Per t eon LM np bt ect o obe VU, S |. Ae COPROC asd RUF 6 ܝ‎

^ ܚ . ܪ ܟܝ / "A‏ 4 2 1 AM ¥ ,‏ ܐ E‏ ^ ܒ X‏ ܶܥ Ml‏ :

b^ TEL Mcd Mex

m e EE DC

EN

̈ܝ

jw ܢ‎

COLLECTION ORIENTALE TOME XV U ܗ ܘ‎

DEUXIEME SÉRIE TOME I

——— D —o —À—

LEXICON SYRIACUM

AUCTORE

HASSANO BAR BAHLULE

ܪ

ܣ "ESO‏

iuhie‏ ܕ

7

APPROUVANT ܇‎ F.

p

ES IMPRESSI

ÉD

‫: e

Í

(3

L'AVIS DU COMIT

" $ ܝ‎ - a 7 5 : - 2 3 d oo ܡ‎ 2 d ܘ‎ : ܗ‎ 5 uu

- ܗ E‏

&B‏ ܬ

m

ao ܘ‎

un

ܨܡ = ܐܧ ̈ܝ eo o£‏

B ox

ܘ ܝ

ܝ~ܝ

ܘ

i1

Bl 3.

-

:

L-]

a

5 : E‏ ܢ ܣ ܝ ]5[

-

*

ua

m o E. o 2 ܐܐ‎

DEUXIEÉME SÉRIE TOME I

LEXICON SYRIACUM

ca ܡ‎ -- = ea = = L e ܐ‎ ` ܵܐ‎ 20 ܐ̄‎ -—

IMPRIMÉ

EN VERTU DE LA DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 8 AVRIL 1886 ( " APPROUVANT

L'AVIS DU COMITÉ DES IMPRESSIONS GRATUITES

LEXICON SYRIACUM

AUCTORE

HASSANO 11111 1

E PLURIBUS CODICIBUS EDIDIT ET NOTULIS INSTRUXIT

RUBENS DUVAL

TOMUS PRIMUS

. 161643. b .23. 22€

PARISIIS E REIPUBLICJE TYPOGRAPILEO

PROSTAT APUD ERNESTUM LEROUX BIBLIOPOLAM

VIA BONAPARTE, 28

MDCCCCI

" ; 6)

ܨ NM 7 7,‏

: tomes. sonprendsont le texte, savoir : le tome I, les PUE d ܡ‎ II, hs lettres: se —h, col. g85-

73 ܢ

" y

e ܘܳܐ‎ ET. CORRIGÉNDÀ, p. 78-248. "Pour faciliter différentes parties, on a róimprimé les pages v et ' -

Ascicota unu et les pages 5 et 6 de l'Aerzxpix ap LrTE- ! i uade ܝ‎ qui verint dp oh

ܝ

±

988 ܠܸܬܗܵܐ ܠܰܬܟܺܝܬܳܐ 984 iOS‏ ܕܨ ܚ ܐܨ ܠܶܬܟܰܝܬܐ alat)‏ ܐܠܒܐ ܢܛܬ icis al‏ )ܐܨܝ ܬ ܝܨ ܠܬܸܟ ܣܟ݂ܛܝܣ ܗܵ ܦܸܠܓܗ ܕܟܘܪܐ ̈ܨ SANA. d,y| | P$ Duas‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ WELAM V. Lacs)‏ L^ Cua:‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܠܓܐ ܕܡܕܡ ܚܫܠܟ | ܐܬ݂ܚܶܐܢ݈ܬ݁ ܐܬܟܠ ܝܼܨ'. ܠܬܟܝܢ ܢܸܠܝܸܫܵܝܸ ° Ne N . asas‏ eia!‏ ^ ܐܨ Pe» ups. Is gae 455 3626 Joy xinas‏

ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܠܡܕ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ ‏ -:

! 8 ,)ܢܟ ܘܝܨ (ܐܝܼܟܐ ܚܨ‎ cf. col. 936, ܐ‎ . 4, ? HF ܢܐܢܬ‎ cf. B. A., 5288. * S glossa, preced. deest. ^ V. add. (49g). 5 § quod sequitur deest.

v^ 981

ܘܦܐܖܪ̈ܐ ܘܡܢ 7o s s‏ ܕܡܫܬܘܚܪ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܩܘܒܠܐ ܕܒܟܝܪܝܐ QI‏ ܙܝ ܢܨ !ܐܢܟ ܕܐ ܬܚܐ ܀ Ly‏ Use, ^ Lla syl RR EU ovo‏ ܠܐܐ ܬܘܒ ܢܠܩܫܘܢ ܢܫܝܢ ܐ ܕ d‏ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ vas‏ ܐܚܪܝܐ ܬܘܒ von. V‏ ^ ܐܚܪܝܐܐ' ws‏ ܒܬܪ ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ ܐ( ܐܨ lius Ut cuu‏ ܝ ܕܨ S eo d s 3la2‏ axes‏ ܐܚܪܺܝܝ̣ܢ ܘܠܰܩܝܫ̈ܝܐ JUS Qa‏ ܠܩܫܐ ܠܩܝܫ̈ܝܐ ܐܚܪܵܝܐ ` ܗ ܗ݂̄ ܕܐܚܪ̈ܝܝܼܢ ܐܝܟ ܙܪܥܐ BOATS Nous‏

ܠܡܠܐ So jonas Les Jus "culo‏ ܡܫ̈ܓܬܐ. Ji‏ ܐܬ ܪܨ ܚܝܧܠܬ. «rca, Cs!‏ ܡܝܪ ܣܝܪܘ ܝܪܘ ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܝܢ 393a VN S‏ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܚܪܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܗ݀ܝ ܕܡܫܝܓܝܢ ܒܗ̇ wars‏ ܐܝܕܝܗܽܘܢ ܒ ܡܐܡ SAN o9 AS o9 * yl, celo‏ ܘܳܥܶܝܒ ܘ ܢܪ ܠܲܩܢ̈ܝܢ ܕܢܥܢ̈ܫܝܐ ܐܪܒܥܼܝܢ 8X a aw cx»‏ Yn‏ ܢܚܕ (sie)‏ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ele d cxlo‏ ܠܡܫܬܣܕܝܤ%¶ ܐܝܟ ܟܡ̈ܠܐܐ ܗܒ̈ܒܐ ܕܢܚܳܫܐ ous‏ ܐܬܣܐ

d "Den NN, AN‏ ܘܝܬ

ܠܰܪܕ݂ܳܐ1" ܒܠܫܢܐ ܝ ds‏

ܠܪܣܘ̣ܬܐ voca es‏ (ܠܓ݂ܵܨܢܼܬ݁ܐ'. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܬܿܬܸ. ܠܪܣܘܬܐ ܫܸܲܝܿܕܸܨ ܐܠܝ 62571 reel!‏ ܠܫܘ ip‏ ܐܝܘ ܕܢ ̱ܐ

acus] ܐܬܐ ܕܨ‎ eom jo o ܐܚܐ ܟܐ‎ "AM.

16 FS deest a», A) (uses, 17. HF glossa preced. deest; S glossa sequens deest, 19. HF ܗ݀ܘ ܕܫ ܒܥ ܳܐ‎ cf. col. 398, /. 18. 19 Cf. col. 961, l9. 39 F (yy su, ef. col. 702, l. 25; col. 703, 1. 8; col. 921,1. 16; S add. ܒܙܒ‎ ܒܪ $ # . ܡܛܘܢܐ‎ v ov cos ܕܕܗܒܐ‎ vox Raab ܪܝ ܐܕ‎ Kfaju ܣܪܘ‎ cf. B. A., 684, 92 S deest "^9 ܣܘܪ“‎ 2? S deest, sed add. hic cxt ܠܰܫ‎ et deinde | duly cese ܠܬܚܬ݀‎ , 95 F add. S Nox ܐܘܿ‎

4 à 4t : .

ALAS ܒܥܬ‎ ead uL). CAN ? Kass lados ܘܬܐܕ‎ eR ܚ̇ܪܝܦܘܬ ܠܫܢܝܐ. ܠܫ̈ܢ̈ܝܐ‎ ܘܐܝܟ ܒܪ‎ Lacie] esl ܠܫܢܥܘܬܐ )ܠܟܐܬ ܕܐܟ‎ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܚܲܫܚܝܢ ܒܗ ܠ( ܬܨ ܥܬ ܘܚ ܐܬܝܨܢ ܬ‎ Ww 8 M x 750 ܠ̈ܫܝܐ ܣܓܝܐܐ‎ ex Pops. ܠܫ̈ܢܝ ܥܡ̈ܡܫܐ‎ . Ves aola ܢܸܡ̇ܫܸܟ݂‎ Kx ܠܵܢܵܝܹܕܬܵ‎ Quali ܠܫܰܢܳܝܳܐ ܝܲܨܵܝܐ ¿- ܡܓܳܖܦܿܺܝܳܐ ܀‎ UI ad

ܠܸܫܶܢ ܐܡܪܐ ܕܗܼܘ Pa.‏ ܐܸܠܥܝ̣ܢ ܚ ܝ ܬܝܐܢ JU,‏ ܐܬ ܐܪܐ ܙ ܨ ܐ݀ܫ݂ܥ̣ܨ . ܘܗܟܝܢ ܡܝܪܐ ܠ .̄ܗ NU‏ ܠܲܫܵܢ ܐܡܪܐ '' ̱܀

4:353 gla ܘܪܬ‎ o

ܐ( ܫܟܝܐܢ̇ܝܸܟ 46

Mae Mn ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܪܥ‎ TENA S 4i x 058 cov

dew Aso ܟܠܕܝܐ ܣܘ̈ܕܐ‎ YN

p LAS ܕܕܗ ܒܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܚܝ̣ܝ̱ܥܵܬ݁‎ v3 ܠܠܫܢܝܐ‎ ox coo A ܐܝܟ‎ vA ܠܸܫܵܢܵܐ‎ gi, dote ENT EY ܣܘܪܝܝܐ‎ 0 oA ܡܪܐ‎ xA P Sodio

ܠܫܰܝܢܳܐ vs wu‏ ܘܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ Pow Sow‏

sm? "v NÀN‏ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܗ̈ܠܲܫܥܟܼܲܠܐ àv 7 was‏ ܣܦ̈ܪܝ Pav‏

982

! Cod. 3g M, cf. B. A., 5278. ? H add. jL£3,. $8 ܠܩܫܐ‎ hic et infra. ^ H glossa ¢¢. inde a ܬܘܒ‎ deest. 9. S ܒܥܬ‎ loco ^. 9 S explicit. 7 F clo; HF ܠܥܐ‎ pro v&s3N. 8 S deest ܟܠ‎ et eaplicit post ^. 9 H cos, cf. col. 899, .ܐ‎ 5. 19 S deest, sed sub vocab. seq. add. ܒܥܡܒܗ ܢܸܫܬܢ݈ܬ݁‎ 60; H add. hic ܕܢܸܫܵܝܬ‎ .

ܐܢܝ̈ܟ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐ 12 ,5389 cf. B. A.,‏ ,ܠܲܕܪܐ $ !!

Aye, c. B. 4. , 5983. 15 ܝ ܗܟ ܨ 8 ;ܛܝ ]ܐ‎ 1; HF quod sequilur deest, 1^ S deest. 15 H add. 0 ܐܐܐ ܐܢܝܟ‎ $

ex‏ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܦܘܡܗܘܢ ܢܸܠܫܢܵܨ

ܝܠܐ enlas Jl cos V all‏ 4 ܠܦܘܬ ܘܢܬ( ܨ ܚ ܝ 4

ܠܦ̈ܝܛܓܐܐ' ܡ ܗ ܝ PS‏

ܠܠܣܝܠܐ ܝܠܐ ܕܕܟ܀

ܠܦܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܪܘܼܚܐ ܡܥܲܪܒܝܐ ܣܲܬܘܝܐ dy Key uy‏

4. ee ܠܦܐ‎

ܠܲܦܡ ܚܘ̈ܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Sg‏

ܠܲܦܬܵܐ wA 33 wA. oui imo‏ ܘܪܝܫ um‏ ܐ ܨ ܣܪܓܝܣ ܚܠܦ ܚܪܕܠܐ vC‏

v AN Yn 3.‏ ܕܨ ܝܐܝ܀

deu indi 1 ܠܝ[ ܪܝܨܝ‎ axo ܐܝܟ ܒܪ‎ v5

&óls sslÓ s. ex X e nM. s5b ܠܩܘܼܒܠܐ‎ TOR bel ܐܲܩܒܸܠܘ ܐܦ̈ܐ‎ uu

BS os! D 9s. Je ܠܩܘܼܕ : ܘܝ‎

+ ܐܸܬܠܲܩܲܛ‎ JU eue! ix un

ܨ vas xc i ace,‏ ܡܟܐ . ܐܘܚܕܢܝܝܐ ܘܟܘܪܐ ܗܘ 5533 ܡܕܝܝܬܐ PEOR 15e Lat‏

16 S ܐܧ ܐ[ܪܘ̈ܝܟܐܐܗ‎ quod sequitur deest; F. deest tantum "T ܐ‎ ܆ ܐܢܫܐ ܐܬܢܝ‎ ax MAS quod sequitur dini:z 28.8 (Qao, cf. Bar Ali, 5275. 19. H deest Adieu ;ܪܩܡܐܒܘܬܐ‎ 8 add. ܐܐܢ̇ܘܿܪܢ̄ܬ݁‎ post (y aad. L9] dije.

?! 8 sequitur deinde ܐܡܟ ܐܝܒ‎ MAS. = ܒܨ ܠܲܡ̈ܛܳܣܳܐ ܐ‎ vni M BE CH gr

col. 179, £ 16, ?*. HF sic; S ܘܡܢܝܐ‎ lege w 33 750. 35 S ܠܘܢܝ̈ܟ‎ er doslss; HF xaxa V. ?5 HF quod

sequitur usque ad Axaà deest.

ܐܠܒܢܼܟܐ Kx‏ ܗ . ܘܐܚܪܚܝܐ "Nass‏ ܡܕܡ ܐܘ ܦܩܥܬܐ ܆:

id EAS‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܡܕܡ ܕܡܬܪܣܐ ܒܦܲܚܐ ܠܦ̈ܪܚܬܐ |ܠܐܡ̈ܐܟܐ £I 4 yes (9I CI,‏ dI audi‏ ܕܐܥ̇ܨܕܨܨ ܘܐ lado‏ ܝܕܨ del Jada‏

| ܕܐܢܕܐܢܐܠ ܩܬܐ‎ s ase cael. V iR PU S, ܐܐܚܢܨܸܨ‎ ieu, oll pel

ܠܲܩܛܝܼܩܝܢ a, ocuo Ais‏ ܡܚܐܒܘܬܐ'! ܕܐܝܬ

"AOL, ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ SE SCANS ܚܕ‎ oS

980

Rise‏ ܘܐܚܪ̈ܢܐ݀ ܗ̄ ܟܘܪܣܝܐ ܐܫܙܵܬ̈.:.

ܠܶܩܛܺܩܳܐ# ܐܝܟ exo‏ ܝܶܩܕܺܢܶܐ PN‏ ܠܩܛܬܿ YA‏ ܒܨ ܐܚܨ ܕ ܐܚܐܘ RP ba‏ ܠܩܛܘ̈ܢܐ ܒܟܬ݀ ܕܦܕ ܚܥܛܳܐ ܕܝܪ̈ܩܘܝܐ eee she MS. pau euim‏ ܕܚܛܵܐ ܘܕܣܥ̈ܖܪ̈ܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ. Jw ioo‏ AEN d‏ ܛܚ ܗܝ Teig‏ ܕܚܨ̈ܕܟܘܢ ܠܐ ܠ ܠܩ ܐܘ̈ܟܐ ܐܬ̄ܬܟܐ݇ܐ ܐܝܟ ܙܲܝܬܐ LIN o oso‏ ܐܝܟ jo‏ ܕܠܲܩܝܓܛܓ ܛܠܝܐ ܕܝܘܼܢܵܬܵܢ ܓܐܪ̈ܐ Ss o‏ ܠܡܪܗ. ܘܢ̱ܼܬܪܐ e assis‏ ܠܐ ܬܬ̈ܠܡܛܘܢ ܐܝ̈ܐܟܐ܀

ܠܸܩܝ̈ܟܝ ܐܝܟ ܒܪ 4P PK usle axe‏ ܠܩܝܫ̈ܝܐ#" ܐܘܟܝܬ ܐܚܪܺܝܐ ܡܢ E‏

! $ add, XII ,ܒܨ ܠܥܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܐܨ ܢܹܐܡܿܪܸܨܢ‎ 9 8 add. ܟܐܚܨܐ.‎ ve 3c s. . (4-425934! di ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ‎ ܝ ,]ܐܬܒܝ‎ $ des em JS. de3l ; prior glossa deest, sed supra in margine legitur : &aa-A slo. wo conc N. ^ 8 add, (5. 5 S 3 ܥܼܢܬܚ‎ Juil. 9 S eas S, ? S add. ܕܒܘ‎ JS ܪܘܨ‎ idem B. A., Paris. 55. 9 S deest 9 F ܢܸ ܕܤ‎ |, 19 S hic et infra , €f. col. 370,1. 1; col. 468, .ܐ‎ 8; F hec glossa deest. 11 S deest, !2 S add. CASSIA, cf. col. 968, ܐ‎ . ult. 19. HF glossa precedens deest. M4 F 3$; S hec glossa deest. 15. FS. deest ,ܐܬܐ‎

877 ܠܣܘܠܒܘܣ

ܐܝܕܟܐ ܕܟ ' ܕܐܐ ds‏ ܚܨ ܢܟܐܝܵܐ ܬܝܠܬ Lio,‏ ܠܐܬ |

i ° ܦܕܸܟܐ ܪܸܝ ܨ‎ (ool ܢܐܬܚ (ܐܩܢܝܿܕ݂ܢܼܟ‎ ? kx ܒܪ ܣܪܘ ܚܝ ܒ‎ xA ܡ‎

ܠܣܛܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܐܝܡܡܐ nds‏ ` ܐܢܘܢ ܓܝܳܣܐ :1 ܝܡܐ ܠܡ ܢܐܢܬ" ܟܝܸܥܵܐܢܵܝܬܐ ܥܳܕܶܐܢܢ Pals‏

"Ewa 1) 7 ܠܣܦܐ'‎

4 v5 Nox vo oco vss XX A 90 ܠܣܪܩܬܐ''‎ TEE

RUOLI esl sho 16-4221 o2 ܠܲܥܒܘܼܬܐ‎ ܐܬܠܲܥܡܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܺܕܩܛܐ ܠܠܥܒܐ‎ . KV Tm

LLLI ܙܟܪܝܐ ܕܝܢ ܠܥܓܐ‎ Labb ܝܫܬ‎ Tene NN No No ܠܥܓܼܐ‎ oco ܘܩܐܝܟ ܒܪ‎ SN T ܐܠܨ " . ܠܥܓ ܠܫܳܥܳܐ ( ܝܫ ܐܠܚ ܐܪܐ‎ Aus ui ub eae S m ܠܥܓܐ ܠܥܓ‎ Pob dada GUI. off ܒܡܣܕܖܒܟ݀ܬ ܀܀.‎ ov ܒܪܝܫ‎ voie ܒܚܕܐ ܡܢ‎ ! JL ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ da^ ܠܥܘܒܐ ܐܘܟܝܬ‎ ܘܩܐܝܟ ܒܪ‎ CE aM ܓ݂̇ܪܡܩܺܐܝܼܬ‎ ELE cl wa P ܗܘ‎ wc sco N ܐܘܿ‎ vw osa ܣܪܘ‎ (59 esce No ܠܥܘܒܗ ܐܘܟܝܬ ܪܝܪܗ ܥܠ ܕܲܡܢܗ‎ l0 uses

ex ex V keyA, AMD (ܐܥܐܚܬ (ܠܠܰܫ݇ܬ݁'‎ wes

(0096 F aci KJ] anuLil; 8 )ܝܥ | ܐܫܢ‎ , 17 H yis. 19 F ܐܬܤ‎ api: S (sic) ܐܒ ܐܥܟ‎ api. 1 8

€0 WA s... ܚܝܫ ܡܐ ܗܘ‎ ecco à 33 ܠܥܙܪ‎ (g-A»Àe vA mn. 9 8 quod sequitur deest, ?! F ܟ݀ܐܡܬ‎ pro 63. 9 F Ava. 23 H i xc; S add. ܕܸܥܠܒܚܝܬ̈‎ ܼ 9 H A&&lIS: S ܂ ܕ[ ܒܫܬ‎ 25. HF icy C LAM); $ quod. sequitur usque ad ܠܥܙܝܢ‎ deest. 96 F deest Ra. ?! H deest ܕܐܠܟܝܨܐܒ‎ eI sae. 9 S add Jh,

d s. ; ultima glossa deest. 29 F (My. 99 S deest.‏ . ܐܐ

978 WIN

ܐܝܟ ܙܟܪ wa o Uus aus‏ ܐܘْ ܡܢ WA‏ ܒܲܪܒܲܪܵܝܐ. V à‏ ܥܡ apis ved‏ )ܪܩܢ 9 ME |‏ ܠܶܥܘܳܙܶܐ ܗ݀ܝ ܕܒܡܙܡܘܪܐ 0 ܕ̈ܠܥܙ ܒܠܫܝܐ ¦ ܒܪܒܪܝܐ ܕܡܨܪܝܢ Musso‏ ܥܠ 4r AR.‏

ܠܓܪ vas on‏ ܥܢ ܢ ܬܘܒ ܐܠ ܗܐ ܡܥܲܕܪܺܢܝ . ܘܠܐܡܿܪܝܢ ܕܡܸܣܥܹܝܵܐ ܡܸܬܦܲܫܡܹ !ܬܥܢܨ ܕܨܒܐ ul‏ ܘܥ ܪܝܐ ܗܘ. ec‏ 0 ܒܥܫܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܣܟܸܢܐ ܡܬܦܿܫܡ ܐܚܪ̈ܢܐ cx‏ was‏ ܗ̇ ܡܬܚܝܝܐ. vao‏ ܕܫܿܪܝܪܝܢ ܠܥܙܪ ܝܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗ݀ܐ. ܠܗܢܐ 3 Ww xo‏ ܐܚܪܝܐ ܡܙܕܲܡܝܥܢ ܕܝܬܝܪ osos‏ ܠܥܙܪ ܗ̄ ܥܘܕܪܝܐ ܡܬܦܲܫܡ. ܐܸܠܝܼܵܙܲܪ ܒܪ ܡܘܫܐ . ܗ݀ܟܢ ܐܬܩܪܝ és‏ ? ܕܐܬܼܐ ܐܠܗܐ ܠܥܕܪܝ ܘܥܿܕܪܢܢ. ܘܐܚܥܪ̈ܢܝܐ e P aM‏ ܡܬܥܿܕܪܢܐ ܥܝܢܨ ܘܵܐ ܀

ܠܸܥܙܳܐ eM‏ ܕܣܥܘܢܟܬܐ ܩܝܕܝ:܆ ܐ .ܕܠ )ܘܝܢ . ܨ P axi wA‏ ܕܩ ܪܐ ecd? X‏ ܘܝܨ AMI‏ ܕܐܐܩܢܝܕܒ Ressd‏ ܧܨܨ il!‏ ܐܢܦܐ . LAS] Sx escis oes,‏ ܕܐܘ̈ܕܐ. Gas!‏ (ܠܐܚܝܐ ܨ UE Reus‏ . ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ copo a-XJU vc DR syl] wa o wA‏ ciao:‏ ܥܒܬ uy T sea‏ ܘܐ ܐܠ pM pace Bo‏ SA AG] aoo ARN vao P olio,‏ en‏ ܢܸܬ̈ܘܿܕܸܕܸܙܢ opo‏ 4

os‏ ܟܠ ܐܢܫ ees pas‏ ܐܬܐܢ . ܠܥܝ̈ܥܝܢܟ esae Labs‏ ܠܥܝܥܝܢ Rie ALI 7 es5) de JUo‏ :4

4 edad 3 SN

! S add. Kyo, JG. 2. S 3G (os F (giis pro yeso». 3 Sic, lege (yl cum Imm. Lew , Aram. Pflanz. , p. 235. ^ F ܠܣ ܒܬܘ ܐܠܣܘܠܟܘܣ‎ S co 2 oco ܠ‎ cf. inf. ܣܘܠܒܘܣ‎ . 5 S add. eh —6 F xx3l5; H deest; cf. col. 488, 1. 8, et Bar Ali, 5955, 7 HF A3 L3; S AsULs.—8 8 aas. 9 S deest, 19 S deest, n F X Sy. 12. F deest. AM KJU; S QJ» d. 13 HF pub (8445: 8 (JUJUY ada et eaplicit lic. 34 HF (rlossa praecedens deest, 15. HF deest ܐܘ ܠܘܥܒܰܝܳܐ ܗܘ‎

62.

975 ܠܡܲܚܣܸܢ

ܠܡܲܚܣܸܢ ܕܡ ܐܫܛܬ ܐܒܰܟ oun)‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ |(ܐܫܵܐܝܸܬܵ݁' .;

ܡܰܐ ܗ LEA WC‏

ܠܡܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܠܝܼܠܐ. ncn‏ ܡܥܼܬܐ ܕܡܢܗܿ 50 ܕܠܲܡ. 5ma‏ ܕܠܲܡܠܸܡ Non Nea‏ 7 ܠܡܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܠܝܠܐ ael "o‏ ܠܡܝܣܦܪܝܓܘܣ݀ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܚ̈ܬܡܐ ܕܝܡܬܐ ܘܠܟ FÜR I‏

os aud CN yx nS‏ ܐܐܢ̈ܕܟܢ܀

wA a SA AS Ban ܠܶܡܡ̈ܪ ܥܒܘܪܐ‎ eI ܠܡܸܙܒܸܲܢ ܥܒܘܪܐ ܐܸܬܵܐ ܟܫܐܕ‎

ܠܡܵܝ̈ܐ 2d‏ ܕ ܝܡܝ ܐ ܡܳܐ ܕܠܐ ܡܬܚܬܚܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܬܐܘ ܩܿܝܸܟ݂ dean‏ 3x23‏ ܐܠ Juli‏ . ܘܐܙܪ̈ܢܐ Juli el‏

ܠܡܥܝܨܪ' ܗ̄ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܪܸܫܢܘܬܐ. ܨ ܥܡܐ ܕܐܠܗ݀ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ PR‏

ܠܡܣܒܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܢ ܣܲܒܪܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܨܒܪ ܫܒ SA‏ ܘܠ ܡܥܒ ܕ ܡܝܢ ܥܒܣܘ Juss aoc,‏ . ܠܡܶܣܡܰܪܘ ܡܢ ܡܶܣܒܪ ܐܟܡܣܐ

ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܐ Aca‏

8 ܓ . ܘܠܡܥܒܕ sc i bu pom‏ ± $ 1$ ܠܡܥܲܫܢܘܬܟܝ ܗ ܠܘ ܒܥ ܟܪܝܘܬ ܬܟ add.‏

ܠܡܦܐܖ̈ܐ ܝܫܝܐ ܼܨ ܐܝܐ ܠܡܦܝܕܘܢ ܕܒܪ ܣܪܘ

exea UJ] vas. 15 S ܕܒܡܪ ܣܪܘ ܢܘܪܐ .ܵܐܘ‎ .

17. HF deest, ef. B. A., 5243. 8 S seuitur Lh Ud AN er

postea cas. X ya vw ܠܣ‎ quod vide infra. 19 Sie, e glossa

RN exepeciares ܠ ܘܒܬ ܥܝܘ‎ , cf. col. 336, 1. 16. 39 H

as e S M F osi A. ...9 HE ܚܨ‎ Ql.

ef. Bar Ali, baba, in Prov., .xvui, 22, ??. Cf. col. 963,

1.24. ?3 Feo: S lod eaae 6t ܣܐ‎ loco

ook cf. col. 626, I. 3; Dioscor. , I, 85; Imm. Lew, Ara-

meische Pflanzennamen , 335. col. 626, 1. 5.

| ܕܠܡܥܒܕ ܡܢ 85^ Qlà:‏

976

ܠܤܣܐܢܘܛܝܣ os‏ (ܐܦܐ ܝܨ ܠܡܶܣܚܰܒܰܪܘ ܡܢ ܣܒܪܬܐ pP UTI e ad‏

ܠܡܥܲܙ̈ܝܘܬܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ aee)‏ 4 ܠܡ̈ܦܐܛܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܡܦܝ̈ܕܐ ًَّ ܒܨ̄ ܐܘْ ܙܠܺܝܩܐ ee‏ ܠܡܦܐܕܐ ܘܚܝ ܐܨ ܘܡܢ "aos‏ ܚܫܣܝܠ. ܠܡܦܝܕܘܢ ܢܬܢܐܝܬ ܢܘܪܐ . . ܒ̈ܢ ܘܒܪ ܣܪܘ ܘܟܝܐ ܝܐ (ܐܬܐ ܕ emat‏ 43b)‏ . "eT‏ ܗ̄ ܠܡܐܚܕ edes ns‏

:. ܐܒܢܐ‎ ase Xe. ܠܡܬܓܪܕܘ‎ e de ܨ‎ gat ied ܕܨܦܵܐ(ܢ‎ Salad ܠܡܬܟ܂‎

ܡܲܒܰܥܘ ܐܨܢ݂ܟܺܝܕ̄ ܘ ܠܡܬܲܦ 4 ܠܣܧܐܢܘܛܝܣ« Jupes JU‏ ܡܨ ܐܚܝܢ ~ )ܢܝܘܝ ܐܐܚܸܕܢܵܐܢܵܝ̄ܬ̈ GUI sas‏ ܕܐܠܐܝܬܳܟ ܐܬܬ cos‏ ܢܚܩ̈ܨ ܚܕܐܦܿܝ ܨܕ ܐܝܠܰܟ ܚܝܨ ܦܨܚ ܢܘܢܟ" ܐܬܝ ܛܔܧܟܟܫ ܙܝ )ܡܢ T e aiia‏ ܐܐܟܝܡܵܫܸܟ rl i uis panis JE Cd.‏ ܢܸܚܗܵܟ̱

ܠܡܒܚܙ̈ܐ jJ‏ ܕܼܟܝܟ . ܠ ܘܒ ܛܐ ܥܝ ̈ܝܢ. F add.‏ ±

F au pro‏ ܦܠܘܓܛܐ ܘܣ ܐܠܐ ܕܢ . ܠܡܚܕܪ ܐܠܢ̈ܩܢܬܵܟ̄ܢ ܕܸܬ cf. col, 871, 1. 9, ? S sequitur i la. 5 les‏ ,94 AM S. RAMS LM, cf. B. 4. , 5219. ^ S deest. 5 S‏ . ali. 9 S deest et add. ww o‏ ܐ ,934 cf. col.‏ ,"ܪܢܓܘܣ ܒܗ ܡܢ ܟ̈ܐܬܐ eM ew acc DESI‏ ܚܕܢܐܝܬ ܠܡܠܡ. .ܥܝ ܦܨ ~ ܠܡܲܡܪܘ ܒ ܟܬ݀ ܕܦ eed $ 5. S‏

aid VN tile HF deest ܝܥܒܘܪܐ‎ post ܠܡܙܒܢ‎ . 8 S add. ܪܐ‎ L1. 9? $ Jy ue. 19 S Ls di )ܳܐ‎ di Uis. 11 § deest, 12 HF .ܨܰܒ̈ܪܐ‎ - 13. HF sequitur Wis tont ܝܗ‎ ad ai

ܠܟܣܝܣ

ܠܟܣܝܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܝܫܘܚܠܧܦ ܡ̈ܥܐ ܐܘܟܝܬ ܫܡܗ̈ܐ (ܥܿܝܵܬܪܝܿ ܬܐܪ ܕܐ ܠ ܐܟܐ exa‏ ܬܘܒ ܢܢܫܢܢܬܐ | 1 )ܿܐ i!‏ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܟܣܢ ܬܘ (+ ܿܐ £ ܕܩܠܐ EX‏

ܠܟܣܝܩܘܢ[° ܥܐܘܝܤ |ܐܠ ܐܬܟܐ ` ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܟܐ ܕܥܕ ܀: mew‏ ܘܟܝܐ ܒܬ̈ deb. Abe ys le^‏ ܡܨ ܒܫܠܝܚܐ mi cas‏ ܓܝܪ wo sos‏ ܗܢܐ. ܠܠܘܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܐ ifa.‏ ܧܬܿܬ݁ Lia JI‏ ܥ̣ܨܬܐ oue‏ ܠ voco‏ ܠܠܘܬܐ ܐܠܚܒ ;

vele. Q-5) d! v NN‏ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܘܙܟܝܪ w^ S‏ ܘܣܲܟܠܐ ܘܢܢܣܝܪ ܪܥܝܿܢܐ JU, (up Jules‏ Qu‏ ܢܢ ܐܥܳܐܬ݁ ܕܐܥܿܕܐܬ݁ P‏ ܬܘܒ ܣܿܥܠܐ ܕܠܐ T‏ cy‏ ܟܠ ܕܢܐܡܼܪ ܠܠܐ usu o‏ ܘ |( US‏ AN o S‏ ܒܟܬ ܕܦܪܪ ܗ݀ܘܐ om‏ ܠܠܐ dex‏ ܕܐܦܨ ܨܐ ܨ̈. ܠܠܐ o‏ ܠܐ ܝܺܕܘ̇ܥܐ ܐܦ ܕܠܐ iae‏ ܠܐ was‏ ܘܥܠܗܕܐ ܚ̇ܝ݇ܒܹܗ ܡܪܢ ܠܗ݀ܘ ܕܐܡܿ̇ܪ ܠܓܝܗܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܥܠ ܕܐܦܩܼܗ ܠܐܢ̄ܘ̄ ܡܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܸܠܝܵܐ' ܐܝܐ 1 ܒܪ ܣܪܦܟܘܢ

deja ܕܡܢܬܕܲܡܝܐ‎ vx T M dc VONGNN

973

quod sequitur deest. Y* FS (gs V. !5 8 . &ey zs ܕܙܟܪ‎ 355 ܐܙ ;ܙܒ ܐܶܟ݂ܕ݂ܪܹܫ݂‎ B. 4. Paris. 255, Key) em ܐܝܟ‎ , 16 H XlaluJ!; S deest. 1? F add. 2 c9 à ca quies] xd. 18. HF deest, cf. B. A., 5210. 1? S .ܐܐܬ‎ 99 H quod precedit inde a ܘܳܐ‎ deest, ?! S add. ܠܡ ܦܬܝܝܚܘܬܐ ܘܙܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̱ܝ ܡܢܠܝܘܡܘܬܐ‎ ܩܲܪܝܼܒܘܬܐ ܘܡܬܩܲܪܒܳܝܘܬܐ. ܠܡ ܗܿ ܗ̄‎ 503 ܠܘܬܗ‎ dio. 23: S XE ouo et deest ܐܝܟ ܒܝܪ‎

?? $ deest, 9 8 JXJl, ܐܠܬܠ‎ lel; et ¦ o0. ?* S add. (sic) «qd oun.

974

ܠܡܘܓܝܣ ܒܐܢܬܬܐ. ܝ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܐܕܐ vao ono‏ IN‏ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܘܢܝܐ BÜY (Uu‏ 4e Jul UL es NN‏ ܠܦ Mach m. et) eps d quide up ole‏ ܦܪܨܘܦܐ Ma 6m‏ , ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ xa VN‏ WM‏ ܕܡܣܦܪܫ ܠܦܪܨܘܦܐ ܘܡܚ̈ܘܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ

¦ ܗܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܝܕܝ dud Ue 9 de Jos‏ ܕܩܟ

- a0 ܦܪܨܘܦܐ‎ Tt E NAR lel;

o ܒܕܘܟܬ ܕܠܡܐ‎ vx ov.) ܠܡ̈ܐ‎ 4d

ْ ܠܡܐܢܐ ܐܬܕܥ ܐܬܚܘ ܨ ܕܢܸܚܘ̈ܝܬ݁ ܐܩܬ ܐܕܢܸܬ̈ (ܬܝ̱ܬܵܐ‎ vae iSi] j53JI I iaa] ell] sl waa (ܐܝܝܬ݁‎ (giras I ose (S 7I Lace wax Seo ܓܓ ܐܪ‎ PART

33! ܐܛ‎ gas) Nas. um

ܠܡܓܕܿܦ ܠܡܦܪܚ ܠܪܘܡܐ ܝܸܫܠܝܸܟ݂ dI‏ ܐܐܟ 4c‏ ܠܐ dh‏ 1000

ܠ 0 ox ne ee‏ . ܘܩܐܝܟ ܟܝܬ ܕܦܪܕ ܠܡܗܿ ܩܪܒ oS‏ ܘܫܩܝܠ ܡܢ ܠܝ ܡܡܘܬܐ݀ ܕܗܝ ܡܲܪܝܒܘܬܐ weno‏ ܘܠܘ ܡܢ ܐܠܡܝܐ ܕܗܝ hona‏ ܐܟܿܬ݀ ܐ.̄̈ܠܡܵܗ̇ ܩܪܒ Ro‏ ܠܡܘܢ ܬ ܪܐ

ܠܡܘܓܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܟܪܝܐ EJ aus‏ ". ܘܒܟܬ݀ ܕܦܪܪ ܐܿܣܪ ܚܣܝܢ ܡܢ B cono‏

! Fw |ܐܠܐܶܬ݁ܬܟ݁ܰܐ $ ; ܠܿܟܐ‎ JUoas! et quod sequitur deest , cf. col. gh5, ܐ‎ , 17. ? S deest, cf. col. 045, 1.93. 3 F add. v NM; 8 sequitur. &GasJ] ,ܟܢܫ‎ cf. col. 943, ܐ‎ . 4. ^ HF quod sequitur usque ad ܒܨ‎ deest. 5 S ult. glossa deest. 9 F x Xs»; S cquo. 7 S (a aea. jos ܬ̣ܚܢ ܕܢܥ̈ܝܼܐܥܝܨ‎ quel yos, quod sequitur deest. 8 8 deest , cf. col. 966,1. 13. —9 H deest"A.co ܐܝܟ ܒܪ‎ cf. col. o7, L3. 19 8 add. 83s, lege 5l, cf. B. A., 5207. " $ ܡܢ ܒ‎

62

JEPRIMERIE NATIONALE.

1 ܠܝܬܘܣ ܓܐܠܐܩܛܝܩܘܣ

| wise ola. ܠܝܬܘܣ ܓܡ‎

ܚܿܠܒ̈ܢܝܬܐ ܤܟ Gy‏ ܐܐܝ ̇ܐ ܬܣ ܟܝ ܟܐܦܐ ܕܒܫܰܢ̈ܝܬܐ

P oux, cy 2m

e oao*sorn ܠܝܬܘܣ ܡܘܪܘܟܬܘܣ ܟܐܦܐ‎ dou as gaza ܣܵܟ‎

vw aw s ܠܝܬܘܣ ܐܠܒܐܣܛܪܛܓܝܣ‎ 4B uuo 30 ܕܡܬܩܪܝܐ ܛܦܪܐ‎

5w cx ocs ww s ܠܝܬܘܣ ܬܐܘܝܛܝܣ‎ deem ܣ ܢܨ ܛ ܢܪܒ‎

ܠܝܬܘܣ ܐܝܘܕܐܢܩܘܣ ܟܐܦܐ ܝܝ̈ܘܕܝܝܬܐ ܣܟ didus gus‏

74 y -covc ܓܝܣ‎ ov a la! Lo Mao uv AWw ܘܟܘܟܒ‎

WC N L8 cos ܠܝܬܘܣ ܣܐܦܦܝܪܘܣ ܟܐܦܐ‎ ve» ܣܟ‎

ܠܝܬܘܣِ ܡܗܦܝܛܝܣ' xw Sx as‏ ܕܗ݀ܘܝܝܐ ܒܡܗܦܝܣ ܕܡܨܪܝܢ ܝܣܟ Poe ure‏

condos‏ ܣܗܠܝܥܝܛܝܣ .ܟܐܦܐ ܣܲܗܪܵܢܵܝܬܐ ܣܵܟ ܢܫܕ ܐܬܪܝ MI & aces‏ 4

ܠܝܬܘܣ ܐܝܐܣܦܝܣ' .ܟܐܦܐ ܝܫܦܗܫܲܟ En eI!‏

ܠܝܬܘܣ ܣܘܠܝܬܝܣ!' ܟܐܦܐ ܢܚܢܘܝܢ̈ܝܬܐ ܣܵܟ xA Jus‏ ܐܒܳܢܺܬ݁ .:

ܠܝܬܘܣ . ܣܦܘܢܓܝܛܝܣ ܟܐܦܐ ܕܡܫܬܟܚܐ

col. 863, 1. 5,‏ ;ܟ„ ܐܚܬܝܼܐ ܕܨ S‏ 4! , ܛܘܘ HF‏ 13 ,$ ܐ Sic, cf. col. 488,‏ 19 ,5 . ܐ ,865 cf. col.‏ ,"ܪܝܥܢܘ !& H‏ F co.xso sa ad cons e^; $‏ 9! ̄ܓܝ L16, !? F‏ S Liebe dl, Los t‏ ?1 ; ܢܐܟܣܝܐ loco‏ ܢܠܐܟܣܝܗ ܝܐܡܘܪܝܐ ܐ{ !? c5, 9$. —9 S quod sequitur deest,‏

9 Sic, ef. col. 961, 7. 9. ,

ܠܟܢܝܐ ܦܬܝܐ

ܠܝܬܘܣ wv YN Na.‏ ܕܡܢ ܟܐܦܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܘܼܠܛܵܝܐ ܕܡܢ ܚܫܝܼܫܐ ܘܡܢ .ܬܸܬܵܐ Aaa‏ ܣܨ Au,‏ ܝܟ ܐܣ̈ܟ iple clon‏ ܐܐܝ̣ܢܵ 4 ܠܝܬܘܣ ܐܘܣܛܪܐܩܝܛܝܣ". ܟܐܦܐ ar wei s‏ ܚܝܼܢ݈ܬ݁ ܝ doll‏

ܐܐܚܝܿܝܼܐܖܨ'. ܪܒܢ sx on‏ ܠܗܿ ܣܵܟ ܐܬ)ܟܢ܀

ܠܝܬܘܣ ܓܗ݀ܐܘܕܝܣ ^" ܟܐܦܐ ܡܸܕܪܵܢܝܼܬܐ ܣܨ Pe‏

ܠܝܬܘܣ ܣܐܐܡܝܘܣ ܟܐܦܐ ܕܡܫܬܟܚܐ ܒܡܸܕܪܐ ܕܡܢ co‏ ܡܘܣܐ% ° qo "Sr‏ & ܢܫܢܟ Rok‏ ܝܟ degegalo‏

ܠܥܝܬܘܣ ܠܐܠ ܢܐ ܐܕ e x Ya.39‏ ܐܦܘܛܪܝ ܡ ܡܐ ܟܐܦܐ .ܕܡܬܣܪܝܐ ܡܲܫܝܥܵܐ ܣܨ ܐܬܝܚܕ dr‏

4 als diy lala. CANO AN

ex‏ ܐܬܝ

ual WSAN‏ ܒܟ ܀

ܠܟܝܫ ܟܠܡܕܡ ܝܫܡܐ ܗܘ ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܪܐ ܘܟܠܡܕܡ Pss X‏ ܠܟܝܫ ܗܵ 9X. mac‏ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܕܦܬܟܪ̈ܐ ‏ ܗ̄ ܕܒܥܠܐ ܘܕܥܓܠܼܐ »3 ܫܒܛܝ̈ܢ ܕܪܘܫܥܐ܆. ܘܩܐܬܐ M‏ ܨܝܕܐܘܪ̈ܫܠܡܝܐ. ܘܐܝܬ ܕܐ݀̇ܡܪܝܢ. ܕܡܛܠܗܕܐ ܠܝܡ ܪܵܫܹܐ ܠܗ̇ ܢܒܝܼܐ aoa MA‏ ܥܠ ܕܐܬܩܼܛܠ .ܒܗ ܐܡܘ ܨܝ ܐ" SN‏ ܕܝܗܘܕܐ c».‏ ܕܗܕ ܒܟܰܪܬ݁ My‏ wA‏ ܒܡܶܠܟܳܘܬܐ ܕܒܝܬ 003 i:‏ ܠܟܢܝܐ" ܦܬܝܐ ܕ

979

E Cf

! Conf. col. 865, L5. 9 Conf. col. 865, 10. ? S deest hic .ܘܒܘ‎ 4 F ܟܐܦܐ ܐܘ݀ܐܢܛܛܓܝܣ‎ onis ܐܘܐ‎ ove "wow, cf. col. 865 , l. ult. 9. Cf. col. 864, Ll 91. 5 HF ܐܡܝܐ‎ utroque loco; S "vow. ? HF oA XS", cf. col. 508, 1 ,ܟܐܦܐ ܣܦܝܠܐ 9— ,ܕܦ‎ cf. col. 862, 7. 20. ? HF coa. X". !? HF ,ܐܢܐ"‎ col. 110, 1. 8. 11 F ܣܘܦ ܝܣ ܬܝܬ‎ , !?. (f. col. 865,

ܠܝܩܘܣ

ܠܝܩܘܣ ܒ¿ ܒܪ ܥܠܡܐ | ܐܫܛ )4 ܀

joan ܐܚ̈ܐ ܠܲܩܢܐ” ܐܝܟ‎ vexat ܝܥܢܘܬܐ ܘܐܝܟ ܕܥܒܹܪ ܡܨ‎ 7. E ܠܝܪܡܪܓܝܐ‎ ;. ܐܚܬ‎ SN Ana

ghe ANON ܠܝܪܘܛܘܡܘܣ‎

Pa‏ ܦܘܪܩܝܐ. ܠܝܫ ܘܥܥܬܘܬ ܗ̄ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܢܝ̈ܢ 0 ܕܘܟ̈ܝܬܐ.܀

ܠܝܫܐ Lus‏ ܠܲܝܫܐ Avon‏ ܐܝܟ ܒܪ SA co‏ ܠܐ ama‏ ܩܪܐ ܠܝܫܐ ܡܨܪܝܐ 34 AUS!‏ . ܠܘܫ

os! ܟܣܝܬܐ ܟܐܦܐ ܨܝܒܥܝܬܐ ܣܵܟ‎ "p ܠܝܬܘܣ“‎

909

ܠܝܬ ܐܢܫ Mos‏ ܒܪܘܼܚܐ ܠ w Na n‏ ܪܘܼܚܐ.܇ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܠܝܬ ܐܝܫ 8-53 X, N‏ ܚܝܘܗܝ ܘܡܨܐ ܕܢܬܝܟ ܡܘܬܐ ges) oa‏ ܐܥܬ ܕܸܫܵܬ ܕܨ gis de‏ ܐܬܒ d‏ )43

3 cs ov coo Ne ܠܝܬܐܪܓܘ ܢܳܐ ܝܬ‎ | POET

ܠܝܬܐܪܓܘܪܘܣ ܡܕܪܟܐ7 ܝܟܐ ܚܨܪ ܨ ܥ̄ ܝܲܣܝܼܪܐ ܘܓܝܐܒܪܐ ܕܗܘܼ ܪܝܡ qd‏ ܚܥܕܝ ܨ ܠܝܬܪܓ ܘܪܘܢ ܘܗܟ ܘܬ ܒܝܪ ܣܪܵܘ܇ ܘܐܝܟ «D»‏ dies ay Aie‏

ܠܟܬ ud‏ ܠܝܬܘܗܖ ue‏ ܩܢ . ܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ Les‏ ܠܝܬܝܟ mac‏ ܥܓ ܿܡ ܐܝܝܼܐ ܕܗܘ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܕܠܐ ܡܩܿܘܡܐ ܗܘ Um‏

(jf. col. 863, 1. 13.‏ .12 ܿ ܠܝܬܦܘܢ%° S‏ ;ܠܝܬܦܘܦܘܪܘܛܓܠܣ HF add. (ge, cf.‏ .^1 .18 ,865 deest, f. col.‏ 8 .13

col. 865 , 1. 16. 15 F eonN 5309; $ ܦܘܒܕܛܝܣ‎ conl aos

el deest coo dno, cf. col. 865, .ܐ‎ 16. 19 H ܚܝ )ܪܝܬ‎ f. supra ܚܠܵܝܸܚܝܟܠܚ̱ܟܢ 8 ! .9 . ܐ‎ genae S ܬ‎ JU. 18 H. JUo JI ,ܢܛܐ‎ @ col. 863, 1. 18. 19 S ܬܪܡ"‎ et deest " own post ܟܐܦܐ‎ ̇ ?? FS add. cas Na No ;ܟܐܦܐ‎ S glossa arab. que sequitur deest; cf. col. 863, l. 6.

ܠܝܬܘܣ ܐܙܪܒܝܩܘܣ 970

Ls de xa cul‏ ܘܒܡܫܠܝܼܚܐ ܘܠܡܣ̈ܠܝܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ul, c‏ ܕܐܬܢܨܨ ¥ ܐܬ ܕܨ USE‏ ܠܝܬܘܦܘܪܘܛܘܣ ܟܐܦܐ ܕܢܘܪܐ 27 .;. ܠܝܬܘܦܪܩܛܘܣ! ܐܝܟ ܒ݁ܪ̄ oe‏ ܣܓܥܛܓܛܐ 3333902 ܢܘܪ̈ܐ uem‏ ܐܬܿܐܕ e UL.)‏

«s! qiue ܠܝܬܘܦܘܦܘܪܘܛܘܣ!' ܐܝܟ ܦܪ̈ܣܫܟܐ‎ «f no!

ܠܝܬܗܡܛܘܣ ܐܝܟ ܦܠܥܢܕ ܐܘܡܥܘܬܐ ܕܗܝ ܟܐܦܐ ܕܕܡܐ wx »m3‏ 3

ܠܝܬܘܣܦܗܪܡܘܢ Non‏ ܘܟܘܠܬ ܐܥܒ ܐܘ ܠܝܬܘܣ 5-8 wow a ea. 3 Neo s N‏ ܦܪܘܼܓ̈ܝܬܐ ܣܵܟ depo guis‏

ܠܝܬܘܣ GoQxc0.c0YC‏ ܟܐܦܐ ܡܢ ܐܣܘܣ ܨ ܨ ܢܐܚܨܟܨܢ4

ܠܝܬܘܣ ܦܘܪ 5 ܟܐܦܐ Won‏ ܕܡܢܗܿ ܡܫܸܬܿܦܹܐ vds‏ ܤܟ ܐܬܸܢܝܣܵܝ̣ܚܵܐ ܕܘܬ dieci‏ ܐܐܐ ܚܢ :

ܠܝܬܘܣ ܗܡܐܛܝܛܝܣ ܟܐܦܐ ܕܕܡܝܐ 03 ܚܫܿܕܺܢܳܐ 11237

SOY‏ ܣܟܝܣܛܘܣ ܟܐܦܐ ܣܟܝܣܛܛܘܣ pd‏

ܠܝܝܬܘܣ wow a te NEN‏ ܓܐܓܐܛܝܫܘ JUS Sum‏ ܐܘ ܩܵܐܫܵܐܟܠܝܟ dU‏ ܠܝܬܘܣ ܬܪܐܙܩܝܐܣ' ܟܐܦܐ ܬܪܐ ܩܚ ܐܣ

à gx‏ ܝܵܕܐܥܵ ܽ܀

ܠܝܬܘܣ ܡܐ ܠܓܥܝܛܝܟܘ¢" ܒܼ̄ܟ݂ ܐܬܫܝ ܐܐܝ ܠܝܬܘܣ ܐܪܒܝܩܘܣ ܟܐܦܐ ܐܪܐܒܝܬܐ ,.

! .ܠܝܩܢܝܐ ܐܐ ;ܐܠܟ ܠܨ ܐ‎ 9 F add. < 8 add.

coUo. 3 S sequitur tantum XXX) xabya WC ܕܘܟܬ݀‎ 0.— ^ S add. coo . e ám; in B. A., Paris. 355, ye eg». —5H ` 5 ܡ ܒܓ ܓ ܓܠ‎

5 FS add. ܒܪ ܣܠܘ‎ uU JI ܠܝܬܐܪܓܘܣ ܐܝܟ ܦܘܠܝ‎ ܡܬܢܫܝܢܘܬܐ‎ ܼ 7 Fw A33 75, cf. col. 466, ,ܕܐ . ܐ‎ 8 S hic et inf. eb». cf. col. 406, .ܐ‎ 13. 9 FS add. DAD cf. vocab. sequens, 10 F ”" ܠܝܬܦܡ ¬ $ ܠܝܬܦܪܡ‎ ܼ ̄ ̄.1! F

907

ܠܝܡܘܢܝܘܢ

. ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ

459,223] Jl, &xALI ܕܐܐܐ‎ (a2! ܛܰܝܺܝܐܝܬ ܒܘܢܕܘܡ‎

ܠܝܡܘܢܝܘܢ:° ܛܪ̈ܦ̄ܘ̄ ܪܡܝܢ ܠܕܣܸܠܩܐ ܘܡܘܼܚܗ ܠܕܫܘܫܢܬܐ ܘܙܪܥܗ ܣܘܡܡ PORC ta» aye Jl‏ Hi axi‏

ܠܝܡܪܓܝܠ ܝܲܥܢܘܼܬܐ )ܠܚܟ

ܠܝܡܢܝܐ ܓܝ ܘܗܠܝܡܢܝܐܣܦܪ̈ܐܓܝܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܡܟܰܪܐ ܠܝܼܡܢܵܝܵܐ ܘܛܒܼܫܐ ܠܝܼܡ̈ܝܵܝܐ

4 ܕܝܲܡܬܐ ܘܠ ܧܣܵܢܵܝܸܟ‎ wo ܕܝܲܡܬܐ‎ vào

ܠܝܡܘܬܐ ܒܥܬ SALSA‏ ܒܪܝ ܚܒ ܘܿܬܐܿ ܠܝ ܡ݀ܐܢܛܘܣ ܘܵܐ Joss.‏ ܕܢ̱̈ܐܐ" ܐܢ̄ܬ ܐܠܟܕ s‏ ܧܨ ous e los los‏ ܐܢܦَܳܝܐ ܢܘܚܐ ܢܰܨܨܳܐ uou,‏ ܣܰܝ̱ܬ݁ gp‏ d ebll dur Ke Kis,‏

ܠܝܡܛܘܢ ܒܣ ܘܢܢܕܘܣ ܦܳܠܚܳܐ aM‏ .4 ܠܝܢܘܕܘܗܣܝܛܝܣ ܐܝܕܝܢܟ. ܠܝܥܘܕܘܗܣܝܛܓܝܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܐܡܪ ܕܥܣܼܒܹܐ ܐܝܬܘ e‏ ܛܪܦܘ wo 3 S‏ ܘܣܝܘ̈ܟܬܗ. e35‏ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܘܪ̈ܟܐ. ܘܣܓ̈ܝܐܢ ܣܪ̈ܥ̇ܝܦܝܬܗܘܢ ܘܡܙܝܥ *PYY AA‏ ܠܝܢܘܣܦܗܪܡܘܢ ܙܪܥ vaa‏ ܒ ܫܝܪ ox‏ ܪܒ ܀

ܠܝܢܥܪܝܢ' Ow. "30s‏ ܒܨ ܠܝ ܨܢ܀ ܠܝܢܘܦܘܩܘܣ' ܥܒܕ ܟܬܢܐ ܝܝ ܐ :̇ܟ doll‏ ܢܐܐܫܸܕܸܢܵܐܢܵ̄ܬ̈ I aree‏

ܠܝܢܘܙܘܛܘܣ|! ܟܲܪܦܣܵܐ ܕܡ̈ܝܐ ܣܠܝ̣ܥܘܢ ܕܗܘ pe uei eiae.‏ ܐ carius‏

8,2U5 à ܕܸܥ݇ܕ ܐܕܡ‎ f. B. A., 5196. !^ F add. ܐܝܟ ܒܪ‎ «0595.00; $ ܣܝܪܘ‎ 5 3 wine 8 V. 15 S add. ss dl s e$ 4 ܘܠܝܦ‎ et sequitur ܂ ܢܬܠܝܦ‎ 16 S aspi.

ef. col. 960, ܐ‎ . 13. !? F quod precedit deest et. quod sequitur cum vocab. preced. copulatum est, 19 S v so ܠܝܣܵܐ‎

cose, Cosi? ܕܙܟܪ‎

968 he ms

SN onc esae. ܠܝܣܛܝܐ ܨܘܡܐ ܝܘܼܢܵܝܐ‎ |

degli ܝ̄ܡ̄‎ N ܓܲܘܵܢܵܝܐ ܢܝܣܛܝܐ ܚܠܦ‎ CEU E "eoe xS cos

diga] ܬܒܨ‎ Pu! wes Von ܠܥܳܥܐ ܠܥܵܝܐ‎ 4«gadsSya '' ܠܝܦ̈ܪܐ ܘܡܫܲܡ̈ܕܐ ܐܝܟ ̣ ܒܪ ܣܪܘ‎ ܕܝ‎ uai ܠܐܟ‎ sus JI e, uz ܠܝܦܘܪܗ‎ " ES CN Ty bb dee. culs. ܠܝܦܘܪܘܬ¥ܪ''‎ Ss Mna "8141 ܐܝܪܨ‎ Jul ala! wena Sa LAU ܠܝܦܘܬܐ ܕܫܡܝܐ݀ ܘܕܐܪܥܐ‎ Loss, RM os rs ܐܠܝܟ ܐܧ‎

ܟܝܘܢ ܗܘܢܘ mos as woo‏ ܕܥ ܥܠ s wn‏ ܐܕܠ ܐ eam‏ ܨܕܒܝܛܓܪܡ ܚܝܕ ܨ ܕܥ̣ܝܼܕܢܹܬ. i gets]‏ ܠܝܦܣܗܛܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܣܒ 4L‏ ܠܝܦܘܣ ܡܥܪܒ ܬܝܢ ܕܨ ܢܗ guess cll‏ ܐܠ | Bey) exl‏ ܠܝܦܣ ܩܪܐ ܪܒܢ ܠܪܘܚܐ wx‏ ܡܢ . ܡܲܥܪܒܐ ܣ̈ܬܘܝܐ alo‏ ܨ ܨ C3‏ ܝܕ cose‏ ܐܝܬܐ ܠܝܦܘܼ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ deca ADS osi‏ eas M aa Sa‏ ܒܨ ܠܒܘܢܬܐ ܠܵܝܿܬܟ .; ux‏ . ܠܝܦܠܘܢ ܒܟܬ ܕܦ ܪ[ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܘܢ ܘܢܣܝܼܒ ܡܢ ܠܝܦܘܬܐ ܒܕ ܡܕܡ ܕܠܝܦ ܝܬܿܝܪ 100 ܠܝܠܦܝܣ P$‏ ܒܚܐ( ܫܼܲܕܐܬܦ ܬܒܬܝ ܒܬܟ ܢܐܫܸܕܸܢܐܪܺܬ݁ ܠܫܸܢ̇ܫܸܚܨ : ܠܝܩܼܐ Cisl‏ . ܘܐܝܟ ܙܿܟܪܝܐ P SN‏ S deest‏ ? . ܕܪܒܢ lege spai. ? S add.‏ ,)ܚܝܕ US‏

JUay. ^ Qf. col. 96, L. 19. 5 S add. «3o. 6 F eM 7 H coo.coS 03V; $ coo... Saa.

cadera ;F cian: S p yiaiad. —? FS con Xy mnaaS, 0 HF deest, 1 S add. (gg ae m. '? F add. ܐܝܟ‎ ܕܒܪ ܣܿܪܦܝܘܢ ܘ ;4 ܣܪܘ‎ . !) S add. v So 8

gx! (sic) ܧ ܐܢܝ & ܩܿܐܐܧܟ‎ sp, Lone auf (dl und!

ܠܟܕܪܝܢ ddl, Jeu "e‏ ܠܟܝܘܢܤܣ ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܫܕ݂ܺ̈ܥܐ hob‏ ܠܝܘܛܪܘܡܗܢܘܣ ܕܦܪܡ ܝܢܝ̈ܥ ܨ diga‏

4 uelit ܦܪܘܡܐ ܘܥܿܢܬ ܨ‎ cas Ny oA Mess eu Ad ܓܓܪܬܐ‎ eon NS dos aede. Y Na

ܠܝܛܥܝܐ 0 ܪܘܡܝܐ ܡܢ ܟܬܒܐ AA‏ ܚܬܝܡ ܀

ܠܝܓܐܢܗܐܝܘܐܘܣܕ ܢܬܟܫܦܘܢ ܢܝ̈ܟܝܨܲܧܨ ‏

ܠܝܛܪܘܢ ܕܗܘ ܐܦܢܝܛܪܘܢ « 45,5 ܕܗܘ ܝܬܪܐ ܐܲܪܡܥܵܝܐ. ܘܐܚܪܖ̈ܢܝܐ ܐܦܪܘܠܝܛܓܪܘܢ ܢܼܬܪܐ ܐܲܦܪܝܼܩܵܝܐ ܘܩܲܪܡܵܝܵܝܐ° ܀

ܠܝܛܪܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܖ̈ܐ ܐܘܢ ܙܟܐܐ ‏ , ܘܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܠܝܛܪܐ ܕܝܢ ܪܘܡ̈ܝܬܐ vom‏ ܬܫܥ ܐܘܢ̈ܩܝܣ ܗ ܦܠܓܗ ej 1 aoa‏

ܠܟܦܝܐ ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ Sai.‏ ܬܬܘ ܕܐܢ̈ܕܐ 45s aus‏

ܐܚܨ 4

4l ܠܝܟܢ"‎

ܠܝܟܝܥܗܣ ܝܵܕܐܟ ً ܨ ܠܝܟܝܢ ܚܲܙܵܙܝܼܬܐ ܕܟܐܦܐ ܥܪܐܘ JE‏ ܵܬ ܟ̣ܝܸܼܨܢܹܬ. onu,‏ ܛ (oem J| óc‏

Je ܢܘܡܬ ܥܕܐܕܬ̄‎ ouo dp pil ܥܕܹܐ ܕܸܬ‎ , !4 S deest, 15 F cassa M, 16 {' ܘܝܚܨ‎ H deest. 7 F cas; $ c»Juas ,ܬܒܬ ( ܨ‎ forsan leg. yl ?, ef. col. 965, 7. 233. 1 H ^a M 8 ^aa, 19 ' ܣܒܝܟ‎ , 9 HF .ܛܠܠܐ‎ *! F ܠܝܠܝ ܐܝ ܡܡ ܘܐܦ̱ ܝܘܡ̈ܝܬܐ‎ LJ ܠܝܿܠܝܐ‎ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܟܡ̈ܠܐܐ‎ S. ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܠܝܠ‎ (dI vA. 32 pe ult. glossa cf. vocab. sequens.

33 RS cas N saa, cf. col. 438, L. 16.

966 v ܐܝܟ ܪܒܢ . ܠܝܟܢܗܣܪ ܚܿܥ̈ܙܝܝܬܐ‎ Jud. dil ܠܝܟܝܢ‎ Pbi

ܠܝܟܥܝܡܘܢ ܕܕܐ Pali‏

jov i Tr ܠܟܝܥܘܣ‎

(P arnlalo (uae ܠܝܟܣܘܣܝܢ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ ܕܛ !3,9 ܐܨ‎ Ja sa Jos. ܘܵܐ‎ P eeay Sa dome Jal aS ̈ܢܝܢܐ ܧܢܿܬ‎

WS 6. ܦܗܛܪܘܢ‎ . aV Sons ܢܒܕ ْ ܠܘܥܝܐ‎ Bj ܝܫܘܫܐ ܐܝܟ ܪܒܢ‎ Ma ossa ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܫܘܫܿܐ ܣܒ '' ܡܢ ܛܐܠܐ"‎ DD ܥܠܝܗܘܢ‎

1

ܠܝܡܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܲܦܝܵܐ ܥܼܬܢ̱ (pe‏

ܠܝܡܝܗ vi‏ ܰܪ + ܐ

deu ܕܘܥܝܬܐ‎ aX co ܐܝܟ ܒܝܪ‎ ? eos M tassa (g-^ ܡ̈ܥܝܐ ܒܥ ܒܳܐ ܟ̣ܝ̇ܢܨܢ‎ Xo Ww xai ooa

ܠܝܼܡܡܹ̈ܐ ܒ̈ܛܡܐ ܪܘܖ̈ܒܬܐ ܘܐܝܬ ܕܐܡܿܪܝܢ

! F add. ܕܐܠܨܐܝܬ‎ ac vo. co ܒܨ ܐܣܝܪ‎ ܢܝܦ ܠܗ ܥܘܦܦܐ‎ ܿ -- 9 HF deest pets. df col. 97, 1. 3; col. 964, . 5. 3 S ܠܝܟܝܗܣ‎ , H deest, 4 H conNasN. & HF (geile ܠܝܛܝܢ‎ 6 Cf. col. 367, ܐ‎ 11. ? S add. Joy ܠܺܝܛܪܝܢ‎ HF adl. ܝܪ‎ dp ec e Apa 24$ dy; confer. Bar Ali, Hoffmann, 5193. 9 8 (gs x Je, lege Ju Qo 19 S deest, 11 HF coosas S. 1? HF eooxaY. 1? S add. alio in loco 95 «.. e. x3 sca ܠܝܟܝܢ ܚܙܙܝܬܐ ܕܟܐܦܐ‎ csl ܕܥܼܬܒ ]$[ ܢܲܘ݀ܒܿܬܵ‎ 4X

ܕܥܿܪܛܢܝܚܬܐ B eS 162 Dra Je!‏ ܝܐ ܗ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ wA I‏ ܘܐܝܟ .ܒܝܪ ܣܝܪܘ

P ܕܲܡܲܪ‎

d las ula ܠܛܰܫܐ ܠܛܝܼܫܐ‎

TRA

TX &. om PW UU ܡܢ ܠܐܘܬܐ‎ -A4» ܠܫܳܐ; ܒܬܬ‎

ܠܐܝܼܬܐ nere‏ + ܕܟܹܐܦܐ ܐܢܛܝܦܘܪܘܢ :̈ܿ

ܠܝܒܐܝܐ ܘܝܪܫ d‏

as‏ !+ ܢܬܒ (ܐܥܕܸܢ݈ܬܵ

ܠܝܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܘܚܐ te‏

ܠܝܒܝ M VAM, as‏ ܘܒܨ ܝܥܬ݀ ܘܒܪ ܣܪܘ EM‏

wax. 0902 ea ܠܝܡܐܢܘܢ ܝܫܝܵܦܼ̈ܐ‎ oed 58 Js uius oU

dem lI a seh ahy py ܠܝܒܡܐܢܘܛܝܣ‎

ܠܝܒܡܐܢܘܣ" ܐܝܟ ܣܪ݂ܓܝܣ ܠܒܢܢ ܠܝܼܝ ܨ «392A I eon Nae 3S‏ ܠܒ ܘܢܬܐ ܕܗܘ ܩܘܢܕܪܘܼܓ. ܐܝܟ ܪܒܢ ܠܝܒܐܢܘܣ ܠܒܘܢܬܐ oL‏ ܐܕ̈ܫܐ ܝܫܬܐ. ܘܡܥܧܦܬܗ ܘܕܡܝܬܗ ܘܫܡܪܗ ܨ ܠܝܒܢܝܛܘܢ 3 a‏ ܛܘܢ ܐܝܐ ,\' ܀ ܠܝܒܡܘܢܘܛܘܢܣܘ " ܐܝܟ ܪܒܢ 0 ܪܘܼܚܐ ܕܒܝܬ ܡܥܪܒܐ ܠܬܝܕܒܢܐ ܕܨ ܢܘܢ coil!‏ ܕܐ1ܒ݂ܝ̇ܝܹܝ. ܐܝܟ

deest, 19 S tantum n ¿-- 17‏ ܕܗܼܘ ;ܠܒܩ H dye: F aol; S‏ 18 ܆ ܠܝܒܘܢܛܛܓܠܘܣ ܡܫܬܠܚܢܘܬܐ ܕܒܥܬ " S quod precedit deest, 99. S‏ 19 . ܠܝܒܘܪܣܛܛܘܣ F‏ ;"ܘܣ et quod sequitur deest, ?! H‏ S‏ 95 ;ܦܐ sic; H ay: F gas lege gea)‏ $ .9 ܠܝܡܥܘܢ ܦܬܐ (u$‏ ܘܚܨܨ yel. 9^ F sequitur : . e JI‏ aeu) S sequitur :‏ ܠܒܘܢܬܐ. ܒܥ ܐܠܝ ܒܥܘܢ FaXa‏ 5 , ܠܒܘܿܢܬܐ EAT‏ ܒܝܬܕ .370 ܫܩܠܗ S‏ ;ܫܩܠܗ

964

AG ܠܝܓ‎

ܚܘܢܝܢ ܠܝܒܘܢܘܛܘܣ ܚܕܐ ܡܢ ܪ̈ܘܚܝܢ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܩܲܪܝܼܒܐ ܠܡܥܪܒܐ ܣܬܘܝܐ ܐܥܝܬܨ KU‏ ܢܐܟ

Ans‏ ܛ ܐܠܥ cox o‏ ܐܐܝܚܝܐ܀'. ܠܝܝܒܘܢܘܓܝܟܣ io‏ ܕܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕ ܨ deua Kanu.‏ canela‏ ܟܸܒܥܸܐ ܘܡܘܵܦܵܗ ܐܚܨ . ܘܐܝܟ ܪܒܢ ܙܘܦܐ ܘܬܒܠܐ .ܦܬܝܐ ܐܐܪܕܢܐّ܀

ܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܬܒ ܪܝܐܝ ܀܀

ܠܝܒܡܠܘܢ Ww oss‏ ܘܡܫ ܬܕܪܢܢܘܬܐ ܕܒܟܬ̈ܝܒܬܐ ܀ ܐ cuo‏ ܝܢܢ JP SU,‏ ܠܝܒܡܠܘܢ ܐܐܝܟ N Ano‏ ܘ ܟܬܝ e awe Lv s Ioa v‏ ܕܝܝܢ ܠܝܒܠܘܢ ܐܦ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ 3 ws‏ ܠܝܒܠܘܢ ܗ݀ܘ pa‏ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܟܣܟܐ ܕܩܠܝܪܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ّ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܝܕܥܬܐ ܠܝܒܡܪܘܣܛ ܝܟܘ" XUI oras inia ed‏ Klub‏ ܕܐܢܐܚܢ ܢܸܚܩܵܕ݂ܢܰܬ݁ c3 Pol xis aee)‏ PARS Ua (uas! A,‏ ܠܝܡܐܢܘܢ ܕܗܘ ܠܝܒܐܢܛܘܣ" ܠܒܘܢܬܐ 4 ܐܝܬܘ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܛܥ̇ܢܝܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܬܠܝܿܬܝܐ ܕܝܢ EAS.‏ ܘܚ ܕ ܡܢ ܗܢܘܢ (Xy ww s‏ ܡܬܩܪܐ ܦܐܪܗ ܩܐܟܪܘ܆̄ ܗܘ ܕܝܢ cM rose‏ ܦܐܪܐ ܕܦܬܐ ܘܐܘܟܡ ܐܝܟ ܕܣ ܦܬܢ ܕܘܠܝܬܘܢ ً ܠܝܒܐܢܘܓܝܣ ܪܘܣ ܡܐܪܝܘܢ ܝܥ ܣܝ ܒܐ 702—523 No iE Praise aii‏ ܫܪܐ ܠܝܓ ܠܟܓ ܝ AURI‏

GF So. —? S JU iy. 4 8», s. ^H d) lali ; F ܐܠܛܘܪ ܔܔ‎ ef. col. 65, L 13 et 17. 5 S add. ...ܐܫܝܢ‎ 5 FS lai ;ܚܟܐ‎ S add. v NN ql». 7. HF deest, 8. S sequitur o x2. S wo ܐܢܬܬܐ‎ . 9? FS. ܘܐܢܛܝܦܪܘܢ‎ ܼ 10 8 ico. 11 HF deest. 1? F add. ܘܐܝܟ‎ deest ;ܢܘ‎ H praebet tantum |) ܐܢܢ‎ 13. F add. oxi; S glossa tota deest, 14 F ܠܝܒܐܢܛܘܣ‎ . 15. H quod precedit inde a ܠܒܘܢܬ ܐ‎

ܠܰܚܘܳܫܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܪܩܐ ܐܬܬ JUL,‏ re‏

ex) by K Led ܒܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ°‎

‫: e * ܟܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܝܢܐܝ‎ X AS ܠܢܙܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܨ ܐܢܒ ܘܛܬ ܒܬ ܐܬ‎

ܠܥܢܕܼ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܐܢܫܐ ܨ¿ LAN gl‏ NL‏ ܐܠܒ (Pes,‏

ܠܥܢܟܐ ܗ̄ ܠܫܢ uU Aor!‏ ܫܬ

8:41 8 30301: 3 VEMM 4^ obla! oU ܠܐ̈ܟ‎

ܠܢܢܟܐ ܐܝܟ ܣܪܓ SERT)‏ ܣܶܫܰܪ JeCELXN.‏ ܘܠܚܟܐ wA‏ ܠܗ ܣܪܼܓ ܠܫܢ ܐܡܪܐ do‏ ܠܲܚܟܘܫܬ̈ܢܘܬܐ ܫܘ Pus‏ ܠܥܢܝܟܘܫܬܝܚܝܐ TEMPE SUCI‏ ¥ ܗܘ ܕܡ݀ܠܚܫ ܒܐܕ̈ܢܐ ܕܐܚ ܘܗܝ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܚܫܿܡܥ'. Cy‏ ܡܠܚܖܕܫ ܟܠܒܐ ܠܡܪܗ. A —X-c00‏ ww‏ ܡܠܥܢܟܫ Juil‏ ܚܸܝ̣ܩܝܝܼܧܨ ܢܸܬܿܢ̇ܝܼܬ݁. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘ ܚܢ ܘܩܝ eo la‏ ܠܟ ܘܫܬܢ uaa S‏ ܠܚܡܐ WA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܠܚܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܬ݀ܥܒܕ ܡܢ S‏ ܚܵܕܬܬܐ ܐܪ̈ܺܝ ܝ ܐܨ 3x‏ ܝܕܨ SAM xlaid‏

ܠܥܢܕܡܐ ܥ̇ܝ̣ܢܼ. ܠܚܡܐ ܪܘܼܡܵܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܠ̈ܫܐܝ. ܠܚܡܐ ܬܘܼܣܵ̈ܢܐ v Xe c‏ ܕܥ ܘܪܐ ܕܩܳܐܡ ܒܦܲܪܝܫܘܬ «Pow aaa cow‏

961

cox‏ ܟܕ - duces‏ ܠܢܚܡܘܬܐ py‏ ܠܚܡܐ HF‏ 15 .ܐܢ̈ܕܐ F‏ 4 ,ܠܬ b WONG.‏ ܢܝܢܬܐ ܐܒܐ deest |. AK]. 16 S add. e». 17 HF. add. alio in loco‏ S hic ec infra‏ 19 ܼ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܛܓܝܫܐ ze Quiet‏ on.‏ ܕ݂ܡܪܩܢ ܗܝܢ ܒܛܣܐ F add.‏ 19 ܐܣܟܬ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܛܡ̈ܐ ܥܝ HF add. alio in loco ay cr‏ .20 HF add. alio in loco‏ !? ,ܕܨ 9 eai C c g^‏ . ܘܐ݀ܚܪ̈ܢܐܠ ܓܦ ܐܨ PP‏ ܢܸܚܝܙܵܐ܂

903

¦ ܠܚܡ ܐܦܳܐ" ܗܠܚ .ܡܐ ܕܩ ܕܳܡ ܐܦ ܕܐܠܗܐ ܡܬܬܣܝ ܗܘ݀ܐ!' Mea‏ ܝ ܘܡ ܒܒ ܓܪ̈ܝ ܨܢ ܨܠ ܠܝܒܐܝܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܬ̈ܠܬ ܬ̈ܠܬ TAY‏ 33 ܝܪܝܢ de JU, wA exo‏ ܐܬܬ ܝܨ . Jas!‏ uud VIUERE‏ ܐܢܢܬ . ܠܥܡ ww‏ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ e‏ ܗܟܥܐ ܡܥ ܬܕܪ ܗܘܐ ̄ ܥܥ Lio‏ ܐܝܟܥܐ 33 ܣܥ ܝܪܘܬܗ ܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܝܐ ܢܛܝܦܼ ܘ . ܐܟܒܐ ܕܣܕܪܝܝܢ Wem‏ ܠܦܪܝܣܬܐ ܒܦ̈ܬܘܿܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐً ܒܛܘܦܣܐ oves‏ :

aulas ܚ ܐܢܪ‎ Was

ܠܲܚܫܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܛܥܘ I dy ealis‏ ܠܲܥܝܬܵܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܗ ܫܘܼܥܠܐ ܢܐ ܢܧܵ A‏ ܠܚܬܐ ܬܘܒ ܢܫܶܡܬܐ deo Ww‏

Ela (ܐܫ̈ܟܢܝܼܬ ܐܒܬ ܐܪܐ ܐܬܠܚܕܒ‎ Las ܥܐܒܬ̈ ܕܐܪ̈ܕܹܐ.‎ Aaa dla,

Roc ul ܠܟ‎ 1 ܩܝܥ‎ sl] Ll Jusly ܢܝܬܐ‎ ax X Nae. uoce UNS ܐܠܓܘܫ‎ Tee lx ܛ‎ csl, UE, cnini UAI GPs ܒܪ ܣܪܘ‎

Pad I os tl p il ܠܛܡ̈ܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ Usa ܥܝܼܲܬ̈‎ Ge ܘܐ ܠܝܟ‎ ܠܵܠܫܐܝ . ܬܘܒ ܠܛܡ̈ܐ ܦܣܬܩ̈ܐ ((ܢ̇ܚܝ̈ܢ̈ ̇ ܠܛܡ̈ܐ‎ : 7. ( EGER SI PECORE ܬܘܪ̈ܝܩܐ‎

iM. VANS <: ܨ‎

! $ ܕܐܐܬܒܝܟ‎ CASUM, 1I ;ܒܼܲܪܵܡܐ ܐܳܒܳܕ݂ܶܐَ‎ in S sequitur ܠܚܛܪܐ‎ in HF VAN. sine glossa. ? HF add. alio in loco Vgl V. —? S Al Ad .— ^ Sic lege pae ef. B. 4.5172; HF quod sequitur deest. S glossa preced. deest. —9 8 Ns ܘܕܪܒܢ ܕܝܢ‎ . 7 H quod sequitur deest. 5 S alo exis ܗ‎ ; F hac glossa deest. 9. HF glossa preced. deest, 19 H ! S add. hic Lal Juil anode Jae ܘܐ‎ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . MI ܠܚܡܐ‎ , 19 § sequitur tantum ܠܚ‎ ܦܬܘܪܐ‎ usque ad gy geo 9 S deest olla, et add.

61.

$ cle

ro 959

cua "esas‏ ܡܵܐܢܵܐ ܠܡ ܕܡܘܣܝܣܪܘܬܐ ܡܢܗ̇ܠܘܪܝܣܝܛܓܠܐ܀

;7 o La

Pus ܠܘܝܫ‎

ܡܠܬܟܬܐ ܠܐ ܥ ܡܪܐ ܚ ܟܬܐ . ܬܘܒ Ale, wine‏ ܐܠܫܝܐܟܠܬ uae ^y lal‏