܲܕܲܫܘ ܘܲܗܘܵܘ ܩܲܕܿܝܼܫܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 8 ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܿܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ. 9 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܨܲܚܸܐ ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܠܐܸܡܹܗ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ: ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܘܠܐܸܡܹܗ ܨܲܚܝܼ: ܕܡܹܗ ܥܠܵܘܗܝ. 10 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܓ݂ܘܼܪ ܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܘܲܢܓ݂ܘܼܪ ܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܚܲܒ݂ܪܹܗ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ ܓܲܝܵܪܵܐ ܘܓܲܝܵܪܬܵܐ. 11 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܓܠܵܐ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ ܬܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܕܸܡܗܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 12 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܟܲܠܬܹܗ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ ܬܪܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ: ܕܸܡܗܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 13 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ: ܛܲܢܦܘܼܬ݂ܵܐ ܥܒܲܕ݂ܘ ܬܪܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ: ܘܕܸܡܗܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 14 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܘܐܸܡܵܗ: ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܒܢܘܼܪܵܐ ܢܵܘܩܕ݂ܘܼܢܹܗ ܠܹܗ ܘܲܠܗܹܝܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܚܛܝܼܬ݂ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܗܘܿܢ. 15 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܒܥܝܼܪܵܐ ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ: ܘܐܵܦ ܗܝܼ ܒܥܝܼܪܵܐ ܬܸܬ݂ܪܓܸܡ. 16 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܕܬܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܘܵܬ݂ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܬܸܬ݂ܪܟܸܒ݂ ܡܸܢܵܗ: ܩܛܘܿܠܘ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܘܐܵܦ ܠܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ: ܘܕܸܡܗܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ. 17 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܚܵܬܹܗ ܒܲܪܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܐܵܘ ܒܲܪܬ݂ ܐܸܡܹܗ: ܘܢܸܚܙܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ: ܘܐܵܦ ܗܝܼ ܬܸܚܙܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܹܗ: ܚܸܣܕܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܢܹܐܒ݂ܕܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܢܲܝ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܚܵܬܹܗ ܓܠܵܐ: ܥܵܘܠܗܘܿܢ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ. 18 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܟܸܦ̮ܣܵܢܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܓ݂ܠܸܐ ܦܘܼܪܣܵܝܵܗ: ܡܲܒܿܘܼܥܵܗ ܓܠܵܐ: ܘܗܝܼ ܓܠܲܬ݂ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܗ: ܢܹܐܒ݂ܕܘܼܢ ܬܪܲܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܗܘܿܢ. 19 ܘܦܘܼܪܣܵܝܹܗ ܕܚܵܬ݂ܵܗ ܕܐܸܡܵܟ݂ ܘܲܕ݂ܚܵܬܹܗ ܕܐܲܒ݂ܘܼܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܓ݂ܠܸܐ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܪܝܼܒܲܢ ܐܸܢܹܝܢ: ܦܘܼܪܣܵܝ ܥܵܘܠܗܘܿܢ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ. 20 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܕ݂ܡܲܟ݂ ܥܲܡ ܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܕܵܕܹܗ: ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܕ݂ܵܕܹܗ ܓܠܵܐ: ܚܛܝܼܬ݂ܗܘܿܢ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ: ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܒܢܝܼܢ ܢܡܘܼܬ݂ܘܼܢ. 21 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܲܬ݂ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܥܵܘܠܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܓܠܵܐ: ܕܠܵܐ ܒܢܝܼܢ ܢܸܗܘܘܿܢ. 22 ܛܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܘܕ݂ܝܼܢܲܝ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܣܲܪܸܩܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܥܸܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܵܗ ܠܡܸܬܲܒ݂ ܒܵܗ. 23 ܘܠܵܐ ܬܗܲܠܟ݂ܘܿܢ ܒܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܫܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܥܒܲܕ݂ܘ: ܘܥܵܩܲܬ݂ ܠܝܼ ܒܗܘܿܢ. 24 ܘܐܸܡܪܹܬ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܬܹܐܪܬܿܘܼܢ ܐܲܪܥܗܘܿܢ: ܘܐܸܢܵܐ ܐܸܬܿܠܝܼܗ ܠܟ݂ܘܿܢ ܘܬܹܐܪܬܿܘܼܢܵܗ: ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܲܪܕܿܝܵܐ ܚܲܠܒ݂ܵܐ ܘܕܸܒ݂ܫܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܕܲܦܪܲܫܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ. 25 ܦܪܘܿܫܘ ܒܹܝܬ݂ ܒܥܝܼܪܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܠܛܲܡܲܐܬ݂ܵܐ: ܘܒܹܝܬ݂ ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܠܛܲܡܲܐܬ݂ܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܛܲܡܐܘܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܒܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܘܲܒ݂ܦܵܪܲܚܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܹܗ ܪܲܚܫܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܦܸܪܫܹܬ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ. 26 ܘܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܩܲܕܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܦܪܲܫܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ. 27 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܵܘ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܗܘܿܢ ܙܲܟܿܘܼܪܹ̈ܐ ܐܵܘ ܝܲܕܿܘܼܥܹ̈ܐ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܲܛܠܘܼܢ: ܘܲܒ݂ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܸܪܓܿܡܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܕܸܡܗܘܿܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܐ.

1 ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܐܸܡܲܪ ܠܟ݂ܵܗܢܹ̈ܐ ܒܢܲܝ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܕܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܝܼܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܸܬܿܛܲܡܐܝܼܢ ܒܥܲܡܗܘܿܢ. 2 ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܩܲܪܝܼܒܹܗ ܕܩܲܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܐܲܒ݂ܘܼܗܝ: ܘܒܸܐܡܹܗ: ܘܒܲܒ݂ܪܗ ܘܒܲܪܬܹܗ: ܘܒܲܐܚܘܼܗܝ. 3 ܘܲܒ݂ܚܵܬܹܗ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒ݂ܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܗܘܵܬ݂ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܢܸܬܿܛܲܡܲܐ. 4 ܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܡܲܐ ܒܪܲܒܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܢܲܦ. 5 ܘܠܵܐ ܢܸܩܕܿܚܘܼܢ ܩܘܼܕ݂ܚܵܬ݂ܵܐ ܒܪܹܫܲܝܗܘܿܢ: ܘܦܵܐܬ݂ܵܐ ܕܕܸܩܢܲܝܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܓ݂ܪܥܘܼܢ: ܘܲܒ݂ܒܸܣܪܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܚܪܛܘܼܢ ܚܘܼܪܛܵܬ݂ܵܐ. 6 ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ ܠܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܢܛܲܢܦܘܼܢ ܫܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܩܲܕܝܼܫܝܼܢ. 7 ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܙܵܢܝܼܬ݂ܵܐ ܘܲܡܛܲܢܲܦܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܣܒ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܕܲܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܒܲܥܠܵܗ ܠܵܐ ܢܸܣܒ݂ܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܩܲܕܝܼܫ ܗ̄ܘܼ ܠܐܲܠܵܗܹܗ. 8 ܩܲܕܸܿܫܲܝܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܟ݂ ܗܘܼܝܼܘܼ ܡܩܲܪܸܒ݂: ܩܲܕܝܼܫ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܩܲܕܝܼܫ ܗ̄ܘܼ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ. 9 ܘܒܲܪܬ݂ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܟܲܕ ܬܫܲܪܸܐ ܠܲܡܙܲܢܵܝܘܼ: ܠܐܲܒ݂ܘܼܗܝ ܡܛܲܢܦܵܐ: ܒܢܘܼܪܵܐ ܬܹܐܩܲܕ. 10 ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܼܢ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܕܡܸܬ݂ܢܣܸܟ݂ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܕܲܡܫܲܡܠܸܐ ܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܠܡܸܠܒܲܫ ܡܵܐܢܹ̈ܐ: ܪܹܫܹܗ ܠܵܐ ܢܸܦܪܘܿܥ: ܘܡܵܐܢܵܘܗܝ ܠܵܐ ܢܨܲܪܸܐ. 11 ܘܥܲܠ ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܝܼܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ: ܘܒܲܐܒ݂ܘܼܗܝ ܘܒܸܐܡܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܢܲܦ. 12 ܘܡܼܢ ܡܲܩܕܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܦܘܿܩ: ܘܠܵܐ ܢܛܲܢܸܦ ܡܲܩܕܫܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܟ݂ܠܝܼܠܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹܗ ܥܠܵܘܗܝ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 13 ܘܗܵܘ ܗܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܢܸܣܲܒ݂. 14 ܘܐܲܪܡܲܠܬܵܐ: ܘܲܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ: ܘܲܡܛܲܢܦܵܐ ܒܙܵܢܝܘܼܬ݂ܵܐ: ܚܕ݂ܵܐ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܢܸܣܲܒ݂: ܐܸܠܵܐ ܒܬ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡܼܢ ܥܲܡܹܗ ܢܸܣܲܒ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ. 15 ܘܠܵܐ ܢܛܵܘܸܫ ܙܲܪܥܹܗ ܒܥܲܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܿܫ ܠܹܗ. 16 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 17 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܼܢ ܙܲܪܥܵܟ݂ ܠܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܲܡܩܲܪܵܒ݂ܘܼ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹܗ. 18 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂: ܓܒܲܪ ܕܲܚܓ݂ܝܼܪ: ܐܵܘ ܥܘܝܼܪ ܐܵܘ ܣܪܵܡ: ܐܵܘ ܕܲܣܪܝܼܥܵܐ ܐܸܕ݂ܢܹܗ. 19 ܐܵܘ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܕܪܸܓ݂ܠܵܐ: ܐܵܘ ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܐ. 20 ܐܵܘ ܟܦܝܼܦ: ܐܵܘ ܙܥܘܿܪ: ܐܵܘ ܢܬ݂ܝܼܪܝܼܢ ܓܒ݂ܝܼܢܵܘܗܝ: ܐܵܘ ܓܗܲܪ: ܐܵܘ ܚܘܲܪܘܵܪܹ̈ܐ ܐܝܼܬ݂ ܒܥܲܝܢܵܘܗܝ: ܐܵܘ ܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܓܲܪܒܵܐ: ܐܵܘ ܟܘܼܣܬ݂ܵܢ: ܐܵܘ ܕܲܚܕ݂ܵܐ ܐܸܫܟܹܿܗ. 21 ܟܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܡܼܢ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܲܡܩܲܪܵܒ݂ܘܼ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܘܼܡܵܐ ܒܹܗ: ܠܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂ ܠܲܡܩܲܪܵܒ݂ܘܼ. 22 ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ. 23 ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܠܓ݂ܵܘ ܡܼܢ ܐܲܦܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ: ܘܲܠܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܪܲܒ݂: ܡܸܛܠ ܕܡܘܼܡܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ: ܘܠܵܐ ܢܛܵܘܸܫ ܡܲܩܕܲܫܝ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. 24 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܲܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܒ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܐܸܡܲܪ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܢܸܬ݂ܢܲܙܪܘܼܢ ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܠܵܐ ܢܛܲܢܦܘܼܢ ܫܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܝ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܩܲܕܫܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܼ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 3 ܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܠܕ݂ܵܪܲܝܗܘܿܢ: ܟܠ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܡܼܢ ܟܠܹܗ ܙܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܠܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܕܲܡܩܲܕܿܫܝܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܟܲܕ݂ ܛܲܢܦܘܼܬܹܗ ܐܝܼܬ݂ ܥܠܵܘܗܝ: ܬܹܐܒܲܕ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܥܲܝܢܲܝ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 4 ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܗܪܘܿܢ: ܘܗ̤ܘ ܓܪܸܒ݂ ܐܵܘ ܕܵܐܹܒ݂: ܡܼܢ ܩܘܼܕܫܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܡܿܢ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܟ݂ܠܵܗ ܛܲܡܐܘܼܬ݂ܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܐܵܘ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܦܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܙܲܪܥܵܐ ܕܡܲܕ݂ܡܟ݂ܵܐ. 5 ܐܵܘ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܟ݂ܠ ܪܲܚܫܵܐ ܕܛܲܡܲܐ ܠܹܗ: ܐܵܘ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܛܲܡܲܐ ܠܹܗ ܒܟ݂ܠܵܗ ܛܲܡܐܘܼܬܹܗ. 6 ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܩܪܘܿܒ݂ ܠܹܗ: ܬܸܗܘܸܐ ܛܲܡܵܐܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܲܫܝܼܓ݂ ܒܸܣܪܹܗ ܒܡܲܝܵܐ. 7 ܘܲܒ݂ܡܲܥܪܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ ܢܸܬܿܕܲܟܸܿܐ: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܠܲܚܡܹܗ ܗ̄ܘܼ. 8 ܘܦܲܓ݂ܪܵܐ ܕܲܬ݂ܒ݂ܝܼܪ ܠܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܡܲܐ ܒܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 9 ܘܢܸܛܪܘܿܢ ܢܛܘܼܪܵܬ݂ܝ: ܘܠܵܐ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܘܲܢܡܘܼܬ݂ܘܼܢ ܒܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܛܵܘܸܫܘ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܗܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܿܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. 10 ܘܟ݂ܠ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ: ܘܐܲܓ݂ܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 11 ܘܟ݂ܵܗܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܸܙܒܲܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܙܒ݂ܝܼܢ ܟܸܣܦܹܗ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܼܢ ܠܲܚܡܹܗ: ܘܝܼܠܝܼܕܲܝ ܒܲܝܬܹܿܗ: ܗܸܢܘܿܢ ܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܡܼܢ ܠܲܚܡܹܗ. 12 ܘܒܲܪܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܗܘܸܐ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ: ܐܵܦ ܗܝܼ ܡܼܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ. 13 ܘܒܲܪܬ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܟܲܕ݂ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ: ܘܲܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ: ܘܲܒ݂ܢܲܝܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܵܗ: ܘܬܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܲܒ݂ܘܼܗܿ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܒ݂ܛܲܠܝܘܼܬ݂ܵܗ ܡܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܒ݂ܘܼܗܿ ܬܹܐܟ݂ܘܿܠ: ܘܟ݂ܠ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܡܸܢܹܗ. 14 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܒܛܘܼܥܝܲܝ: ܢܵܘܣܸܦ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܢܸܬܿܠܝܼܘܗܝ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 15 ܘܠܵܐ ܢܛܵܘܫܘܼܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܕܲܡܦܲܪܫܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 16 ܘܢܸܫܩܠܘܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܥܵܘܠܵܐ ܘܲܚܛܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܡܼܢ ܩܘܼܕ݂ܫܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܿܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ. 17 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 18 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܗܪܘܿܢ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܥܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܡܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܕܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܡܼܢ ܟܠ ܢܸܕ݂ܪܲܝܗܘܿܢ: ܘܡܼܢ ܟܠ ܦܘܼܪܫܵܢܲܝܗܘܿܢ ܕܲܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 19 ܠܩܘܼܒܵܠܵܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܡܼܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܡܼܢ ܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܥܸܙܹ̈ܐ. 20 ܟܠ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܠܵܐ ܬܩܲܪܒ݂ܘܼܢ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ. 21 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܢܩܲܪܸܒ݂ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܡܸܦܪܲܫ ܢܸܕ݂ܪܵܐ: ܐܵܘ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܡܼܢ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܐܵܘ ܡܼܢ ܥܵܢܵܐ: ܡܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܢܸܬ݂ܩܲܒܲܠ: ܐܸܢ ܟܠ ܡܘܼܡ ܠܲܝܬܿ ܒܹܗ. 22 ܕܲܥܘܝܼܪ: ܐܵܘ ܕܲܬ݂ܒ݂ܝܼܪ: ܐܵܘ ܕܲܚܙܵܙ: ܐܵܘ ܕܲܪܫܵܠ: ܐܵܘ ܕܲܓ݂ܪܸܒ݂: ܐܵܘ ܕܩܲܣܕ݂ܵܢ: ܠܵܐ ܬܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܣܝܼܡܘܼܢ ܥܲܠ ܡܲܕ݂ܒܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 23 ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ: ܘܐܸܡܪܵܐ ܕܲܣܪܝܼܥܵܐ ܐܸܕ݂ܢܹܗ: ܐܵܘ ܕܟܲܪܝܵܐ ܐܲܠܝܼܬܹܗ: ܠܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܝܼܘܗܝ: ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܠܢܸܕ݂ܪܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܩܲܒܲܠ. 24 ܘܕܲܪܨܝܼܨ: ܘܕܲܦܣܝܼܩ: ܘܕܲܩܛܝܼܥ: ܠܵܐ ܬܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ. 25 ܘܡܼܢ ܝܲܕ݂ ܒܲܪ ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܬܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܚܲܒܿܠܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܡܘܼܡܵܐ ܐܝܼܬ݂ ܒܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܬ݂ܩܲܒܿܠܝܼܢ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ. 26 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 27 ܬܵܘܪܵܐ: ܐܵܘ ܐܸܡܪܵܐ: ܐܵܘ ܓܲܕ݂ܝܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܸܬ݂ܝܼܠܸܕ݂: ܢܸܗܘܸܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܒܵܬܲܪ ܐܸܡܹܗ: ܘܡܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ ܘܲܠܗܲܠ ܢܸܬ݂ܩܲܒܲܠ ܩܘܼܪܒܵܢܹܗ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 28 ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ ܐܵܘ ܥܸܪܒܵܐ: ܠܹܗ ܘܠܲܒ݂ܪܹܗ ܠܵܐ ܬܸܟܿܣܘܼܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݂. 29 ܘܐܸܢ ܬܕܲܒܿܚܘܼܢ ܕܸܒ݂ܚܵܐ ܕܬ݂ܵܘܕܝܼܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܠܩܘܼܒܵܠܵܐ ܕܘܼܒ݂ܚܘܼܗܝ. 30 ܘܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ ܢܸܬ݂ܐܟܸܠ: ܘܠܵܐ ܬܵܘܬܿܪܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܠܨܲܦܪܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 31 ܛܲܪܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 32 ܘܠܵܐ ܬܛܲܢܦܘܼܢ ܫܡܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܝ: ܕܐܸܬ݂ܩܲܕܲܫ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ. 33 ܕܐܲܦܸܩܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܓ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܬܸܩܪܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܩܪܲܝܵܐ ܘܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܕ݂ܥܹܕܲܝ. 3 ܫܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܘܲܢܝܵܚܵܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ. 4 ܗܵܠܹܝܢ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܩܪܲܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܕܬܸܩܪܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܒܙܲܒ݂ܢܲܝܗܘܿܢ. 5 ܒܝܲܪܚܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܪܲܡܫܵܐ: ܦܸܨܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 6 ܘܲܒ݂ܚܲܡܫܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܕܦܲܛܝܼܪܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܦܲܛܝܼܪܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ. 7 ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܩܪܸܐ ܘܩܲܕܝܼܫ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ. 8 ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܩܪܸܐ ܘܩܲܕܝܼܫ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ. 9 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 10 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܥܲܠܬܿܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܚܨܲܕܬܿܘܿܢ ܚܨܵܕ݂ܵܗ: ܐܲܝܬܵܘ ܟܲܦܵܐ ܕܪܹܫ ܚܨܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 11 ܘܢܸܦܪܫܝܼܗ ܠܟܲܦܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܩܘܼܒܵܠܵܐ: ܘܒ݂ܵܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܢܸܦܪܫܝܼܗ ܟܵܗܢܵܐ. 12 ܘܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܪܫܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܟܲܦܵܐ: ܐܸܡܪܵܐ ܒܲܪ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 13 ܘܩܘܼܪܒܵܢܹܗ ܬܪܹܝܢ ܥܸܣܪܘܿܢܝܼܢ: ܡܼܢ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܣܵܐܝܼܢ ܢܫܝܼܦܵܐ ܕܦܝܼܠ ܒܡܸܫܚܵܐ: ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܘܼܩܵܝܹܗ ܚܲܡܪܵܐ: ܪܘܼܒ݂ܥܹܗ ܕܗܸܡܝܵܢܵܐ. 14 ܘܠܲܚܡܵܐ: ܘܩܲܠܝܵܬ݂ܵܐ: ܘܲܦܪܝܼܟ݂ܵܬ݂ܵܐ: ܠܵܐ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܡܲܝܬܹܿܝܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ. 15 ܘܲܡܢܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܒܵܬ݂ܪܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ: ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܵܝܬܹܿܝܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܟܲܦܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܫܒܲܥ ܫܵܒ݂ܘܿܥܝܼܢ ܫܠܲܡܠܡܵܢ ܢܸܗܘܝܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ. 16 ܥܕܲܡܵܐ ܠܒ݂ܵܬܲܪ ܫܵܒ݂ܘܿܥܬܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܲܝܬܵܐ: ܡܢܵܘ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܣܡܝܼܕ݂ܵܐ ܚܲܕ݂ܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 17 ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܬܵܘ ܠܲܚܡܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܚܵܚܪܵܢ: ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܥܸܣܪܘܿܢܝܼܢ ܕܲܢܫܝܼܦܵܐ ܢܸܗܘܝܵܢ: ܘܚܲܡܝܼܥ ܢܸܬ݂ܐܲܦܝܲܢ: ܒܲܟܵܪܹ̈ܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 18 ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܥܲܠ ܠܲܚܡܵܐ: ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܐܸܡܪܝܼܢ ܒܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܒܗܘܿܢ ܡܘܼܡܵܐ: ܘܬ݂ܵܘܪܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܲܪ ܒܲܩܪܵܐ: ܘܲܬ݂ܪܹܝܢ ܕܸܟ݂ܪܝܼܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܝܲܩܕܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܗܘܿܢ: ܘܢܘܼܩܵܝܗܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܪܹܝܚ ܣܘܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 19 ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܨܸܦܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݂ ܕܥܸܙܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܚܛܵܗܵܐ: ܘܲܬ݂ܪܹܝܢ ܐܸܡܪܝܼܢ ܒܢܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܕܸܒ݂ܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ. 20 ܘܢܸܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܟܵܗܢܵܐ ܥܲܠ ܠܲܚܡܵܐ ܕܒܲܟܵܪܹ̈ܐ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܥܲܠ ܬܪܹܝܢ ܐܸܡܪܝܼܢ: ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܠܟ݂ܵܗܢܵܐ. 21 ܘܲܩܪܵܘ ܠܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ. 22 ܘܡܵܐ ܕܚܵܨܕܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܚܨܵܕܵܐ ܕܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܓܲܡܪܘܼܢ ܣܦܵܪܹ̈ܐ ܕܚܲܩܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܒܲܚܨܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܩܵܛܵܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܠܩܛܘܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܡܸܬ݂ܦܢܹܝܢ ܠܘܵܬ݂ܝ ܫܒ݂ܘܿܩܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 23 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ : ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 24 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܒܚܲܕ݂ ܒܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܢܝܵܚܵܐ ܘܕ݂ܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܕܲܩܪܵܝܬܵܐ: ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ. 25 ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 26 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ. 27 ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܝܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܲܟܸܿܟ݂ܘ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 28 ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܝܵܘܡܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܠܲܡܚܲܣܵܝܘܼ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 29 ܡܸܛܠ ܕܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬ݂ܡܲܟܲܟ݂ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܬܹܐܒܲܕ݂ ܡܼܢ ܥܲܡܵܗ. 30 ܘܟ݂ܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܥܒܸܿܕ݂ ܟܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܒܹܗ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܬ݂ܹܐܒܲܕ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܵܝ ܡܼܢ ܓܵܘ ܥܲܡܵܗ. 31 ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܒܟ݂ܠܹܗ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܲܪܟ݂ܘܿܢ. 32 ܫܲܒܲܬ݂ ܫܲܒܹ̈ܐ ܗ̄ܝܼ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܡܲܟܸܿܟ݂ܘ ܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܒܲܬ݂ܫܲܥܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ: ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܪܲܡܫܵܐ: ܡܼܢ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܲܡܫܵܐ: ܐܲܫܒܸܿܬ݂ܘ ܫܲܒܲܝܟܿܘܿܢ. 33 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 34 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܒܚܲܡܫܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܥܒܸܕ݂ܘ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܕܲܡܛܲܠܠܹ̈ܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 35 ܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ. 36 ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ ܩܲܪܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܩܲܪܸܒ݂ܘ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܟܵܢܫܝܼܢ: ܘܟ݂ܠ ܥܒ݂ܵܕ݂ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ. 37 ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܕܬܸܩܪܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܩܪܲܝܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ: ܘܲܬ݂ܩܲܪܒ݂ܘܼܢ ܒܗܘܿܢ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ: ܠܡܵܪܝܵܐ: ܝܲܩܕܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܘܲܣܡܝܼܕ݂ܵܐ: ܘܢܘܼܩܵܝܹ̈ܐ: ܘܕܸܒ݂ܚܹ̈ܐ: ܙܸܕ݂ܩܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ. 38 ܣܛܲܪ ܡܼܢ ܫܲܒܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܘܲܣܛܲܪ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܲܣܛܲܪ ܡܼܢ ܡܵܘ̈ܗܒ݂ܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܣܛܲܪ ܡܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܢܸܕ݂ܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܲܣܛܲܪ ܡܼܢ ܟܠܹܗ ܦܘܼܪܫܵܢܟ݂ܘܿܢ: ܕܝܵܗ̄ܒܿܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܠܡܵܪܝܵܐ. 39 ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܒܚܲܡܫܲܥܸܣܪܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ: ܡܵܐ ܕܚܵܡܠܝܼܬܿܘܿܢ ܥܲܠܠܲܬ݂ܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܥܒܸܕ݂ܘ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ ܒܸܛܠܵܢܵܐ: ܘܲܒ݂ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬ݂ܡܵܢܝܵܐ ܢܝܵܚܵܐ. 40 ܣܲܒ݂ܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ: ܦܹܐܪ̈ܲܝ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ: ܐܲܛܪ̈ܘܼܓܹܐ: ܘܠܸܒܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܕܸܩ̈ܠܹܐ: ܘܐܵܣܵܐ: ܘܥܲܪ̈ܒܹܐ. 41 ܘܲܚܕ݂ܵܘ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܘܥܘܼܒ݂ܕܿܘܼܗܝ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܥܘܼܒ݂ܕܿܘܼܗܝ. 42 ܒܲܡܛܲܠܠܹ̈ܐ ܬܸܒ݂ܘ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܕܒܹܝܬ݂ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܢܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܒܲܡܛܲܠܠܹ̈ܐ. 43 ܕܢܸܕܥܘܼܢ ܕܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܕܒܲܡܛܲܠܠܹ̈ܐ ܐܵܘܬܿܒܹܬ݂ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܟܲܕ ܐܲܦܩܹܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 44 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܥܲܕ݂ܥܹܕ݂ܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܕ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܦܲܩܸܕ݂ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܢܲܝܬܿܘܿܢ ܠܵܟ݂ ܡܸܫܚܵܐ ܕܙܲܝܬܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܥܨܝܼܪܵܐ: ܠܡܲܢܗܵܪܘܼ ܫܪ̈ܵܓܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂. 3 ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܐܲܦܲܝ ܬܲܪܥܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬ݂ܵܐ: ܒܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܣܵܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܡܼܢ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܠܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ. 4 ܥܲܠ ܡܢܵܪܬܵܐ ܪܲܒܿܬ݂ܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܣܵܕܲܪ ܫܪ̈ܵܓܹܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂. 5 ܘܣܲܒ݂ ܢܫܝܼܦܵܐ: ܘܐܲܦܝܼ ܬܲܪܬܲܥܸܣܪܹ̈ܐ ܚܵܚܪܵܢ: ܡܼܢ ܬܪܹܝܢ ܥܸܣܪܘܿܢܝܼܢ ܚܵܚܘܼܪܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ. 6 ܘܲܣܕ݂ܘܿܪ ܐܸܢܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܣܸܕ݂ܪܝܼܢ: ܫܸܬ݂ ܫܸܬ݂ ܒܣܸܕ݂ܪܵܐ: ܥܲܠ ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ ܕܲܟ݂ܝܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ. 7 ܘܣܝܼܡ ܥܲܠ ܣܸܕ݂ܪܵܐ ܠܒ݂ܘܿܢ̄ܬܵܐ ܕܟ݂ܝܼܬ݂ܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܠܲܚܡܵܐ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܘܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 8 ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܣܵܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܐܲܗܪܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂: ܡܼܢ ܠܘܵܬ݂ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܩܝܵܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 9 ܢܸܗܘܸܐ ܠܐܲܗܪܘܿܢ ܘܠܲܒ݂ܢܵܘܗܝ: ܘܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ ܠܹܗ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܵܢܵܘܗܝ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 10 ܘܲܢܦܲܩ ܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܝܼܣܲܪܠܲܝܬܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܒܲܪ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡܸܨܪܵܝܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܲܢܨܵܘ ܒܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܒܲܪ ܝܼܣܲܪܠܲܝܬܵܐ: ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܝܼܣܲܪܠܵܝܵܐ. 11 ܘܲܦܪܲܫ ܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿܬ݂ܵܐ ܝܼܣܲܪܠܲܝܬܵܐ ܫܡܵܐ: ܘܨܲܚܝܼ: ܘܐܲܝܬܿܝܘܼܗܝ ܠܘܵܬ݂ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܫܡܵܐ ܕܐܸܡܹܗ ܫܵܠܘܿܡܝܼܬ݂ ܒܲܪܬ݂ ܕܲܒ݂ܪܝܼ: ܡܼܢ ܫܲܒ݂ܛܵܐ ܕܕ݂ܵܢ. 12 ܘܚܲܒ݂ܫܘܼܗܝ ܒܹܝܬ݂ ܢܛܘܼܪܬܵܐ: ܕܢܸܬ݂ܦܲܫܲܩ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܦܘܼܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. 13 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 14 ܐܲܦܩܘܼܗܝ ܠܗܵܘ ܕܨܲܚܝܼ ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܟ݂ܠ ܕܫܲܡܥܘܼܗܝ: ܢܣܝܼܡܘܼܢ ܐܝܼܕܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ: ܘܢܸܪܓܿܡܘܼܢܹܗ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ. 15 ܘܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܡܲܠܸܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܓܒܲܪ ܓܒܲܪ ܟܲܕ݂ ܢܨܲܚܸܐ ܠܐܲܠܵܗܹܗ: ܢܩܲܒܸܿܠ ܚܛܵܗܹܗ. 16 ܘܡܿܢ ܕܢܸܦܪܘܿܫ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ: ܘܡܸܪܓܲܡ ܢܸܪܓܿܡܘܼܢܹܗ ܟܠܵܗ ܟܢܘܼܫܬܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݂ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܐܵܘ ܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܡܵܐ ܕܲܦܪܲܫ ܫܹܡܝ: ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ. 17 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܩܛܘܿܠ ܟܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ. 18 ܘܲܕ݂ܢܸܩܛܘܿܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܢܸܦܪܘܿܥ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܵܐ. 19 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܢܸܥܒܸܿܕ݂ ܡܘܼܡܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܡܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܠܹܗ. 20 ܬܒ݂ܵܪܵܐ ܚܠܵܦ ܬܒ݂ܵܪܵܐ: ܥܲܝܢܵܐ ܚܠܵܦ ܥܲܝܢܵܐ: ܫܸܢܵܐ ܚܠܵܦ ܫܸܢܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܕܲܥܒܲܕ݂ ܡܘܼܡܵܐ ܒܚܲܒ݂ܪܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬ݂ܥܒܸܕ݂ ܠܹܗ. 21 ܘܲܕ݂ܢܸܩܛܘܿܠ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܢܸܦܪܥܝܼܗ: ܘܲܕ݂ܢܸܩܛܘܿܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ. 22 ܕܝܼܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܲܐܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݂ܦܢܸܐ ܠܘܵܬ݂ܝ: ܘܲܠܒܲܪ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 23 ܘܐܸܡܲܪ ܡܘܼܫܹܐ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܲܦܩܘܼܗܝ ܠܗܵܘ ܕܨܲܚܝܼ: ܠܒܲܪ ܡܼܢ ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܪܲܓ݂ܡܘܼܗܝ ܒܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܡܝܼܬ݂: ܘܲܥܒܲܕ݂ܘ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܗ.

1 ܘܲܡܸܠܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܥܲܠܬܿܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܬܫܲܒܸܿܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܫܲܒܿܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 3 ܫܸܬ݂ ܫܢܝܼܢ ܬܸܙܪܥܘܼܢ ܚܲܩܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܫܸܬ݂ ܫܢܝܼܢ: ܬܸܟ݂ܣܚܘܼܢ ܟܲܪܡܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܫܸܬ݂ ܫܢܝܼܢ ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܚܵܡܠܝܼܢ ܥܲܠܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ. 4 ܘܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܲܫܒܲܥ ܫܲܒܲܬ݂ ܫܲܒܹ̈ܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܘܚܲܩܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܙܪܥܘܿܢ: ܘܟܲܪܡܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܟ݂ܣܚܘܼܢ. 5 ܘܟ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܲܚܨܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܚܨܕ݂ܘܼܢ: ܘܥܸܢ̈ܒܹܐ ܕܲܫܒܸܫܬܲܝܟܿܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܩܛܦܘܼܢ: ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܐܲܪܥܵܐ. 6 ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ: ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܥܲܒ݂ܕܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܠܲܐܡܗܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܘܠܲܐܓ݂ܝܼܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܲܠܬ݂ܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 7 ܘܠܲܒ݂ܥܝܼܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܠܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܕܒܲܐܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܟܠܵܗ ܥܲܠܠܵܬ݂ܵܐ ܠܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ. 8 ܘܲܡܢܵܘ ܠܟ݂ܘܿܢ ܫܒܲܥ ܫܢܝܼܢ ܕܫܲܒܹ̈ܐ: ܫܒܲܥ ܫܢܝܼܢ ܥܲܠ ܫܒܲܥ ܙܲܒ݂ܢܝܼܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܲܫܒܲܥ ܫܢܲܝܵܐ ܕܫܲܒܹ̈ܐ: ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܘܲܬ݂ܫܲܥ ܫܢܝܼܢ. 9 ܘܲܩܪܵܘ ܒܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܕܝܘܼܒܵܒ݂ܵܐ: ܒܲܥܣܲܪܬܵܐ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܩܪܵܘ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܒܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ. 10 ܘܩܲܕܫܘܼܗ ܠܲܫܢܲܬ݂ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢܝܼܢ: ܘܲܩܪܵܘ ܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܟ݂ܠܗܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܹܝܗܿ: ܘܦܘܼܢܵܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܲܗܦܘܿܟ݂ܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ: ܐ̄ܢܵܫ ܠܫܲܪܒܿܬܹܗ. 11 ܘܦܘܼܢܵܝܵܐ ܒܲܫܢܲܬ݂ ܚܲܡܫܝܼܢ ܫܢܝܼܢ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܸܙܪܥܘܼܢ ܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܚܨܕ݂ܘܿܢ ܟܵܬ݂ܵܗ: ܘܠܵܐ ܬܸܩܛܦܘܼܢ ܫܒܸܫܬܹܿܝܗ. 12 ܡܸܛܠ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܡܼܢ ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܟ݂ܘܿܠܘ ܥܠܲܠܬ݂ܵܐ. 13 ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܘܲܗܦܘܿܟ݂ܘ ܐ̄ܢܵܫ ܠܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ. 14 ܘܐܸܢ ܬܙܲܒܸܿܢ ܙܸܒ݂ܢܵܐ ܠܚܲܒ݂ܪܵܟ݂: ܐܵܘ ܐܸܢ ܬܸܙܒܸܿܢ ܡܼܢ ܚܲܒ݂ܪܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܥܠܒ݂ܘܼܢ ܓܒܲܪ ܠܐܲܚܘܼܗܝ. 15 ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ: ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܙܒܸܢ ܡܼܢ ܚܲܒ݂ܪܵܟ݂: ܘܲܒ݂ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ ܕܲܥܠܲܠܬ݂ܵܐ ܢܙܲܒܸܿܢ ܠܵܟ݂. 16 ܠܦܘܼܬ݂ ܣܘܼܓ݂ܐܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ ܬܸܣܓܸܿܐ ܙܒ݂ܝܼܢܬܹܗ: ܘܲܠܦܘܼܬ݂ ܙܥܘܿܪܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ ܬܸܙܥܲܪ ܙܒ݂ܝܼܢܬܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼ ܕܲܫܢܲܝܵܐ ܕܲܥܠܲܠܬ݂ܵܐ ܡܙܲܒܸܿܢ ܠܵܟ݂. 17 ܘܠܵܐ ܬܸܥܠܒ݂ܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܲܕ݂ܚܲܠ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 18 ܥܒܸܕ݂ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܘܛܲܪܘ ܕܝܼܢܲܝ: ܘܲܥܒܸܕ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܬܸܒ݂ܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ. 19 ܘܬܸܬܸܿܠ ܐܲܪܥܵܐ ܦܹܐܪܹܝܗ: ܘܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܘܬܸܣܒܿܥܘܼܢ: ܘܬܸܬܸܿܒ݂ܘܼܢ ܒܵܗ ܒܫܸܠܝܵܐ. 20 ܘܐܸܢ ܐܵܡܪܝܼܢ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܟ݂ܘܿܠ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܲܫܒܲܥ ܕܠܵܐ ܙܵܪܥܝܼܢܲܢ ܘܠܵܐ ܚܵܡܠܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ ܥܲܠܠܵܬ݂ܵܗ. 21 ܐܹܫܲܕܲܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܪܟܵܬ݂ܝ: ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܬܿܝܼܬ݂ܵܝܬܵܐ: ܘܬܸܥܒܸܿܕ݂ ܥܠܲܠܬ݂ܵܐ ܕܲܬ݂ܠܵܬ݂ ܫܢܝܼܢ. 22 ܕܬܸܙܪܥܘܼܢ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܬܡܝܼܢܲܝܬܵܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܡܼܢ ܥܠܲܠܬ݂ܵܐ ܥܲܬܿܝܼܩܬܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܐܠܵܐ ܥܠܲܠܬ݂ܵܐ ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܐܵܟ݂ܠܝܼܢ ܥܲܬܿܝܼܩܵܐ. 23 ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܙܕܲܒܲܢ ܠܥܵܠܲܡ: ܡܸܛܠ ܕܕ݂ܝܼܠܝ ܗ̄ܝܼ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܘܬ݂ܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܥܲܡܝ. 24 ܘܲܒ݂ܟ݂ܠܵܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܗܘܲܝܬܿܘܿܢ ܝܵܗܒܿܝܼܢ. 25 ܘܐܸܢ ܢܸܬ݂ܡܲܣܟܲܢ ܐܲܚܘܼܟ݂: ܘܲܢܙܲܒܸܿܢ ܡܼܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ: ܢܹܐܬܹܐ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܕܩܲܪܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܘܢܸܦܪܘܿܩ ܙܸܒ݂ܢܹܗ ܕܐܲܚܘܼܗܝ. 26 ܘܐܸܢ ܠܲܝܬ ܡܿܢ ܕܦܵܪܹܩ: ܘܢܸܡܛܸܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܘܢܸܫܟܲܚ ܡܸܣܲܬ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 27 ܢܸܚܫܘܿܒ݂ ܫܢܲܝܵܐ ܕܲܙܒ݂ܝܼܢܬܹܗ: ܘܲܢܦܲܢܸܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܕܲܙܒܲܢ ܡܸܢܹܗ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ. 28 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܛܹܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܕܢܸܦܪܥܝܼܘܗܝ: ܬܸܗܘܸܐ ܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܡܵܢ ܕܙܲܒ݂ܢܵܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܘܢܸܦܘܿܩ ܒܦܘܼܢܵܝܵܐ ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ. 29 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܢܙܲܒܸܿܢ ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܡܪܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܵܗ ܫܘܼܪܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܵܠܡܵܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܲܙܒ݂ܝܼܢܬܹܿܗ: ܡܼܢ ܥܸܕܵܢ ܠܥܸܕܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 30 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܪܸܩ ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܵܠܡܵܐ ܠܵܗ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܲܠܡܬ݂ܵܐ: ܢܩܘܼܡ ܒܲܝܬܵܐ ܕܲܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ ܫܘܼܪܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܠܡܵܢ ܕܙܲܒ݂ܢܹܗ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܠܕ݂ܵܪܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܢܸܦܘܿܩ ܡܸܢܹܗ ܒܦܘܼܢܵܝܵܐ. 31 ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܫܸܛ̈ܚܹܐ ܕܠܵܐ ܚܵܕܲܪ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܪܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܩܠܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܸܬ݂ܚܲܫܒܿܘܼܢ: ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܒ݂ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܢܸܦܘܿܩ. 32 ܘܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܒ݂ܵܬܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܗܘܿܢ: ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܢܸܗܘܸܐ ܠܠܹܘܵܝܹܐ. 33 ܘܲܕ݂ܢܸܦܪܘܿܩ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܡܼܢ ܠܹܘܵܝܹܐ: ܢܸܦܘܿܩ ܡܼܢ ܙܸܒ݂ܢܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܲܩܪܝܼܬ݂ܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܒܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܒ݂ܵܬܹ̈ܐ ܕܲܒ݂ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܕܠܹܘܵܝܹܐ ܗܸܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܗܘܿܢ ܒܲܝܢܵܬ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ. 34 ܘܚܲܩܠܵܐ ܕܒܲܣܦܵܪܲܝ ܩܘܼܪܝܼܗܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܙܕܲܒܲܢ: ܡܸܛܠ ܕܝܘܼܪܬܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܗܘܿܢ ܠܥܵܠܲܡ. 35 ܘܐܸܢ ܢܸܬ݂ܡܲܣܟܲܢ ܐܲܚܘܼܟ݂: ܘܢܲܪܟܸܿܢ ܐܝܼܕܹܗ ܥܲܡܵܟ݂: ܠܵܐ ܬܹܐܚܕܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ: ܘܢܸܚܸܐ ܥܲܡܵܟ݂. 36 ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ݂ ܡܸܢܹܗ ܩܨܵܨܵܐ ܘܪܸܒܿܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܲܕ݂ܚܲܠ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܟ݂: ܘܢܸܚܸܐ ܐܲܚܘܼܟ݂ ܥܲܡܵܟ݂. 37 ܟܸܣܦܵܟ݂ ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܠܹܗ ܒܲܩܨܵܨܵܐ: ܘܲܒ݂ܪܸܒܿܝܼܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܟ݂. 38 ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܕܐܲܦܸܩܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܕܐܸܬܸܿܠ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ݂ܢܲܥܢ: ܘܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. 39 ܘܐܸܢ ܢܸܬ݂ܡܲܣܟܲܢ ܐܲܚܘܼܟ݂: ܘܢܸܙܕܲܒܲܢ ܠܵܟ݂: ܠܵܐ ܬܸܦܠܘܿܚ ܒܹܗ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܵܐ. 40 ܐܲܝܟ݂ ܐܲܓ݂ܝܼܪܵܐ ܘܐܲܝܟ݂ ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ݂: ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܵܟ݂. 41 ܘܢܸܦܘܿܩ ܡܼܢ ܠܘܵܬ݂ܵܟ݂ ܗ̤ܘ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ: ܘܢܸܗܦܘܿܟ݂ ܠܫܲܪܒܿܬܹܗ: ܘܲܠܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܘܗܝ ܢܸܗܦܘܿܟ݂. 42 ܡܸܛܠ ܕܥܲܒ݂ܕܲܝ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܦܩܹܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܠܵܐ ܢܸܙܕܲܒܿܢܘܼܢ ܒܙܸܒ݂ܢܵܐ ܕܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ. 43 ܘܠܵܐ ܬܲܦܸܠܚܝܼܘܗܝ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܲܫܝܵܐ: ܘܲܕ݂ܚܲܠ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܟ݂. 44 ܘܥܲܒ݂ܕܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܐܲܡܗܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܒܲܚܕ݂ܵܪܲܝܟܿܘܿܢ: ܡܸܢܗܘܿܢ ܬܸܙܒܿܢܘܼܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ ܘܐܲܡܗܵܬ݂ܵܐ. 45 ܘܐܵܦ ܡܼܢ ܒܢܲܝ ܬܵܘܬܵܒܹ̈ܐ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܬܸܩܢܘܿܢ: ܘܡܼܢ ܫܲܪܒ݂ܵܬ݂ܗܘܿܢ ܕܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܕܐܵܘܠܸܕ݂ܘ ܒܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ. 46 ܘܐܵܘܪܸܬ݂ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒ݂ܢܲܝܟܿܘܿܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪܟ݂ܘܿܢ: ܠܡܹܐܪܲܬ݂ ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ: ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܒܗܘܿܢ ܬܸܦܠܚܘܼܢ: ܘܒܲܐܚܲܝܟܿܘܿܢ ܒܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ: ܓܒܲܪ ܒܐܲܚܘܼܗܝ ܠܵܐ ܬܸܦܠܚܘܼܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܲܫܝܵܐ. 47 ܘܐܸܢ ܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ: ܘܲܕ݂ܬܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂: ܘܢܸܬ݂ܡܲܣܟܲܢ ܐܲܚܘܼܟ݂ ܥܲܡܹܗ: ܘܢܸܙܕܲܒܲܢ ܠܥܵܡܘܿܪܵܐ ܘܲܠܬ݂ܵܘܬܵܒ݂ܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂: ܐܵܘ ܠܝܼܠܝܼܕ݂ܵܐ ܕܫܲܪܒܿܬ݂ܵܐ ܕܥܵܡܘܿܪܵܐ ܕܥܲܡܵܟ݂. 48 ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܕܢܸܙܕܲܒܲܢ: ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ: ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܐܲܚܵܘܗܝ ܢܸܦܪܩܝܼܘܗܝ. 49 ܐܵܘ ܕܵܕܹܗ: ܐܵܘ ܒܲܪ ܕܵܕܹܗ ܢܸܦܪܩܝܼܘܗܝ: ܐܵܘ ܩܲܪܝܼܒ݂ ܒܸܣܪܹܗ ܡܼܢ ܫܲܪܒܿܬܹܗ ܢܸܦܪܩܝܼܘܗܝ: ܘܐܸܢ ܬܸܣܦܲܩ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܘܢܸܬ݂ܦܪܸܩ. 50 ܢܸܚܫܘܿܒ݂ ܥܲܡ ܙܵܒ݂ܘܿܢܹܗ: ܡܼܢ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܐܸܙܕܲܒܲܢ ܠܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܟܸܣܦܵܐ ܕܙܸܒ݂ܢܹܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܓ݂ܝܼܪܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ. 51 ܘܐܸܢ ܩܲܝܡܵܢ ܬܘܿܒ݂ ܣܘܿܓ݂ܐܵܐ ܕܲܫܢܲܝܵܐ: ܠܦܘܼܬ݂ܗܹܝܢ ܢܲܗܦܸܟ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ ܡܼܢ ܟܸܣܦܵܐ ܕܲܙܒ݂ܝܼܢܬܹܿܗ. 52 ܘܐܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܢܸܫܬܿܚܲܪ ܒܲܫܢܲܝܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܢܸܚܫܘܿܒ݂ ܥܲܡܹܗ: ܘܐܲܝܟ݂ ܠܦܘܼܬ݂ ܫܢܵܘ̈ܗܝ ܢܲܗܦܸܟ݂ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ. 53 ܐܲܝܟ݂ ܐܲܓ݂ܝܪܵܐ ܫܢܵܐ ܒܲܫܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ: ܠܵܐ ܢܲܦܠܚܝܼܘܗܝ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬ݂ ܠܥܹܢܲܝܟ. 54 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܦܪܸܩ ܒܗܵܠܹܝܢ: ܢܸܦܘܿܩ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ ܗ̤ܘ ܘܲܒ݂ܢܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ. 55 ܡܸܛܠ ܕܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܕܝܼܠܝ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܥܲܒ݂ܕܲܝ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܦܩܹܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܘ.

1 ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܕܸܚܠܵܬ݂ܵܐ ܘܨܲܠܡܹ̈ܐ: ܘܩܵܝܡܵܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܩܝܼܡܘܼܢ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܣܸܓ݂ܕܵܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܣܓܿܕ݂ܘܼܢ ܠܗܹܝܢ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ. 2 ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܛܲܪܘ: ܘܡܼܢ ܡܲܩܕܲܫܝ ܕܚܲܠܘ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 3 ܐܸܢ ܒܢܵܡܘܿܣܲܝ ܬܗܲܠܟ݂ܘܼܢ: ܘܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܬܸܛܪܘܼܢ ܘܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܐܸܢܘܿܢ. 4 ܐܸܬܸܿܠ ܡܸܛܪܲܝܟܿܘܿܢ ܒܙܲܒ݂ܢܗܘܿܢ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܥܲܠܠܵܬ݂ܵܗ: ܘܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܢܸܬܸܿܠ ܦܹܐܪܵܘܗܝ. 5 ܘܬܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܕܪܵܟ݂ܬܵܐ ܠܲܩܛܵܦܵܐ: ܘܲܩܛܵܦܵܐ ܢܲܕ݂ܪܸܟ݂ ܠܙܲܪܥܵܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܬܸܣܒܿܥܘܼܢ: ܘܬܸܬܿܒ݂ܘܼܢ ܒܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܒܫܸܠܝܵܐ. 6 ܘܐܸܬܸܿܠ ܫܠܵܡܵܐ ܒܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܕ݂ܡܟ݂ܘܼܢ ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܿܢ ܕܲܡܕܲܚܸܠ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܹܒܲܛܸܠ ܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܚܲܪܒܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܒܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ. 7 ܘܬܸܪܕ݂ܦܘܼܢ ܠܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܢܸܦܠܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ. 8 ܘܢܸܪܕܿܦܘܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܠܲܡܵܐܐ: ܘܲܡܵܐܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܢܸܪܕܿܦܘܼܢ ܠܪܸܒܿܘܵܬ݂ܵܐ: ܘܢܸܦܠܘܼܢ ܒܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ ܩܕ݂ܵܡܲܝܟܿܘܿܢ ܒܚܲܪܒܵܐ. 9 ܘܐܸܬ݂ܦܢܸܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܐܲܟ݂ܒܲܪܟ݂ܘܿܢ ܘܐܲܣܓܹܿܝܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܩܝܼܡ ܩܝܵܡܝ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ. 10 ܘܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܥܲܬܿܝܼܩ: ܘܥܲܬܿܝܼܩܵܐ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܕ݂ܬ݂ܵܐ ܬܲܦܩܘܼܢ. 11 ܘܐܸܬܸܿܠ ܡܲܫܟܲܢܝ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܓ݂ܥܲܨ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ. 12 ܘܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܒܲܝܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܗܘܸܐ ܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܬܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼ ܥܲܡܵܐ. 13 ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܟ݂ܘܿܢ ܕܐܲܦܸܩܬܿܟ݂ܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܒ݂ܕܹ̈ܐ: ܘܬܸܒ݂ܪܹܬ݂ ܢܝܼܪܵܐ ܕܫܘܼܥܒܵܕ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܗܲܠܸܟ݂ܬܿܟ݂ܘܿܢ ܒܩܵܘܡܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ. 14 ܐܸܢ ܕܝܹܢ ܠܵܐ ܬܸܫܡܥܘܼܢܵܢܝ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ. 15 ܐܸܢ ܢܵܡܘܿܣܲܝ ܬܲܣܠܘܼܢ: ܘܲܒ݂ܕ݂ܝܼܢܲܝ ܬܸܓ݂ܥܲܨ ܢܲܦ̮ܫܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܥܒܿܕ݂ܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܘܲܩܝܵܡܲܝ ܬܒܲܛܠܘܼܢ. 16 ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܠܟ݂ܘܿܢ: ܐܸܦܩܘܿܕ݂ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ ܬܗܵܪܵܐ: ܘܓܲܪܒܵܐ: ܘܩܲܠܵܦܝܼܬ݂ܵܐ: ܘܪܸܕ݂ܝܵܐ ܕܲܡܓܲܡܲܪ ܥܲܝܢܹ̈ܐ: ܘܲܡܕܲܝܲܒ݂ ܢܲܦ̮ܫܵܐ: ܘܬܸܙܪܥܘܼܢ ܙܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܣܪܝܼܩܵܐܝܼܬ݂: ܘܢܹܐܟ݂ܠܘܼܢܹܗ ܒܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ. 17 ܘܐܸܬܸܿܠ ܪܘܼܓ݂ܙܝ ܒܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܬܲܒܲܪܘܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܢܸܫܬܲܠܛܘܼܢ ܒܟ݂ܘܿܢ ܣܲܢܐܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܬܸܥܪܩܘܼܢ ܟܲܕ݂ ܠܲܝܬ ܕܪܵܕܹܦ ܠܟ݂ܘܿܢ. 18 ܘܐܸܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܬܘܼܒ݂ ܠܵܐ ܬܸܫܡܥܘܼܢܵܢܵܝ: ܐܵܘܣܸܦ ܠܡܸܪܕܵܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܛܵܗܲܝܟܿܘܿܢ. 19 ܘܐܸܬ݂ܒܲܪ ܓܲܐܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܥܘܼܫܢܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܸܥܒܸܿܕ ܫܡܲܝܟܿܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܦܲܪܙܠܵܐ: ܘܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܢܚܵܫܵܐ. 20 ܘܢܸܓ݂ܡܲܪ ܚܲܝܠܟ݂ܘܿܢ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܬܸܿܠ ܥܲܠܠܵܬ݂ܵܗ: ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܿܠܘܼܢ ܦܹܐܪܲܝܗܘܿܢ. 21 ܘܐܸܢ ܬܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܥܲܡܝ ܩܲܪܝܵܐܝܼܬ݂: ܘܠܵܐ ܬܸܨܒ݂ܘܼܢ ܠܡܸܫܡܥܲܢܝ: ܐܵܘܣܸܦ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܛܵܗܲܝܟܿܘܿܢ. 22 ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ ܚܲܝܘܬ݂ܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ: ܘܲܬ݂ܓܲܝܸܙܟ݂ܘܿܢ: ܘܬ݂ܵܘܒܸܿܕ݂ ܒܥܝܼܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܲܙܥܲܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܸܨܕܝܵܢ ܐܘܼܪܚܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ. 23 ܘܐܸܢ ܬܘܼܒ݂ ܒܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܪܕ݂ܘܼܢ: ܘܲܬ݂ܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܥܲܡܝ ܩܲܪܝܵܐܝܼܬ݂. 24 ܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܩܲܪܝܵܐܝܼܬ݂: ܘܐܸܡܚܹܝܟ݂ܘܿܢ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܛܵܗܲܝܟܿܘܿܢ. 25 ܘܐܲܝܬܸܿܐ ܥܠܲܝܟܿܘܿܢ ܚܲܪܒܵܐ ܕܡܸܬ݂ܦܲܪܥܵܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ: ܘܬܸܥܪܩܘܼܢ ܠܩܘܼܪܝܼܟ݂ܘܼܢ: ܘܐܹܫܲܕܲܪ ܒܟ݂ܘܿܢ ܡܵܘܬܵܢܵܐ: ܘܬܸܫܬܲܠܡܘܼܢ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ. 26 ܘܐܸܬ݂ܒܲܪ ܩܲܢܝܵܐ ܕܲܥܒ݂ܘܼܪܟ݂ܘܿܢ: ܘܢܹܐܦܝܵܢ ܥܣܲܪ ܢܸܫܝܼܢ ܠܲܚܡܟ݂ܘܿܢ ܒܚܲܕ݂ ܬܲܢܘܼܪ: ܘܢܸܬܿܠܵܢ ܠܟ݂ܘܿܢ ܠܲܚܡܵܐ ܒܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܘܠܵܐ ܬܸܣܒܿܥܘܼܢ. 27 ܘܐܸܢ ܬܘܼܒ݂ ܒܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܬܸܫܡܥܘܼܢܵܢܝ: ܘܲܬ݂ܗܲܠܟ݂ܘܼܢ ܥܲܡܝ ܩܲܪܝܵܐܝܼܬ݂. 28 ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܡܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܡܬ݂ܵܐ: ܘܲܒ݂ܩܸܪܝܵܝܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܐܸܪܕܹܝܟ݂ܘܼܢ ܚܲܕ݂ ܒܫܲܒ݂ܥܵܐ ܠܲܚܛܵܗܲܝܟܿܘܿܢ. 29 ܘܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܒܸܣܪܵܐ ܕܲܒ݂ܢܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ ܬܹܐܟ݂ܠܘܼܢ. 30 ܘܐܲܚܪܸܒ݂ ܦܪܲܟܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܐܵܘܒܸܿܕ݂ ܕܸܚܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܐܲܪܡܸܐ ܦܲܓ݂ܪܲܝܟܿܘܿܢ ܥܲܠ ܦܲܓ݂ܪܹ̈ܐ ܕܕܸܚܠܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ: ܘܬܸܓ݂ܥܲܨ ܢܲܦ̮ܫܝ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ. 31 ܘܐܸܥܒܸܿܕ݂ ܩܘܼܪܝܼܟ݂ܘܿܢ ܠܚܘܼܪܒܵܐ: ܘܐܲܨܕܸܐ ܡܲܩܕܲܫܟ݂ܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܲܪܝܼܚ ܪܹܝܚܵܐ ܕܲܣܘܵܬ݂ܟ݂ܘܿܢ. 32 ܘܐܸܚܪܒ݂ܝܼܗ ܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ: ܘܢܸܬ݂ܡܗܘܿܢ ܥܠܹܝܗ ܒܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ ܕܥܵܡܪܝܼܢ ܒܵܗ. 33 ܘܲܠܟ݂ܘܿܢ ܐܹܒܲܕܲܪ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܐܸܫܡܘܿܛ ܒܵܬܲܪܟ݂ܘܿܢ ܣܲܝܦܵܐ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܐܲܪܥܟ݂ܘܿܢ ܠܲܚܒ݂ܵܠܵܐ: ܘܩܘܼܪܝܼܟ݂ܘܿܢ ܢܸܗܘܝܵܢ ܠܚܘܼܪܒܵܐ. 34 ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܬܸܨܛܒܸܐ ܐܲܪܥܵܐ ܒܫܲܒܹܿܝܗܿ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܨܲܕ݂ܝܘܼܬ݂ܵܗ: ܟܲܕ݂ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܬܫܲܒܸܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܘܬܸܨܛܒܸܐ ܒܫܲܒܹܿܝܗܿ. 35 ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘܡܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݂ܝܘܼܬ݂ܵܗ ܬܫܲܒܸܬ݂ ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܐܲܫܒܿܬܲܬ݂ ܒܫܲܒܲܝܟܿܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܥܵܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘܲܝܬܿܘܿܢ ܒܵܗ. 36 ܘܲܕ݂ܡܸܫܬܲܚܪܝܼܢ ܒܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܡܸܐ ܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܒܠܸܒܿܗܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܬ݂ܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܗܘܿܢ: ܘܢܸܪܕܘܿܦ ܐܸܢܘܿܢ ܩܵܠ ܛܲܪܦܵܐ ܕܢܵܩܹܫ: ܘܢܸܥܪܩܘܼܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܥܵܪܩܝܼܢ ܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܣܲܝܦܵܐ: ܘܢܸܦܠܘܿܢ ܟܲܕ ܠܲܝܬ ܕܪܵܕܹܦ ܠܗܘܿܢ. 37 ܘܢܸܬܿܬܲܩܠܘܼܢ ܓܒܲܪ ܒܐܲܚܵܘܗܝ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܼܢ ܩܕ݂ܵܡ ܚܲܪܒܵܐ ܟܲܕ݂ ܠܲܝܬܿ ܕܪܵܕܹܦ ܠܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܩܝܵܡܬܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܒܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܗܘܿܢ. 38 ܘܬܹܐܒ݂ܕܘܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܬܹܐܟ݂ܘܿܠܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܟܿܘܿܢ. 39 ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܫܬܲܚܪܝܼܢ ܒܟ݂ܘܿܢ: ܢܸܬ݂ܡܣܘܿܢ ܒܥܵܘܠܗܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܗܘܿܢ: ܐܵܦ ܒܥܵܘܠܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝܗܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܢܸܬ݂ܡܣܘܿܢ. 40 ܘܢܵܘܕܘܼܢ ܥܵܘܠܗܘܿܢ: ܘܥܵܘܠܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܲܝܗܘܿܢ ܒܥܵܘܠܗܘܿܢ ܕܐܲܥܠܝܼܘ ܒܝܼ ܘܲܕ݂ܗܲܠܸܟ݂ܘ ܥܲܡܝ ܒܩܸܪܝܵܝܘܼܬ݂ܵܐ. 41 ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܐܹܗܲܠܸܟ݂ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܩܸܪܝܵܝܘܼܬ݂ܵܐ: ܘܐܲܝܬܸܿܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܗܘܿܢ: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܢܸܬܿܬܿܒܲܪ ܠܸܒܗܘܿܢ ܥܘܼܪܠܵܐ: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܢܸܨܛܒ݂ܘܼܢ ܒܥܵܘܠܗܘܿܢ. 42 ܘܐܸܬܿܕܿܟܲܪ ܩܝܵܡܝ ܕܥܲܡ ܝܲܥܩܘܿܒ݂: ܘܲܩܝܵܡܝ ܕܥܲܡ ܐܝܼܣܚܵܩ: ܘܲܩܝܵܡܝ ܕܥܲܡ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܐܸܬܿܕܿܟܲܪ: ܘܐܲܪܥܵܐ ܐܸܬܿܕܿܟܲܪ. 43 ܘܐܲܪܥܵܐ ܬܸܫܬܿܒܸܩ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܬܸܨܛܒܸܐ ܒܫܲܒܹܿܝܗܿ ܡܵܐ ܕܲܨܕ݂ܵܬ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܗܸܢܘܿܢ ܢܸܨܛܒ݂ܘܼܢ ܒܥܵܘܠܗܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܐܲܣܠܝܼܘ ܕܝܼܢܲܝ: ܘܲܒ݂ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ ܓܸܥܨܲܬ݂ ܢܲܦ̮ܫܗܘܿܢ. 44 ܘܐܵܦ ܟܲܕ݂ ܗܘ̤ܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܲܒ݂ܥܸܠܕܿܒ݂ܵܒܲܝܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܐܲܣܠܝܼܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܕܸܚܩܹܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܒܿܕܹܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܒܲܛܠܹܬ݂ ܩܝܵܡܝ ܕܥܲܡܗܘܿܢ. 45 ܐܸܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܟ݂ܪܹܬ݂ ܠܗܘܿܢ ܩܝܵܡܵܐ ܕܩܲܕ݂ܡܵܝܹ̈ܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܗܘܿܢ: ܕܐܲܦܩܹܬ݂ ܐܸܢܘܿܢ ܡܼܢ ܐܲܪܥܵܐ ܕܡܸܨܪܹܝܢ ܠܥܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ: ܘܲܗܘܹܝܬ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝܵܐ. 46 ܗܵܠܹܝܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ: ܘܢܵܡܘܿܣܹ̈ܐ: ܘܕ݂ܝܼܢܹ̈ܐ ܕܝܲܗ̄ܒ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܒܲܝܢܵܘܗܝ ܠܲܒ݂ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܒܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ.

********

ܩܦܠܐܘܢ : ܟܙ.

1 ܘܡܲܠܸܠ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ. 2 ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܝܼܣܵܪܝܹܠ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܟܲܕ݂ ܢܸܦܪܘܿܫ ܢܸܕ݂ܪܵܐ ܒܲܕ݂ܡܲܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܬ݂ܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 3 ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܵܘܗܝ ܕܸܟ݂ܪܵܐ: ܡܼܢ ܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢܝܼܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܫܬܿܝܼܢ ܫܢܝܼܢ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܵܘܗܝ ܚܲܡܫܝܼܢ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܒܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ. 4 ܘܐܸܢ ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܹܝܗܿ ܬܠܵܬ݂ܝܼܢ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ. 5 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܒܲܪ ܚܲܡܸܫ ܫܢܝܼܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܢܝܼܢ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܵܘܗܝ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ: ܘܲܕ݂ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ. 6 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܒܲܪ ܝܲܪܚܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܒܲܪ ܚܲܡܸܫ ܫܢܝܼܢ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܵܘܗܝ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ: ܘܲܕ݂ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ. 7 ܘܐܸܢ ܕܸܟ݂ܪܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡܼܢ ܒܲܪ ܫܬܿܝܼܢ ܫܢܝܼܢ ܘܲܠܥܸܠ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܵܘܗܝ ܚܲܡܸܫܬܲܥܣܲܪ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ: ܘܲܕ݂ܢܸܩܒܿܬ݂ܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ. 8 ܘܐܸܢ ܡܸܣܟܹܿܝܢ ܗ̄ܘܼ ܡܼܢ ܕܡܲܝܵܐ: ܢܩܝܼܡܘܼܢܹܗ ܩܕ݂ܵܡ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܢܸܦܣܘܿܩ ܕܡܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܣܵܦܩܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܵܘܗܝ ܕܡܿܢ ܕܢܵܕܲܪ ܢܸܕ݂ܪܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܦܣܘܿܩ ܕܡܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ. 9 ܘܐܸܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܡܸܢܵܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܟܠ ܕܝܵܗܹܒ݂ ܡܸܢܵܗ ܩܲܕܝܼܫ ܢܸܗܘܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 10 ܠܵܐ ܢܚܲܠܦܝܼܘܗܝ ܛܵܒ݂ܵܐ ܒܒ݂ܝܼܫܵܐ: ܘܒ݂ܝܼܫܵܐ ܒܛܵܒ݂ܵܐ: ܘܐܸܢ ܡܚܲܠܵܦܘܼ ܢܚܲܠܸܦ ܒܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ: ܗܝܼ ܘܬܲܚܠܘܼܦܵܗ ܢܸܗܘܘܿܢ ܩܘܼܕܫܵܐ. 11 ܘܐܸܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܲܡܲܐܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܩܲܪܒ݂ܝܼܢ ܡܸܢܵܗ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܩܝܼܡܘܼܢܵܗ ܠܲܒ݂ܥܝܼܪܵܐ ܩܕ݂ܵܡ ܟܵܗܢܵܐ. 12 ܘܢܸܦܣܘܿܩ ܕܡܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܲܦܣܲܩ ܕܡܹܝܗܿ ܟܵܗܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ. 13 ܘܐܸܢ ܡܸܦܪܲܩ ܢܸܦܪܩܝܼܗܿ: ܢܵܘܣܸܦ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܥܲܠ ܕܡܹܝܗܿ. 14 ܘܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐܸܢ ܢܩܲܕܸܿܫ ܒܲܝܬܹܿܗ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܦܣܘܿܩ ܕܡܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ ܒܹܝܬ݂ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ: ܘܐܲܝܟ݂ ܕܦܵܣܹܩ ܕܡܵܘܗܝ ܟܵܗܢܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܩܘܼܡ. 15 ܘܐܸܢ ܗܵܘ ܕܲܡܩܲܕܸܿܫ ܢܸܦܪܩܝܼܘܗܝ ܠܒܲܝܬܹܿܗ: ܢܵܘܣܸܦ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܟܸܣܦܵܐ ܕܲܕ݂ܡܵܘܗܝ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܹܗ. 16 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܚܲܩܠܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܢܩܲܕܸܫ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܡܹܝܗܿ ܠܦܘܼܬ݂ ܙܲܪܥܵܗ: ܒܹܝܬ݂ ܙܲܪܥܵܐ ܕܟ݂ܘܼܪ ܣܥܵܪܝܼܢ ܒܚܲܡܫܝܼܢ ܡܲܬ݂ܩܵܠܝܼܢ ܕܟܸܣܦܵܐ. 17 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ ܢܩܲܕܸܿܫ ܚܲܩܠܹܗ: ܐܲܝܟ݂ ܕܡܹܝܗܿ ܗܵܟܲܢܵܐ ܢܩܝܼܡ. 18 ܘܐܸܢ ܡܼܢ ܒܵܬܲܪ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܢܩܲܕܸܿܫ ܚܲܩܠܹܗ: ܢܸܚܫܘܿܒ݂ ܠܹܗ ܟܵܗܢܵܐ ܟܸܣܦܵܐ ܠܦܘܼܬ ܫܢܲܝܵܐ ܕܐܸܫܬܿܚܲܪ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܘܢܸܒ݂ܨܘܿܪ ܡܼܢ ܕܡܹܝܗܿ. 19 ܘܐܸܢ ܡܸܦܪܲܩ ܢܸܦܪܩܝܼܗܿ ܠܚܲܩܠܵܐ ܗ̤ܵܘ ܡܿܢ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܠܵܗ: ܢܵܘܣܸܦ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܟܸܣܦܵܐ ܕܲܕ݂ܡܹܝܗܿ ܥܠܹܝܗܿ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܹܗ. 20 ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܦܪܩܝܼܗܿ ܠܚܲܩܠܵܐ ܘܲܢܙܲܒܿܢܝܼܗܿ ܠܓܲܒ݂ܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܬܘܼܒ݂ ܠܵܐ ܬܸܬ݂ܦܪܸܩ. 21 ܐܸܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܚܲܩܠܵܐ ܡܵܐ ܕܢܵܦܩܵܐ ܒܦܘܼܢܵܝܵܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܐܲܝܟ݂ ܚܲܩܠܵܐ ܕܚܸܪܡܵܐ: ܕܟ݂ܵܗܢܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܵܐ. 22 ܘܐܸܢ ܚܲܩܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܙܒ݂ܝܼܢܬܵܐ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܡܩܲܕܸܿܫ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 23 ܢܸܚܫܘܿܒ݂ ܟܵܗܢܵܐ ܕܡܹܝܗܿ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܘܢܸܬܸܿܠ ܕܡܹܝܗܿ ܒܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 24 ܘܲܒ݂ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܬܸܬ݂ܦܢܸܐ ܚܲܩܠܵܐ ܠܡܵܢ ܕܙܲܒ݂ܢܵܗ ܗ̄ܘܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܠܡܿܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܝܵܪܬܿܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 25 ܘܟ݂ܠܗܘܿܢ ܕܡܹܝܗܿ ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ ܕܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܥܸܣܪܝܼܢ ܡܵܥ̈ܝܼܢ ܗܵܘܹܐ ܡܲܬ݂ܩܵܠܵܐ. 26 ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܒܘܼܟ݂ܪܵܐ ܕܡܸܬ݂ܒܲܟܲܪ ܠܡܵܪܝܵܐ ܡܼܢ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܠܵܐ ܢܩܲܕܿܫܝܼܘܗܝ ܓܲܒ݂ܪܵܐ: ܐܸܢ ܬܵܘܪܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܐܵܘ ܐܸܡܪܵܐ: ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼ. 27 ܘܐܸܢ ܒܥܝܼܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܛܲܡܲܐܬ݂ܵܐ: ܬܸܬ݂ܦܪܸܩ ܒܲܕ݂ܡܲܝܵܐ: ܘܢܵܘܣܸܦ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܚܲܡܫܵܐ ܥܠܹܝܗܿ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܪܩܵܐ ܬܸܙܕܲܒܲܢ ܒܲܕ݂ܡܲܝܵܐ. 28 ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܟܠ ܚܸܪܡܵܐ ܕܡܲܚܪܲܡ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ: ܡܼܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܐܝܼܬ݂ ܠܹܗ: ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܘܡܼܢ ܒܥܝܼܪܵܐ: ܘܡܼܢ ܚܲܩܠܵܐ ܕܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ: ܠܵܐ ܢܸܙܕܲܒܲܢ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܦܪܸܩ: ܟܠܹܗ ܚܸܪܡܵܐ ܩܕ݂ܘܿܫ ܩܘܼܕ݂ܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼ ܠܡܵܪܝܵܐ. 29 ܘܟ݂ܠ ܚܸܪܡܵܐ ܕܡܲܚܪܲܡ ܡܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬ݂ܦܪܸܩ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܬ݂ܩܛܵܠܘܼ ܢܸܬ݂ܩܛܸܠ. 30 ܘܟ݂ܠ ܡܲܥܣܵܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܡܼܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܡܼܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘܼ: ܘܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܗ̄ܘܼ ܠܡܵܪܝܵܐ. 31 ܘܐܸܢ ܡܸܦܪܲܩ ܢܸܦܪܘܿܩ ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܥܣܵܪܹܗ: ܢܵܘܣܸܦ ܥܠܵܘܗܝ ܚܲܕ݂ ܡܼܢ ܚܲܡܫܵܐ. 32 ܘܟ݂ܠ ܡܲܥܣܵܪܵܐ ܕܬ݂ܵܘܪܹ̈ܐ: ܘܲܕ݂ܥ̈ܵܢܵܐ: ܟܠ ܕܥܵܒܲܪ ܬܚܹܝܬ݂ ܚܘܼܛܪܵܐ ܕܪܵܥܝܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ. 33 ܠܵܐ ܢܫܲܐܸܠ ܒܹܝܬ݂ ܛܵܒ݂ ܠܒ݂ܝܼܫ: ܘܒܹܝܬ݂ ܒܝܼܫ ܠܛܵܒ݂: ܘܠܵܐ ܢܚܲܠܦܝܼܘܗܝ: ܘܐܸܢ ܡܚܲܠܵܦܘܼ ܢܚܲܠܦܝܼܘܗܝ: ܗ̤ܘ ܘܬܲܚܠܘܼܦܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܩܘܼܕ݂ܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܬ݂ܦܪܸܩ. 34 ܗܵܠܹܝܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܦܲܩܸܕ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܥܲܠ ܒ̈ܢܲܝ ܝܼܣܪܵܝܹܠ ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ.

 

ܫܠܸܡ ܣܸܦܪܵܐ ܕܟ݂ܵܗ̈ܢܹܐ

ܘܲܠܝܵܗ ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ݂

ܐܵܡܹܝܢ